אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות), התשנ"ט-1999

תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות), התשנ"ט-1999

תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות), התשנ"ט-1999 1
בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 6א ו-15 לחוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר התחבורה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"דרך מהירה", "דרך ראשית", "דרך אזורית" ו"דרך מקומית" - כהגדרתן בתכנית מיתאר ארצית לדרכים (תמ"א 3);
"ועדת ההיתרים" - ועדת היתרים שהוקמה לפי סעיף 3(ב) לחוק;
"נותן חסות" - מי שנבחר על ידי הרשות לתת חסות לניקיון ולטיפוח של קטע דרך;
"קטע דרך" - קטע דרך בין-עירונית וצדיו כהגדרתו בסעיף 6א לחוק;
"הרשות" - מחלקת עבודות ציבוריות שבמשרד התשתיות הלאומיות;
"שלט" - שלט כאמור בסעיף 5(5) לחוק.
2. קביעת קטעי דרך
(א) הרשות, באישור ועדת ההיתרים, תקבע קטעי דרך או מקבצים של קטעי דרך כדי שיוקצו לנותני חסות כמפורט בתקנה 3.
(ב) אורכו הרצוף של קטע דרך יהיה:
(1) בדרך מהירה - 10 קילומטרים לפחות;
(2) בדרך ראשית - 8 קילומטרים לפחות;
(3) בדרך אזורית ובדרך מקומית - 5 קילומטרים לפחות.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאית הרשות, באישור ועדת ההיתרים, לקבוע קטע דרך אחד או יותר שאורכו הרצוף פחות מן הנקוב בתקנת משנה (ב), כדי שיוקצה למי שנותן או שמבקש לתת חסות לקטע דרך אחר שאורכו כנקוב בתקנת משנה (ב).
3. הקצאת קטעי דרך
(א) הקצאת קטעי דרך תיעשה בדרך של מכרז שתפרסם הרשות.
(ב) מסמכי המכרז יכללו פרטים אלה לפחות:
(1) קטע הדרך או קטעי הדרך המוצעים לחסות וכן מקומות הצבת השלטים;
(2) תקופת החסות;
(3) מפרט לגבי עבודות ניקיון וטיפוח צדי הדרך שיבוצעו במימון נותן החסות, לרבות תדירות ביצוען, ופרטים על הרמה המזערית של עבודות כאמור שתידרש בכל קטע דרך; לענין זה, "הרמה המזערית" של עבודות - ניקיון צדי קטע הדרך, לרבות התעלות, הסרת כתובות וניקוי תמרורים וגדרות (להלן - הרמה המזערית);
(4) תנאים לענין העסקת קבלן בביצוע עבודות הניקיון והטיפוח.
(ג) הרשות רשאית לקבוע במסמכי המכרז את נוהלי המכרז ואת השיקולים לבחירת נותן החסות.
(ד) מציע במכרז יכלול בהצעתו את רמת עבודות הניקיון והטיפוח, לרבות תדירות ביצוען, שהוא מבקש לממן, שלא תפחת מהרמה המזערית, ופרטים נוספים ככל שיידרשו במסמכי המכרז.
4. גודל השלט וצורתו
צורת השלט תהא כדוגמת תמרור א44- כמשמעותו בהודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970, כפוף לאלה:
(1) אורך השלט יהיה 60 סנטימטרים ורוחבו 2 מטרים;
(2) גודל האותיות בשלט לא יפחת מ-10 סנטימטרים רבועים;
(3) אותיות הכיתוב בשלט יהיו בגודל ובגופן אחידים, בצבע שחור על רקע לבן למעט החלק בשלט שבו יצוינו שמו וסמלו המסחרי של נותן החסות.
5. הצבת שלטים
(א) השלטים יוצבו בתחילת כל קטע דרך, ולאורכו במרווחים שלא יפחתו מהמרחקים כמפורט להלן:
(1) בדרך מהירה - 10 קילומטרים;
(2) בדרך ראשית - 8 קילומטרים;
(3) בדרך אזורית ובדרך מקומית - 5 קילומטרים.
(ב) הצבת שלט כאמור בתקנת משנה (א), תיעשה בשול הדרך הימני בכל כיוון נסיעה.
(ג) בקטע דרך שבו קיימים צומת או מחלף, יוצב שלט גם סמוך לאחר הצומת או המחלף, ובלבד שהמרחק מהשלט הקודם לא יפחת מ-4 קילומטרים; היה המרחק האמור קטן מ-4 קילומטרים, לא יוצב השלט האחרון שלפני הצומת או המחלף, על אף האמור בתקנת משנה (א); המרווח לצורך הצבת השלט הבא אחריו יימדד ממקום הצבתו של השלט לאחר הצומת או המחלף.
(ד) בקצהו של קטע דרך יחיד או בקצהו של מקבץ אחד או יותר של קטעי דרך רצופים, לפי הענין, יוצב שלט כאמור בתקנה 4 המעיד על סיום קטעי הדרך אשר לגביהם ניתנה חסות.
(ה) לא יותקן שלט אלא בהתאם לתנאי ההיתר שניתן לפי סעיף 3(ב) לחוק ולהוראות כל דין ובאופן שלא יהווה סכנה או הפרעה בטיחותית למשתמשים בדרך.
(ו) ועדת ההיתרים רשאית לתת היתר בסטיה מהוראות תקנות משנה (א), (ג) ו-(ד) בהתחשב בתנאי הדרך ובהתאם לרוח החוק.
6. תחילה ותוקף2
תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה), ותוקפן לשנתיים מיום התחילה, ואולם אין בהגבלת תקופת תוקף התקנות כאמור כדי לפגוע בהיתר למתן חסות שניתן כדין לפני תום התקופה.
_____________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 994.
2 התקנות פורסמו ביום 21.6.99.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ