אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הדואר (הוראות מס), התשס"ו-2006

תקנות הדואר (הוראות מס), התשס"ו-2006

תקנות הדואר (הוראות מס), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 115ג לחוק הדואר, התשמ"ו1986 (להלן החוק), באישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
(א) בתקנות אלה
"הסכם תקציבי" הסכם תקציבי שנחתם ביום ו' בכסלו התשס"ו (7 בדצמבר 2005) בין החברה, הרשות והמדינה;
"יום המעבר" - יום א' באדר התשס"ו (1 במרס 2006);
"נכס מועבר" - נכס כהגדרתו בסימן ב-1 בפרק ח' לחוק הדואר, שהועבר מהמדינה לחברה על פי אותו סימן;
"שווי" המחיר שיש לצפות לו במכירת נכס על ידי מוכר מרצון לקונה מרצון, כשהנכס נקי מכל שעבוד הבא להבטיח חוב, משכנתא, או כל זכות אחרת שנועדה להבטיח תשלום;
(ב) לכל מונח בתקנות אלה תהא המשמעות הנודעת לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה) או בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (בתקנות אלה - חוק מיסוי מקרקעין), לפי הענין, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
2. מס רכישה
על אף האמור לפי חוק מיסוי מקרקעין, העברת נכס מועבר שהוא זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין מהמדינה לחברה תהיה פטורה ממס רכישה.
3. קביעת מחיר מקורי, שווי רכישה ויום רכישה
במכירת נכס מועבר על ידי החברה לצורך חישוב רווח ההון או השבח, לפי הענין, יחולו הוראות אלה:
(1) המחיר המקורי של נכס מועבר לענין סעיף 88 לפקודה יהיה אחד מאלה, לפי הענין:
(א) בנכס מועבר שהוא רכב מנועי - שוויו של רכב כאמור ביום המעבר;
(ב) בנכס מועבר שהוא מחשב או ציוד - 0;
(ג) בכל נכס מועבר אחר - ערכו של הנכס ביום המעבר, בניכוי שערוך שנעשה לנכס ובניכוי מענק השקעה שלא הופחת מערכו של הנכס, והכל כפי שהם רשומים במאזן הערוך לפי כללי חשבונאות מקובלים;
(2) המחיר המקורי של נכס מועבר שהוא נייר ערך כמשמעותו בסעיף 6 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (בתקנות אלה - חוק תיאומים בשל אינפלציה), לענין אותו סעיף יהיה ממוצע ערכו של נייר הערך בתום כל אחד משלושת ימי המסחר שקדמו ליום המעבר;
(3) שווי הרכישה של נכס מועבר שהוא זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין לענין חוק מיסוי מקרקעין יהיה שוויו ביום המעבר.
(4) יום הרכישה של נכס מועבר לענין הפקודה, ולענין חוק מיסוי מקרקעין יהיה יום המעבר.
4. הוראות לענין פחת
(א) לענין חישוב הפחת בשל נכס מועבר יחולו הוראות הפקודה או הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה, לפי הענין, בכפוף להוראות אלה:
(1) לענין המחיר המקורי - יראו את המחיר המקורי במחיר המקורי שנקבע לפי תקנה 3 ואולם לענין נכס שהוא מחשב או ציוד, לא יחולו הוראות תקנה 3(1)(ב) והמחיר המקורי ייקבע כאמור בתקנה 3(1)(ג).
(2) יום הרכישה יהיה כאמור בתקנה 3(4).
(3) שיעור הפחת בשל נכס מועבר יהיה לפי הוראות אלה:
(א) לענין נכס מועבר שהוא מחשב - 25%;
(ב) לענין נכס מועבר שהוא ציוד - 7%;
(ג) לענין נכס מועבר שהוא רכב מנועי - השיעור הקבוע לגביו בתקנות מס הכנסה (פחת), 1941.
(ב) פחת בעד נכס מועבר שהוא מחשב או ציוד, שיום רכישתו לפני יום המעבר, יותר גם לאחר יום המעבר.
5. תמלוגים
תמלוגים ששילמה חברת הדואר למדינה לפי סעיף 37א לחוק, יותרו בניכוי בחישוב הכנסתה החייבת בשנת המס שבשלה שולמו.
6. הוראה לענין חיוב החברה במס (תיקון: תשס"ט2)
(א) לענין חיוב החברה במס וחישוב הכנסתה, יחולו הוראות אלה:
(1) הכנסה שהיה על הרשות לרשמה בספריה לפי דיני המס או כללי חשבונאות מקובלים לפני יום המעבר לא תחויב במס בידי החברה;
(2) התחייבות שהיה על הרשות לרשמה בספריה לפי דיני המס או כללי חשבונאות מקובלים לפני יום המעבר ואשר בוטלה על ידי החברה לאחר יום המעבר, לא תחויב במס;
(3) הכנסה שהופקה או שנצמחה בידי החברה לאחר יום המעבר תחויב במס בידיה גם אם התקבל התשלום בעדה לפני יום המעבר;
(4) הוצאות שהיה על הרשות לרשמן בספריה לפי דיני המס או כללי חשבונאות מקובלים לפני יום המעבר לא יותרו לחברה בניכוי כנגד הכנסותיה; ואולם אם נרשמה בספריה של הרשות לפני יום המעבר לפי כללי חשבונאות מקובלים, הוצאה בשל פרישה מוקדמת של 500 עובדים, כמפורט בהסכם התקציבי, תותר ההוצאה בניכוי, על אף האמור בפסקה זו, כפי שיורה המנהל;
(5) הפסדים שהיו לרשות לפני יום המעבר לא יותרו בניכוי כנגד הכנסותיה של החברה.
(ב) הוצאות בשל תשלומי קצבה יותרו בניכוי על אף האמור בכל דין, רק לפי אלה:
(1) הוצאות או תשלומים בשל מחויבות אקטוארית עד ליום המעבר - לא יותרו בניכוי, בין אם שילמה החברה סכומים לקופת גמל, בין אם שילמה החברה סכומים לרשות מרשויות המדינה ובין אם שילמה קצבה במישרין לעובדים לשעבר של רשות הדואר;
(2) בשל סכומים שהושקעו כפי שאישר המנהל, ואשר אינם סכומים כאמור בפסקה (1), תותר לחברה בשנות המס 2006, 2007, 2008 או 2009, לפי העניין, על אף הוראות סעיף 18(א) לפקודה, הוצאה לפי הוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה), התשס"ג-2003, גם לפני שתוקם קופה מרכזית לקצבה, כמשמעותה באותן תקנות.
(ג) המנהל רשאי לפטור את החברה ממס המוטל על הכנסתה לפי סעיף 2(4) לפקודת מס הכנסה, או לפי סעיף 6 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 , לפי הענין, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1) ההכנסה וכן הריבית, הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים שנצמחו עליה (להלן בתקנת משנה זו - הסכומים), הופקו בשנות המס 2006, 2007, 2008 או 2009, לפי העניין,;
(2) החברה הועידה את הסכומים להפקדה בקופת גמל לקצבה, והם הופקדו בקופת גמל מרכזית לקצבה עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009); לענין זה, "קופת גמל מרכזית לקצבה" - כמשמעותה לפי חוק שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.
7. דין סכומים ששילמה המדינה
(א) סכומים ששילמה המדינה לחברה או לרשות, לרבות בדרך של ויתור על תמלוגים שעל הרשות לשלם למדינה או בדרך של הפחתתם, כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במעבר, על פי ההסכם התקציבי, לא יחויבו במס על ידי החברה ולא יותרו לה כהוצאה, ובלבד שהסכומים אינם עולים על 455 מיליון שקלים חדשים.
(ב) סכומים שתשלם המדינה לחברה כשיפוי בשל תשלומי מס, אגרות או תשלומי חובה אחרים, בהם מחויבת החברה בשל המעבר, בגובה התשלומים שבהם חויבה החברה, לא יחויבו במס על ידיה ולא יותרו לה כהוצאה.
______________________________
1 ק"ת תשס"ו, 802;תשס"ט, 1284.
2 תקנה 2 לתקנות הדואר (הוראת מס)(תיקון), התשס"ט-2009 (ק"ת תשס"ט, 1284) קובעת לגבי תיקון תקנה 6:
"2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ