אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הדואר (אגרות בעד היתר), התשס"ו-2006

תקנות הדואר (אגרות בעד היתר), התשס"ו-2006

תקנות הדואר (אגרות בעד היתר), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 1ח לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 126 לחוק, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אגרה" - אגרה בעד רישום לפעול לפי היתר;
"בעל היתר" - מי שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בהיתר, ואושרה בקשתו להירשם בהתאם להוראות התוספת להיתר;
"בקשה" - בקשה לרישום או לחידוש רישום שהגיש מבקש בהתאם לקבוע בהיתר;
"ההיתר הכללי" - היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים לפי סעיף 1ג לחוק;
"ההיתר הכללי לדואר כמותי" - היתר כללי למתן שירותי דואר כמותי לפי סעיף 1ג לחוק;
"היתר" - ההיתר הכללי או ההיתר הכללי לדואר כמותי, לפי הענין;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד התקשורת או מי שהשר הסמיכו לענין תקנות אלה;
"השר" - שר התקשורת;
"מבקש" - מי שהגיש למנהל בקשה;
"רישום" - רישום המבקש כבעל היתר או חידוש רישום כאמור, בהתאם לקבוע בהיתר;
"תעודת היתר" - תעודה שהנפיק משרד התקשורת למבקש, המאשרת את דבר רישומו כבעל היתר.
2. תשלום בעד היתר (תיקון: תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(א) מבקש המבקש להירשם כבעל ההיתר הכללי, ישלם אגרה בסכום של 2,890 (אלפיים שמונה מאות ותשעים) שקלים חדשים, לאחר שהודיע לו המנהל על ההחלטה לאשר את בקשתו, ולפני קבלת תעודת ההיתר.
(ב) מבקש המבקש להירשם כבעל ההיתר הכללי לדואר כמותי, ישלם אגרה בסכום של 5,770 (חמשת אלפים שבע מאות ושבעים) שקלים חדשים, לאחר שהודיע לו המנהל על ההחלטה לאשר את בקשתו, ולפני קבלת תעודת ההיתר.
(ג) בוטל רישום, הוגבל, הותלה או שונה, בהתאם לכל סמכות על פי דין או לבקשת בעל היתר, לא תוחזר האגרה; לענין זה, "רישום" - לרבות היתר.
3. אופן התשלום
התשלום ישולם בבנק לפי טופס לתשלום שהורה עליו המנהל; מבקש ימציא למנהל את העתק הטופס שעליו מוטבעת חותמת הבנק.
4. שינויים בסכום התשלום
(א) סכום התשלום הנקוב בתקנה 2(א) ו-(ב) ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום התשלום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.
(ג) בתקנה זו -
"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם בחודש נובמבר 2005;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ד) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 2(א) ו-(ב), שהשתנה לפי האמור בתקנת משנה (א).
5. ביטול
תקנות רשות הדואר (תשלום בעד היתר), התשס"ד-2003 - בטלות.
6. הוראת שעה
בתקופה שעד יום ל' בשבט התשס"ו (28 בפברואר 2006) יראו כאילו -
(1) בשמן של תקנות אלה, במקום "הדואר" נאמר "רשות הדואר";
(2) בפתיח לתקנות אלה, במקום "לחוק הדואר" נאמר "לחוק רשות הדואר".
_________________________________
1 ק"ת תשס"ו, 506; תשס"ז, 508; תשס"ח, 561; תשס"ט, 176; תש"ע, 358.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ