אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הגנת הצרכן (סדרי דין לענין תובענה ייצוגית), התשנ"ה-1995

תקנות הגנת הצרכן (סדרי דין לענין תובענה ייצוגית), התשנ"ה-1995

תקנות הגנת הצרכן (סדרי דין לענין תובענה ייצוגית), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 35ה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה" - בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית;
"תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
פרק ב': בקשה לאישור תובענה ייצוגית וניהולה
2. הגשת בקשה (תיקון: תשס"ב)
תובע המבקש לאשר תובענה כייצוגית יצרף לתובענה שהוא מגיש בקשה על כך, בהתאם לפרק כ' בתקנות סדר הדין, ויציין בה את הפרטים שבתקנה 3 (להלן - הבקשה).
3. פרטי הבקשה
אלה פרטי הבקשה:
(1) פרטים על הקבוצה המיוצגת המוצעת;
(2) המספר המרבי המשוער של חברי הקבוצה;
(3) השאלות המהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה;
(4) הנימוקים המצדיקים אישור ניהולה של התובענה כתובענה ייצוגית על פי התנאים שבסעיף 35ב לחוק;
(5) שכר הטרחה שנקבע לעורך הדין שינהל את התביעה.
4. דין כבקדם משפט
לבית המשפט בדונו בבקשה יהיו גם הסמכויות הנתונות לשופט בקדם משפט לפי פרק י"ג לתקנות סדר הדין, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
5. אישור בשינויים
(א) בית המשפט רשאי לקבל את הבקשה ולאשר את התובענה כתובענה ייצוגית בכל שינוי שייראה לו ראוי לשם הבטחת ניהול הוגן ויעיל של התובענה הייצוגית, בין בשינוי הפרטים שלפי תקנה 3, כולם או מקצתם, ובין בשינויים אחרים.
(ב) קיבל בית המשפט את הבקשה ואישר את התובענה בשינויים, רשאי התובע לשנות את כתב התובענה לפיהם או לחזור בו מתביעתו; חזר בו התובע מתביעתו, ימחק בית המשפט את התובענה ויחולו הוראות תקנה 6.
6. דחיית בקשה לאישור
החליט בית המשפט שלא לאשר תובענה כתובענה ייצוגית משום שלא שוכנע כי נתקיימו התנאים המפורטים בסעיף 35ב לחוק, כולם או מקצתם, ידחה את הבקשה ואולם אין בדחיה כאמור כדי למנוע -
(1) מהתובע להגיש תובענה אחרת בשמו הוא;
(2) מתובע אחר להגיש תובענה ייצוגית בשם אותה קבוצה.
פרק ג': אישור תובענה כתובענה ייצוגית
7. אישור הבקשה
בהחלטה המאשרת תובענה כתובענה ייצוגית -
(1) תוגדר הקבוצה שבשמה הוגשה התובענה;
(2) יפורטו עילת התביעה והסעד הנתבע;
(3) יוגדרו השאלות המהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה;
(4) יינתנו הוראות בענין הדיון בתובענה כפי שיראה בית המשפט לנכון;
(5) יינתנו הוראות בדבר אופן פרסום ההחלטה ונוסחו ומי שישא בהוצאות הפרסום.
8. הודעה על תובענה ייצוגית
בהודעה על ההחלטה שתפורסם כאמור בתקנה 7, ייכללו לפחות פרטים אלה:
(1) שמו ומענו של התובע;
(2) הפרטים הנזכרים בתקנה 7(1) ו-(2);
(3) שמו ומענו של עורך הדין שינהל את התובענה;
(4) ציון העובדה שפסק דין בתובענה הייצוגית יהווה מעשה בית דין לגבי כל הנמנים עם הקבוצה שהגדיר בית המשפט, בכפוף לפסקה (5);
(5) הודעה שיראו מי שנמנה עם הקבוצה כמי שהסכים להגשת התובענה כתובענה ייצוגית, זולת אם הודיע לבית המשפט, במכתב רשום, על רצונו שלא להיכלל בקבוצה, תוך ארבעים וחמישה ימים מיום פרסומה של החלטת בית המשפט או תוך תקופה ארוכה ממנה, שמטעם מיוחד אישר בית המשפט לאדם פלוני לפי בקשתו.
פרק ד': פסק דין בתובענה ייצוגית ודרכי הוכחת נזק
9. תביעות הנובעות מפסק דין
(א) החליט בית המשפט כי הוכחה עילת התביעה, רשאי הוא להורות שכל חבר הקבוצה יוכיח את זכותו לסעד המבוקש באמצעות תצהיר, שבו יפרט את הנזק שנגרם לו.
(ב) בית המשפט יורה על אופן פרסום החלטתו לפי תקנת משנה (א) לחבר הקבוצה;
ההודעה יכול שתימסר במסירה אישית ויכול שתפורסם בעיתון יומי או בכל דרך אחרת או נוספת שתיראה לבית המשפט.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי בית המשפט, לבקשת התובע, לפטור את חברי הקבוצה או חלקם מהגשת תצהירים אם ראה שבנסיבות הענין תכביד הגשתם יתר על המידה על חברי הקבוצה, ורשאי הוא להורות כי יוכיחו את הנזק בדרך אחרת שתיראה לו.
פרק ה': שונות
10. הסתלקות תובע
(א) הסתלקות של תובע אחד מייצוג הקבוצה, באישור בית המשפט לפי סעיף 35ד לחוק, אין בה כדי להשפיע על ניהול התובענה בידי תובעים אחרים, אם היו כאלה.
(ב) הסתלקו כל התובעים מייצוג הקבוצה, ימחק בית המשפט את התביעה הייצוגית.
11. תחולת תקנות סדר הדין
בכל ענין של סדר דין בדיון בבקשה או בתובענה ייצוגית או בניהולן, שלא נקבע בתקנות אלה, יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
12. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 858; תשס"ב, 804.
2 התקנות פורסמו ביום 16.2.1995.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ