אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הגנת הצומח (תכנית-הדברה ודרישת-תשלום), תשכ"ח-1967

תקנות הגנת הצומח (תכנית-הדברה ודרישת-תשלום), תשכ"ח-1967

תקנות הגנת הצומח (תכנית-הדברה ודרישת-תשלום), תשכ"ח1-1967
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2א(ב), 2י(ג), 2יא(ב) ו-19 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז - 1956, אני מתקין תקנות אלה:
1.פרטי תכנית הדברה
תכנית-הדברה כמשמעותה בסעיף 2א(ב) לחוק (להלן - תכנית) תכלול פרטים אלה:
(1) מטרת ההדברה;
(2) ציון הנגעים המיועדים להדברה;
(3) האזור בו תופעל התכנית;
(4) השטח בו תופעל התכנית, בציון סוגי אתרים;
(5) המועדים לביצועה;
(6) האמצעים לביצועה;
(7) כל פרט נוסף שיורה מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות (להלן - המנהל).
2. תנאי ביצוע התכנית
(א) התכנית תבוצע רק לאחר שהוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו לגביה תנאים אלה:
(1) נערך סקר, על ידי האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות, של השטחים שבהם תבוצע ההדברה;
(2) לסקר מצורפת מפה שבה מסומנים השטחים להם מתייחס הסקר.
(ב) לא יעסקו בביצוע התכנית אלא אנשים שהוכיחו להנחת דעתו של המנהל שיש להם הכשרה מתאימה בהדברה שבה מטפלת התכנית.
3. דרכי פרסום
(א) האזור בו תופעל תכנית ההדברה יסומן לשם זיהוי בקו אדום במפה הערוכה בקנה-מידה 1:20,000 והחתומה בידי מנהל האגף להגנת הצומח; העתק מהמפה יופקד במשרדי האגף להגנת הצומח, רח' דרור 6, תל-אביב-יפו, וכל המעוניין יהיה זכאי לעיין בו בשעות-העבודה הרגילות.
(ב) הודעה הכוללת את פרטי התכנית כאמור בתקנה 2 תפורסם במשרדי הרשות המקומית שבתחומה תבוצע ההדברה וכן בכל מקום אחר שהורה המנהל.
4. מבחנים לקביעת שיעור ההשתתפות בהוצאות (תיקון: תש"ל)
(א) שיעור ההשתתפות בהוצאות ביצוע התכנית על ידי מי שחייב לשאת בהן ייקבע לפי מבחנים אלה:
(1) גדלו ואפיו של השטח שבו בוצעה ההדברה;
(2) סוג הנגעים שהודברו;
(3) סוגי חמרי ההדברה שבהם השתמשו לביצוע ההדברה וריכוזם.
(ב) היה בעל ההסמכה מועצת שיווק, רשאית היא לגבות את הוצאות ביצוע תכנית ההדברה לפי כמות היבולים שקיבלה לשיווק מבעלי הקרקע או מחליפיהם, לפי סוגי היבולים ויעדי השיווק השונים.
5 תוכן דרישת התשלום
(א) אישרה ועדת ההדברה את הוצאות ביצוע ההדברה, ישלח המנהל לחייב בהם, תוך חודש מיום האישור, דרישת-תשלום.
(ב) דרישת התשלום תישלח בדואר רשום על גבי טופס כמפורט בתוספת.
ת ו ס פ ת
(תקנה 5)
מדינת ישראל
משרד החקלאות, האגף להגנת הצומח, רח' דרור 6, תל-אביב-יפו
תאריך_______
לכבוד
_________
_________
א.נ.,
דרישת תשלום
היות ובוצעו פעולות לביעור נגעים, לרבות השמדתם של צמחים ושל אמצעי-לוואי באזור_____לפי תכנית לביצוע הפעולות שאושרה על ידי ועדת ההדברה ביום______הנך נדרש, כבעלים של מקרקעין, כזכאי לקבל בשדה את התוצרת החקלאית של המקרקעין שנעשתה בהם פעולה לפי תכנית ההדברה האמורה או כבעלים של מקרקעין אחרים שהפעולה סייעה למניעתם או להדברתם של נגעים בהם, לשלם כהשתתפות בהוצאות הדברה סך__ל"י. את התשלום יש להעביר _____ תוך __ ימים מתאריך מסירת הודעה זו לידיך.
הנך רשאי לערור על גובה השיעור לפני ועדת הערר, תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישה זו, לפי המען שלעיל.
הסכום מורכב כלהלן:
תאור השטח שיעור ההשתתפות לכל יחידה ________________
_________________________________________
מנהל האגף להגנת הצומח
______________________________
1 ק"ת תשכ"ח, 193; תש"ל, 910.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ