אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הגנת הצומח (סדרי-דין בפני ועדת-ערר), תשכ"ח-1967

תקנות הגנת הצומח (סדרי-דין בפני ועדת-ערר), תשכ"ח-1967

תקנות הגנת הצומח (סדרי-דין בפני ועדת-ערר), תשכ"ח-1967 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ד(ב) לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדה" - ועדת-ערר שנתמנתה לפי סעיף 2ד לחוק;
"ערר" - ערר לפי סעיף 2ד או 2ו לחוק;
"משיב" - ועדת ההדברה.
2. הגשה
(א) העורר ימסור לועדה, או ישלח בדואר רשום לפי מענה שפורסם ברשומות, כתב-הערר בארבעה עותקים.
(ב) היה מענה של הועדה בבית-משפט, יימסר כתב-הערר במשרד הרישום של אותו בית-משפט.
3. פרטי הערר
בכתב-הערר יפורטו -
(1) שמו של העורר, משלח-ידו, מענו והמען למסירת מסמכים;
(2) תמצית תכנית ההדברה שעליה עוררים, או תוכן הבקשה לפי סעיף 2ה לחוק או התנאים והסייגים שנקבעו על ידי המשיב ושעליהם מוגש הערר;
(3) התאריך שבו בוצעה התכנית להדברה והתאריך שבו נקבעו סייגים ותנאים לפי סעיף 2ה לחוק;
(4) נימוקי הערר, כל נימוק בפיסקה מיוחדת ובקיצור;
(5) הסעד המבוקש על ידי העורר.
4. צירוף מסמכים
לכתב-הערר יצורפו שני עותקים של תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך העורר ושל העתק ההודעה אם נמסרה לעורר בכתב.
5. חתימת הערר
כתב-הערר ייחתם ביד העורר או בא כוחו.
6. העברת כתב הערר למשיב
הוגש ערר לועדה, ישלח יושב ראש הועדה למשיב עותק אחד של כתב-הערר ושל כל מסמך שצורף אליו.
7. תשובת המשיב
המשיב יגיש לועדה, לא יאוחר מחמישה-עשר ימים מהיום שנמסר לו עותק מהערר, תשובה מנומקת בשני עותקים בצירוף תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך; יושב ראש הועדה רשאי להאריך את התקופה להגשת התשובה אם ראה לכך סיבה מוצדקת.
8. חתימת התשובה
התשובה תיחתם ביד המשיב או ביד בא-כוחו.
9. העברת התשובה לעורר
יושב ראש הועדה ישלח לעורר עותק אחד של התשובה ושל כל מסמך שצורף אליה.
10. החלטה על יסוד חומר בכתב
ויתרו העורר והמשיב על השמעת טענותיהם לפני הועדה, רשאית הועדה לתת את החלטתה על יסוד החומר בכתב שהובא בפניה.
11. קביעת מועד לשמיעת הערר
לא ויתרו בעלי-הדין כאמור בתקנה 10, או החליט יושב ראש הועדה להזמין את בעלי - הדין, יקבע יושב ראש הועדה מועד לשמיעת הערר וישלח הזמנות לעורר ולמשיב; ההזמנה תימסר לבעלי-הדין שבעה ימים לפחות לפני מועד השמיעה.
12. התייצבות לחקירה שכנגד
(א) רצה אחד מבעלי-הדין לחקור חקירה-שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך בעל-הדין השני, יודיע על כך בכתב לבעל-הדין השני ארבעה ימים לפחות לפני מועד השמיעה וימסור העתק של הודעתו ליושב ראש הועדה.
(ב) הודיע אחד מבעלי-הדין כאמור בתקנת-משנה (א), לא ישמש התצהיר שעליו ניתנה ההודעה ראייה אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הערר כשהוא מוכן לחקירה-שכנגד, זולת אם היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר דרושה למען הצדק.
13. שמיעת הערר
(א) הועדה תשמע תחילה את טענות העורר ולאחר מכן את טענות המשיב.
(ב) הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב.
14. התייצבות בעלי הדין לפני הועדה
לא התייצב אחד מבעלי-הדין לפני הועדה במועד הקבוע לשמיעת הערר, רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו או לדחות את השמיעה למועד מאוחר יותר.
15. דחיית הדיון
הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר, ומשהתחילה בשמיעתו, לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחייה הדרושה, לדעתה, למען הצדק.
16. הגבלת הדיון לנימוקים בערר או בתשובה
(א) בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערר או בתשובה, אלא אם היא משוכנעת שהנימוק נשמט שלא באשמת בעל-הדין המבקש להיעזר בו, או ששמיעת הנימוק דרושה למען הצדק.
(ב) הועדה רשאית להורות על הגשת פרטים נוספים והמצאת ראיות נוספות בכל ענין הנזכר בערר או בתשובה או ביחס לכל נימוק שהועדה החליטה להיזקק לו כאמור בתקנה-משנה (א).
17. החלטת הועדה
(א) החלטות הועדה יתקבלו פה אחד או ברוב דעות.
(ב) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב ראש וחברי הועדה.
(ג) העתק ההחלטה, מאושר ביד היושב ראש או ביד מי שהוא קבע לכך, יישלח בדואר רשום לעורר ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.
18. מיזוג עררים
הועדה רשאית לאחד עררים התלויים ועומדים לפניה, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם, באחת מאלה:
(1) אם העררים הוגשו על הודעה אחת או על שימוש אחד בסמכות;
(2) אם כרוכות בהם בעיות משפטיות או בעיות עובדתיות זהות או שכרוכות בהם בעיות משפטיות או בעיות עובדתיות דומות.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ח, 474.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ