אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח-1998

תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח-1998

תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2(ד)(2) לחוק הגליל, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ד3)
בתקנות אלה -
"גורמי ייצור עקיפים" - גורמי ייצור אלה: עבודת אדם, מינהלה והחזר הון, כמפורט בטור א' בתוספות הראשונה והשניה;
"המועצה" - המועצה לענף הלול שהוקמה בחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963;
"יום עדכון" - ה1- בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר של כל שנה;
"מדד הבסיס" - כל אחד מן המדדים שפורטו בטור ג' של התוספות הראשונה והשניה, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מחיר" - מחיר בשקלים חדשים של גורם ייצור כמצוין בטור ג' בתוספות הראשונה והשניה, מקום שלא צוין מדד בסיס;
"קבלן מורשה" - כמשמעותו בתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רבייה), התשנ"ה-1994.
2. העלות התחשיבית - חישובה ועדכונה2 (תיקון: תשס"א, תשס"ד3, התשס"ח)
(א) העלות התחשיבית לייצור ביצת מאכל תחושב לפי העלות שפורטה בטור ב' בתוספת הראשונה, לצד גורמי הייצור שפורטו בטור א' בה.
(ב) העלות התחשיבית לייצור 1 טון פטימים תחושב לפי העלות שפורטה בטור ב' בתוספת השניה, לצד גורמי הייצור שפורטו בטור א' בה.
(ג) העלות התחשיבית של כל אחד מגורמי הייצור שפורטו בטור ב' של התוספות הראשונה והשניה, לפי הענין, תשתנה בכל יום עדכון לפי שיעור עליית המדד או המחיר הנוגע לענין שפורט בטור ג' לצדם, לעומת מדד הבסיס או המחיר הישימים שבטור ד'. ואולם עדכון העלות התחשיבית של כל אחד מגורמי הייצור העקיפים ביום העדכון שחל ב-1 בינואר של כל שנה ייעשה לאחר ניכוי מקדם התייעלות בשיעור שנתי של 3%.
(ד) בסמוך לאחר יום עדכון יפרסם סגן מנהל כללי בכיר (ייצור) של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהודעה ברשומות את העלות התחשיבית המעודכנת.
3. נוהל תשלום (תיקון: תשס"ד3)
הסובסידיה לבעל מכסה תשולם בידי המועצה, ישירות או באמצעות הקבלן המורשה ששיווק את הפטימים או הביצים של בעל המכסה.
תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ד3)
(תקנות 1 ו-2)
העלות התחשיבית לייצור ביצת מאכל-2
טור א' טור ב' טור ג' טור ד'
גורם ייצור עלות מדד עדכון מדד בסיס
(באגורות לביצה) (נובמבר 97)
מזון 13.98 מדד מחירי תשומות 127.1
נבחרות של ענף החקלאות
תערובת: תערובות
לתרנגולות הטלה
חומר רבייה 3.42 הנמוך מבין -
מחיר חומר רבייה, 15.51
שעליו יודיע סגן מנהל
כללי בכיר (ייצור) של
משרד החקלאות ופיתוח
הכפר מזמן לזמן;
מדד מחירי תשומות 117.3
בחקלאות - תשומות
בבעלי חיים
תרופות ושונות 1.36 מדד מחירי תשומה 114.3
בחקלאות - תשומות
בגידולים צמחיים
חיסון נגד
סלמונלה 0.3 מחיר החיסון, שעליו 0.3
יודיע סגן מנהל כללי
בכיר (ייצור) של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
מזמן לזמן, ובלבד שביום
העדכון קיימת הנחיה
של המחלקה לשירותים
וטרינריים במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר,
בתוקף, לעשות שימוש
בחיסון זה
טור א' טור ב' טור ג' טור ד'
גורם ייצור עלות מדד עדכון מדד בסיס
(באגורות לביצה) (נובמבר 97)
עבודת אדם 6.86 מחיר יום עבודה בחקלאות, 439.9
שעליו יודיע סגן מנהל
כללי בכיר (ייצור) של
משרד החקלאות ופיתוח
הכפר מזמן לזמן
מנהלה 0.57 מדדד המחירים לצרכן - 101.8
לפי קבוצה ראשית:
תחבורה ותקשורת (50%);
מדד מחירי תשומה 108.7
בחקלאות - מסים
ואגרות (50%)
החזר הון 3.26 מדד מחירי תשומה 202.8
בבנייה למגורים -
כללי (70%);
מדד מחירי תשומה 123.7
בחקלאות - מכונות,
רכב, ציוד, חלפים
וכלי עבודה; מכונות
וציוד במבנים לבעלי חיים
(30%)
סה"כ עלות ייצור תחשיבית - 29.75 אגורות.
תוספת שניה (תיקון: תשס"ד3)
(תקנה 1 ו-2)
העלות התחשיבית לייצור טון פטימים
טור א' טור ב' טור ג' טור ד'
גורם ייצור עלות בשקלים מדד עדכון מדד בסיס
חדשים (לטון) או מחיר עדכון או מחיר
(נובמבר 2003)
מזון 2,549 מדד מחירי תשומות 130.2
נבחרות של ענף החקלאות -
תערובות: תערובת לתרנגולות
פיטום
אפרוחים 948 הנמוך מבין -
מחיר אפרוח, שעליו 1.971
יודיע סגן מנהל כללי בכיר
(ייצור) של משרד החקלאות
ופיתוח הכפר מזמן לזמן;
מדד מחירי תשומה 117.3
בחקלאות - תשומות
בבעלי חיים
תרופות, הון חוזר 436 מדד מחירי תשומה 114.3
ושונות בחקלאות - תשומות
בגידולים צמחיים
חימום 286 מדד מחירי תשומה 133.7
בחקלאות - דלק,
שמנים וחשמל: דלק
עבודת אדם 236 מחיר יום עבודה 439.9
בחקלאות, שעליו יודיע
סגן מנהל כללי בכיר
(ייצור) של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
מזמן לזמן
מנהלה 125 מדד המחירים לצרכן - 101.8
לפי קבוצה ראשית:
תחבורה ותקשורת (50%);
מדד מחירי תשומה 108.7
בחקלאות - מסים
ואגרות (50%)
טור א' טור ב' טור ג' טור ד'
גורם ייצור עלות בשקלים מדד עדכון מדד בסיס
חדשים (לטון) או מחיר עדכון או מחיר
(נובמבר 2003)
החזר הון 247 מדד מחירי תשומה 202.8
בבנייה למגורים -
כללי (70%);
מדד מחירי תשומה 123.7
בחקלאות - מכונות,
רכב, ציוד, חלפים
וכלי עבודה: מכונות
וציוד במבנים
לבעלי חיים (30%)
סה"כ עלות ייצור תחשיבית - 4,827 שקלים חדשים
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 313; תשס"א, 137; תשס"ד, 148.
2 פורסמה הודעה (י"פ תש"ס, 4108; תשס"א, 821, 1635, 3059; תשס"ב, 360, 1656, 3738; תשס"ג, 36, 1490, 1536, 2723, 4011; תשס"ד, 1106, 2978, 3049; תשס"ה, 248, 490, 4081; תשס"ו, 2090, 3187; תשס"ז, 938; תשס"ח, 3854; תשס"ט, 558, 2342).כי העלות התחשיבית המעודכנת ליום ה' בטבת התשס"ט (1.1.2009) היא כלהלן:
לייצור ביצת מאכל - 39.65 אגורות;
לייצור טון פטימים - 7,072 שקלים חדשים.
3 תקנה 5 לתקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 152) קובעת לגבי תיקון תקנות 1, 2, 3, התוספת הראשונה והתוספת השניה:
"5. תחילה
(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2(2), ביום כ"א בטבת התשס"ד (15 בינואר 2004), ואולם יום העדכון הראשון לאחר תחילתן של תקנות אלה יהיה ביום כ"ו בטבת התשס"ד (20 בינואר 2004).
(ב) תחילת הסיפה של תקנה 2(ג) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2(2) לתקנות אלה, ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ