אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו -2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9, 11, 15(א), 18, 29 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן - החוק), בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה, ולענין תקנה 8 - באישור שר האוצר, לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אישור התמחות" - אישור בהתאם להוראות תקנה 5(א)(1) או (2) בנוסח שאישר המנהל;
"בדיקה" - בדיקת התאמתה של מערכת גפ"מ לדרישות התקן ת"י 158, או תקן אחר שאישר המנהל, או בדיקת התאמת מערכת גפ"מ לתכניות;
"גפ"מ" - גז פחמימני מעובה, כהגדרתו בחוק;
"האגף להכשרה" - האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה;
"המנהל" - מי שמונה לפי סעיף 3(ב) לחוק למנהל עניני גז פחמימני מעובה;
"מאגר" - מכל גפ"מ, מיטלטל או נייח, או כמה מכלים המחוברים ביניהם והמחוברים למערכת גפ"מ;
"מיתקן גפ"מ" - מיתקן גז לגפ"מ;
"מיתקן מילוי" - אתר שמתבצעת בו פעילות אחסון של גפ"מ בצובר או מילוי גפ"מ במכלים מיטלטלים, וכל פעילות אחרת הכרוכה בכך, לרבות מילוי ופריקת מכליות גפ"מ והולכת גפ"מ בצנרת, והכל שלא לצריכה עצמית;
"מכל נייח" - כהגדרתו בתקן ישראלי ת"י 158 חלק 1;
"מכל מיטלטל" - מכל להובלה ואחסנה של גפ"מ, כהגדרתו בתקן ישראל ת"י 70 או ת"י 1493;
"מכלית כביש" - רכב להובלת גפ"מ בצובר;
"מכשיר צורך גפ"מ" - כל מכשיר או מכונה שבהם מתבצעת שריפה של גפ"מ או נעשה שימוש בגפ"מ בתהליך ייצור;
"מערכת גפ"מ" - צנרת גפ"מ וכל אבזר, לרבות שסתומים, ברזים, וסתים, אמצעי בקרה ואמצעי מדידה, הקשורים למכשירים צורכי גפ"מ, למקור הספקת גפ"מ או למכלי גפ"מ, בין מכלים מיטלטלים ובין נייחים, לצריכה עצמית או שלא לצריכה עצמית;
"מערכת גפ"מ מרכזית" - מערכת גפ"מ הקשורה למקור הספקה אחד שבאמצעותה מסופק גז לשני צרכנים או יותר;
"עבודת גפ"מ" - עבודת גז בגפ"מ;
"קיבול מרבי כולל" - משקל גפ"מ שניתן לאחסנו במכל, ב-90% מנפחו הכולל, והמחושב לפי מסה סגולית 0.56 ק"ג לליטר;
"רישיון" - רישיון לעבודת גפ"מ לפי תקנות אלה, לפי הטופס שבתוספת הראשונה;
"תחזוקה" - תיקון והחלפה של חלקים פגומים או כוונון לצורך פעילותם התקינה של מערכת גפ"מ או מכשיר צורך גפ"מ;
"ת"י" - תקן ישראלי כשמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953, אחד מאלה;
(1) תקן ישראלי 158 - "מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ)" על חלקיו;
(2) תקן ישראלי - 70 "מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ")";
(3) תקן ישראלי 1493 - "מכלי פלדה מרותחים ניידים לגפ"מ: קיבול 110 עד 460 ליטר מים"; שהופקד לעיון הציבור בספריית מכון התקנים, רח' חיים לבנון 42 , תל אביב, ובמשרדי אגף הבטיחות, מנהל הגז במשרד התשתיות הלאומיות, רח' יפו 234 , ירושלים;
"תכנית" - תכנית ביצוע של מיתקן גפ"ם, שהוכן על ידי מי שמוסמך לכך לפי תקנה 9.
2. איסור עיסוק
(א) לא יעסוק אדם בעבודת גפ"מ אלא אם כן הוא בעל רישיון לפי תקנות אלה.
(ב) לא יעסוק בעל רישיון בהתקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ אלא אם כן הוא בעל הסמכה לפי תקנה 3(ג).
3. עבודות גפ"מ הטעונות הסמכה
(א) על אף האמור בתקנה 2, עבודות גפ"מ המפורטות להלן אינן טעונות רישיון לפי תקנות אלה:
(1) הובלת גפ"מ במכליות כביש ובמכלים מיטלטלים;
(2) חיבור מכלים מיטלטלים למיתקן גפ"מ;
(3) מילוי גפ"מ במכלים נייחים;
(4) הפעלת מערכות גפ"מ במיתקן מילוי;
(5) הולכת גפ"מ בין מיתקני מילוי;
(6) תחזוקה של מכשירים צורכי גפ"מ, למעט חיבורם למערכת הספקת גז.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), עבודת גפ"מ כמפורט בה, למעט בפסקה (6), טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו.
(ג) לגבי עבודת גפ"מ כאמור בתקנת משנה (א)(6), נחוצה הכשרה והסמכה של העוסק בה על ידי ספק גז או על ידי חברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גפ"מ מהסוג הנוגע לענין או על ידי המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ"מ (להלן - המסמיך), על פי נהלים כתובים של המסמיך, ותכלול הכשרה בסיסית בתחום הגפ"מ על פי תכנית שתאושר על ידי המנהל.
4. סוגי רישיונות
רישיון לעבודת גפ"מ יהיה מסוג כמפורט להלן:
(1) מתקין גפ"מ רמה 1;
(2) מתקין גפ"מ רמה 2;
(3) מתכנן גפ"מ;
(4) מתכנן גפ"מ בכיר.
5. תנאים למתן רישיון
(א) מי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו-(2) ו-(ב) לחוק עומד בתנאים המפורטים להלן, רשאי המנהל להעניק לו רישיון לעסוק בעבודת גפ"מ, כמפורט להלן:
(1) מתקין גפ"מ רמה 1 - אם קיבל מאת מנהל האגף להכשרה או מי שהוא הסמיכו (להלן - מנהל האגף) תעודת מתקין גז רמה 1, והתמחה בעיסוק בעבודת גפ"מ בפיקוח מתקין גפ"מ רמה 2 במשך שישה חודשים לפחות לפני מתן הרישיון;
(2) מתקין גפ"מ רמה 2 - אם קיבל מאת מנהל האגף, תעודת מתקין גפ"מ רמה 2 והתמחה בעיסוק בעבודת גפ"מ כמתקין גפ"מ רמה 1 במשך שנתיים לפחות לפני מתן הרישיון;
(3) מתכנן גפ"מ - אם עסק בתחום תכנון פיקוח או ביצוע של מערכות גפ"מ, במשך שנה לפחות, והוא מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כשמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, באחד מתחומים מקצועיים אלה:
(א) הנדסת מכונות;
(ב) הנדסה כימית;
(ג) הנדסה חקלאית;
(ד) אווירונאוטיקה;
(ה) הנדסת גז (תואר מחו"ל שמכירה בו המועצה להשכלה גבוהה כשמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958);
(ו) מי שהוא בעל תואר מוכר כמהנדס בתחומים אחרים והמנהל, באישור השר, אישר כי הכשרתו כמהנדס מתאימה לדרישות העיסוק כמתכנן גפ"מ;
(4) מתכנן גפ"מ בכיר - אם הוא מתכנן גפ"מ שעסק בתחום תכנון, פיקוח או ביצוע של מערכות גפ"מ במשך 5 שנים לפחות.
(ב) תעודת מתקין גפ"מ רמה 1 ומתקין גפ"מ רמה 2, לפי הענין, תינתן למי שעמד בהצלחה בבחינות שעורכת, מטעם המנהל, מחלקת הבחינות של האגף להכשרה, לפי תכנית בחינות, תנאי קבלה וסדרים של האגף, שנקבעו בהתייעצות עם המנהל.
6. בקשת רישיון
מבקש רישיון יגיש למנהל בקשה, בשני עותקים לפי הטופס שבתוספת השניה (להלן - הבקשה), שיצורפו לה כל אלה:
(1) תעודת מתקין גז, או אישור או רישיון אחר לביצוע עבודות גפ"מ שניתן על פי דין;
(2) הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי הנוגע לו; כשמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן - המרשם הפלילי);
(3) אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו;
(4) אישור התמחות.
7. בקשה לחידוש רישיון
(א) המבקש לחדש רישיון יגיש למנהל בקשה כאמור בתקנה 6 בצירוף:
(1) אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו;
(2) הצהרה בכתב כי עסק בפועל בעבודות גפ"מ בתקופת הרישיון.
(ב) הבקשה לחידוש רישיון תוגש לא יאוחר מ-60 ימים לפני תום תוקף הרישיון.
8. אגרות
(א) בעד בחינה לפי תקנה 5(ב) תשולם אגרה כמפורט בתוספת השלישית.
(ב) בעד מתן רישיון או חידושו לאחר שפקע תוקפו או שבוטל לפי סעיף 17 לחוק, לפי הענין, תשולם אגרה כמפורט בתוספת השלישית.
(ג) סכומי האגרה שבתוספת השלישית ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה -
"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש יוני 2005.
(ד) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ג) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
9. סמכויות בעלי רישיון
(א) בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 רשאי לעסוק בעבודות גפ"מ אלה:
(1) תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ ביחידת דיור בודדת, ובכלל אלה מערכת גפ"מ דירתית הקשורה למערכת גפ"מ מרכזית, עד לברז המחבר למערכת מרכזית;
(2) התקנה ותחזוקה של מאגר ומערכת גפ"מ מרכזית בבנין מגורים בודד הכולל יותר מיחידת דיור אחת, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה, לפי הענין, לתכנן מיתקני גפ"מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה של מכל נייח ומערכת שבה הגפ"מ במצב נוזלי;
(3) התקנה ותחזוקה של מאגר ומערכת גפ"מ לשימוש שאינו אחד השימושים המפורטים בתקנת משנה (א), בקיבול מרבי כולל עד 500 ק"ג, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה לתכנן מיתקני גפ"מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה ותחזוקה של מכל נייח ושל מערכת שבה גפ"מ במצב נוזלי.
(ב) בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 רשאי לעסוק בעבודות גפ"מ אלה:
(1) כל עבודות גפ"מ שבסמכות מתקין גפ"מ רמה 1;
(2) תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית במגורים, מסחר, תעשיה וחקלאות, ובלבד שהקיבול המרבי הכולל של המאגר אינו עולה על 10 טון;
(3) התקנה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית עם מאגר בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון ומיתקן גפ"מ שלא לצריכה עצמית, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי בעל רישיון מתכנן גפ"מ או בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר, לפי הענין.
(ג) בעל רישיון מתכנן גפ"מ רשאי לתכנן ולבדוק מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 20 טון, ומיתקן גפ"מ שאינו לצריכה עצמית, שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 10 טון.
(ד) בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר רשאי לתכנן ולבדוק מיתקן גפ"מ מכל סוג.
10. בדיקת התקנות גפ"מ
(א) בלי לגרוע מהוראות תקנה 9, המתקין מיתקן גפ"מ יבצע את הבדיקות המתחייבות לפי התקן הנוגע לאותו סוג התקנה.
(ב) המתכנן מיתקן גפ"מ יבדוק את התאמת הביצוע לתכניות.
11. רענון
בעל רישיון ישתתף, אחת לשנתיים, בקורס רענון שאישר המנהל בהיקף של שמונה שעות הדרכה לפחות, או במתכונת ותדירות אחרים שאישר המנהל.
12. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.
13. הוראות מעבר
מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ"מ רמה 1 או מתקין גפ"מ רמה 2, רשאי לעסוק בעבודת גפ"מ במשך שנה מיום פרסומן, ובלבד שהגיש בקשה לפי תקנה 6 בתוך שישה חודשים מיום הפרסום.
תוספת ראשונה
(תקנה 1)
רישיון לעסוק בעבודות גפ"מ
רישיון יהא תעודה, בגוון שונה לכל סוג, שגודלה כ5- ס"מ על 8 ס"מ, חתומה ביד המנהל ונושאת תמונת בעל הרישיון כלהלן:
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי
העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006
רישיון לעסוק בעבודת גפ"מ


מס' רישיון ___________

תמונהשם: _______________מס' זהות: ___________פירוט סוג הרישיון/רישיונות: _______
_________________תאריך הנפקת הרישיון:
_____/______/______תוקף הרישיון עד יום
______________תאריך __________________________
מנהל עניני בטיחות הגז
תוספת שניה
(תקנה 6)
בקשה לקבלת/חידוש רישיון לעסוק בעבודות גפ"מ
תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006
פרטי המבקש:
שם מלא:
מס' זהות:

מען:
דוא"ל:

טל':
פקס:
טל' נייד:


סוג הרישיון המבוקש:
(סמן X במקום המתאים)

( מתקין גפ"מ רמה 1
חדש
חידוש

( מתקין גפ"מ רמה 2( מתכנן גפ"מ( מתכנן גפ"מ בכיר
מסמכים מצורפים:

חדש
חידוש

תעודת מתקין גז מטעם האגף להכשרהאישור מטעם מבטח מורשה על עריכת פוליסת ביטוח המכסה תחום העיסוקאישור התמחות
הצהרת המבקש / ספק הגז
אני החתום מטה מצהיר בזה כי -
(1) אני מכיר את כל הוראות תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006, הוראות חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989, וכן כל חיקוק אחר בדבר בטיחות בתחום גפ"מ, והתקנים הקשורים למאגרי מערכות גפ"מ, ואקפיד למלא אחריהן;
(2) אני מסכים כי המנהל יבקש ויקבל מן המרשם הפלילי במשטרה כל רישום פלילי הנוגע לי.

תאריך שם פרטי ושם משפח ה חתימה
תוספת שלישית
(תקנה 8)
אגרות
בעד - בשקלים חדשים
1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות 114
2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות 114
3. מתן רישיון 150
4. חידוש רישיון שפג תוקפו 120
5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט
פסקה (1) שבו 250

_________________________________
1 ק"ת תשס"ו, 740.
2 התקנות פורסמו ביום 27.4.2006.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ