אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הבינוי והפינוי של אזורי שיקום (תנאי עבודתם של עובדים), תשכ"ז-1967

תקנות הבינוי והפינוי של אזורי שיקום (תנאי עבודתם של עובדים), תשכ"ז-1967

תקנות הבינוי והפינוי של אזורי שיקום (תנאי עבודתם של עובדים), תשכ"ז-1967 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו-63 לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"ה - 1965, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"חוק המינויים" - חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959;
"חוק המשמעת" - חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963;
"הרשות" - הרשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק.
פרק שני: מינויים של עובדי הרשות
2. תחולת חוק המינויים
חוק המינויים יחול על עובדי הרשות בשינויים ובתיאומים כלהלן, מלבד אם נאמר אחרת בתקנות אלה:
(1) הסמכויות הנתונות בחוק המינויים לממשלה יהיו נתונות לשר השיכון;
(2) הסמכויות הנתונות בחוק המינויים לשר יהיו נתונות ליושב ראש הרשות;
(3) הסמכויות הנתונות בחוק המינויים לנציב שירות המדינה ולמנהל הכללי יהיו נתונות למנהל הרשות;
(4) הסמכויות הנתונות בחוק המינויים לועדת השירות יהיו נתונות לועדה המורכבת מיושב-ראש הרשות שישמש יושב-ראש הועדה, מנהל הרשות וסגנו, ושני מומחים לעניני תכנון וארגון שמונו על ידי שר השיכון לאחר התייעצות ברשות ושלא מבין חברי הרשות או עובדיה (להלן - ועדת השירות הפנימית);
(5) הסמכות לקבוע את הבחינות והמבחנים כאמור בסעיף 25 לחוק המינויים תהיה נתונה לועדת השירות הפנימית באישור שר השיכון;
(6) הצהרת האמונים לפי סעיף 34 לחוק המינויים תהיה בפני מנהל הרשות, אולם מנהל הרשות וסגנו יצהירו בפני יושב-ראש הרשות;
(7) סמכות נציב השירות לפי סעיף 37 לחוק המינויים תהיה נתונה לשר השיכון;
(8) חובת ההתייעצות הקבועה בסעיף 47 לחוק המינויים תקויים עם הארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם הנציגות המוסמכת של עובדי הרשות.
3. אי-תחולת חוק המינויים
חוק המינויים לא יחול על מנהל הרשות וסגנו.
4. סמכות לעשות חוזה מיוחד (תיקון: תשל"ג)
הסמכות לעשות חוזה מיוחד עם אדם שיועסק בשירות הרשות תהיה נתונה ליושב ראש ולמנהל הרשות ביחד.
5. מקרים להעסקה על פי חוזה מיוחד
(א) אלה המקרים שבהם מותר להעסיק עובד ברשות על פי חוזה מיוחד:
(1) גילו מעל 50 ונתמלאו לגביו הוראות חוק המינויים;
(2) הוא יועסק בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה ושכרו לא ישתלם על בסיס של יום;
(3) ביום תחילתן של תקנות אלה הוא היה מועסק על פי חוזה על ידי המדינה או על ידי תאגיד שהוקם בחוק, ותקופת העסקתו על פי החוזה המיוחד, לאחר תחילת תקנות אלה, מהווה המשך להעסקתו כאמור;
(4) שר השיכון קבע לגביו כי עבודתו חיונית לרשות וכי אין אפשרות מעשית להעסיקו במסגרת הרגילה;
(5) הוא התקבל למשרה פלונית תוך שנה מיום בו הוכרז על המשרה לפי סעיף 19 לחוק המינויים ולא נמצא בבחינה אדם כשיר לאותה משרה, ונתמלאו לגביו הוראות חוק המינויים, למעט הוראות סעיפים 15 ו-19;
(6) הוא יועסק כמזכיר אישי של יושב ראש הרשות או של מנהל הרשות, ונתמלאו בו הוראות חוק המינויים, למעט הוראות סעיף 19.
(ב) תקופת העסקה של אדם על פי חוזה מיוחד לא תעלה על שלוש שנים, ותהא נתונה, מפעם לפעם, להארכה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים; ואולם תקופת העסקתו של אדם כאמור בתקנת-משנה (א) (1) לא תעלה על עשר שנים, או על התקופה שנשארה עד הגיעו לגיל 65, הכל לפי התקופה הקצרה יותר.
(ג) ועדת השירות הפנימית רשאית לקבוע כללים נוספים להעסקת עובדים על פי חוזה מיוחד.
(ד) הוראות חוק המינויים יחולו על אדם המועסק על פי חוזה מיוחד במידה שלא נקבע אחרת בחוזה.
6. תקן (תיקון: תשל"ג)
(א) מנהל הרשות, לאחר התייעצות עם ועדת השירות הפנימית, יערוך רשימה של המשרות בשירות הרשות על הדרגות הצמודות להן (להלן - תקן) ויביאה ליושב ראש רשות לאישור.
(ב) הוראות תקנה זו החלות על הצעת תקן יחולו, בשינויים המחוייבים, על הצעת כל תיקון או שינויים בתקן.
7. כללי מכרזים
ועדת השירות הפנימית רשאית לקבוע כללים בדבר דרכי המכרזים למשרות פנויות בשירות הרשות ופרטיהם, לרבות כללים בדבר השתתפותם של עובדי המדינה, עובדי רשויות מקומיות, עובדי תאגידים שהוקמו על פי חוק ועובדי תאגידים שיש לממשלה דעה מכרעת בהנהלתם (לכל אלה ייקרא להלן - מוסדות ציבור).
8. פטור ממכרז
ועדת השירות הפנימית רשאית, באישור שר השיכון ובהודעה ברשומות, לקבוע משרות וסוגים של משרות שעליהם לא תחול חובת המכרז; כן רשאית ועדת השירות הפנימית באישור כאמור להתיר, בתנאים שתקבע או ללא תנאים, מינוי למשרה בלי שהוכרז עליה אם המועמד עובר לשירות הרשות משירות המדינה או משירות במוסד ציבורי וועדת השירות הפנימית סבורה, מסיבות שתציין בהביאה את החלטתה לאישור השר, כי העסקתו של המועמד במשרה הפנויה היא חיונית לרשות וכי בתנאי המשרה אין זה מעשי לקיים מכרז.
9. ניהול בחינות
בהחלת סעיף 26 לחוק המינויים, במקום המלים "נציג אחד של המשרד הנוגע בדבר" קרי "מנהל הרשות או נציגו".
10. אי-תחולת סעיפים
סעיפים 1 עד 8, 12 עד 14, 20, 21 ו-41 לחוק המינויים לא יחול על עובדי הרשות.
פרק שלישי: משמעת
11. תחולת חוק המשמעת
חוק המשמעת יחול על עובדי הרשות כאילו היתה משרד של הממשלה, בשינויים המפורטים בפרק זה ובתיאומים נוספים אלה:
(1) כל סמכות הנתונה בחוק המשמעת לשר, למעט שר המשפטים, תהיה נתונה לשר השיכון;
(2) כל סמכות הנתונה בחוק המשמעת לנציב השירות, תהיה נתונה ליושב ראש הרשות;
(3) כל סמכות הנתונה בחוק המשמעת לועדת השירות, תהיה נתונה לועדת השירות הפנימית;
(4) כל סמכות הנתונה בחוק המשמעת למנהל כללי, תהיה נתונה למנהל הרשות.
12. ועדת משמעת
ועדת המשמעת לרשות תמונה על ידי שר המשפטים; כל עוד לא מונתה ועדה כאמור תשמש ועדת המשמעת שמונתה למשרד השיכון ועדת משמעת לעובדי הרשות.
13. בית-הדין
בית-הדין למשמעת של עובדי המדינה ישמש בית-דין למשמעת לעובדי הרשות.
14. אי-תחולה
שר השיכון רשאי, לאחר התייעצות בנציב השירות, להורות בהודעה ברשומות כי חוק המשמעת לא יחול על עובדי הרשות שחוק המינויים לא חל עליהם או על סוגי עובדים כאמור, אם הוא סבור כי קיימים אמצעי-משמעת נאותים לגבי אותם עובדים; אולם כל עוד לא עשה כן, יהיה דינם של עובדים אלה כדין עובדי המדינה לענין חוק המשמעת, לכל דבר או בשינויים שיקבע שר השיכון לאחר התייעצות עם נציב השירות.
פרק רביעי: שונות
15. תיאום
לגבי עובדי הרשות יראו כל מקום בחוק המינויים בחוק הגימלאות, ובחוק המשמעת שמדובר בו על -
(1) שירות המדינה - כמכוון לשירות ברשות;
(2) עובד המדינה - כמכוון לעובד הרשות;
(3) משרד של הממשלה - כמכוון לרשות.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ז, 2586; תשל"ג, 1121.
_______________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ