אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעגול סכומים), התשמ"ו-1985

תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעגול סכומים), התשמ"ו-1985

תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעגול סכומים), התשמ"ו-1985 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 195 ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ו)
בתקנות אלה -
"עיגול לשקלים חדשים" - עיגול לשקלים חדשים שלמים, כך שסכום שהוא פחות מ-50 אגורות לא יובא בחשבון וסכום שהוא 50 אגורות או יותר אך פחות מ-100 אגורות ייחשב כשקל חדש אחד.
"תקנות בדבר מקרים מיוחדים" - תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971;
"תקנות הפטור" - תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשמ"א-1981;
"תקנות הגביה" - תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי"ד-1954.
2.1 עיגול גימלה יומית ותשלום יומי אחר
גימלה ליום המחושבת לפי החוק על בסיס הכנסה וכל תשלום שהמוסד משלם לפי כל דין אחר המחושב ליום על בסיס הכנסה, יעוגלו כך שסכום המסתיים בשבר של אגורה, ייראה השבר שהוא חצי אגורה או יותר - כאגורה שלמה, ושבר שהוא פחות מחצי אגורה - כבטל.
2. עיגול גימלה ותשלום אחר
גימלת כסף - למעט גימלה לפי פרק ו-3 לחוק ולרבות מיקדמה לפי סעיף 134א לחוק, קיצבת ילדים בעד כל ילד ומענק בעד כל ילד לפי חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט1949, תוספת קיצבה בעד תלויים המשולמת לפי החוק, וכל תשלום שהמוסד משלם לפי כל דין אחר, יעוגלו לשקלים חדשים.
3. עיגול סכום לצורך גימלה וסכום אחר
סכום הכנסה חדשית המשמש בסיס לחישוב גימלה וסכום המחושב על פי החוק או על פי דין אחר והמשמש לענין קביעת זכאות לתשלום הסכומים האמורים בתקנות 1 ו-2, או לקביעת שיעורם של אלה, יעוגלו לשקלים חדשים.
4. עיגול חיוב במזונות
סכומים שהמוסד גובה מחייב במזונות לפי סעיף 14 לחוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, יעוגלו לשקלים חדשים.
5. עיגול סכומים המשמשים לחיוב בדמי ביטוח ולחיוב אחר
(א) סכום הכנסה המחושב לצורך גביית מקדמה בדמי ביטוח או לצורך גביית מקדמה בחיוב אחר שהמוסד גובה לפי כל דין אחר, סכום המחושב לפי סעיף 181(ה) לחוק, ההכנסה האמורה בלוח א' לחוק, סכום שכר המשמש בסיס לתשלום דמי ביטוח לפי תקנה 8 לתקנות בדבר מקרים מיוחדים, וסכום המתקבל לפי תקנה 2א(א) או (ב) לתקנות הפטור, יעוגלו לשקלים חדשים.
(ב) דמי ביטוח, לרבות כל סכום המשולם כמקדמה בחיוב בדמי ביטוח או כמקדמה בחיוב לפי כל דין אחר, מנה של מקדמה רבעונית והסכום הכולל של דמי ביטוח שמעביד מנכה משכרם של עובדיו לפי סעיף 161(ג) לחוק יעוגלו לשקלים חדשים.
6. עיגול תוספת והחזר
סך סכום של תוספת וקנס שחושבו לפי סעיף 179 לחוק ותשלום יתר ותוספת שחושבו לפי סעיף 178 לחוק המסתיימים בסכום שהוא פחות משקל חדש אחד, יעוגלו כלפי מטה לשקל החדש הקרוב.
7. ביטול תקנות
בטלות -
(1) תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעיגול גמלאות, הכנסה שנתית ודמי ביטוח), התשמ"ה- 1985)
(2) תקנת משנה (ד) בתקנה 8 לתקנות בדבר מקרים מיוחדים;
(3) תקנת משנה (ג) בתקנה 2א לתקנות הפטור.
3.8 הוראות מעבר
(א) חוב בדמי ביטוח בשל הפרש דמי ביטוח לפי הוראות סעיף 164(ג) (1) או (ד) לחוק או לפי תקנה 5ב לתקנות הגבייה, לרבות קנס ותוספת לפי סעיף 179 לחוק, תשלום יתר ותוספת לפי סעיף 178 לחוק או לפי סעיפים 139 ו-140 לחוק, וחוב בשל מקדמה של גימלה, שביום תחילתן של תקנות אלה הסתיים בשבר של אגורה, ייראה שבר האגורה כבטל.
(ב) סכום הכנסה המשמש בסיס לחישוב גימלה של נכה עבודה שנפגע בעבודה לפני 1 באפריל 1983, המסתיים בשבר של אגורה, ייראה השבר שהוא חצי אגורה או יותר - כאגורה שלמה, ושבר שהוא פחות מחצי אגורה - כבטל.
9. תחילה ותחולה
(א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשמ"ו (1 בינואר 1986).
(ב) תקנות אלה יחולו גם על סכום שהמוסד חייב לשלם לפי החוק ולפי כל דין אחר וגם על חוב שהמוסד גובה לפי החוק ולפי כל דין אחר, שנוצרו לפני יום תחילתן של תקנות אלה והמשולמים לאחר יום תחילתן.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 516, 330.
2 במקור מובאות שתי תקנות ממוספרות בספרה 1.
3 במקור מובאת תקנה 9 לפני תקנה 8.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ