אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ח-1978

תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ח-1978

תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ח-1978 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 113(א), 333, 369 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
(תיקון: תשס"ו-3)
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ג, תשס"ו-3)
(א) בתקנות אלה, "הקיצבה השנתית" הסכום המתקבל מהכפלת הקיצבה החדשית העומדת להיוון בשנים עשר.
(ב) בכל מקום בתקנות אלו שבו מדובר על קיצבה, גם קיצבה לפי פרק י"ז והתקנות שהותקנו על פיו במשמע.
(ג) בכל מקום בתקנות אלו שבו מדובר על קיצבה לפי פרק ה' או לפי סעיפים 115, 130 ו132, או בהיוון קיצבה לפי סעיף 113 לחוק, גם קיצבה לפי פרק י"ג במשמע.
(ד) בכל מקום בתקנות אלה, למעט בתקנה 10(ג)(1), בו מדובר על תשלום קיצבה, גם הטבה המשתלמת מכוח הסכמים על פי סעיף 9 לחוק במשמע.
2. תאריך עריכת ההיוון (תיקון: תשס"ו-3)
היוון גימלה יחושב לתאריך מתן ההחלטה בדבר עריכת ההיוון או לכל תאריך אחר שאינו מאוחר מ-1 לחודש שלאחר מתן ההחלטה אלא אם הוסכם לענין סעיף 113(א) לחוק בין המוסד לבין הזכאי בדבר תאריך אחר (להלן התאריך הקובע).
3. הגדרת הגיל
(א) היוון הגימלה יחושב לפי גילו של הזכאי לגימלה בתאריך הקובע.
(ב) לענין ההיוון ייקבע גילו של אדם לפי הוראות אלה:
(1) הוכחה למוסד שנת הלידה בלבד, יראו את 1 באפריל של אותה שנה כתאריך הלידה;
(2) חלפו פחות מששה חדשים מאז יום ההולדת האחרון ייקבע הגיל לפי יום ההולדת האחרון; חלפו ששה חדשים או יותר מאז יום ההולדת האחרון, ייקבע הגיל לפי יום ההולדת הבא.
4. היוון קיצבה לגבר (תיקון: תשמ"ג, תשס"ו-3)
שוויו של כל שקל בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לגבר, למעט קיצבה לפי סימן ד' לפרק י"א או סימן ח' לפרק ה' לחוק המשתלמת לאלמן, ולמעט קיצבה המשתלמת לפי פרק ט' לחוק, ולמעט גמלה לפי פרק י' כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 1, טור א'.
5. היוון קיצבה לאשה (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז, תשס"ו-3)
שוויו של כל שקל בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאשה, למעט קיצבה לפי סימן ד' לפרק י"א או סימן ו' או סימן ח' לפרק ה' לחוק המשתלמת לאלמנה, ולמעט קיצבה המשתלמת לפי פרק ט לחוק, ולמעט גמלה לפי פרק י', כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 1, טור ב'.
6. היוון קיצבה לאלמנה (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז, תשס"ו-3)
(א) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סימן ד' לפרק י"א או סימן ו' לפרק ה' לחוק כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר למעט במקרה האמור בתקנות משנה (ב) ו (ג) יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 1, טור ג'.
(ב) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סעיף 252(א)(2) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 2, טור א'.
(ג) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סעיף 132(2) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 3, טור א'.
(ד) (1) לסכום המתקבל מהיוון קיצבה לאלמנה על פי תקנה זו ייווסף סכום המתקבל מהיוון מענק העשוי להשתלם לפי החוק לרגל נישואיה מחדש.
(2) שוויו של כל שקל חדש בהיוון המענק יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 4, טור א'.
7. היוון קיצבה לאלמן (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז, תשס"ו-3)
(א) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סימן ד' לפרק י"א או סימן ו' לפרק ה', כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר למעט במקרה האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) - יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 1, טור ד'.
(ב) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סעיף 252(א) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 2, טור ב'.
(ג) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סעיפים 132(2) ו-130 (ב)(1) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה לוח מס' 3, טור ב'.
(ד) (1) לסכום המתקבל מהיוון קיצבה לאלמן על פי תקנה זו ייווסף סכום המתקבל מהיוון מענק העשוי להשתלם לאלמן לפי החוק לרגל נישואיו מחדש.
(2) שוויו של כל שקל חדש מהיוון המענק יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 4, טור ב'.
8. היוון קיצבה לילד (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז, תשס"ו-3)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לפי סעיף 252 לחוק או לפי סעיף 132 לחוק לילד, כשאיו משתלמת מאותה עילה קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 5.
9. היוון קיצבה לנכה מעבודה (תיקון: תשמ"ג, תשס"ו-3)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לנכה מעבודה שבעת הפגיעה טרם מלאו לו עשרים ואחת שנה לפי סעיף 115 לחוק יהיה
(1) אם טרם מלאו לו שמונה עשרה שנה
(א) בעד התקופה עד שמלאו לו שמונה עשרה שנה - כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 6, טור א':
(ב) בעד התקופה אחרי שמלאו לו שמונה עשרה שנה ועד שמלאו לו עשרים ואחת שנה - כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 6, טור ב';
(ג) בעד התקופה אחרי שמלאו לו עשרים ואחת שנה - כאמור בתוספת הראשונה לוח מס' 6, טור ג';
(2) אם מלאו לו שמונה עשרה שנה -
(א) בעד התקופה עד שמלאו לו עשרים ואחת שנה - כאמור בתוספת הראשונה לוח מס' 7, טור א'.
(ב) בעד התקופה אחרי שמלאו לו עשרים ואחת שנה - כאמור בתוספת הראשונה לוח מס' 7, טור ב'.
10. ניכויים בהיוון קיצבה (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז, תשס"ו-3)
(א) משתלמת קצבה לפי פרק י"א, פרק ה', או פרק ט' לחוק, ינוכה, בהיוון הקצבה לענין הסעיפים 113(א), 333 ו-369 לחוק, הערך המהוון של כל קצבה שהיתה משתלמת אילולא האמור בסעיף 320 לחוק, אך לא ינוכה ערך מהוון של קצבה לפי פרק י"א או פרק ה' או פרק ט' לחוק שהיתה משתלמת עקב אותו מאורע.
(ב) לענין תקנה זו, שווין של כל שקל בהיוון קיצבת זיקנה שנתית העשויה להשתלם מאת המוסד במועד המוקדם ביותר לזכאים שבתאריך הקובע טרם הגיעו לגיל הפרישה החל עליהם, יחושב לפי התוספת השלישית, לוחות מס' 1 עד 5, לפי הענין.
(ג) הסכום המתקבל אחרי הניכוי כאמור בתקנת משנה (א) לא יפחת לגבי היוון
(1) לפי סעיף 113(א) לחוק באם ההיוון נעשה לגבי כל הקיצבה ולכל אורך החיים - מהמכפלה של הקיצבה החדשית, שהיתה משתלמת אילולא האמור בסעיף 320(ד) לחוק, ב - 36;
(2) לפי סעיפים 333 ו-369 לחוק - מהסכום שהיה מתקבל אילו ההיוון היה נעשה עד לגיל שבו מגיעה לראשונה קיצבת הזיקנה;
(ד) לענין תקנות משנה (ב) ו-(ג)(2) "קיצבת זיקנה" - קיצבת הזיקנה המשתלמת לפי סעיף 244(א) לחוק ללא תוספת תלויים לפי סעיף 247 לחוק וללא תוספת ותק לפי סעיף 248 לחוק.
11. היוון לענין סעיף 70(א) (תיקון: תשס"ו-3)
לענין סעיף 113(א) לחוק יכול ההיוון להיות לגבי הקיצבה כולה או חלק ממנה, ולכל אורך החיים או לתקופה מוגבלת.
12. חידוש הזכות לקיצבה (תיקון: תשס"ו-3)
תמה התקופה שלגביה נעשה ההיוון בהתאם לסעיף 113(א) לחוק, מתחדשת הזכות לקיצבה.
13. ניכוי מהסכום המהוון לפי סעיף 70 (תיקון: תשס"ו-3)
בהיוונה של קיצבה לענין סעיף 113(א) לחוק, ינוכה הסכום ששולם בקיצבה שנכללה בהיוון בעד פרק הזמן שלאחרי התאריך הקובע.
14. ילד נכה (תיקון: תשמ"ג, תשס"ו-3)
ילד נכה כמשמעותו בפרק ט' לחוק (להלן ילד נכה) יראוהו לעניין ההיוון כילד נכה עד שיגיע לגיל 18.
15. היוון לפי התוספת השניה והשלישית (תיקון: תשמ"ג, תשס"ו-3)
קיצבה שנתית שדרכי היוונה לא נקבעו בתקנות 3 עד 9 תהוון על סמך לוח החיים שבתוספת השניה והלוחות שבתוספת השלישית בהתאם לתקנות 2 ו10 עד 13 בהתאם לעקרונות אלה:
(1) שער הריבית יהיה 3%;
(2) לענין חישוב הערך המהוון של מענק העשוי להשתלם לאלמנה לרגל נישואיה השניים יונח כי האלמנה, לאחר שנישאה מחדש, תשאר נשואה לאותו בעל למשך שנתיים לפחות אם תשאר בחיים;
(3) החישוב לא יכלול הוצאות מנהליות, רווחים וסטיות אפשריות מלוח החיים שבתוספת השנייה;
(4) משתלמת לילד או בעדו למעט ילד נכה קיצבה או תוספת קיצבה ולא מלאו לילד שמונה עשרה שנה, לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו עשרים שנה; ואם מלאו לו שמונה עשרה שנה, לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו עשרים ואחת שנה;
(5) משתלמת קיצבה לילד נכה או תוספת קיצבה בעדו ולא מלאו לו שמונה עשרה שנה לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו שמונה עשרה שנה.
16. דמי מחיה (תיקון: תשמ"ג, תשס"ו-3)
(א) שוויו של כל שקל חדש בהיוון דמי מחייה חדשיים המשתלמים לאלמנה או לאלמן בהתאם לסעיפים 144 ו265 יהיה 11.8 שקלים חדשים.
(ב) שוויו של כל שקל חדש בהיוון דמי מחייה חדשיים המשתלמים ליתום בהתאם לסעיפים 144 ו-265 יהיה כאמור בתוספת הראשונה לוח מס' 9.
(ג) (1) שוויו של כל שקל חדש בהיוון מענק העשוי להשתלם, לפי סעיפים 254 ו-143 לחוק, ליתום עם הגיעו לגיל 13, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 10, טור א'.
(2) שוויו של כל שקל חדש בהיוון מענק העשוי להשתלם, לפי סעיפים 254 ו-143 לחוק, ליתומה עם הגיעה לגיל 12, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 10, טור ב'.
17. ביטול
תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ד-1974 - בטלות.
התוספת הראשונה - שלישית2
(תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז, תשס"ו-3)
לוח מס' 1
(תקנות 6,5,4(א), ו-7 (א))
היוון קיצבה המשתלמת לגבר, לאשה, לאלמנה או אלמן
הגיל טור א' טור ב' טור ג' טור ד'
גבר אשה אלמנה אלמן
שקלים שקלים שקלים שקלים
חדשים חדשים חדשים חדשים
18 26.723 27.480 11.455 8.116
19 26.540 27.300 10.921 7.354
20 26.351 27.115 10.573 6.614
21 26.156 26.925 10.402 5.943
22 25.954 26.729 10.404 5.363
23 25.746 26.527 10.572 4.882
24 25.530 26.320 10.898 4.499
25 25.306 26.106 11.364 4.206
26 25.076 25.886 11.950 3.994
27 24.838 25.660 12.624 3.854
28 24.592 25.428 13.351 3.778
29 24.338 25.189 14.094 3.757
30 24.078 24.943 14.817 3.788
31 23.810 24.690 1.489 3.867
32 23.534 24.431 1.088 3.994
33 23.251 24.164 16.600 4.168
34 22.960 23.890 17.019 4.390
35 22.661 23.609 17.345 4.655.
36 22.354 23.319 17.345 4.958
37 22.040 23.022 17.738 5.291
38 21.719 22.717 17.820 5.641
39 21.389 22.404 17.836 6.000
40 21.053 22.083 17.798 6.355
41 20.709 21.755 17.715 6.697
42 20.358 21.419 17.598 7.022
43 20.002 21.076 17.458 7.323
44 19.639 20.726 17.302 7.595
45 19.270 20.368 17.139 7.844
46 18.896 20.004 16.971 8.072
47 18.516 19.633 16.802 8.274
48 18.133 19.255 16.630 8.456
49 17.744 18.870 16.454 8.606
50 17.351 18.479 16.270 8.741
51 16.954 18.080 16.076 8.851
52 16.553 17.675 15.869 8.942
53 16.148 17.262 15.646 9.012
54 15.740 16.843 15.405 9.064
55 15.328 16.417 15.146 9.104
56 14.913 15.986 14.870 9.118
57 14.494 15.549 14.575 9.116
58 14.073 15.108 14.264 9.150
59 13.648 14.664 13.936 9.160
60 13.222 14.216 13.593 9.165
61 12.794 13.767 13.238 9.158
62 12.365 13.316 12.871 9.130
63 11.935 12.864 12.493 9.067
64 11.507 12.412 12.106 9.004
65 11.081 11.712 11.712 8.886
66 10.658 11.510 11.310 8.747
67 10.239 11.061 10.902 8.583
68 9.826 10.614 10.490 8.385
69 9.420 10.171 10.075 8.206
70 9.021 9.732 9.659 7.986
71 8.630 9.298 9.244 7.784
72 8.248 8.869 8.830 7.533
73 7.875 8.447 8.418 7.296
74 7.511 8.033 8.012 6.999
75 7.158 7.627 7.613 6.787
76 6.816 7.232 7.222 6.520
77 6.486 6.849 6.843 6.270
78 6.168 6.480 6.477 6.043
79 5.864 6.128 6.126 5.849
80 5.573 5.792 5.792 5.559
81 5.296 5.475 5.475 5.282
82 5.034 5.177 5.177 5.022
83 4.786 4.897 4.897 4.775
84 4.553 4.634 4.634 4.543
85 4.332 4.387 4.387 4.324
86 4.124 4.156 4.156 4.116
87 3.927 3.937 3.937 3.921
88 3.737 3.731 3.731 3.732
89 3.554 3.535 3.535 3.551
90 3.373 3.349 3.349 3.373
לוח מס' 2
(תקנות 6(ב) ו-7 (ב))
היוון קיצבה המשתלמת לאלמנה או לאלמן לפי סעיף 21(א) לחוק
הגיל טור א' טור ב'
אלמנה אלמן
שקלים חדשים שקלים חדשים
40 21.107 6.934
41 21.199 7.408
42 21.261 7.884
43 21.304 8.356
44 21.339 8.819
45 21.376 9.282
46 21.420 9.749
47 21.475 10.216
48 21.540 10.692
49 21.614 11.164
לוח מס' 3
(תקנות 6(ג) ו-7 (ג))
היוון קיצבה המשתלמת לאלמנה או לאלמן לפי סעיף 76(2) לחוק
הגיל טור א' טור ב'
אלמנה אלמן
שקלים חדשים שקלים חדשים
40 22.762 7.223
41 22.941 7.763
42 23.092 8.315
43 23.227 8.872
44 23.358 9.431
45 23.495 10.001
הגיל טור א' טור ב'
אלמנה אלמן
שקלים חדשים שקלים חדשים
46 23.645 10.588
47 23.811 11.187
48 23.995 11.810
49 24.194 12.442
לוח מס' 4
(תקנות 6(ד) ו-7 (ד))
היוון מענק, לפי סעיף 23(ב) לחוק או לפי סעיף 78(א) העשוי להשתלם לאלמנה או לאלמן לרגל נישואיה או נישואיו מחדש
הגיל טור א' טור ב'
אלמנה אלמן
שקלים חדשים שקלים חדשים
18 0.607 0.728
19 0.621 0.751
20 0.629 0.773
21 0.631 0.793
22 0.628 0.810
23 0.618 0.824
24 0.603 0.835
25 0.582 0.844
26 0.557 0.850
27 0.528 0.854
28 0.496 0.856
29 0.463 0.856
30 0.430 0.854
31 0.398 0.850
32 0.368 0.845
33 0.340 0.838
34 0.315 0.829
35 0.293 0.819
36 0.274 0.806
37 0.258 0.792
38 0.243 0.776
39 0.231 0.759
40 0.221 0.742
41 0.211 0.724
42 0.203 0.705
43 0.195 0.687
44 0.188 0.668
45 0.180 0.649
46 0.172 0.630
47 0.163 0.612
48 0.154 0.593
49 0.145 0.574
50 0.135 0.555
51 0.125 0.535
56 0.078 0.433
57 0.070 0.410
58 0.063 0.389
59 0.055 0.365
60 0.049 0.342
61 0.043 0.319
62 0.037 0.295
63 0.032 0.271
הגיל טור א' טור ב'
אלמנה אלמן
שקלים חדשים שקלים חדשים
64 0.027 0.247
65 0.023 0.223
66 0.019 0.200
67 0.015 0.178
68 0.013 0.157
69 0.010 0.138
70 0.008 0.120
71 0.006 0.104
72 0.005 0.089
73 0.004 0.077
74 0.003 0.065
75 0.002 0.056
76 0.001 0.047
77 0.001 0.039
78 0.001 0.033
79 0.027
80 0.023
81 0.018
82 0.014
83 0.011
84 0.009
85 0.006
86 0.005
87 0.003
88 0.002
89 0.001
לוח מס' 5
(תקנה 8)
היוון קיצבה המשתלמת לילד לפי סעיף 21 לחוק או לפי סעיף 76 לחוק, למעט ילד נכה
הגיל טור א' טור ב'
זכר נקבה
שקלים חדשים שקלים חדשים
0 15.080 15.081
1 14.518 14.519
2 13.940 13.941
3 13.345 13.346
4 12.732 12.733
5 12.100 12.101
6 11.449 11.450
7 10.779 10.780
8 10.089 10.090
9 9.378 9.379
10 8.645 8.646
11 7.891 7.892
12 7.114 7.115
13 6.314 6.315
14 5.489 5.491
15 4.641 4.642
16 3.766 3.767
17 2.865 2.867
18 2.863 2.866
19 1.938 1.939
20 0.984 0.984
לוח מס' 6
(תקנה 9(1))
היוון קיצבה המשתלמת לפי סעיף 72 לחוק, לנכה שטרם מלאו לו 18 שנה
הגיל בעד תקופה בעד התקופה בעד התקופה
עד שמלאו לו 18 שנה לאחר שמלאו לו 18 שנה לאחר שמלאו לו
ועד שמלאו לו 21 21 שנה
זכר נקבה זכר נקבה זכר נקבה
שקלים שקלים שקלים שקלים שקלים שקלים
חדשים חדשים חדשים חדשים חדשים חדשים
14 3.768 3.768 2.544 2.546 21.199 21.869
15 2.867 2.867 2.620 2.623 21.835 22.525
16 1.940 1.940 2.698 2.702 22.490 23.201
17 0.984 0.984 2.779 2.783 23.165 23.897

לוח מס' 7
(תקנה 9(2))
היוון קיצבה המשתלמת לפי סעיף 72 לחוק, לנכה שמלאו לו 18 שנה
הגיל בעד תקופה בעד התקופה
עד שמלאו לו 21 שנה לאחר שמלאו לו 21 שנה
זכר נקבה זכר נקבה
שקלים שקלים שקלים שקלים
חדשים חדשים חדשים חדשים
18 2.863 2.866 23.860 24.614
19 1.938 1.939 24.602 25.361
20 0.984 0.984 25.368 26.131
לוח מס' 8 (בוטל)
לוח מס' 9
(תקנה 16(ב))
היוון דמי מחיה של יתום
הגיל ההיוון
שקלים חדשים
1514 45.2
16 34.4
17 23.3
18 11.8
לוח מס' 10
(תקנה 16(ג))
היוון מענק ליתום
הגיל טור א' טור ב'
זכר נקבה
שקלים חדשים שקלים חדשים
0 0.681 0.701
1 0.701 0.722
2 0.722 0.744
3 0.744 0.766
4 0.766 0.789
5 0.789 0.813
6 0.813 0.837
7 0.837 0.863
8 0.863 0.888
9 0.888 0.915
10 0.915 0.943
11 0.943 0.971
*12 0.971 0.993
*13 0.993
*בתנאי שהתאריך הקובע קודם ליום ההולדת ה - 12 בבת וליום
ההולדת ה- 13 בבן
תוספת השניה
(תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז)
(תקנה 15)
1. הסימנים שבלוח חיים דלהלן, וכן בלוחות שבתוספת השלישית פרט לאלה המפורטים בסעיף 2 הם לפי International Actuarial Notation שפורסם ב Part 1 No.340 Journal of the Institute of Actuaries, vol. LXXV,-
2. x - גיל של גבר.
Y - גיל של אשה
Z - גיל של נכה (גבר או אשה).
הוספה "W" מסמנת אלמנה או אלמן.
(12)
n x פירושו N 13/24 - x D x
c y wd פירושו (v y + 2/1 l y q y q 2/1 - 1) y wh
c y wh פירושו (v y+2/1 l y w q y wh )1 - 1/2 q y
q y wh פירושו הסתברות בלתי תלויה לאלמנה בגיל y להנשא מחדש לפני שהגיעה לגיל Y + 1
m y wh פירושו... + c wh c + wh y y+1
y m wd פירושו... + c y c + wd wd + 1
3. בלוחות שבתוספת הראשונה, לא תמיד מתקיימים הקשרים המתמטיים המדוייקים בין מקדמי ההיוון של אלמנים ואלמנות בגילאים הגבוהים לבין מספר הקומוטציה שבתוספת השלישית וזאת כתוצאה מעיגולים והתאמות למקדמים של גברים ונשים בגילאים המקבילים.
לוח חיים

טור א' - מציין את הגיל המדוייק; טור ב' - גברים; טור ג' - נשים; טור ד' - אלמנות;
טור ה' - אלמנים; טור ו' - נכים (גברים או נשים).

לוח החיים
טור א' טור ב' טור ג' טור ד' טור ה' טור ו'
הגיל I W W l l
Z I I Y X
X Y
18 100000 100000 100000 100000 100000
19 99892 99967 98808 99892 99161
20 99784 99932 95808 99149 98324
21 99679 99896 91206 96950 97482
22 99577 99859 85342 92753 96629
23 99477 99821 78660 86390 95758
24 99380 99782 71633 78099 94865
25 99285 99742 64693 68464 93942
26 99192 99701 58177 58260 92986
27 99101 99659 52304 48264 91990
28 99011 99615 47175 39085 90951
29 98921 99569 42803 31086 89864
30 98829 99521 39141 24397 88725
31 98735 99470 36110 18978 87533
32 98638 99417 33618 14690 86284
33 98536 99360 31572 11358 84975
34 98430 99300 29892 8801 83604
35 98319 99236 28506 6858 82169
36 98201 99169 27356 5390 80669
37 98074 99098 26396 4283 79106
38 97939 99021 25586 3448 77480
39 97792 98937 24896 2814 75794
40 97632 98845 24298 2329 74051
41 97455 98743 23770 1954 72251
42 97259 98629 23291 1660 70395
43 97041 98502 22844 1427 68484
44 96797 98358 22416 1240 66520
45 96524 98196 21996 1087 64506
46 96219 98012 21579 960 62448
47 95877 97805 21162 854 60352
48 95495 97573 20745 764 58226
49 95071 97315 20332 688 56079
50 94600 97029 19925 622 53919
51 94080 96712 19527 565 51753
52 93507 96363 19141 515 49588
53 92878 95979 18769 471 47429
54 92189 95555 18412 432 45281
55 91436 95088 18069 397 43149
56 99016 94571 17737 366 41034
57 89724 93997 17417 338 38938
58 88758 93359 17105 311 36859
59 87711 92648 16800 287 34794
60 86578 91855 16499 265 32741
61 85351 90970 16199 245 30689
62 84023 89987 15898 227 28666
63 82585 88895 15593 211 26651
64 81027 87688 15282 196 24663
65 79338 86357 14963 183 22712
66 77508 84894 14634 171 20810
67 75528 83290 14293 160 18965
68 73389 81533 13937 150 17195
69 71086 79615 13564 140 15513
70 68616 77526 13171 131 13923
71 65981 75258 12756 122 12430
72 63184 72807 12317 114 11039
73 60232 70168 11853 106 9751
74 57134 67337 11361 99 8568
75 53903 64311 10840 91 7488
טור א' טור ב' טור ג' טור ד' טור ה' טור ו'
הגיל I W W l l
Z I I Y X
X Y
76 50555 61087 10289 84 6510
77 47110 57667 9707 77 5630
78 43590 54058 9095 70 4844
79 40024 50277 8456 63 4146
80 36444 46351 7794 56 3530
81 32886 42322 7117 51 2989
82 29390 38243 6431 46 2517
83 25997 34176 5747 41 2107
84 22748 30187 5076 36 1753
85 19682 26340 4429 31 1447
86 16832 22694 3816 27 1185
87 14224 19296 3245 23 961
88 11875 16183 2721 19 771
89 9793 13379 2250 16 610
90 7976 10898 1833 13 475
91 6414 8742 1470 10 363
92 5080 6903 1161 8 272
93 3957 5364 902 6 199
94 3027 4093 686 5 142
95 2267 3057 512 4 99
96 1657 2229 373 3 67
97 1176 1580 264 2 44
98 808 1084 181 1 29
99 534 717 120 18
100 338 454 76 11
101 204 275 46 7
102 118 159 27 4
103 66 88 15 2
104 35 47 8 1
105 18 24 4
106 9 12 2
107 5 6 1
108 3 3
התוספת השלישית
(תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז תשס"ו-2)
(תקנות 10ב ו15)
לוח מס' 1
ערכי קומוטציה לצורך היוון גימלאות גברים
D X (12) MX CX
NX DX
18 58739.46 1569672.57 62.51 12274.16
19 56967.01 1511893.18 60.69 12211.65
20 55247.98 1455857.31 57.28 12150.97
21 53582.37 1401511.53 54.03 12093.68
22 51968.49 1348803.35 51.42 12039.66
23 50404.18 1297682.20 48.43 11988.23
24 48888.38 1248099.08 46.05 11939.81
25 47419.07 1200006.58 43.77 11893.76
26 45994.81 1153358.98 41.58 11849.99
27 44614.19 1108112.01 39.92 11808.41
28 43275.41 1064223.00 38.76 11768.49
29 41976.77 1021651.02 38.47 11729.73
D X (12) MX CX
NX DX
30 40716.24 980357.04 38.16 11691.27
31 39492.73 940303.54 38.23 11653.11
32 38304.79 901454.28 39.03 11614.88
33 37150.66 863774.64 39.38 11575.85
34 36029.80 827231.11 40.04 11536.47
35 34940.94 791791.11 41.32 11496.43
36 33882.53 757423.48 43.18 11455.11
37 32853.12 724098.55 44.56 11411.94
38 31852.32 691787.53 47.11 11367.38
39 30878.17 660462.87 49.78 11320.27
40 29929.76 630098.42 53.47 11270.49
41 29005.34 600669.39 57.48 11217.03
42 28103.89 572152.34 62.07 11159.55
43 27224.17 544524.97 67.45 11097.48
44 26364.77 517766.31 73.27 11030.03
45 25524.67 491856.59 79.47 10956.77
46 24702.93 466777.03 86.52 10877.29
47 23898.18 442510.00 93.82 10790.78
48 23109.68 419038.93 101.10 10696.96
49 22336.96 396347.81 109.04 10595.86
50 21578.93 374421.45 116.88 10486.82
51 20835.26 353245.34 125.04 10369.94
52 20105.20 332805.53 133.26 10244.91
53 19388.31 313088.65 141.72 10111.65
54 18683.96 294081.86 150.37 9969.93
55 17991.60 275772.92 158.98 9819.56
56 17310.93 150.02 167.90 9660.57
57 16641.28 241201.82 176.54 9492.67
58 15982.64 224917.30 185.77 9316.13
59 15334.08 209285.96 195.17 9130.37
60 14695.15 194297.97 205.21 8935.20
61 14064.94 179944.18 215.63 8729.99
62 13442.82 166216.22 226.69 8514.36
63 12827.91 153106.48 238.45 8287.67
64 12219.33 140608.22 250.97 8049.21
65 11616.14 128715.62 264.01 7798.24
66 11017.67 117423.65 277.33 7534.24
67 10423.51 106727.82 290.87 7256.91
68 9833.31 96624.00 304.05 6966.04
69 9247.31 87108.11 316.60 6661.99
70 8666.02 78175.66 327.91 6345.39
71 8090.51 69821.38 337.93 6017.48
72 7521.89 62038.87 346.27 5679.55
73 6961.61 54820.46 352.81 5333.28
74 6411.21 48156.98 357.24 4980.46
75 5872.47 42037.59 359.40 4623.22
76 5347.31 36449.58 359.04 4263.82
77 4837.79 31378.26 356.17 3904.78
78 4345.94 26806.90 350.32 3548.61
79 3874.18 22716.50 341.45 3198.30
80 3424.90 19085.67 329.47 2856.85
81 3000.52 15890.65 314.30 2527.38
82 2603.44 13105.22 296.15 2213.09
83 2235.80 10700.92 275.32 1916.94
84 1899.40 8647.33 252.25 1641.62
85 1595.53 6912.53 227.65 1389.37
86 1324.75 5463.67 202.25 1161.72
87 1086.88 4267.76 176.86 959.47
88 880.96 3292.42 152.19 782.61
89 705.35 2506.58 128.95 630.42
90 557.74 1881.19 107.63 501.47
לוח מס' 2
ערכי קומוטציה לצורך היוון גימלאות נשים
D YY (12) -- --
MY CY YN
18 58739.46 1614171.58 19.10 10958.78
19 57009.78 1556369.02 19.67 10939.68
20 55329.93 1500269.16 19.64 10920.01
21 53699.02 1445822.64 19.60 10900.37
22 52115.66 1392981.27 19.54 10880.77
23 50578.48 1341698.25 19.47 10861.23
24 49086.13 1291928.13 19.39 10841.76
25 47637.34 1243626.76 19.30 10822.37
26 46230.83 1196751.29 19.19 10803.08
27 44865.39 1151260.07 19.52 10783.89
28 43539.40 1107112.92 19.81 10764.37
29 42251.74 1064271.00 20.07 10744.56
30 41001.33 1022696.57 20.70 10724.49
31 39786.72 982353.15 20.89 10703.79
32 38607.30 943205.28 21.81 10682.90
33 37461.33 905218.71 22.29 10661.09
34 36348.26 868360.30 23.08 10638.80
35 35266.83 832597.81 23.46 10615.71
36 34216.52 797899.90 24.14 10592.25
37 33196.14 764236.09 25.42 10568.11
38 32204.22 731577.24 26.92 10542.70
39 31239.71 699895.46 28.62 10515.78
40 30301.61 669163.89 30.81 10487.16
41 29388.68 639356.78 33.43 10456.35
42 28499.76 610449.60 36.16 10422.92
43 27634.04 582418.77 39.81 10386.76
44 26789.94 555241.95 43.48 10346.95
45 25966.82 528897.87 47.94 10303.47
46 25163.26 503366.31 52.37 10255.53
47 24378.75 478627.99 56.98 10203.17
48 23612.55 454664.27 61.52 10146.19
49 22864.19 431457.08 66.21 10084.67
50 22133.00 408988.95 71.25 10018.46
51 21418.15 387243.16 76.16 9947.21
52 20719.28 366203.57 81.35 9871.05
53 20035.64 345854.59 87.21 9789.70
54 19366.15 326181.59 93.26 9702.49
55 18710.20 307170.75 100.24 9609.23
56 18066.47 288809.24 108.05 9508.99
57 17433.81 271085.46 116.60 9400.95
58 16811.14 253988.93 126.15 9284.35
59 16197.19 237510.34 136.60 9158.20
60 15590.83 221641.59 148.01 9021.60
61 14990.89 206375.73 159.61 8873.59
62 14397.00 191706.53 172.15 8713.98
63 13808.04 177628.55 184.73 8541.83
64 13223.85 164136.95 197.78 8357.10
65 12643.81 151227.29 211.06 8159.32
66 12067.58 138895.60 224.66 7948.26
67 11494.73 127138.32 238.92 7723.60
68 10924.51 115952.45 253.22 7484.67
69 10356.82 105335.44 267.76 7231.45
70 9791.33 95284.93 282.24 6963.69
71 9228.05 85798.71 296.13 6681.45
72 8667.48 76874.30 309.56 6385.32
73 8110.02 68508.78 322.41 6075.76
74 7556.13 60698.79 334.58 5753.36
75 7006.38 53440.45 346.09 5418.78
D YY (12) -- --
MY CY DY
76 6461.30 46729.32 356.43 5072.69
77 5921.90 40560.20 365.18 4716.26
78 5389.60 34926.63 371.44 4351.08
79 4866.63 29820.30 374.45 3979.65
80 4355.93 25230.30 373.08 3605.20
81 3861.46 21142.21 366.71 3232.12
82 3387.66 17537.39 354.98 2865.41
83 2939.22 14392.64 338.03 2510.44
84 2520.54 11680.21 316.50 2172.40
85 2135.26 9368.36 291.23 1855.90
86 1786.12 7422.22 263.51 1564.67
87 1474.45 5804.93 234.38 1301.16
88 1200.56 4478.84 204.97 1066.78
89 963.63 3406.61 176.07 861.81
90 762.07 2552.16 148.55 685.74
<לוח מס' 3
ערכי קומוטציה לצורך היוון גימלאות אלמנות

( W )12WW WH WH WD WD
M C M C N D Y
Y Y Y Y Y Y
18 672853.08 58739.46 18.99 670.69 2058.79 36724.61
19 56348.82 615408.55 19.15 1666.48 2039.80 36053.91
20 53046.57 560848.45 18.38 2492.23 2020.65 34387.43
21 49027.72 509978.76 17.32 3088.27 2002.27 31895.20
22 44539.35 463382.24 16.05 3420.26 1984.95 28806.93
23 39856.37 421379.50 14.66 3493.71 1968.90 25386.68
24 35238.69 384024.37 13.25 3350.67 1954.24 21892.97
25 30897.74 351137.03 11.89 3054.47 1940.99 18542.30
26 26976.37 322363.37 10.63 2672.91 1929.11 15487.83
27 23546.69 297244.74 9.74 1918.47 2265.57 12814.91
28 20619.10 275283.83 8.95 1908.73 1873.77 10549.35
29 18163.30 255994.96 8.26 18.78 1522.65 8675.57
30 16125.57 238935.43 7.83 1891.52 1222.66 7152.92
31 14443.54 223720.96 7.32 1883.69 975.03 5930.26
32 13055.11 210029.49 7.15 1876.37 775.45 4955.22
33 11903.47 197598.18 6.90 1869.22 617.34 4179.77
34 10941.81 186215.61 6.79 1862.32 493.09 3562.44
35 10130.56 175713.22 6.61 1855.53 395.95 3069.35
36 9438.71 165957.42 6.54 1848.93 319.91 2673.40
37 8842.21 156841.81 6.67 1842.38 260.66 2353.49
38 8321.24 148281.80 6.86 1835.71 214.40 2092.83
39 7861.00 140209.85 7.12 1828.85 178.92 1878.43
40 7448.72 132572.17 7.50 1821.73 152.07 1699.51
41 7074.62 125326.09 7.97 1814.23 132.51 1547.44
42 6730.15 118438.06 8.46 1806.26 118.69 1414.94
43 6408.72 111882.02 9.15 1797.80 109.16 1296.24
44 6105.49 105637.55 9.82 1788.65 102.67 1187.08
45 5816.59 98.54 10.65 1778.82 97.97 1084.41
46 5540.12 94021.71 11.43 1768.18 94.01 986.44
47 5274.81 88625.30 12.22 1756.75 90.02 892.43
48 5020.27 83488.37 12.97 1744.53 85.61 802.41
49 4777.01 78599.87 13.72 1731.56 80.51 716.80
50 4545.03 73948.51 14.51 1717.85 74.94 636.29
51 4324.51 69522.93 15.25 1703.34 68.90 561.36
52 4115.56 65311.60 16.03 1688.08 62.77 492.45
53 3918.03 61303.03 16.93 1672.05 56.66 429.68
54 3731.56 57486.00 17.85 1655.12 50.80 373.02
( W )12WW WH WH WD WD
M C M C N D Y
Y Y Y Y Y Y
55 3555.39 53849.87 18.92 1637.28 45.28 322.22
56 3388.41 50384.93 20.14 1618.35 40.14 276.94
57 3230.37 47082.13 21.48 1598.21 35.40 236.80
58 3080.10 43933.16 22.99 1576.73 31.11 201.40
59 2937.06 40930.54 24.65 1553.73 27.23 170.29
60 2800.43 38067.49 26.47 1529.08 23.73 143.06
61 2669.42 35338.02 28.31 1502.61 20.61 119.33
62 2543.52 32736.80 30.30 1474.30 17.79 98.72
63 2422.06 30259.07 32.30 1443.99 15.29 80.93
64 2304.61 27900.63 34.37 1411.69 13.03 65.64
65 2190.78 25657.68 36.48 1377.33 11.00 52.62
66 2080.21 23526.79 38.64 1340.85 9.16 41.61
67 1972.56 21504.90 40.92 1302.21 7.52 32.46
68 1867.40 19589.30 43.21 1261.29 6.06 24.94
69 1764.49 17777.64 45.56 1218.08 4.82 18.88
70 1663.46 16067.87 47.90 1172.52 3.75 14.06
71 1564.13 14458.22 50.15 1124.63 2.87 10.31
72 1466.31 12947.08 52.33 1074.48 2.16 7.45
73 1369.97 11532.95 54.43 1022.15 1.60 5.29
74 1274.86 10214.50 56.42 967.72 1.18 3.69
75 1180.97 8990.50 58.31 911.30 0.86 2.51
76 1088.29 7859.74 60.02 852.99 0.63 1.65
77 996.83 6820.99 61.46 792.97 0.46 1.03
78 906.77 5872.94 62.48 731.52 0.34 0.57
79 818.51 5013.98 62.97 669.04 0.23 0.23
לוח מס' 4
ערכי קומוטציה לצורך היוון גימלאות אלמנים
( W )12WW WH WH WD WD
M C M C N D Y
Y Y Y Y Y Y
18 58739.46 476732.72 62.51 512.20 0.00 069.01
19 56967.01 418953.34 60.49 449.69 356.80 44069.01
20 54896.40 363107.91 56.32 389.20 1143.42 43712.21
21 52115.40 309717.88 51.44 332.88 2171.54 42568.79
22 48407.10 259611.15 46.28 281.45 3226.03 40397.24
23 43773.10 213714.13 40.06 235.17 4098.89 37171.21
24 38419.53 172840.88 33.97 195.11 4636.27 33072.33
25 32698.79 137520.08 27.94 161.14 4773.60 28436.06
26 27014.86 107900.09 22.34 133.20 4544.63 62.46
27 21727.93 83748.99 17.60. 110.86 4054.12 19117.84
28 17083.15 64536.99 13.74 93.26 3430.93 15063.72
29 13191.23 49561.97 10.79 79.52 2785.80 11632.79
30 10051.24 38071.56 8.38 68.73 2191.46 8846.99
31 7590.96 29352.98 6.52 60.35 1683.28 6655.53
32 5704.67 22783.76 5.16 53.83 1270.08 4972.25
33 4282.26 17849.56 4.03 48.68 945.79 3702.17
34 3221.56 14141.84 3.19 44.65 697.70 2756.39
35 2437.22 11345.13 2.58 41.46 511.64 2058.69
36 1859.73 9220.72 2.13 38.89 374.24 1547.05
37 1434.73 7591.20 1.76 36.76 274.05 1172.82
38 1121.38 6326.20 1.51 35.00 201.70 898.77
39 888.53 5330.95 1.31 33.49 149.60 697.07
40 713.97 4536.97 1.17 32.18 112.13 547.47
41 581.57 3894.72 1.07 31.01 85.10 435.34
42 479.67 3368.35 0.99 29.94 65.42 350.24
43 400.34 2931.65 0.93 28.96 51.00 284.82
44 337.74 2565.22 0.88 28.03 40.29 233.83
( W )12WW WH WH WD WD
M C M C N D Y
Y Y Y Y Y Y
45 287.45 2254.72 0.84 27.15 32.22 193.53
46 246.47 1989.47 0.82 26.30 26.04 161.31
47 212.87 1761.21 0.79 25.49 21.26 135.28
48 184.89 1563.50 0.77 24.69 17.49 114.02
49 161.65 1391.20 0.75 23.92 14.52 96.53
50 141.88 1240.26 0.74 23.17 12.13 82.01
51 125.13 1107.45 0.72 22.44 10.20 69.88
52 110.73 990.12 0.71 21.72 8.65 59.68
53 98.32 886.11 0.69 21.01 7.38 51.03
54 87.55 793.62 0.68 20.32 6.35 43.65
55 78.12 711.18 0.67 19.64 5.49 37.30
56 69.92 637.50 0.66 18.98 4.76 31.81
57 62.69 571.50 0.64 18.32 4.14 27.05
58 56.00 512.43 0.63 17.68 3.57 22.91
59 50.18 459.59 0.62 17.05 3.07 19.35
60 44.98 412.23 0.61 16.43 2.64 16.27
61 40.37 369.74 0.60 15.82 2.26 13.63
62 36.32 331.57 0.60 15.22 1.93 11.37
63 32.78 297.17 0.59 14.62 1.64 9.44
64 29.56 266.14 0.59 14.03 1.39 7.80
65 26.79 238.08 0.60 13.44 1.18 6.41
66 24.31 212.63 0.60 12.84 0.99 5.23
67 22.08 189.53 0.60 12.24 0.83 4.24
68 20.10 168.52 0.61 11.64 0.69 3.42
69 18.21 149.44 0.61 11.03 0.56 2.73
70 16.55 132.13 0.62 10.42 0.46 2.16
71 14.96 116.45 0.62 9.80 0.37 1.71
72 13.57 102.24 0.62 9.18 0.30 1.34
73 12.25 89.38 0.62 8.56 0.24 1.04
74 11.11 77.75 0.61 7.95 0.19 0.81
75 9.91 67.29 0.60 7.34 0.15 0.62
76 8.89 57.93 0.59 6.73 0.12 0.47
77 7.91 49.58 0.58 6.14 0.09 0.35
78 6.98 42.17 0.56 5.56 0.07 0.26
79 6.10 35.67 0.54 5.00 0.05 0.19
לוח מס' 5
ערכי קומוטציה לצורך היוון גימלאות על פי פרק ו' 2 לחוק (גברים או נשים)
D ZZ (12) MZ CZ
NZ
18 58739.46 1158229.24 485.59 24436.41
19 56550.13 1100675.66 470.33 23950.83
20 54439.62 1045268.73 459.36 23480.49
21 52401.38 991933.16 451.80 23021.14
22 50429.95 940599.63 447.90 22569.34
23 48519.79 891204.36 445.84 22121.44
24 46667.29 843688.00 447.39 21675.60
25 44867.22 797995.75 449.89 21228.20
26 43117.12 754076.50 455.06 20778.31
27 41412.89 711882.50 460.88 20323.25
28 39752.57 671368.95 468.13 19862.36
29 38133.46 632493.40 476.24 19394.23
30 36553.53 595215.74 483.88 18917.99
31 35012.08 559497.17 492.26 18434.11
32 33507.27 525300.19 500.88 17941.85
33 32037.81 492588.88 509.32 17440.98
34 30602.82 461328.36 517.57 16931.66
35 29201.50 431484.59 525.26 16414.09
D ZZ (12) MZ CZ
NZ
36 27833.42 403024.13 531.37 15888.84
37 26499.16 375913.44 536.69 15357.46
38 25198.52 350118.79 540.29 14820.77
39 23932.22 325606.18 542.28 14280.48
40 22700.84 302340.95 543.71 13738.20
41 21503.92 280288.44 544.29 13194.49
42 20341.29 259414.29 544.10 12650.20
43 19212.70 239684.32 542.90 12106.10
44 18118.17 221064.49 540.51 11563.20
45 17057.88 203520.64 536.23 11022.69
46 16032.68 187018.08 530.23 10486.46
47 15043.27 171521.33 522.15 9956.23
48 14090.62 156994.08 511.95 9434.08
49 13175.78 143399.00 500.05 8922.13
50 12299.31 130697.97 486.83 8422.08
51 11461.38 118852.54 472.43 7935.25
52 10662.06 107824.13 457.40 7462.82
53 9900.82 97574.41 441.82 7005.42
54 9177.11 88065.60 425.75 6563.60
55 8490.31 79260.51 410.06 6137.85
56 7838.98 71123.01 394.54 5727.79
57 7221.91 63618.28 379.94 5333.25
58 6637.19 56713.09 366.39 4953.31
59 6082.86 50376.16 353.65 4586.92
60 5557.23 44578.02 343.18 4233.27
61 5057.22 39291.62 328.48 3890.09
62 4586.27 34489.50 317.65 3561.61
63 4139.70 30145.13 304.27 3243.96
64 3719.32 26233.14 289.91 2939.70
65 3325.34 22727.22 274.42 2649.79
66 2958.12 19600.80 258.41 2375.40
67 2617.33 16827.27 240.69 2116.98
68 2303.94 14379.70 222.06 1876.29
69 2018.03 12230.63 203.80 1654.23
70 1758.44 10353.21 185.80 1450.43
71 1524.15 8721.68 168.06 1264.63
72 1314.16 7311.27 151.08 1096.57
73 1127.02 6098.47 134.73 945.49
74 961.45 5061.14 119.41 810.76
75 815.78 4178.59 104.99 691.35
76 688.58 3431.72 91.71 586.36
77 578.15 2802.95 79.53 494.65
78 482.95 2276.37 68.57 415.12
79 401.32 1837.64 58.75 346.55
80 331.74 1474.01 50.10 287.80
81 272.72 1174.24 42.43 237.70
82 222.96 928.47 35.79 195.27
83 181.21 728.13 30.00 159.48
84 146.37 565.79 25.18 129.48
85 117.30 435.17 20.93 104.31
86 93.27 330.88 17.37 83.38
87 73.43 248.36 14.31 66.01
88 57.20 183.72 11.77 51.70
89 43.94 133.71 9.58 39.93
90 33.22 95.58 7.72 30.35
______________________________
1 ק"ת, תשל"ח, 2014; תשמ"ג, 603; תשמ"ז, 858; תשס"ו, 562.
2 הנוסח אינו מובא.
3 תקנה 19 לתקנות הביטוח הלאומי (היוון) (תיקון), התשס"ו-2006 (ק"ת תשס"ו, 564) קובעת:
"19. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום א' באדר התשס"ו (1 במרס 2006) (להלן - יום התחילה), והן יחולו על חישוב ערך מהוון המחושב לתקופה שמיום התחילה ואילך."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ