אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח-1998

תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח-1998

תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 221, 222, 222א, 297, 317 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן החוק), באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ולענין סעיף 222 גם לאחר התייעצות עם שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ילד" - ילדו של מבוטח או של מי שהיה מבוטח ונפטר כתושב ישראל, לרבות ילדו החורג או המאומץ שטרם מלאו לו 18 שנים;
"ילד הזקוק להשגחה מתמדת" - ילד שמלאו לו 90 ימים, אשר רופא שהמוסד הסמיכו לכך, קבע כי בשל ליקוי חמור או מחלה כרונית הוא זקוק להשגחה מתמדת צמודה ופעילה של הזולת למניעת סכנה ברורה ומידית לגופו של הילד או לאחרים, ושעל כן לא ניתן להשאיר את הילד ללא השגחה כאמור, אף לא לזמן קצר ביותר;
"ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד" - ילד שמלאו לו 90 ימים, אשר רופא מומחה שהמוסד הסמיכו לכך קבע כי בשל מחלה כרונית קשה הוא זקוק לטיפול רפואי כמפורט בתוספת הראשונה;
"ילד התלוי בעזרת הזולת" - ילד שמלאו לו 3 שנים ואשר כתוצאה מליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, תאונה או מום מלידה, הוא תלוי בעזרת הזולת באופן החורג במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות יומיום תקופה של 90 ימים רצופים לפחות, אף אם תקופה זו, או חלק ממנה, חלים בתכוף לפני הגיעו לגיל 3;
"ילד נכה" - כל אחד מאלה:
(1) ילד התלוי בעזרת הזולת;
(2) ילד הזקוק להשגחה מתמדת;
(3) ילד עם ליקוי מיוחד;
(4) ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד;
"ילד עם ליקוי מיוחד" - ילד שרופא מומחה למחלות ילדים, אשר המוסד הסמיכו לכך, קבע כי מתקיים בו אחד הליקויים המנויים בתוספת השניה;
"תלוי בעזרת הזולת" - כל אחד מאלה:
(1) תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב שעות היממה;
(2) תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל שעות היממה;
"פעולות יומיום" - כל אחת מאלה והקשור בהן:
(1) לבישה;
(2) אכילה;
(3) רחצה;
(4) הגיינה אישית;
(5) ניידות עצמית בבית;
(6) לגבי מי שאינו ילד הזקוק להשגחה מתמדת - נוכחות קבועה של הזולת;
"נוכחות קבועה של הזולת" - נוכחות קבועה של הזולת בקרבתו של הילד הדרושה, לדעת רופא שהמוסד הסמיכו לכך, לצורך מניעת סכנה לילד או לאחרים, הנובעת מליקוי, ממחלה כרונית או מהבנה לקויה של הילד, בהשוואה לבני גילו, של גורמי סיכון מידי;
"קצבת יחיד מלאה" - כמשמעותה בסעיף 200(ב) לחוק.
2. גמלה לסידורים מיוחדים (תיקון: תשס"ג3,2)
גמלה חודשית להשתתפות המוסד בהוצאות לסידורים מיוחדים, תשולם בסכומים המפורטים להלן:
(1) סכום השווה ל-30% מקצבת יחיד מלאה, בעד מי שמתקיים בו אחד מאלה:
(א) הוא ילד התלוי בעזרת הזולת שמתקיים בו האמור בפסקה (1) להגדרה תלוי בעזרת הזולת;
(ב) הוא ילד הזקוק להשגחה מתמדת;
(ג) הוא ילד עם ליקוי מיוחד כאמור בחלק א' בתוספת השניה;
(ד) - (ה) (בוטלו)
(2) סכום השווה ל-60% מקצבת יחיד מלאה, בעד ילד עם ליקוי מיוחד כאמור בחלק ב' בתוספת השניה.
(3) סכום השווה ל-80% מקצבת יחיד מלאה, בעד מי שמתקיים בו אחד מאלה:
(א) הוא ילד התלוי בעזרת הזולת שמתקיים בו האמור בפסקה (2) להגדרה תלוי בעזרת הזולת;
(ב) הוא ילד עם ליקוי מיוחד כאמור בחלק ג' בתוספת השניה;
(ג) הוא ילד הזקוק להשגחה מתמדת ומתקיימים בו גם התנאים המפורטים באחת בפסקאות משנה (א) או (ג) של פסקה (1).
(4) סכום השווה לקצבת יחיד מלאה בעד ילד נכה שמתקיים בו אחד מאלה:
(א) הוא אינו זכאי לגמלה לפי תקנה 3 ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה של פסקה (3);
(ב) טרם מלאו לו 14 שנים והוא זקוק לטיפול רפואי מיוחד כאמור בחלק ב' בתוספת הראשונה.
(ג) הוא זקוק לטיפול רפואי מיוחד כאמור בחלק א' בתוספת הראשונה.
(5) סכום השווה ל-120% מקצבת יחיד מלאה בעד ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד כאמור בחלק ב' בתוספת הראשונה, שמלאו לו 14 שנים.
(6) סכום השווה ל-17% מקצבת יחיד מלאה, בעד ילד שמשתלמת בעדו גמלה לפי פסקה (2), (3), (4) או (5) (להלן - גמלה מיוחדת).
3. גמלה לדמי מחיה ועזרה בלימודים (תיקון: תשנ"ט, תשס"ג3)
(א) בתקנה זו, "טיפול התפתחותי" - טיפול התפתחותי או שיקומי מיוחד, הניתן למי שטרם מלאו לו 6 שנים, והוא ילד עם ליקוי מיוחד או ילד הזקוק להשגחה מתמדת, והכל לפי תכנית שאישר אחד מאלה:
(1) המנהל החינוכי או המנהל המקצועי של אחד מהגופים המנויים בתוספת השלישית, או מי שמנהל כאמור הסמיכו לכך;
(2) המנהל של גוף חינוכי שמנהל הענינים הרפואיים במוסד אישר אותו לענין זה.
"ילד נכה" - למעט ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד כאמור בחלק א' בתוספת הראשונה.
(ב) בעד ילד נכה שעיקר זמנו מוקדש ללימודים או להכשרה מקצועית וכן בעד ילד המקבל טיפול התפתחותי, כל עוד הוא לומד או מקבל טיפול כאמור, תשולם גמלה חודשית לדמי מחיה ועזרה בלימודים, בסכומים המפורטים להלן:
(1) סכום השווה ל-20% מקצבת יחיד מלאה - בעד ילד נכה שמתקיים בו אחד מאלה:
(א) מלאו לו 3 שנים וטרם מלאו לו 14 שנים;
(ב) הוא ילד הזקוק להשגחה מתמדת וטרם מלאו לו 14 שנים;
(ג) הוא ילד עם ליקוי מיוחד כאמור בפרט (1) בחלק א' בתוספת השניה, אשר טרם מלאו לו 14 שנים;
(ד) הוא ילד עם ליקוי מיוחד כאמור בפרט (1) בחלק ג' בתוספת השניה.
(2) סכום השווה ל-40% מקצבת יחיד מלאה - בעד ילד נכה שאינו ילד המנוי בפסקה (1) ושמלאו לו 14 שנים ובעד ילד עם ליקוי מיוחד כאמור בחלק ב' בתוספת השניה אף אם טרם מלאו לו 14 שנים.
4. תנאים לקבלת גמלאות
(א) גמלאות לפי תקנות אלה ישולמו כל עוד מתקיימים כל אלה:
(1) הילד הנכה נמצא בישראל;
(2) הילד הנכה אינו מוחזק כלל בתנאי פנימיה במוסד שבו ניתנים שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום, ואינו מוחזק בידי משפחה אומנת.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), אם הילד הנכה יצא את ישראל ובתכוף לפני יציאתו שולמה בעדו גמלה לפי תקנות אלה במשך חודשיים רצופים לפחות - יימשך תשלום הגמלה לתקופה נוספת של 6 חודשים, מהחודש שבו יצא את ישראל; המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו, להאריך את התקופה האמורה עד 24 חודשים מהחודש שבו יצא הילד הנכה את ישראל, אם נתקיים בילד הנכה אחד מאלה:
(1) הוא יצא את ישראל לצורך טיפול רפואי;
(2) הוא גר עם הורהו העובד מחוץ לישראל בשליחות מטעם מעבידו הישראלי.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2), תשולם גמלה לפי תקנות אלה, בעד ילד נכה אם מתקיים אחד מאלה:
(1) הילד הנכה מוחזק במוסד כאמור והוריו נושאים בכל הוצאות אחזקתו במוסד;
(2) הילד הנכה נמצא בבית חולים לשם ריפוי או שיקום רפואי בשל ליקוי גופני, והורהו או מי שמקבל גמלה בעדו נמצא עמו ונוטל חלק בטיפול בילד.
5. הגשת התביעה ותשלום הגמלה
(א) תביעה לגמלה לפי תקנות אלה יגיש ההורה שהילד נמצא עמו, ואם הילד אינו נמצא עם הורה כאמור - אפוטרופסו, ובאין אפוטרופוס - מי שמחזיק אותו למעשה.
(ב) גמלה לפי תקנות אלה תשולם לידי ההורה שהילד הנכה נמצא עמו, ואולם המוסד רשאי לשלמה לאפוטרופסו של הילד הנכה או למי שמונה כמקבל הגמלה לפי סעיף 304 לחוק.
6. תקופת התשלום (תיקון: תשס"ו-4)
(א) גמלה לפי תקנות אלה תשולם רק בעד תקופה המתחילה ב-1 בחודש שבו הוגשה התביעה לגימלה; ראה המוסד כי נתקיימו בילד התנאים המזכים בגמלה גם בתקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם הגמלה בעד התקופה האמורה ובלבד שלא תשולם גמלה בעד
(1) ילד עם ליקוי מיוחד כאמור בפרט (1) בחלק ב' בתוספת השניה - בעד תקופה העולה על 6 חודשים שבתכוף לפני הגשת התביעה;
(2) (בוטלה)
(3) ילד נכה שלא כאמור בפסקה (1) - בעד תקופה העולה על 12 חודשים שבתכוף לפני הגשת התביעה.
(ב) ילד נכה ששולמה בעדו גמלה לפי תקנות אלה עד שמלאו לו 18 שנים, יימשך תשלום הגמלה בעד 90 ימים נוספים לאחר היום שבו מלאו לו 18 שנים ובלבד שתשלום גמלה לפי תקנה 3 יימשך רק אם הוא ממשיך ללמוד או לקבל הכשרה מקצועית.
7. החלטה לזמן מוגבל
המוסד רשאי ליתן גמלה לפי תקנות אלה לזמן מוגבל, אם לדעתו קיימות נסיבות העשויות להשפיע על הזכאות לגמלה או על שיעורה.
8. בדיקה מחדש (תיקון: תשס"ו-4)
(א) חלפו 6 חודשים לפחות מיום שניתנה ההחלטה שלפיה משתלמת גמלה לפי תקנות אלה
(1) המוסד רשאי לבדוק מחדש את הזכאות לגמלה ואת שיעורה;
(2) המוסד יבדוק ויקבע מחדש את הזכאות לגמלה ואת שיעורה, אם הגיש הזכאי לגמלה תביעה לבדיקה מחדש והמציא אישור מרופא כי חלה החמרה במצבו של הילד.
(ב) המוסד רשאי לבדוק ולקבוע מחדש את הזכאות לגמלה ואת שיעורה אף אם טרם חלפו 6 חודשים מיום שניתנה ההחלטה שלפיה משתלמת הגמלה, אם התגלו עובדות שלדעת המוסד לא היו ידועות בעת מתן ההחלטה שלפיה משתלמת הגמלה, או נוצרו עובדות חדשות, והכל אם לדעת המוסד יש בעובדות שנוצרו או נתגלו כאמור כדי להשפיע על הזכאות לגמלה, או על שיעורה.
(ג) תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש לפי תקנת משנה (א)(1) ב-1 בחודש שבו התקבלה ההחלטה.
(ד) תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש לפי תקנת משנה (א)(2) - ב-1 בחודש שבו חלה ההחמרה, ותחילתה של החלטה בבדיקה מחדש לפי תקנת משנה (ב) - ב-1 בחודש שבו נוצרו העובדות כאמור בה, והכל בתנאי שלא תשולם גמלה לפי החלטה כאמור בעד -
(1) ילד עם ליקוי מיוחד כאמור בחלק ב' בתוספת השניה בפרט (1) - לתקופה העולה 6 חודשים שבתכוף לפני קבלת ההחלטה;
(2) (בוטלה)
(3) לגבי ילד נכה שלא כאמור בפסקה (1) - לתקופה העולה על 12 חודשים שבתכוף לפני קבלת ההחלטה.
9. הגשת תביעה חדשה (תיקון: תשס"א2)
(א) נדחתה תביעה לגמלה לפי תקנות אלה, רשאי התובע, בכל עת, להגיש תביעה חדשה, ובלבד שחלפו 6 חודשים מיום שבו נדחתה באחרונה תביעתו לגמלה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) נתגלו או נוצרו עובדות שלא היו ידועות בעת מתן ההחלטה שלפיה נדחתה התביעה באחרונה, רשאי המוסד לבדוק מחדש את הזכאות לגמלה אף אם טרם חלפו 6 חודשים ממועד הדחייה.
(ג) החלטה בתביעה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) תחילתה כאמור בתקנה 8(ד) פסקאות (1), (2) ו-(3) לפי הענין, ולענין זה יראו במועד הגשת התביעה כאילו הוא מועד קבלת ההחלטה, ובלבד שמועד התחילה כאמור לא יקדם למועדים המפורטים להלן, לפי הענין:
(1) לגבי החלטה בתביעה לפי תקנת משנה (א) - המועד שבו נדחתה באחרונה תביעה לגמלה בעד אותו ילד;
(2) לגבי החלטה בתביעה לפי תקנת משנה (ב) - ה1- בחודש שבו נוצרו העובדות.
10. שיתוף פעולה מצד התובע
(א) התובע גמלה לפי תקנות אלה, יעמיד את הילד שבעדו תבע את הגמלה, לבדיקה רפואית או לבדיקה אחרת לפי דרישת המוסד, וישתף פעולה לצורך קביעת הזכאות לגמלה או לצורך המשך תשלומה, לרבות שיתוף פעולה בבדיקה במקום הימצאו של הילד.
(ב) לא עשה התובע את האמור בתקנת משנה (א), רשאי המוסד לשלול את מתן הגמלה או להשהותה עד שיעשה כן.
11. חובת הודעה למוסד
הוכנס ילד נכה למוסד כאמור בתקנה 4(א)(2) או נמסר למשפחה אומנת, יודיע על כך מקבל הגמלה למוסד לביטוח לאומי, תוך שלושה שבועות.
12. מניעת גמלאות כפל (תיקון: תש"ס, תשס"א, תשס"ג2)
(א) לא תינתן בעד אותה תקופה יותר מגמלה אחת לפי תקנה 2, בעד אותו ילד נכה; הוראה זו לא תחול על גמלה המשתלמת בעד ילד שמתקיים בו האמור בתקנה 2(3)(ג).
(ב) הסכום הכולל של הגמלאות המשולמות לפי תקנות 2 ו-3, בעד אותו ילד ובעד אותה תקופה, לא יעלה על סכום השווה ל-117% מקצבת יחיד מלאה - אם טרם מלאו לילד 14 שנים, ול-137% מקצבת יחיד כאמור - אם מלאו לילד 14 שנים.
(ג) ילד נכה שמשתלמת בעדו גמלה לפי תקנה 3, לא ישולמו בעדו בעד אותה תקופה דמי מחיה לפי תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה), תשל"ט-1979.
(ד) לא תינתן גימלה לפי תקנות אלה בעד ילד נכה, כל עוד הוא מקבל הטבה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות, שנערך לפי סעיף 9 לחוק (להלן - ההסכם) וטרם הוחזרה ההלוואה העומדת שניתנה לרכישת הרכב שבבעלותו -
(1) שני הילדים מקבלים הטבות לפי ההסכם - תינתן גמלה רק בעד ילד נכה אחד;
(2) ילד אחד מקבל הטבה לפי ההסכם - תינתנה גמלאות בעד שני ילדים נכים.
(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד), יכול שתינתן גמלה לפי תקנות אלה גם בעד ילד שמקבל הטבה לפי ההסכם, אם מתקיים בו אחד מאלה:
(1) להורהו שני ילדים נכים או ילד נכה וילד מוגבל בניידות כמשמעו בהסכם;
(2) נקבעו לו 80% מוגבלות בניידות לפי ההסכם או שהועדה הרפואית כמשמעותה בהסכם קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו או שקבעה שבשל ליקוי בגפיו התחתונות אינו מסוגל ללכת בכוחות עצמו ובשל מוגבלותו אינו מסוגל להשתמש בכיסא גלגלים.
הוראת שעה
בתקופה שעד יום ג' בתשרי התשס"א (2 באוקטובר 2000), יראו כאילו בתקנה 12 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ה) נאמר:
(ה1) קביעה כאמור בתקנת משנה (ה)(2) יכול שתיעשה בידי רופא מוסמך כמשמעו בסעיף 208 לחוק (להלן - רופא מוסמך), ולענין תשלום מקדמה לפי הוראות תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גמלה), התשל"ט-1979, יכול שתיעשה בידי פקיד תביעות כמשמעו בסעיף 298 לחוק (להלן - קביעה זמנית); קבע פקיד תביעות קביעה זמנית כאמור, וועדה רפואית כמשמעותה בהסכם או רופא מוסמך קבעו כי אינו זקוק לכיסא גלגלים ואינו משתמש בו - תישלל הזכות לגמלה אשר שולמה לפי הקביעה הזמנית, מיום תחילת תשלומה.
(ו) (בוטלה)
13. ביטול תקנות
תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"ם-1980 (להלן - התקנות הקודמות) - בטלות.
14. תחילה (תיקון: תשנ"ט)
(א) תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר פרסומן (להלן - יום התחילה), והן יחולו, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב), על גמלה שתביעה לקבלתה הוגשה ביום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998) או לאחריו; ולגבי תביעה שהוגשה בתקופה שמיום ג' בניסן התשנ"ז (10 באפריל 1997) ועד יום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997) ואושרה, יחולו הוראות תקנות 6(א), 8(ד) ו-9 (ג), לפי הענין, בשינויים המחויבים.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) -
(1) בתקופה שמיום התחילה ועד יום ו' בסיון התשנ"ח (31 במאי 1998) (להלן - תקופת המעבר), ישלם המוסד לזכאי לגמלה, מקדמות על חשבון הגמלה המגיעה לו בעד תקופת המעבר.
(2) בתום תקופת המעבר ישלם המוסד לזכאי את יתרת הגמלה המגיעה לזכאי בעד תקופת המעבר וכן את הגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה, אם הוא זכאי לה, לפי הוראות תקנות 6(א), 8(ד) ו-9 (ג) ובלבד שלגבי תביעה שהוגשה בתקופה שמיום ג' בניסן התשנ"ז (10 באפריל 1997) ועד יום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997) תשולם הגמלה המגיעה בעד התקופה שקדמה להגשת התביעה בתוך 18 חודשים מיום ט' באב התשנ"ח (1 באוגוסט 1998).
(ג) בתקנה זו, "תביעה" - לרבות תביעה לבדיקה מחדש לפי תקנה 8 או תביעה חדשה לפי תקנה 9.
15. הוראות מעבר (תיקון: תשנ"ט)
על אף האמור בתקנה 14, לגבי מי שערב יום התחילה השתלמה לו גמלה לפי התקנות הקודמות, יחולו הוראות אלה:
(1) (בוטלה)
(2) לא תפקע זכותו לגמלה כל עוד מתקיימים בו התנאים שהיו מזכים בגמלה לפי התקנות הקודמות ובלבד שטרם חלפו 48 חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה.
תוספת ראשונה (תיקון: תשנ"ט)
(תקנות 1, 2(1)(ד) ו-(ה), (4)(ב) ו-(ג) ו-(15))
ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד
חלק א'
(1) ילד הזקוק אחת לחודש, לפחות, לעירוי של אחד מאלה: דם, מוצרי דם, תחליפי דם, תכשירים נוגדי זיהום.
(2) ילד המקבל טיפול קבוע בדיאליזה או הזקוק באופן קבוע לצינתור שלפוחית השתן פעמיים ביום לפחות.
(3) ילד המקבל טיפול אימונוסופרסיבי קבוע ויומיומי לאחר השתלת איבר או מח עצמות, והכל לתקופה שלא תעלה על שנה ממועד ההשתלה.
חלק ב'
(1) ילד הזקוק פעם בחודש לפחות לעירוי של תכשירים ציטוטוקסיים או המקבל טיפול בקרינה מייננת לפני או אחרי כריתה כירורגית של גידול ממאיר, והכל במשך כל תקופת הטיפול כאמור ובחצי השנה שלאחריה, וכן בתקופה שבה הילד סובל ממחלה משנית קבועה וקשה, שנוצרה כתוצאה מטיפול כאמור.
(2) ילד הזקוק להזנה תוך ורידית או להזנה בזונדה טיפתית, או שכל האכלה שלו נמשכת שעה אחת לפחות, והכל בשל ליקוי גופני חמור.
(3) ילד המקבל טיפול בחמצן ברוב שעות היממה או שקיימת טרכאוסטומיה.
(4) ילד הזקוק באופן קבוע, במשך חצי שנה לפחות, לשלושה מבין אלה:
א. טיפול באינהלציות או משאפים פעמיים ביום לפחות;
ב. טיפול יומיומי באנטיביוטיקה או בקרדיוטונים או במשתנים או בנוגדי פירכוסים או באימונוסופרסיה;
ג. פיזיותרפיה יומיומיות, בשל ליקוי גופני, לפי הוראת רופא;
ד. מעקב במרפאת מומחים (תת-התמחות מתאימה למחלתו הכרונית של הילד), פעם אחת לפחות, בתקופה אמורה;
ה. אשפוז בבית חולים, בשל ליקוי גופני, למעט אשפוז בחדר מיון; לענין זה, "אשפוז" - אשפוז במשך 30 ימים לפחות בחצי השנה שקדמה להגשת התביעה ובכל חצי שנה שלאחריה;
ו. החלפת תחבושות וטיפול מקומי פעמיים ביום לפחות או שימוש בחליפת לחץ כאשר השטח הפגוע הוא חמישית לפחות משטח הגוף;
ז. השגחה מתמדת.
(5) ילד הזקוק לטיפול והשגחה, בשל שבירות עצמות פתולוגית או בשל דלקות כרוניות קשות בעצמות, שבעטיין חל איסור לבצע טיפול פזיותרפי או טיפול שיקומי אחר.
(6) ילד אשר על פי הוראת רופא, זקוק לבדיקות דם, שלא ניתן לבצע בבית, בתכיפות של אחת לשבוע במשך חצי שנה לפחות.
(7) ילד אשר מנהל השירותים הרפואיים במוסד או רופא ילדים בכיר, שהמנהל האמור מינהו לענין זה, ילד הזקוק לטיפול מיוחד, בשל מחלה או תסמונת נדירות וקשות, במידה המטילה עומס כבד ביותר.
בפסקה זו, "מחלה או תסמונת נדירות" - מחלה או תסמונת הקיימות ביחס של אחד, לכל היותר, בכל מאה אלף לידות חי.
תוספת שניה (תיקון: תשס"ג3, תשס"ט)
(תקנות 1, 2(1)(ג), (2) ו-(3)(ב), 3(ב), 6(א)(1) ו-8 (ד)(1))
ילד עם ליקוי מיוחד
חלק א'
(1) ילד עם תסמונת דאון.
(2) - (3) (בוטלו)
חלק ב'
(1) ילד אשר בשל עיכוב התפתחותי חמור אינו מסוגל לבצע את מרבית הפעולות ותנועות הראש, הגפיים והגו הרגילות אצל בן גילו, והכל בילד שמלאו לו 90 ימים וטרם מלאו לו 3 שנים.
(2) ילד עם ירידה בשמיעה בכל אחת מאוזניו של 45 דציבלים לפחות בתדירויות הדיבור, בלא תיקון.
(3) ילד שחדות הראיה בכל אחת מעיניו פחותה מ-3/60 או ששדה הראיה בכל אחת מעיניו הוא פחות מ-200, והכל עם תיקון ובתנאי שמלאו לו 90 ימים וטרם מלאו לו 3 שנים; לענין זה יראו את חדות הראיה בעין שבה קיים אבדן של -
(א) 2 רבעים עליונים של שדה הראיה, או יותר - כאילו היא נמוכה ב-2 דרגות מחדות הראיה שנמדדה באותה עין;
(ב) רבע תחתון של שדה הראיה או יותר - כאילו היא נמוכה ב-3 דרגות מחדות הראיה שנמדדה באותה עין;
(ג) 2 רבעים תחתונים של שדה הראיה, או יותר - כאילו היא נמוכה ב-6 דרגות מחדות הראיה שנמדדה באותה עין.

חלק ג'
(1) ילד עם ליקוי ראיה כאמור בפרט (3) בחלק ב', שמלאו לו 3 שנים.
(2) ילד הסובל מאוטיזם או מפסיכוזה וכן ילד במצב פסיכיאטרי-התנהגותי דומה לליקויים האמורים ובתנאי שמלאו לו 90 ימים.
תוספת שלישית
(תקנה 3(א)(1))
גופים המוסמכים לקבוע תכנית טיפול התפתחותי או שיקומי מיוחד
1. טיפול בילד נכה, למעט ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד - מרכז או מכון להתפתחות הילד של משרד הבריאות או של קופת חולים.
2. טיפול בילד עם ליקוי מיוחד כאמור בפרט (3) בחלק א' בתוספת השניה - השירות לעיוור במשרד העבודה והרווחה או הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
3. טיפול בילד עם ליקוי מיוחד בפרט (2) בחלק ב' בתוספת השניה -
(א) מיח"א - מחנכי ילדים חרשים בישראל;
(ב) "שמעיה" - מסגרת חינוכית חרדית לילדים הלוקים בשמיעה, בני ברק;
(ג) "שמע" - לחינוך ושיקום ילדים ונוער לקויי שמיעה;
(ד) המרכז לליקויי שמיעה בגיל הרך בבית החולים הצרפתי בנצרת.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 657; תשנ"ט, 439; תש"ס, 352, 573; תשס"א, 869; תשס"ג, 3; תשס"ו, 314; תשס"ט, 1190, 1280.
2 תקנות 3 ו-4 לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) (תיקון), התשס"ג-2002 (ק"ת תשס"ג, 3) קובעות לגבי תיקון תקנות 2 ו-12:
"3. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז באדר התשס"ב (1 במרס 2002) (להלן - יום התחילה) והן יחולו על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ולאחריו.
4. הוראת מעבר
גמלה לפי תקנות אלה תשולם החל ב-1 בחודש שלאחר עבור שלושה חודשים מיום התחילה."
3 תקנות 3 ו-4 לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) (תיקון מס' 2), התשס"ג-2002 (ק"ת תשס"ג, 5) קובעות לגבי תיקון תקנות 2, 3 והתוספת השניה:
"3. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג באב התשס"ב (1 באוגוסט 2002) (להלן - יום התחילה) והן יחולו על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ולאחריו.
4. הוראת מעבר
גמלה לפי תקנות אלה תשולם החל בתום שישה חודשים מיום התחילה."
4 תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) (תיקון), התשס"ו-2006 (ק"ת תשס"ו, 315) קובעת לגבי תיקון תקנות 6 ו-8:
"3. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה, ביום י' בניסן התשס"ד (1 באפריל 2004) (להלן - יום התחילה), והן יחולו על בקשה לבדיקה ועל בקשה לבדיקה מחדש, של שיעור הנכות הרפואית, שהתקבלה ביום התחילה או לאחריו."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ