אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978 (תיקון: תש"ן, תש"ס)

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978 (תיקון: תש"ן, תש"ס)

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978 (תיקון: תש"ן, תש"ס) 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 206 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ד, תש"ס)
בתקנות אלה -
"נכה" - נכה המקבל קיצבת נכות לפי פרק ט' לחוק;
"קיצבת יחיד מלאה" - כמשמעותה בסעיף 200(ב) לחוק;
"פעולות-יומיום" - פעולות לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית והקשור בהן;
"השגחה" - השגחה ופיקוח על הנכה למניעת סכנה לעצמו ולאחרים;
"שירותים מיוחדים" - שירותים הניתנים לטיפול אישי בנכה ולעזרת בית לשירותו האישי ולמשק ביתו לביצוע פעולות יומיום ולהשגחה;
"קיצבה מיוחדת" - קיצבה לשירותים מיוחדים על פי תקנות אלה.
2. הזכאי לקיצבה (תיקון: תשמ"ד, תש"ס)
(א) נכה התלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיום ברוב שעות היממה עקב נכותו יהיה זכאי לקיצבה מיוחדת על פי תקנות אלה אם נקבע לו אחוז נכות לפי סעיף 208 לחוק בשיעור של 60% לפחות והוא זקוק לשירותים מיוחדים.
(ב) לענין קביעת אחוז הנכות לפי סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון הליקויים המפורטים בתוספת.
3. שיעור הקיצבה המיוחדת (תיקון: תשס"ט) 5
(א) נכה התלוי בעזרה רבה מהזולת בביצוע רוב פעולות היומיום ברוב שעות היממה או הזקוק להשגחה מתמדת, זכאי לקיצבה מיוחדת בסכום השווה ל-50% מקיצבת יחיד מלאה.
(ב) נכה התלוי בעזרה רבה מהזולת בביצוע כל פעולות היומיום ברוב שעות היממה, זכאי לקיצבה מיוחדת בסכום השווה ל-105% מקיצבת יחיד מלאה.
(ג) נכה התלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היומיום בכל שעות היממה, זכאי לקיצבה מיוחדת בסכום השווה ל-175% מקיצבת יחיד מלאה מקיצבת יחיד מלאה.
4. (בוטלה) (תיקון: תש"ס)
5. תנאי למתן הקיצבה המיוחדת (תיקון: תש"ן)2
(א) נכה יהיה זכאי לקיצבה מיוחדת על פי תקנות אלה, אם הוא נמצא בישראל וכל עוד הוא נמצא בישראל.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם הנכה יצא את ישראל ובתכוף לפני יציאתו קיבל קיצבה מיוחדת במשך חדשיים רצופים לפחות, יימשך תשלום הקיצבה לתקופה נוספת של 6 חדשים מהחודש שבו יצא את ישראל; המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו, להאריך את התקופה האמורה עד 24 חדשים מהחודש שבו יצא הנכה את ישראל, אם מתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא יצא לחוץ לארץ לצורך טיפול רפואי;
(2) הוא עובד בחוץ לארץ בשליחות מטעם מעביד ישראלי או שהוא גר עם בן זוגו העובד בחוץ לארץ בשליחות כאמור.
6. נכה הנמצא במוסד
נכה המוחזק בדרך כלל במוסד בו ניתנים שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום, לא יהיה זכאי לקיצבה מיוחדת.
7. החלטה לזמן מוגבל
המוסד רשאי ליתן קיצבה מיוחדת לזמן מוגבל, אם לדעתו קיימות נסיבות העשויות להשפיע על זכאותו של הנכה לקיצבה מיוחדת או על שיעורה.
8. דיון מחדש על ידי המוסד (תיקון: תשמ"ד)
(א) המוסד רשאי בתום שישה חדשים מיום שנקבעה לאחרונה זכאותו של נכה לקיצבה מיוחדת, לבדוק ולהחליט מחדש בדבר זכאותו של הנכה לקיצבה מיוחדת או שיעורה.
(ב) התגלו עובדות שלדעת המוסד לא היו ידועות בעת מתן ההחלטה ושהיה בהן כדי להשפיע על קביעת הזכאות לקיצבה מיוחדת, או שיעורה, רשאי המוסד להחליט בענין הזכאות מחדש, אף אם טרם חלפו ששה חודשים מיום החלטת פקיד התביעות.
(ג) נוצרו עובדות חדשות שלדעת המוסד יש בהן כדי להגדיל את שיעור הקיצבה המיוחדת, רשאי המוסד להחליט בענין הזכאות מחדש, אף אם טרם חלפו ששה חדשים מיום החלטת פקיד התביעות.
9. דיון מחדש על פי בקשת הנכה
חלפו שישה חדשים מיום שנדחתה תביעתו של נכה לקיצבה מיוחדת, או מיום שנקבע שיעור הקיצבה המיוחדת והנכה המציא אישור רפואי כי חלה החמרה במצבו הרפואי שיש בה כדי להשפיע על זכותו לקבלת קיצבה מיוחדת או על שיעורה, ידון ויחליט המוסד מחדש על זכאותו של הנכה לקיצבה מיוחדת על פי בקשתו.
10. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ח)
10א. קיצבה מיוחדת למבוטח שאינו נכה (תיקון: תש"ן2, תשנ"ה, תש"ס)
(א) מבוטח שנקבעה לו נכות רפואית לפי סעיף 208 לחוק בשיעור של 75% לפחות, אך אינו נכה כהגדרתו בתקנה 1, יחולו עליו תקנות אלה כאילו הוא נכה, אם מתקיימים בו כל אלה:
(1) נעשה זכאי לקצבה מיוחדת והגיש את תביעתו לקבלה בהיותו מבוטח כהגדרתו בסעיף 195 לחוק;
(2) הוא אינו מקבל קיצבה מיוחדת לפי סעיף 112 לחוק או תשלום עבור עזרת הזולת או עבור עזרה בבית לפי חיקוק כלשהו וכן אינו מקבל הטבה לפי ההסכם בדבר גימלת ניידות (להלן - הסכם הניידות), ואם קיבל הטבה כאמור, החזיר את ההלוואה העומדת שניתנה לו לרכישת הרכב שבבעלותו;
לענין פסקה זו - "הטבה לפי ההסכם בדבר גמלת הניידות" - למעט הטבה הניתנת למוגבל בניידות משתכר, אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא זכאי לקצבה מיוחדת בסכום השווה לקצבת יחיד מלאה;
(2) נקבעו לו 100% מוגבלות בניידות לפי הסכם הניידות;
(3) הועדה הרפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו או שבשל ליקוי בגפיו התחתונות אינו מסוגל ללכת בכוחות עצמו ובשל מוגבלותו אינו מסוגל להשתמש בכיסא גלגלים.
"מוגבל בניידות משתכר" - כהגדרתו בהסכם הניידות וכן כל אחד מאלה:
(1) מי שמשתלמת לו קצבת ניידות, לפי הוראות סעיף 20א(ג)(2) להסכם הניידות;
(2) מי שהוא חסר רכב כמשמעותו בסעיף 15 להסכם הניידות ואין משתלמת לו קצבת נכות בשל כך שמתקיים בו אחד מאלה:
(א) הוא מקבל דמי מחלה כמשמעותם בסעיף 180 לחוק;
(ב) אי הכושר להשתכר נגרם לו כשלא היה תושב ישראל;
(ג) הוראות סעיפים 320(ג) ו-323 לחוק.
(3) הכנסתו החדשית מעבודה או הכנסתו לחודש ממשלח יד אינה עולה על סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(3), אם ההכנסה עולה על סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע, תשולם הקיצבה בשיעור של 50% מהקיצבה - אם ההכנסה לא עולה על סכום השווה לחמש פעמים השכר הממוצע;
(ג) חלה עליה בהכנסה החדשית, שיש בה כדי להשפיע על הזכאות לקיצבה לפי תקנה זו או על שיעורה - יימשך תשלום הקיצבה ללא שינוי בעד שלושה חדשים, בכל שנה, שבהם היתה עליה בהכנסה כאמור ובכל מקרה לא יותר מאשר בעד שלושה חדשים רצופים אף אם אינם באותה שנה.
10ב. (בוטלה) (תיקון: תשס"א3)
10ג. הוראת שעה (תיקון: תש"ס)
לגבי התקופה שעד יום ג' בתשרי התשס"א (2 באוקטובר 2000), יראו כאילו אחרי תקנה 10ב לתקנות העיקריות נאמר:
קביעה שלפיה זקוק אדם לכיסא גלגלים ומשתמש בו כאמור בהגדרה "הטבה לפי הסכם הניידות" שבתקנה 10א(א) ובתקנה 10ב(א)(3), יכול שתיעשה בידי רופא מוסמך כמשמעו בסעיף 208 לחוק (להלן - רופא מוסמך), ולענין תשלום מקדמה לפי הוראות תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גמלה), התשל"ט-1979, יכול שתיעשה בידי פקיד תביעות כמשמעו בסעיף 298 לחוק (להלן - קביעה זמנית); קבע פקיד תביעות קביעה זמנית כאמור, וועדה רפואית כמשמעותה בהסכם או רופא מוסמך קבעו כי האדם אינו זקוק לכיסא גלגלים ואינו משתמש בו - תישלל הזכות לגמלה ששולמה לפי הקביעה הזמנית, מיום תחילת תשלומה."
11. תחילת הזכאות (תיקון: תשמ"ד, תש"ן2, תשס"ו-4)
(א) הזכאות לקיצבה מיוחדת תתחיל ב-1 בחודש שבו הוגשה הבקשה לקיצבה מיוחדת, אולם לא לפני שחלפו 90 ימים מהתאריך הקובע. ואם הזכאות לקיצבה היא לפי תקנה 10א לא לפני שחלפו 90 ימים ממועד תחילתה של הנכות הרפואית בשיעור של 75% לפחות.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ראה המוסד כי נתקיימו במבוטח התנאים המזכים בגמלה בתקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם הגמלה בעד התקופה האמורה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 6 חודשים שבתכוף להגשת התביעה.
12. מעקב
המוסד יקיים מעקב מזמן לזמן על השימוש בקיצבה המיוחדת.
13. הוראות מעבר (תיקון: תש"ם)
על אף האמור בתקנות אלה יוחל בהפעלתן בהדרגה והן יחולו -
(1) על נכים שמלאו להם 40 שנים - מיום תחילתן של תקנות אלה;
(2) על נכים שמלאו להם 30 שנים - מיום ט"ו בניסן תש"ם (1 באפריל 1980);
(3) על נכים שמלאו להם 18 שנים - מיום כ"א בתשרי תשמ"א (1 באוקטובר 1980).
14. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בניסן תשל"ט (1 באפריל 1979) אולם נכה יהיה רשאי להגיש את תביעתו למן יום פרסומן.
תוספת
(תקנה 2(ב))
רשימת סעיפי הליקוי שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956:
1) 4א; 4ב.
2) 9(3)בI, 9(3)גI, 9(4)אI, 9(4)ב I.
3) 11(1)ב, 11(1)ג, 11(1)ד, 11(1)ה, 11(2)ב, 11(2)ג, 11(2)ד, 11(3)א, 11(3)ב, 11(3)ג, 11(5)א, 11(5)ב, 11(6).
4) 12(3)א I, 12(3)א II, 12(3) II, 12(3)III.
5) 13(1).
6) 14(1)ב.
7) 15(7)ב.
8) 16(1)א, 16(1)ב, 16(6)ב, 16(6)ג, 16(7)ב, 16(7)ג.
9) 17ב.
10) 18(1)ב, 18(1)ג.
11) 19.
12) 20ב, 20ג, 20ו.
13) 22(3), 33(4)א, 22(5), 22(6), 22(7)א, 27(7)ב, 22(9)א, 22(9)ב, 22(9)ג, 22(9)ד, 22(10)ג, 22(11).
14) 24.
15) 25(1)ב, 25(2), 25(3), 25(4).
16) 27.
17) 28.
18) 29(5), 29(6)I, 29(6)II, 29(7)אI, 29(7)אII.
19) 52(1) כאשר אחוז הנכות מכל סעיף בנפרד או מצרוף שני הסעיפים 52(2) אינו עולה על 50%.
20) 53א.
21) 55.
22) 56.
23) 57.
24) 58.
25) 59.
26) 60.
27) 62.
28) 64.
29) 65.
30) 66.
31) 67.
32) 68.
33) 69.
34) 71(1).
35) 71(2).
36) 72(1) כאשר אחוז הנכות אינו עולה על 45%; 72(2), 72(3).
37) 74.
38) 75.
39) 76.
40) 77.
41) 78.
42) 79.
43) 80(1), 80(2), 80(3).
44) 81.
45) 82.
46) 83.
47) 84.
48) 85.
49) 88.
50) 90.
______________________________
1 ק"ת תשל"ט, 83; תש"ם, 5131; תשמ"ד, 1955; תש"ן, 582; תשנ"ה, 1205; תשנ"ח, 1065; תש"ס, 352, 669; תשס"א, 868; תשס"ו, 389; תשס"ט, 294.
2 תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (מתן שירותים מיוחדים לנכים) (תיקון), התש"ן-1990 (ק"ת תש"ן, 582) קובעת:
(א) תחילתן של תיקון תקנות 5, 10א ו-11 ביום 1.3.1990.
(ב) תיקון תקנה 11 לתקנות העיקריות יחול גם על נכה שהגיש תביעה לקיצבה מיוחדת לפני יום התחילה ועד ליום זה טרם חלפו ששה חדשים מהתאריך הקובע, ובלבד שלא תשולם קיצבה בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.
3 תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשס"א-2001 (ק"ת תשס"א, 868) קובעת תחילת ביטול תקנה 10ב ביום 1.1.2001 והיא תחול על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ולאחריו.
4 תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשס"ו-2006 (ק"ת תשס"ו, 389) קובעת לגבי תחילת תיקון תקנה 11:
"2. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) (להלן - יום התחילה) והן יחולו על תביעה לגמלה, שהוגשה ביום התחילה ולאחריו."
5 תקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978 (ק"ת תשס"ט, 294) קובע לגבי תיקון תקנה 3:
"2. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) (להלן - יום התחילה), והן יחולו לגבי קצבאות המשתלמות בעד התקופה שמיום התחילה ואילך."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ