אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55, 66, 67 ו-81 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 (להלן - הפקודה), וסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח - 1948, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: הוראות כלליות
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ז, תש"ל)
בתקנות אלה -
"אבזר-הרמה" - כמשמעותו בסעיף 25(2) לפקודה;
"אונקל-עגורן" - אונקל-עגורן המשמש לתליית מטען או לתליית כלי-טעינה;
"איתות" - מתן הוראות בכל שיטה שהיא, בין ישירות לעגורנאי ובין לאדם אחר כדי שהוא יעביר את הסימנים לעגורנאי, בקשר להרמת מטען בעגורן, כיוונון מטען או כיוונון אונקל העגורן;
"בודק מוסמך" - מי שהמפקח הראשי הסמיכו בהתאם לסעיף 25 לפקודה או בהתאם לסעיף 26 לפקודה וההסמכה הורחבה במפורש לעשיית בדיקות של עגורני-צריח בהתאם לתקנות אלה;
"בניה" - כמשמעות "פעולות-בניה" בפקודה;
"בניה הנדסית" - כמשמעות "עבודת-בניה מכונאית" בפקודה ובצו על פיה;
"הפעלת עגורן" - הרמת מטען בעגורן, הסעת עגורן, סיבובו או סיבוב חלק ממנו, לרבות הפעלת עגורן לשם ניסוי, ביקורת או בדיקה;
"הרמה" - לרבות הורדה, הובלה והחזקה במצב תלוי;
"התקן אזעקה" - מנגנון הנותן אותות אקוסטיים או אופטיים או שניהם במקרים של העמסת-יתר או תנועות-יתר של עגורן-צריח או חלק מחלקיו;
"ידית-הפעלה" - כל צורה של מפסק או מתג, לרבות דוושת-הפעלה, וכל אמצעי כיוצא באלה;
"כבל" - לרבות חבל ושרשרת;
"כלי-טעינה" - התקן עזר שתולים באונקל-עגורן ואליו או בתוכו מעמיסים את המטען;
"מוסד-ביקורת מוסמך" - מוסד הטכנין למחקר ופיתוח בע"מ;
"מוסמך למתן איתות" - אדם המוסמך למתן איתות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים ומאותתים), תשכ"ז-1966;
"מטען" - לרבות כלי-טעינה ואבזר לתליית המטען לאונקל העגורן;
"מנהל-עבודה" - מנהל-עבודה לבניה שנתמנה בהתאם לתקנות 2 עד 5 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות-בניה), תשט"ו-1955;
"מרכב הבסיס" - המרכב שעליו הותקן עגורן-צריח נע והמאפשר נסיעתו;
"עגורנאי" - אדם שהוסמך בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים ומאותתים), תשכ"ז-1966;
"עגורן-צריח" - עגורן בעל צריח או תורן אשר בחלקו העליון זרוע הנושאת את אונקל העגורן שעליו תולים את המטען, והוא מופעל בחשמל;
"עגורן-צריח נע על פסים" - עגורן-צריח שגלגלי מרכב-הבסיס שלו מונחים על פסי-מסילה, בין שאורך המסילה מאפשר למעשה נסיעתו של העגורן ובין שאינו מאפשר נסיעתו;
"עומס-מבחן" - עומס העולה ב-25% על עומס העבודה או עומס-מבחן אחר שנקבע בהוראות היצרן;
"פנקס דגמי העגורנים" - פנקס שהמפקח הראשי מנהל ובו רשומים הדגמים לעגורני-צריח, בין מתוצרת הארץ ובין מתוצרת חוץ-לארץ, שהוא החליט לרשום אותם לפי הפרק השני לתקנות אלה, ומותר שהפנקס יחולק למדורים בהתאם לסוגי העגורנים;
"פנקס העגורן" - הפנקס המתנהל בהתאם לתקנה 92.
2. תחולה ופטור
(א) תקנות אלה יחולו על בניה, בניה הנדסית ומפעל למוצרי-בטון.
(ב) המפקח הראשי רשאי להורות כי הוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, לא יחולו לגבי עגורן-צריח פלוני, אם העגורן אינו ממבנה המקובל לשימוש בתעשיית הבנייה.
3. קיום ההוראות בבניה
(א) בבנייה חייב מנהל העבודה למלא אחרי הוראות תקנות אלה, זולת אם החובה מוטלת במפורש על מבצע הבנייה או על אדם אחר.
(ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א) חייב מבצע הבנייה לקיים הוראות תקנות אלה אם לא נתמנה מנהל-עבודה או מנהל העבודה הפסיק לשמש בתפקידו או נפסל ולא נתמנה מנהל-עבודה אחר.
4. קיום ההוראות בבניה הנדסית
בבניה הנדסית חייב המבצע למלא אחרי הוראות תקנות אלה, זולת אם החובה מוטלת במפורש על אדם אחר.
5. קיום ההוראות במפעל למוצרי בטון
במפעל למוצרי-בטון חייב התופש למלא אחרי הוראות תקנות אלה, זולת אם החובה מוטלת במפורש על אדם אחר.
פרק שני: רישום דגם עגורן-צריח
6. חובת רישום דגם
(א) לא יוקם עגורן-צריח ולא יופעל אלא אם מבצע הבנייה או הבנייה ההנדסית או התופש במפעל למוצרי-בטון, לפי הענין, מחזיקים בתעודות אלה:
(1) אישור מאת היצרן המעיד על הדגם לפיו בנוי עגורן-צריח, ואם בעגורן-הצריח סטיות מהדגם האמור יהיה באישור היצרן פירוט בדבר הסטיות;
(2) תעודה מאת המפקח הראשי המעידה שדגם עגורן-הצריח רשום בפנקס דגמי העגורנים (להלן - תעודת רישום דגם העגורן).
(ב) תעודת-רישום דגם העגורן ואישור היצרן יצורפו לפנקס העגורן.
7. תנאים לרישום דגם ישראלי
(א) המפקח הראשי לא ירשום דגם עגורן-צריח מתוצרת ישראל בפנקס דגמי העגורנים אלא על יסוד אישור לתכניות הדגם שניתן על ידי מוסד-ביקורת מוסמך.
(ב) מוסד-ביקורת מוסמך לא יתן אישור לתכניות דגם לעגורן אלא לאחר שנבדקו התכניות ונמצאו מתאימות כדי לבנות לפיהן עגורן-צריח אשר יתקיימו בו לפי מבנהו והציוד שבו הוראות תקנות אלה ואשר לכשייבנה כאמור יאפשר הפעלה בטוחה.
(ג) מוסד-ביקורת מוסמך רשאי לקבוע לאישורו תנאים וסייגים.
7א. תנאים לרישום עגורן-צריח הבנוי בישראל לפי תכניות מחו"ל (תיקון: תש"ל)
המפקח הראשי לא ירשום דגם עגורן-צריח בפנקס דגמי העגורנים אם עגורן מאותו דגם בנוי או ייבנה בארץ לפי תכניות מחוץ-לארץ, הן על פי היתר מאת בעל התכניות והן על ידי בעל התכניות עצמו, אלא בהתאם להוראות תקנה 7 או על יסוד שניים אלה:
(1) תעודה שהמפקח הראשי הכיר בה מאת מוסד רשמי או מאת מוסד המקובל בנדון בחוץ-לארץ, המתייחסת לעגורני-צריח הבנויים בחוץ-לארץ לפי אותן התכניות והמעידה שדגם העגורנים אושר להפעלה בארץ שבה קיים המוסד;
(2) הצהרה מאת היצרן בישראל שהוא מקיים בייצור את ההוראות וההנחיות של בעל התכניות הלא-ישראליות ושיהיו לעגורני-הצריח שהוא בונה התכונות המצויות בעגורנים תוצרת-חוץ לפי אותן תכניות.
8. תנאים לרישום דגם לא ישראלי (תיקון: תש"ל)
המפקח הראשי לא ירשום דגם עגורן-צריח מתוצרת-חוץ בפנקס דגמי העגורנים אלא על יסוד תעודה שהוא הכיר בה מאת מוסד רשמי או מאת מוסד המקובל בנידון בחוץ-לארץ המעידה שדגם העגורן אושר להפעלה בארץ שבה קיים המוסד.
9. פטור
(א) המפקח הראשי רשאי לפטור, פטור מלא או חלקי, מקיום הוראות תקנה 6 לגבי עגורן-צריח פלוני, הנמצא בשימוש בארץ ביום פרסומן של תקנות אלה ברשומות (להלן - יום הפרסום) אם הוא משוכנע שלא ניתן להשיג את אישור היצרן הדרוש לפי תקנה 6(א)(1), את תכניות-הדגם הדרושות לפי תקנה 7(א) או את התעודה מטעם מוסד רשמי בחוץ-לארץ הדרושה לפי תקנה 8, הכל לפי הענין.
(ב) המפקח הראשי רשאי -
(1) בטרם יכריע בענין מתן פטור לפי תקנת-משנה (א), לדרוש שיומצא לו תסקיר מפורט מאת מומחה, על מבנה עגורן-צריח ובטיחותו;
(2) לקבוע כל תנאי וסייג הדרושים, לדעתו, להבטיח את השגת מטרות תקנות 6 עד 8, הן לפני מתן הפטור והן לאחריו;
(3) להגביל בזמן פטור שניתן על ידו.
10. בקשה לרישום
לבקשה לרישום דגם עגורן-צריח יצורפו תכניות, והיא תכלול ידיעות ופרטים, להנחת-דעתו של המפקח הראשי.
11. רישום מחדש לאחר שינוי במבנה
(א) נעשה שינוי במבנה של עגורן-צריח, בחלק מחלקיו או במנגנון הפעלתו, יחולו תקנות 6 עד 8 כאילו היה העגורן ששונה דגם חדש.
(ב) לענין תקנת-משנה (א) לא יראו כשינוי אם הוחלף חלק בחלק אחר מאותו סוג ובעל אותן תכונות.
12. אישור מיוחד לפי דרישה
(א) שוכנע המפקח הראשי על פי תסקיר של מפקח-עבודה אזורי כי בעגורן-צריח פלוני קיימת סטיה מהותית מהדגם הרשום, רשאי הוא לדרוש בכתב מאת מבצע הבנייה או הבנייה ההנדסית או התופש במפעל למוצרי-בטון - הכל לפי הענין - לעשות שני אלה:
(1) להמציא למוסד-ביקורת מוסמך לאישור את תכניות העגורן לפי המצב הקיים כתכניות דגם נפרד;
(2) להגיש למפקח הראשי את תכניות הדגם כשהן מאושרות כאמור.
(ב) משנמסרה הדרישה כאמור בתקנת-משנה (א) לא יוקם עגורן-הצריח ולא יופעל עד שדגם עגורן-הצריח יירשם בפנקס דגמי העגורנים לפי התכניות המאושרות והוצאות תעודת רישום דגם העגורן.
13. החובה לקיום ההוראות בבניה
בבנייה מוטלת החובה לקיום הוראות פרק זה על מבצע הבנייה.
פרק שלישי: מבנה עגורן-צריח והציוד בו
14. מבנה עגורן-צריח וקיומו
הוראות סעיף 26(1) לפקודה יחולו לגבי עגורן-צריח, לגבי כל התקן המשמש להרכבתו, הגבהתו ופירוקו, ובעגורן-צריח נע על פסים - גם לגבי המסילה על חלקיה והציוד והאבזרים המחוברים לה.
15. גישה למקום עבודה בעגורן-צריח
בעגורן-צריח יותקנו ויקויימו אמצעי-גישה בטוחים למקומות-עבודה כמפורש להלן -
(1) אל עמדת התפעול בצריח ואל כל מקום בצריח שמעל לעמדת התפעול יותקנו סולמות המצויידים בכלוב-מגן, זולת אם העולה או היורד בסולם מוגן על ידי מבנה-הצריח עצמו;
(2) אל כל מקום בזרוע של עגורן-הצריח יותקנו אמצעי-גישה בטוחים כשהדבר ניתן להיעשות מבחינה טכנית.
16. מסלקי מכשולים
מרכב הבסיס של עגורן-צריח נע על פסים יצוייד במסלקי-מכשולים נאותים לפינוי מעל מסילת הפסים של מכשולים חפשיים העלולים לגרום לתקלה בנסיעת העגורן.
17. תא לעגורנאי
(א) בעגורן-צריח המופעל מעמדת-תפעול בגוף הצריח, בין במקום הקרוב לבסיס ובין במקום מורם, תותקן עמדת התפעול בתא מיוחד לכך.
(ב) התא האמור יהיה בנוי -
(1) באופן שיתן לעגורנאי הגנה סבירה בפני קרני השמש ובפני רוחות וגשם;
(2) באופן שיאפשר לעגורנאי גישה נוחה ובטוחה לכל חלק של המנגנון שבתוך התא והוא חלק המצריך ביקורת ותחזוקה תדירים;
(3) במצב ובאופן שמבנה התא ומבנה העגורן על חלקיו לא יגבילו או יפריעו את מרחב-הראייה הדרוש לעגורנאי לביצוע תפקידו.
18. ידיות הפעלה
(א) כל ידית-הפעלה בעגורן-צריח שהפעלתה או הזזתה המקרית גוררת סכנה, תהיה מצויידת בקפיץ או סגר מתאימים למניעת הפעלה שלא במתכוון או הזזה מקרית, זולת אם מבנה הידית או מצבה מונעים הפעלתה או הזזתה בדרך מקרה.
(ב) בכל ידית-הפעלה בעגורן-צריח או בקרבתה המיידית, יסומנו סימון ברור מטרתה וכיוון-הפעלתה.
19. מכוון אוטומטי לעומסים הבטוחים
(א) עגורן-צריח, למעט עגורן בעל זרוע אופקית, יצוייד במכוון אוטומטי נכון המראה ברורות לעגורנאי את עומס העבודה הבטוח במצב ההפעלה באותה שעה.
(ב) המכוון האוטומטי יקויים כהלכה.
20. מתגים גובלים (תיקון: תשכ"ז, תש"ל)
(א) עגורן-צריח, למעט עגורן-צריח בעל זרוע אופקית, יהיה מצוייד במתגים גובלים לנטיית הזרוע.
(ב) עגורן-צריח בעל זרוע אופקית יהיה מצוייד במתגים גובלים לתנועת העגלה על הזרוע או בהתקנים מסוג אחר המבטיחים את הגבלת תנועת העגלה בנקודות הדרושות בזרוע.
(ג) עגורן-צריח נע על פסים יהיה מצוייד בגובלי תנועה לנסיעתו.
21. גובלי עומס-יתר
עגורן-צריח יצוייד בגובלי עומס-יתר.
22. תופי כננות
(א) תוף-כננת בעגורן-צריח שעליו ליפוף כבל, יהיה בעל מבנה וקוטר המתאימים לכבל שבשימוש.
(ב) קצה הכבל הלפוף על תוף הכננת בעגורן-צריח יהיה מחובר היטב לתוף ואורך הכבל יהיה כך שלפחות שני ליפופים של הכבל יישארו תמיד על התוף בכל מצב אפשרי של הפעלת העגורן.
23. בלמים למנועים (תיקון: תשכ"ז)
(א) כל מנוע המשמש לנסיעת עגורן-צריח, לסיבוב הצריח, לסיבוב הזרוע או לנטייתו או להנעת עגלה שעל הזרוע, יהיה מצוייד בבלם נאות.
(ב) מנוע בעגורן-צריח המשמש להרמת מטען יהיה בנוי כך שהמטען ירד בכוח מיכני בלבד ויהיה מצוייד בבלם או בלמים אוטומטיים הפועלים בשיטה אלקטרו-מיכנית.
24. כבלים ואבזרי הרמה - טיבם
הוראת פיסקה (א) לסעיף 25(1) לפקודה תחול על כל כלי-טעינה, אבזר-הרמה וכבל, בין שהכבל משמש במנגנון עגורן-הצריח ובין שהוא משמש לתליית מטען לאונקל-העגורן.
25. כבלים ואבזרי הרמה - הסדרי בטיחות
ההוראות הבאות מתוך סעיף 25(1) לפקודה יחולו על כל כבל, אבזר-הרמה וכלי-טעינה המשמשים לתליית מטען לאונקל-העגורן;
(1) הוראות פיסקה (ב) בדבר לוח עומסי העבודה או סימון עומס העבודה;
(2) הוראות פסקה (ג) בדבר איסור עומס-יתר;
(3) הוראות פסקה (ד) בדבר בדיקות תקופתיות על ידי בודק מוסמך;
(4) הוראות פסקה (ה) בדבר בדיקה לפני שימוש ראשון;
(5) הוראות פסקה (ו) בדבר ריפוי שרשרות ואבזרי הרמה, ובלבד שהוראות פסקה זו לא יחולו על כלי טעינה.
26. תסקיר על בדיקת כבל ואבזר-הרמה
(א) תסקיר על תוצאות כל בדיקה תקופתית ובדיקה לפני שימוש ראשון בהתאם לפסקאות (3) ו-(4) לתקנה 25, ערוך על ידי הבודק המוסמך שעשה את הבדיקה וחתום בידו, יוחזק במקום שבו משתמשים בכבל, באבזר הרמה או בכלי טעינה כאמור.
(ב) התסקיר יהיה ערוך בשני עותקים בהתאם לתוספת הראשונה.
(ג) עותק מהתסקיר כאמור בתקנת-משנה (א) יימסר על ידי הבודק המוסמך תוך שבעה ימים מיום הבדיקה למפקח העבודה האזורי.
27. אונקל העגורן - אונקל בטיחות
(א) כבל ההרמה בעגורן-צריח יצוייד באונקל-עגורן ובו יתלו את המטען.
(ב) אונקל-העגורן יהיה אונקל-בטיחות שיהיה בנוי או מצוייד בהתקן כדי למנוע יציאה מקרית של המטען דרך פתח האונקל.
28. סימון חלקי עגורן-צריח
בעגורן-צריח הניתן לפירוק לשם העברתו, פירוק חלקי או שלם, יהיו חלקי העגורן שנהוג לפרקם מסומנים באופן ברור כדי לציין לאיזה עגורן הם משתייכים.
29. החובה לקיום ההוראות בבניה
בבניה מוטלת החובה לקיום הוראות פרק זה על מבצע הבניה.
פרק רביעי: תדפיסי הוראות הפעלה ושלטים
30. הוראות הפעלה
(א) יוכנו לכל עגורן-צריח הוראות להפעלתו ותחזוקתו (להלן - הוראות הפעלה) שיכללו לפחות -
(1) הוראות היצרן בענין הפעלת עגורן-הצריח ותחזוקתו;
(2) כל הוראה שניתנה על ידי מוסד הבקורת המוסמך או על ידי המפקח הראשי.
(ב) הוראות ההפעלה יוכנו בכתב באותיות ברורות בשפה העברית עם או בלי תרגום לשפה לועזית.
(ג) נכללו בעותק הוראות ההפעלה הוראות לסוגים או הגדרים שונים של עגורני-צריח, תושמט בצורה ברורה כל הוראה שאיננה מתייחסת לאותו העגורן שיש להפעילו לפיהן.
31. מסירת הוראות הפעלה והחזקתו
עותק אחד מהוראות הפעלה לעגורן-צריח יימסר לידי כל עגורנאי, ועותק אחר יוחזק כנספח לפנקס העגורן.
32. הצגת מיפרט משקולות-הנגד
בעגורן-צריח שבו ניתן להסיר, להוסיף או לגרוע ממשקולת-הנגד של הזרוע או מהמשקולות המייצבות בעגורן, יוצגו במקום הנראה לעין לוח עם דיאגרמה או הודעה המציינת את משקלן ומצבן של המשקולות כאמור, כדרוש לפעולות השונות של העגורן.
33. הצגת שלט העומסים הבטוחים
בעגורן-צריח יוצג שלט המראה באופן ברור את עומסי העבודה הבטוחים לטווח הפעולה הקטן, הבינוני והגדול ביותר.
34. החובה לקיום תקנה 30 בבניה
בבניה מוטלת החובה לקיום תקנה 30 על מבצע הבניה.
פרק חמישי: הקמה ופירוק של עגורן-צריח
סימן א': עגורן-צריח נייח
35. ביסוס ועיגון של עגורן-צריח נייח
(א) עגורן-צריח נייח יוצב על תשתית יציבה, ובהעדרה יוצב בעזרת אמצעים נאותים המבטיחים ביסוסו הבטוח.
(ב) בעגורן-צריח נייח המוצב על מבנה, בין ארעי ובין קבוע, יהיה המבנה בנוי היטב מחומר בריא ללא פגם נראה לעין ובעל חוזק מספיק בהתחשב עם תכונותיו של העגורן, טווח פעולתו ועומס העבודה הבטוח שנקבע לעגורן.
36. הבטחת היציבות
יציבותו של עגורן-צריח נייח תובטח הבטחה נאותה על ידי עיגון או חיבור או בדרך אחרת, ואמצעי הבטחת היציבות יותקנו כהלכה.
37. הבטחת שיווי-המשקל ע"י משקולות
בעגורן-צריח שהבטחת שיווי-משקלו מתוכננת באמצעות משקולות-נגד או משקולות מייצבות, יושמו משקולות במקומות הנכונים של המבנה ויובטחו מפני הזזה או הפחתה מקרית ולא ישנו מקומם ולא יתירום.
סימן ב': עגורן-צריח נע על פסים
38. תשתית המסילה לעגורן-צריח נע
מסילת הפסים לעגורן-צריח נע תהיה מונחת על תשתית יציבה ומכל מקום לא תהיה מונחת על מילוי אדמה או על חול רופף אלא לאחר שנקטו באמצעים נאותים לייצב האדמה או החול.
39. פסי-המסילה
פסי המסילה לעגורן-צריח נע יהיו -
(1) בעלי שטח נסיעה חלק וישר ובעלי חתך נאות;
(2) מונחים על אדנים נאותים בעלי אורך מספיק, או על קורות לאורך הפסים והקורות משמשות ביסוס נאות, או על תמיכות המשמשות ביסוס באותה מידה כמו אדנים או קורות כאמור.
40. התקנת המסילה
מסילת הפסים לעגורן-צריח נע תהיה מותקנת כך שתאפשר נסיעת העגורן ללא תקלה, ותהיה -
(1) מותקנת באופן שתמנע תזוזת מסילת-הפסים או כל חלק ממנה או שקיעתה, ובמיוחד יובטח המרחק הדרוש בין שני קווי הפסים על ידי אדנים-קושרים או על ידי אמצעים נאותים אחרים;
(2) מותקנת ככל האפשר במאוזן לאורך ולרוחב ומכל מקום ללא שיפוע העולה על מחצית האחוז;
(3) מותקנת בקו ישר, בעקומה בעלת רדיוס מתאים לו במספר קווים או עקומות כאמור;
(4) מותקנת בחיבורים נאותים, ומספיקים במספר, של הפסים לאדנים או לקורות האורך ובחיבורים נאותים של כל פס למשנהו המבטיחים נסיעה חלקה;
(5) מותקנת להבטחת המשכיות חשמלית בין כל פסי המסילה ומוארקת הארקה נאותה.
41. פגושות וגובלי תנועה במסילה (תיקון: תש"ל)
(א) בקצוות מסילת הפסים לעגורן-צריח נע או בקצוות קטע המסילה שבשימוש יהיו -
(1) פגושות או התקנים נאותים אחרים הבנויים לעצירת העגורן וספיגת האנרגיה הקינטית המכסימלית שלו; אולם כשמותקנים פגושות או התקנים כאמור במרכב הבסיס של העגורן ונתקיימו בהם התנאים האמורים מותר שהפגושות בקצה המסילה יהיו קשיחות;
(2) התקנים נאותים להפעלת המתגים הגובלים לנסיעת העגורן במרחק מתאים מהפגושות במסילה אך במרחק של לא פחות משני מטרים מהן.
(ב) נמצאים שני עגורני-צריח או יותר על מסילה אחת לשימוש נפרד יותקנו התקנים נאותים להפעלת המתגים הגובלים לנסיעתם במקומות מתאימים כדי למנוע שעגורן יתקרב למשנהו יתר על המידה.
סימן ג': דרישות כלליות להקמה ופירוק
42. הקמה ופירוק בעזרת מומחה
לא יוקם, יורכב או יזוקף, לא יוגבה או יונמך ולא יפורק עגורן-צריח אלא בהנהלתו והשגחתו של אדם שהנו מומחה לפעולות כאמור או של עגורנאי שהוכשר לכך במיוחד.
43. הקמה ופירוק במזג אוויר מסכן
לא יוקם, יורכב או יזוקף, לא יוגבה או יונמך ולא יפורק עגורן-צריח שעה שנושבת רוח בעלת חוזק העלולה לסכן את יציבותו או את העובדים בו או בקרבתו.
44. מרחב למעבר לאורך המסלול ומניעת לכידה (תיקון: תש"ל)
(א) בתקנה זו, "מבנה" - לרבות מיתקן, פיגום וכיוצא באלה, ולרבות מעקה וגידור שאינם לצורך קיום הוראות תקנה זו.
(ב) לאורך מסלולו של עגורן-צריח נע על פסים ומסביב לעגורן-צריח נייד יושאר מרחב למעבר, בין העגורן על כל חלקו העשוי לנוע ובין כל מבנה.
(ג) רוחב המרחב למעבר יהיה 60 ס"מ לפחות ויימדד בין המבנה ובין קצהו של אותו חלק של העגורן העשוי לנוע כשאותו קצה במצב הקרוב ביותר למבנה האמור.
(ד) אם לא ניתן להשאיר מרחב למעבר בהתאם לתקנת משנה (ב) ו-(ג) ינקטו באמצעים המפורטים להלן למניעת לכידת אדם בין חלקו של עגורן-צריח ובין מבנה, הכל לשביעת-רצונו של מפקח-עבודה:
(1) יגודר המרחב למעבר, כדי להבטיח לבני-אדם מעבר בטוח;
(2) יגודר כל מסלול העגורן או קטע מתאים ממנו על התחומים המקבילים למסלול, כדי למנוע אדם מלהיכנס אל התחום המגודר;
(3) ינקטו אמצעים להזהרת אדם מפני גישה לתחום שבו עלולה להתהוות סכנת-לכידה.
(ה) מרחב למעבר לפי תקנה זו יהיה חפשי ממכשולים.
פרק ששי: קרבה של מיתקן-חשמל או קו-חשמל עילי
45. הגדרות
בפרק זה -
"תחום סכנה מחשמל" - התחום מסביב למיתקן חשמלי על כל חלקיו ומסביב למוליך של קו-חשמל עילי עד למרחק כמפורש להלן מכל נקודה על פני המיתקן או המוליך כאמור;
(1) אם המיתקן או המוליך תחת מתח של פחות מ-22,000 וולט - שני מטרים;
(2) אם המיתקן או המוליך תחת מתח של 22,000 וולט או יותר - שלושה מטרים;
"חלק מהעגורן" - לרבות המטען, כל אבזר הרמה וכל כבל, בין שהוא משמש במנגנון עגורן-הצריח ובין שהוא משמש לתליית המטען לאונקל העגורן.
46. התקנת עגורן-צריח בקרבת מיתקן חשמלי או קו חשמל עילי
(א) לא יקימו עגורן-צריח נייח, לא יתקינו פסי מסילה בעד עגורן-צריח נע ולא יזקפו או יחברו עגורן-צריח נע על מסילת פסים, במצב שחלק מהעגורן יימצא בתחום סכנה מחשמל או שהוא עלול להימצא או להיכנס לתוך תחום כאמור.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם המיתקן החשמלי על כל חלקיו או המוליכים של קו החשמל העילי מבודדים בידוד נאות או מגודרים בגידור-הפרדה נאות המונע מגע אתם.
47. הפעלת עגורן-צריח בקרבת מיתקן חשמלי או קו חשמל עילי
לא יפעילו עגורן-צריח נייח או עגורן-צריח נע בין על פסים ובין שלא על פסים במצב שחלק מהעגורן יימצא בתחום סכנה מחשמל או שהוא עלול להימצא או להיכנס לתוך התחום כאמור, אלא אם קיים בידוד או גידור הפרדה, בהתאם לתקנה 46(ב).
48. פטור
מפקח עבודה אזורי רשאי בתעודה, בכפוף לתנאים שפורשו בה, לפטור מהוראות תקנות 46 ו-47, כולן או מקצתן, כל אימת שהוא משוכנע שמילויין אינו נחוץ לקידום הבטיחות או אינו מעשי.
49. חובת העגורנאי בענין הפעלת העגורן
החובה לקיום תקנה 47 מוטלת על העגורנאי.
50. החובה לקיום תקנה 46 בבניה
בבניה מוטלת החובה לקיום תקנה 46 על מבצע הבניה.
פרק שביעי: בטיחות בתחום הפעלתו של עגורן-צריח
51. העמסת המטען על ידי עניבן המוסמך למתן איתות
העמסת המטען בעגורן-צריח תיעשה על ידי עניבן שנתקיימו בו שני אלה:
(1) הוא הודרך ומאומן בשיטות לקשירת מטענים ולתלייתם באונקל העגורן, בשימוש באבזרי הרמה ובכלי טעינה, ובכלל בהעמסת מטענים שנהוג להרימם בבניה, בבניה הנדסית ובמפעל למוצרי בטון, הכל לפי הענין;
(2) הוא מוסמך למתן איתות.
52. הבטחת המטען
בעת ההרמה בעגורן-צריח יהיה המטען או כלי הטעינה קשור, תמוך או מושם היטב כדי למנוע שחרור, התחלקות, תזוזה או נפילה.
53. שימוש באונקל העגורן ובכלי טעינה
מבלי לגרוע מכלליותה של תקנה 52 -
(1) לא יופעל עגורן-צריח להרמת מטען אלא אם המטען נתלה באונקל העגורן או הושם בכלי טעינה שנתלה באונקל העגורן;
(2) בהרמה בכלי טעינה שהנו משטח פתוח יהיה המטען עמוס באופן המבטיח שהוא או חלק ממנו לא יוכל ליפול מתוך כלי הטעינה.
54. טיפול במטען תלוי
לא יגש אדם למטען תלוי בעגורן-צריח ולא יטפל אדם במטען כאמור אלא כשהמטען נמצא במצב תנוחה סביר, רגוע וללא תנודות וכשהמרווח בין המטען לבין הקרקע או למשטח העבודה עליו נמצא האדם אינו עולה על מטר אחד.
55. איתות
(א) האיתות בהפעלת עגורן-צריח -
(1) יהיה לפי שיטה אחידה, מוסכמת וידועה מראש לכל העוסקים בהרמת מטענים במקום;
(2) יינתן באופן ברור ובצורה שהמקבל יוכל להבינו.
(ב) ניתן איתות בעזרת מכשיר, יוגן מכשיר האיתות מפני הפעלה מקרית ויקויים.
56. חובת משגיחי מסלול ההרמה
(א) כשעגורנאי של עגורן-צריח אינו יכול לראות את אונקל-העגורן ואת המטען לכל מסלול ההרמה מנקודת העמסת המטען עד לנקודת נחיתתו, יוצבו משגיחים למסלול ההרמה במספר מספיק בהתאם לנסיבות והם יהיו מוסמכים למתן איתות.
(ב) משגיחי מסלול ההרמה יוצבו במקומות בטוחים ויוצבו כך שכל אחד, בקטע מסלול ההרמה שהוקצב לו, יוכל לראות את המטען ולאותת אל משגיח המסלול הבא אחריו או אל העגורנאי.
57. הימצאות אדם בתחום העגורן
ככל שהדבר מעשי ינקטו באמצעים נאותים כדי למנוע מכל אדם מלעבור או להימצא מתחת למטען בשעת הרמתו בעגורן-צריח או מתחת למטען תלוי בו, או בשעת הרמת מטען מתחת לזרוע העגורן בטווח תנועת המטען.
58. איסור הסעת אדם
לא יוסע אדם ולא יסע על מרכב הבסיס של עגורן-צריח נע מחוץ לעמדת התפעול אלא לצורך עריכת ביקורת, פעולת תחזוקה או בדיקה לפי הוראות הפרק העשירי.
פרק שמיני: הפעלת עגורן-צריח
סימן א': הוראות לגבי עגורני-צריח מכל הסוגים
59. ביקורת יומית (תיקון: תש"ל)
(א) מדי יום ביומו, עם התחלת ההפעלה, ייבדק או ינוסה עגורן-צריח בידי עגורנאי כמפורש בתקנות-משנה (ב) עד (ד).
(ב) בעגורן-צריח מכל סוג ינסו פעילותם התקינה של אלה:
(1) הבלמים לסוגיהם;
(2) מגבילי עומס-יתר - בהעמסת משקולות-מבחן;
(3) התקני האזעקה למניעת עומס-יתר;
(4) המתגים הגובלים.
(ג) בעגורן-צריח נע על פסים ייבדקו בדיקת-ראיה מסילות הפסים, ההתקנים להפעלת המתגים הגובלים לנסיעתו במסילה והפגושות בה.
(ד) בעגורן-צריח נע שלא על פסים תיבדק הצבתו הנאותה והבטוחה של העגורן.
60. ביקורת שבועית
אחת לשבוע ייבדק בעגורן-צריח בדיקת-ראיה על ידי העגורנאי כל כבל שהוא חלק של עגורן-הצריח.
61. פגם שנתגלה לעגורנאי
(א) נתגלה לעגורנאי בביקורת היומית או השבועית פגם כלשהו או צורך לפעולת-תחזוקה כלשהי, או נודע לו מצב כאמור בדרך אחרת, ירשום העגורנאי את הפרטים המתאימים בחלק ג' של פנקס העגורן.
(ב) העגורנאי יודיע על הפרטים כאמור -
(1) בבנייה - למנהל העבודה;
(2) בבנייה הנדסית - למבצע או לנציגו במקום;
(3) במפעל למוצרי-בטון - לתופש או לנציגו במפעל; ומשנמסרה להם הודעה כאמור, חייבים הם לאשר קבלתה על ידי חתימה לצדי הרישום בחלק ג' של פנקס העגורן.
(ג) ההודעה בהתאם לתקנת-משנה (ב) תינתן על ידי העגורנאי מיד או תוך זמן סביר בהתחשב עם מידת הסיכון הנובע מהמצב שנתגלה כאמור.
62. איסור הפעלת עגורן פגום
לא יופעל עגורן-צריח אשר נמצא בו פגם, אלא אחרי תיקונו.
63. איסור העמסת יתר
אין להרים בעגורן-צריח מטען שמעל לעומס העבודה הבטוח בנסיבות המקרה, אולם לצורך ביקורת של העגורן או בדיקתו מותר להרים בעגורן מטענים במשקל עד לעומס-מבחן או בשיעור אשר הרשה הבודק המוסמך.
64. איסור הפעלת עגורן מחוץ ליעודו
לא יופעל עגורן-צריח אלא למטרה שלביצועה נבנה, ובמיוחד לא יופעל לגרירת מטען או טובין או לשחרורם.
65. איסור הרמת אדם
לא יופעל עגורן-צריח להרמת אדם.
66. הרמה אנכית
לא יופעל עגורן-צריח להרמת מטען אלא אם כבל ההרמה נמצא במצב אנכי מעל למטען.
67. הרמה לפני הובלה
מטען שיש להרים ולהוביל בעגורן-צריח יורם תחילה לגובה הדרוש ורק לאחר מכן יופעל העגורן לסיבוב או לנסיעה, הכל בכפוף להוראות תקנה 68.
68. הסעת עגורן עם מטען תלוי
עגורן-צריח נע על פסים לא יוסע עם מטען התלוי בו, אלא אם הוא בנוי לנסיעה כאמור והותקן אותה שעה להיות מוסע כאמור ללא סכנה.
69. הורדת מטען
לא יורד מטען בעגורן-צריח בכוח הכובד כאשר מופרדת התשלובת של המנגנון להורדה.
70. סכנה מתוך מגע בין המטען לבין גוף
היה מטען עלול לבוא במגע במסלול ההרמה עם חפץ או גוף אחר, יכוון העגורנאי את מסלול ההרמה כדי למנוע את המגע, זולת אם ננקטו אמצעים נאותים כדי למנוע כל סכנה מהמגע.
71. סיום הפעלה של עגורן-צריח (תיקון: תשכ"ז)
לא יעזוב העגורנאי את עמדת התפעול או את מכשיר התפעול של עגורן-צריח -
(1) כל עוד נשאר מטען תלוי בעגורן;
(2) בטרם הביא את כל ידיות ההפעלה אל מצב האפס והופסקה אספקת החשמל במפסיק הזרם הראשי לעגורן.
72. הימצאות בני אדם בעמדת התפעול
לא יימצא אדם -
(1) בעמדת התפעול של עגורן-צריח;
(2) בכל חלק אחורי של עגורן-צריח.
אלא אם יש לו תפקיד שם בקשר להפעלת העגורן, הבקורת עליו, בדיקתו, תחזוקתו, תיקונו, זקיפתו, הגבהתו, הנמכתו או פירוקו, או שהוא עסוק שם בקשר להכשרתו כעגורנאי.
73. הפעלת עגורן-הצריח במזג אוויר מסכן
לא יופעל עגורן-הצריח שעה שנושבת רוח בעלת חוזק העלולה לסכן את יציבות עגורן-צריח או את העובדים בו או בקרבתו.
74. חובת העגורנאי לקיום ההוראות
החובה לקיום הוראות סימן זה מוטלת על העגורנאי.
סימן ב': הוראות לגבי הפעלת עגורן-צריח שלא על פסים
75. הפעלת עגורן-צריח שלא על פסים
מבלי לגרוע מכלליותן של הוראות סימן א' יחולו הוראות סימן זה על הפעלת עגורן - צריח נע שלא על פסים.
76. איסור הסעה עם מטען תלוי או עם זרוע מורמת
עגורן-צריח נע שלא על פסים לא יוסע עם מטען תלוי בו או עם זרוע מורמת.
77. הצבה ותמיכה
(א) עגורן-צריח נע שלא על פסים לא יופעל להרמת מטען אלא אם הוא מוצב בהתאם לתקנת-משנה (ב) והוא נתמך, בנוסף לגלגליו, בהתקני-תמיכה נאותים למניעת תזוזתו המקרית ולפיזור משקלו על התשתית או הקרקע.
(ב) ואלה דרכי ההצבה לעגורן-צריח נע שלא על פסים:
(1) על תשתית מתאימה, יציבה ומאוזנת;
(2) על קרקע יציבה ופני הקרקע מאוזנים ככל האפשר, ומכל מקום לא על קרקע בשיפוע עד כדי סיכון יציבות העגורן.
78. מסלול לנסיעה
עגורן-צריח נע שלא על פסים לא יוסע במסלול -
(1) בעל שיפוע העלול לסכן את יציבות העגורן;
(2) העובר קרקע שאינה יציבה, ומכל מקום לא יעבור על מילוי אדמה או על חול נודד אלא אם נקטו באמצעים נאותים לייצובם;
(3) שיש בו מכשול, בור או שקע.
79. חובת העגורנאי לקיום ההוראות
החובה לקיום הוראות סימן זה מוטלת על העגורנאי.
סימן ג': הוראות נוספות בענין בטיחות
80. משקולות מבחן
לניסוי היומי במגבילי עומס-יתר יוכנו משקולות-מבחן מתאימות שיוצבו במקום נוח לעשיית הניסוי.
81. תאורה לפעולות בלילה
(א) כשמבצעים בעגורן-צריח פעולה מהפעולות המפורטות בתקנת-משנה (ב) במשך השעות שבין שקיעת החמה לבין זריחתה, יוארו תאורה נאותה עגורן-הצריח על חלקיו, המקום בו הוא נמצא והשטח שמעליו הוא הופעל.
(ג) ואלה הפעולות:
(1) הפעלת עגורן-צריח;
(2) פעולה לשם תחזוקת העגורן, סיכתו או תיקונו;
(3) הרכבת עגורן-צריח, זקיפתו או פריקתו.
82. הרמת מטען בשני עגורני-צריח
(א) אם משתמשים להרמת מטען בשני עגורני-צריח או יותר במשותף, תיעשה הפעולה בהשגחתו של אדם מנוסה שמונה במיוחד לתפקיד זה.
(ב) העגורנים שמשתמשים בהם כאמור בתקנת-משנה (א) יסודרו ויופעלו מבלי שאף אחד מהם יועמס בהרמה המשותפת מעבר לעומס העבודה הבטוח שלו ומבלי שיציבותם ומבניהם יסוכנו.
83. פעולות תחזוקה
(א) לא יעשו בעגורן-צריח פעולות תחזוקה, סיכה או תיקון בעת הפעלתו או כאשר מטען תלוי בו.
(ב) היו נסיבות מיוחדות מחייבות לבצע פעולת תחזוקה, סיכה או תיקון ואי-אפשר לבצעה אלא כשמטען תלוי בעגורן, תיעשה הפעולה תחת השגחתו הישירה של אדם מנוסה אשר מונה לתפקיד זה.
84. הגנה מפני נפילת אדם
היה על אדם לעסוק בעגורן-צריח שלא בעמדת התפעול או הסולמות בצריח, והוא עלול ליפול ממקום-עיסוקו יותר משני מטרים ואותו מקום אינו מאפשר אחיזת-רגל בטוחה, ולפי הצורך - אחיזת-יד בטוחה, ולא הובטחה בטיחותו על ידי גידור המקום, תסופק לאדם חגורת-בטיחות, ומשסופקה לו עליו להשתמש בה.
85. חובת עגורנאי לקיום תקנה 83
החובה לקיום תקנה 83 מוטלת על העגורנאי לגבי פעולותיו הוא.
פרק תשיעי: בדיקות עגורן-צריח בידי בודק מוסמך
86. בדיקת עגורן-צריח (תיקון: תש"ל)
(א) בעגורן-צריח תיערך בדיקה יסודית על ידי בודק מוסמך בכל אחד מאלה:
(1) מיד לאחר הקמתו, ולפני הפעלתו;
(2) מיד לאחר כל שינוי במבנהו או תיקון יסודי בו, ולפני הפעלתו;
(3) אחת לששה חדשים לפחות לאחר תאריך הבדיקה האחרונה, כל עוד העגורן מוקם.
(ב) מסילת הפסים של עגורן-צריח נע על פסים תיבדק על ידי בודק מוסמך בכל אחד מאלה:
(1) בכל מועד מהמועדים שנקבעו בתקנת-משנה (א);
(2) מיד לאחר התקנת כל קטע נוסף של מסילת הפסים ולפני שהעגורן יוסע על אותו הקטע;
(3) מיד לאחר כל שינוי בתווי מסילת הפסים או כל תיקון יסודי בה ולפני שהעגורן יוסע עליה.
(ג) על אף האמור בתקנות-משנה (א) ו-(ב) מותר מיד אחרי סיום הפעולה בעגורן או במסילת הפסים כאמור להפעיל את עגורן-הצריח או להסיעו, לפי הענין, לשם בחינת התפעול התקין שלו, ובלבד שבהפעלה לשם בחינת התפעול לא תיעשה הרמה והסעה לשם קידום הבנייה או הבנייה ההנדסית באתר או קידום הייצור במפעל למוצרי-בטון.
87. היקף הבדיקה (תיקון: תשכ"ז, תש"ל)
(א) כל בדיקה של עגורן-צריח בהתאם לתקנה 86 תכלול -
(1) בדיקת יציבות עגורן-הצריח בהתחשב בעומס העבודה הבטוח, וניסוי העגורן בעומס-מבחן;
(2) בעגורן-צריח נע על פסים - בדיקת קיום ההוראות של תקנות 38 עד 41;
(3) בדיקה וניסוי של כל המתגים הגובלים לנסיעה ולתנועות של עגורן-הצריח, גובלי עומס-יתר שבו, מנגנון האזעקה לאלה והמכוון האוטומטי.
(4) בדיקה וניסוי של ההתקנים למניעת עומס-יתר בעגורן-הצריח, לרבות מנגנון האזעקה לאלה;
(5) בדיקה וניסוי של מנגנון ההגבהה וההנמכה של עגורן-הצריח, אם קיים כזה;
(6) בדיקה וניסוי של הבלמים למיניהם בעגורן-הצריח;
(7) בדיקת הכבלים המשמשים במנגנון עגורן-הצריח.
(ב) הבדיקה תבוצע בהתאם להנחיות המפקח הראשי שניתנו בכתב, ובמידה שלא ניתנו - בהתאם לכללי המקצוע.
88. תסקיר על בדיקה
(א) תסקיר על תוצאות כל בדיקה בהתאם לתקנות 86 ו-87, שיכלול את הפרטים שנקבעו בתוספת השניה ערוך על ידי הבודק המוסמך שעשה את הבדיקה וחתום בידו, יצורף לפנקס העגורן תוך שבעה ימים מיום הבדיקה.
(ב) התסקיר יהיה ערוך בשני עותקים בטופס בהתאם לתוספת השניה.
(ג) עותק מהתסקיר כאמור בתקנת-משנה (א) יימסר על ידי הבודק המוסמך, תוך שבעה ימים מיום הבדיקה, למפקח-העבודה האזורי.
89. סכנה מיידית שנתגלתה בבדיקה
(א) נתגלתה לבודק המוסמך, תוך בדיקת עגורן-הצריח, סכנה מיידית הנובעת מהעגורן, ממצבו או מהפעלתו, רשאי הבודק המוסמך להורות בכתב על הסרת הסכנה או הקטנתה ועליו למסור את ההוראה למזמין הבדיקה או לנציגו במקום שבו נמצא העגורן.
(ב) הבודק המוסמך ימסור מיד למפקח-העבודה האזורי הודעה מפורטת בכתב על הסכנה שנתגלתה כאמור בתקנת-משנה (א) ועל ההוראה שנתן כאמור.
(ג) מילוי אחרי הוראות תקנות-משנה (א) ו-(ב) על ידי בודק מוסמך לא יפטור אותו מהחובה ליתן תסקיר לפי תקנה 88.
90. איסור הפעלת עגורן בניגוד להוראת בודק מוסמך
(א) נתן בודק מוסמך הוראה בהתאם לתקנה 89, לא יופעל עגורן-הצריח בניגוד להוראה ויינקטו מיד האמצעים הדרושים לפי ההוראה להסרת הסכנה.
(ב) הוראה שניתנה על ידי בודק המוסמך על פי תקנה 89, תישאר בתקפה עד שתבוטל בכתב על ידו או על ידי מפקח-עבודה אזורי.
91. חובה לקיום הוראות בבניה
בבנייה מוטלת החובה לקיום הוראות פרק זה על מבצע הבנייה.
פרק עשירי: פנקס העגורן
92. חובת ניהול פנקס עגורן
(א) לגבי כל עגורן-צריח ינוהל פנקס-עגורן בטופס ובהתאם להוראות שבתוספת השלישית.
(ב) החובה לקיום תקנת-משנה (א) מוטלת כמפורש בתוספת השלישית.
93. מקום החזקת הפנקס
פנקס העגורן ינוהל במקום בו מוצב העגורן או נמצא לשם הצבתו.
94. עיון בפנקס העגורן
פנקס העגורן יהיה פתוח לעיונם של מפקח-עבודה, בודק מוסמך, ממונה על בטיחות, נאמן לבטיחות וכל עובד במקום שבו מופעל עגורן-הצריח.
95. זמן שמירת פנקס העגורן
פנקס העגורן על כל כרכיו יישמר משך כל הזמן שהעגורן קיים.
96. הפנקס מלווה את העגורן
(א) הועבר עגורן-צריח מידי מחזיקו לידי מחזיק אחר חייב המחזיק החדש לקבל לידו גם את פנקס העגורן על כל כרכיו ולהמשיך לנהלו ולשמרו.
(ב) מפקח-העבודה האזורי רשאי לפטור מחובת תקנת-משנה (א) כשהוא משוכנע שפנקס העגורן או כרך מכרכיו לא קיימים עוד או שאין להשיגם.
97. החובה לקיום הוראות בבניה
בבניה מוטלת החובה לקיום הוראות תקנות 93 עד 96 על מבצע הבניה.
פרק אחד-עשר: הוראות שונות
98. מתן אפשרות לקיים את התקנות והשגחה
(א) ינקטו בצעדים מתאימים וישגיחו השגחה נאותה שכל החייב לקיים תקנה מתקנות אלה ימלא את חובתו.
(ב) הנאמר בתקנת-משנה (א) אינו מחייב השגחה על בודק מוסמך בעריכת בדיקה או תסקיר על בדיקה בהתאם לתקנות אלה.
99. איסור להורות על פעולה בניגוד לתקנות
לא תינתן לאדם הוראה לפעול בניגוד לתקנות אלה, ולא תותר ולא תוזמן פעולה בניגוד להן.
100. החובה לקיום הוראות בבניה
בבניה מוטלת החובה לקיום תקנות 99-98 על מבצע הבניה ומנהל העבודה - כל אחד לגבי פעולותיו הוא.
101. תחילה (תיקונים: תשכ"ז-תשכ"ח)
תחילתן של תקנות אלה היא -
(1) תקנה 20, לגבי עגורן-צריח הנמצא בישראל ביום פרסומן של תקנות אלה ברשומות - ביום כ"ב באייר תשכ"ז (1 ביוני 1967);
(2) תקנות 6, 25(3) ו-(4), 26, 51(2) ו-86 עד 90 - ביום ל' בכסלו תשכ"ח (1 בינואר 1968);
(3) שאר התקנות - ביום כ"ב באייר תשכ"ז (1 ביוני 1967)
תוספת ראשונה - תוספת שלישית 2
______________________________
1 ק"ת תשכ"ז, 3304, 2609, 1128; תש"ל, 1640.
2 נוסח הטפסים שבתוספות אינו מובא.
שירותים משפטיים





חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות












כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ