אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ"ד-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ"ד-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ"ד-1983 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל - 1970, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ו, תשנ"ב, תשנ"ט)
בתקנות אלה -
"בנזן" (בנזול) - חומר שנוסחתו הכימית C6H6, לרבות תכשיר המכיל יותר מ-1% בנזן מנפח התמיסה;
"עובד בבנזן" - אדם החשוף לריכוז של בנזן באויר העולה על מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, או העובד בבנזן בעבודה או בתהליך עבודה מהנקובים בתוספת הראשונה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה יום אחד בשבוע לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנה;
"חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - הרמה המשוקללת המרבית של בנזן באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;
"חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" - הרמה המרבית של בנזן באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, במרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביממה, תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;
"עבודה" - ייצור, שימוש, עיבוד, טיפול, טלטול או עבודת אחזקה;
"טיפול" - אחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש או ניקוי;
"טלטול" - הובלה, הולכה, שינוע, העברה ממקום למקום, מילוי, הרקה, העמסה או פריקה;
"רופא מורשה" - רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;
"שירות רפואי מוסמך"2 - כל אחד מאלה:
(1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;
(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;
(3)2 מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;
"בודק מעבדתי מוסמך" - עובד במעבדה מוסמכת שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות של ריכוזי בנזן באויר במקום שבו עובדים בבנזן;
"מעבדה מוסמכת"3 מעבדה שאישר מפקח העבודה הראשי, לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות של ריכוזי בנזן באויר במקום שבו עובדים בבנזן;
"מעבדה רפואית" - מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977;
"מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות"3 - מעבדה שאישר שר העבודה והרווחה בהסכמת שר הבריאות לביצוע הבדיקות הטוקסיקולוגיות היחודיות הנדרשות בתקנות אלה.
2. איסור השימוש בבנזן (תיקון: תשנ"ט)
לא ישתמשו בבנזן במפעל או במקום עבודה כלשהו אלא למטרות המפורטות להלן:
(1) ייצור, עיבוד או טלטול של בנזן;
(2) ייצור, עיבוד או טלטול של דלק למנועים;
(3) עבודה בסינתזה כימית, שבה הבנזן הוא מרכיב הכרחי;
(4) עבודה אנליטית או עבודת מחקר במעבדה, שהיא שימוש, עיבוד או טלטול של בנזן שנתקבל לגביה היתר מאת מפקח עבודה אזורי.
3. חשיפה לבנזן (תיקון: תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ט)
(א) במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בבנזן, החשיפה המשוקללת המרבית המותרת תהיה 0.6 חלקים למיליון או 1.9 מיליגרם בנזן למטר מעוקב של אויר והחשיפה המרבית המותרת לזמן קצר תהיה 2 חלקים למיליון או 6.4 מיליגרם בנזן למטר מעוקב של אויר.
(ב) חישוב החשיפה המשוקללת יעשה בשיטה הבאה:
C1 T1 + C2 T2 +... + Cn Tn = חשיפה משוקללת
סה"כ משך הדגימה
C - ריכוז הבנזן באויר, בחלקים למיליון.
T - משך הדגימה, בשעות או דקות.
4. חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות (תיקון: תשנ"ט)
(א) במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בבנזן, יערוך המעביד, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות של ריכוזי בנזן באויר סמוך לאזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדתי מוסמך, בתכיפות של אחת ל-3 חדשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.
(ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות של ריכוזי בנזן באויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים; המעביד ישמור תוצאות בדיקות אלה 20 שנים לפחות.
(ג) המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות במפעל את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.
(ד) ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות אשר ביצעה אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך עשרים שנים לפחות.
5. אמצעי גיהות סביבתיים (תיקון: תשנ"ט)
במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בבנזן, על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:
(1) להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ולפליטה, טובים ויעילים, או כל שיטה יעילה אחרת, בכל מקומות העבודה, באופן שריכוז הבנזן יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד או לבריאות הציבור;
(2) להתקין ולקיים מינדפים טובים ויעילים, בעלי כוח יניקה מספיק, בזמן העבודה בשקילה או בבדיקה של נוזלים המכילים בנזן, לרבות במעבדות;
(3) לדאוג לאיסוף וסילוק מיידי של פסולת המכילה בנזן מתחנות העבודה, באופן שלא תגרום למטרד או נזק לבריאות העובד;
(4) להתקין ולקיים מקלחות חירום מתאימות ונאותות ובמספר מספיק, לשטיפת הגוף והעיניים במים זורמים;
(5) לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;
(6) לספק לכל עובד בבנזן בגדי עבודה מתאימים, לרבות נעליים וגרביים, המיועדים אך ורק לעבודה, וכן משקפי מגן מתאימים לעיניים ומשחת מגן מתאימה לידיים;
(7) להתקין מלתחות כפולות ונפרדות לכל עובד, אחת לבגדי העבודה ואחת לבגדים הנקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר מתאים;
(8) לדאוג לכביסה וניקוי יומיים של בגדי העבודה במרוכז במפעל או במקום אחר שהובא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;
(9) לדאוג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, לרבות דרכי מילוט, חילוץ ופינוי של עובדים;
(10) לדאוג להתקנת אמצעים מתאימים ויעילים לכיבוי אש ולמניעת נפיצות במקום עבודה אשר בו עובדים בבנזן.
6. ציוד מגן אישי
(א) המעביד יספק לעובד ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה, במצבים מיוחדים אשר בהם עלול העובד בבנזן להיות חשוף לריכוזים חריגים של בנזן באויר, הגבוהים מההגבלות שנקבעו בתקנה 3, והעובד יהיה חייב להשתמש בציוד האמור; ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול בין השאר ולפי הצורך:
(1) מסכת נשימה, מצויידת במסנן מתאים לבנזן; המסנן יוחלף במסנן חדש בתכיפות הנדרשת לפי הוראות היצרן או מפקח עבודה אזורי;
(2) בגד מגן כפי שיורה מפקח עבודה אזורי.
(ב) המעביד ידאג לכך שהעובד ישמור על נקיון ציוד המגן האישי שנמסר לו.
(ג) אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים בבנזן כדי לשחרר מעביד מן החובה לתקן תנאים סביבתיים במפעל ולהקטין את רמת הבנזן באויר אל מתחת לחשיפה המותרת.
7. חובת הדרכת עובד
המעביד ידאג, בשיתוף עם נציגות העובדים וועדת הבטיחות שבמפעל, אם ישנה, לארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת ל-6 חדשים לפחות, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנובעים מעבודה בבנזן, ולגבי שיטות למניעת סיכונים אלה; המעביד יוודא שהעובד הבין את החומר שהודרך בו וכן יוודאו המעביד וועדת הבטיחות שהעובד מבצע את כל ההוראות והנוהלים שנקבעו לגבי העבודה בבנזן.
8. אמצעי גיהות אישיים (תיקון: תשנ"ט)
(א) לא יאכל עובד, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו עובדים בבנזן אלא בחדרים המיוחדים שהתקין לענין זה המעביד.
(ב) בתום יום העבודה יסיר עובד בבנזן את בגדי העבודה, ישאירם במלתחות המיועדות להם במקום העבודה ויתקלח לפני לבישת בגדים נקיים.
(ג) במפעל או במקום עבודה אחר שבו עובדים בבנזן, תתנהל עבודת אישה בהריון או בתקופת ההנקה, בהתאם לתקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התש"ם-1979.
9. חובת אחסון ושילוט מתאימים (תיקון: תשנ"ט)
(א) המעביד ידאג כי טלטול ואחסון הבנזן ייעשה בכלים ובאמצעים בטוחים ומתאימים, וכן ישמור את הבנזן בכל עת שאין משתמשים בו במקום נעול או בר-פיקוח עם שילוט מתאים.
(ב) המעביד ידאג לכך שכל כלי המכיל בנזן יסומן בהוראת אזהרה שאינה ניתנת למחיקה כדלקמן:
"רעל - מכיל בנזן; מגע, בליעה או נשימת האדים של בנזן מסכנים את הבריאות."
(ג) המעביד ידאג לשילוט מתאים ובולט לעין בכל אולם או עמדת עבודה שבהם עובדים בבנזן, בנוסח הזה:
"זהירות! בנזן (בנזול); חובה לנקוט אמצעי בטיחות וגיהות מתאימים, לרבות אמצעים עמידים בפני אש ונפיצות; אסור לעשן!"
10. חובת בדיקות רפואיות (תיקון: תשנ"ט)
(א) לא יועבד אדם בבנזן, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך חודש לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד בבנזן.
(ב) לא יועבד עובד בבנזן, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בבנזן; בדיקה רפואית חוזרת ראשונה, תבוצע 3 חדשים לאחר תחילת עבודתו. בדיקה רפואית חוזרת שניה ואילך תבוצע מדי 6 חדשים לאחר הבדיקה שקדמה לה.
(ג) עובד בבנזן שנעדר מעבודתו, בשל התערבות כירוגית או בשל מחלה ממושכת מעל לחדשיים, לא יועבד בבנזן, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה שיקבע את התאמתו לעבוד בבנזן.
(ד) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאים להורות על ביצוע בדיקות רפואיות, כאמור, בתאריכים מוקדמים מן האמור בתקנת משנה (ב) וכן להחיל את חובת ביצוע הבדיקות הרפואיות גם לגבי עובד שאינו עובד בבנזן כהגדרתו.
(ה) לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד עם העתק למפקח עבודה אזורי.
11. היקף הבדיקות הרפואיות (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ט)
(א) בדיקה רפואית ראשונית חוזרת או נוספת תכלול לפחות את כל אלה:
(1) אנמנזה רפואית כללית ותעסוקתית;
(2) בדיקה קלינית כללית;
(3) בדיקת דם לרבות: ספירת דם אדומה, ספירת דם לבנה שלמה ומבדלת, ספירת רטיקולוציטים וטרומבוציטים, נפח חלקיקי ממוצע של כדוריות אדומות ((M.C.V, המוגלובין, המוגלובין חלקיקי ממוצע ((M.C.HB; ציון הימצאות צורות פתולוגיות;
(4) בדיקת תפקודי הכבד;
(5) בדיקת שתן כללית;
(6) בדיקת רמת המטאבוליט של בנזן בשתן: חומצה טרנס-טרנס מוקונית;
(7) (בוטלה)
(8) כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת, לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.
(ב) הבדיקות הרפואיות המפורטות בתקנת משנה (א) למעט בפיסקה 6 יבוצעו במעבדה רפואית; הבדיקה הרפואית המפורטת בפיסקה (6) תבוצע במעבדה טוקסיקולוגית.
12. חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות
שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו, וכן פרטים אלה:
(1) תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית;
(2) שם המעביד ומקום המפעל;
(3) תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;
(4) ממצאי הבדיקות הקליניות והמעבדתיות השונות;
(5) תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך כעובד בבנזן;
(6) המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;
(7) שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.
13. פנקס בריאות
(א) שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השניה ויאשרו אותם בחותמת ובחתימה; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק.
(ב) שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד בבנזן, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד בבנזן אצלו; הפסיק עובד בבנזן לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.
(ג) רופא של שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד הנבדק, על ידו, תוך זמן סביר, את מצב בריאותו בדרך ובאופן שיקבעו.
14. חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות
(א) הבדיקות הרפואיות שלפי תקנה 10 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.
(ב) עובד בבנזן חייב להתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.
(ג) הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו.
15. אי התאמה לעבוד בבנזן (תיקון: תשנ"ט)
יראו עובד כמי שאינו מתאים להיות עובד בבנזן אם מתקיים בו אחד מאלה:
(1) נמצא אצלו ליקוי או נזק במערכת תאי הדם (ההמטופוייטית) או במרכיביה;
(2) נתגלו ממצאים חריגים במבחנים או בבדיקות המעבדתיות שלפי תקנה 11 לרבות רמה של חומצה טרנס-טרנס מוקונית בשתן, מעל לmg/L- 1.6;
(3) טרם מלאו לו 18 שנים;
(4) היא אשה בהריון או בתקופת ההנקה;
(5) נמצאה אצלו אי התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.
16. הודעה למפקח על אי התאמת עובד
(א) קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי התאמת אדם להיות עובד בבנזן, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח עבודה אזורי, תוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים אלה: שם העובד, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו בבנזן, תוצאות הבדיקה הרפואית, ומסקנות.
(ב) קיבל מפקח עבודה איזורי הודעה, בהתאם לתקנת משנה (א), מאת השירות הרפואי המוסמך -
(1) ישלח למעביד התראה בדואר רשום ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק ההתראה יישלח ללשכת שירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לנציגות העובדים המייצגת את העובד ולשירות הרפואי המוסמך;
(2) יבדוק את הנסיבות לחשיפת יתר בנזן ולאי התאמת העובד להמשיך לעבוד בבנזן; וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.
(ג) לא יוחזר עובד כאמור לעבודה בבנזן אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד בבנזן.
17. איסור העבדה אחר קבלת התראה
מעביד שקיבל התראה, לגבי אי התאמת העובד לעבודה בבנזן, יחדל להעבידו כעובד בבנזן תוך שבוע מיום קבלת ההתראה ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.
18. חובת הודעה על עבודה בבנזן
לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד בבנזן, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב, 3 חדשים מראש לפחות, למפקח עבודה אזורי.
18א. סייג לתחולה (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ט)
תקנות 5(7), 10 עד 14, 15(1), (2) ו-(5), 16 ו-17 לא יחולו על תחנות למכירה או חלוקה של דלק להתנעת כלי רכב.
19. הוראת מעבר
במקום עבודה או במפעל אשר בו עובדים בבנזן לפני תחילתן של תקנות אלה, ישלח המעביד, על אף האמור בתקנה 18, הודעה על כך למפקח עבודה אזורי, תוך חודש מיום תחילתן של תקנות אלה.
20. ביטול
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות מקצועית ובדיקות רפואיות של עובדים בבנזן), התשמ"א-1981 - בטלות.
21. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ו בטבת התשמ"ד (1 בינואר 1984)
תוספת ראשונה2 (תיקון: תשנ"ט)
תוספת שניה2
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ד, 572, 2646; תשמ"ו, 1383; תש"ן, 16; תשנ"ב, 643; תשנ"ט, 473.
2 פורסמו הודעות בדבר הסמכת מרפאות כשירות רפואי מוסמך לפי תקנה 1: רשות לפיתוח אמצעי לחימה בחיפה (י"פ תשמ"ז 372); תחנות הכח של חברת החשמל בחיפה (י"פ תשמ"ח, 359); מרפאת הקריה למחקר גרעיני - נגב, באר-שבע (י"פ תשנ"ב, 1043); המרפאה התעסוקתית במרכז רפואי רמב"ם (י"פ תשנ"ב, 1388); המכון מדאינווסט - מרכז רפואי הרצליה בע"מ, רח' רמת ים 7, הרצליה פיתוח (י"פ תשנ"ב, 2018); מרפאת צה"ל בבסיס מש"א תל-השומר (י"פ תשנ"ה, 4714); "רם שרות רופאים בע"מ", שד' מוריה 122, חיפה (י"פ תשנ"ח, 3458)
3 פורסמה הודעה בדבר הסמכת מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות לפי תקנה 1: המרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה (י"פ תשנ"ו, 1598); מעבדה במכון לטוקסיקולוגיה ופרמקולוגיה קלינית במרכז הרפואי ע"ש שיבא (י"פ תשנ"ז, 978); מרפאת חברת אלפא ס.פ. מכון ליעוץ רפואי בע"מ, רח' פיינשטיין 25, מישור הנוף, ראשון לציון (י"פ תשנ"ז, 4355); מדיטון - המרכז הרפואי של הילטון, סניף תל- אביב, מלון הילטון, רח' הירקון 63405, סניף ירושלים - רח' חזקיהו המלך 27, 93190, וסניף חיפה - רח' דיזרעאלי 54, 34334 (י"פ תשנ"ז, 4355); מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות ופרמקולוגיות של בית החולים רמב"ם לביצוע הבדיקות הטוקסיקולוגיות הייחודיות (י"פ תשס"ז, 2174).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ