אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות), התשמ"ט-1988

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות), התשמ"ט-1988

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות), התשמ"ט-1988 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג-1962 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר המשטרה ועם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. פרשנות
בתקנות אלה -
"אחראי" - האחראי לבטיחות לפי סעיף 4 לחוק, ובעצרת-עם - האחראי לבטיחות לפי סעיף 6 לחוק, ומארגן האסיפה;
"סדרן בטיחות" - מי שהאחראי מינה כסדרן בטיחות בתנאי שמלאו לו 18 שנה;
"מגרש ספורט" - כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;
"אסיפה" - למעט אסיפה שמספר המשתתפים בה בין בפועל בין במשוער הוא פחות ממאתיים בני אדם;
"מקום אסיפות קבוע" - מקום המשמש דרך קבע לאסיפות, לרבות חלק מבנין המשמש כאמור.
2. צפיפות אסורה
לא ירשה סדרן בטיחות לבני אדם להצטופף בחלק כלשהו במקום אסיפה או בכניסה אליו באופן העלול לסכן את הבטיחות במקום האסיפה, בין אם אותו מקום הוא מקום אסיפות קבוע ובין אם לא.
3. נוכחות סדרנים
האחראי יבטיח כי בכל אסיפה יהיו נוכחים סדרני בטיחות במספר הדרוש כאמור בתקנה 9, יציבם במקומותיהם, ויורה להם על תפקידם ועל אחריותם בהתאם לכל חיקוק.
4. רישום סדרנים
האחראי ינהל רישום של סדרני הבטיחות שהוא הציב וחלוקת תפקידיהם, ויציג את הרישום לביקורת לרשות הרישוי כמשמעותה בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, או לשוטר לפי דרישתם.
5. סימן היכר לסדרן בטיחות
בשעת מילוי תפקידו ילבש סדרן בטיחות מדים מיוחדים, כובע מיוחד, או סרט מיוחד על זרועו הימנית שעליו כתובה באופן בולט המלה "סדרן".
6. תפקיד סדרן הבטיחות
סדרן בטיחות ישמור על בטיחות האסיפה, יציית בעניני תפקידיו להוראות האחראי ולא יעזוב את משמרתו אלא לפי הוראותיו.
7. קריאה לסדר
סדרן בטיחות רשאי לקרוא לסדר כל אדם המפריע לסדרי הבטיחות באסיפה, ולאחר התראה רשאי הוא לדרוש ממנו לעזוב את המקום, וכן להוציאו מן המקום אם לא ציית המפריע להתראה, ואם קיבל הוראה על כך מהאחראי.
8. ביצוע הוראות הבטיחות
סדרן בטיחות רשאי, לפני הוראות האחראי, לנקוט בכל הצעדים הדרושים להבטחת ביצוען של תקנות שהותקנו מכוח החוק ולשמירה על קיומן.
9. מספר סדרני הבטיחות
מספר סדרני הבטיחות לא יפחת משניים למאתיים המשתתפים הראשונים באסיפה וסדרן נוסף אחד לפחות לכל מאתיים משתתפים נוספים משוערים או מספר גדול יותר, כפי שיקבע מי ששר הפנים ימנה לכך.
10. סדרן בטיחות במגרש ספורט
במגרש ספורט, דלתות מעבר דו-כיווניות שהותקנו בגדר שבין גושי מושבים יהיו נעולות, וליד כל אחד מהן יוצב בשעת קיום מופע ספורט או אסיפה אחרת סדרן בטיחות שבידו מפתח לדל, כדי לפתחה בשעת חירום.
הוראת שעה (תיקון: תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט) 2
עד יום כ"ב באב התשס"ט (12 באוגוסט 2009), יראו כאילו אחרי תקנה 10 לתקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות), התשמ"ט-1988, בא:
11. סדרן בטיחות באירוע ספורט
(א) הוראות תקנות אלה יחולו לענין סדרני בטיחות באירוע ספורט בשינויים אלה:
(1) האחראי באירוע ספורט ימנה סדרני בטיחות גם לשם שמירה על הסדר הציבורי וביטחון הציבור באירוע;
(2) על אף האמור בתקנה 9, ימנה האחראי סדרני בטיחות במספר ובפריסה כמפורט להלן, אלא אם כן הורה לו אחרת קצין משטרה שמינה לענין תקנות אלה המפקח הכללי של המשטרה (להלן - קצין המשטרה):
(א) במקום שבו מתקיים אירוע ספורט (להלן - מקום האירוע) - סדרן בטיחות אחד לכל 200 מתקהלים;
(ב) בפתחי הכניסה למקום האירוע - שני סדרני בטיחות לכל פתח;
(ג) בפתחי יציאה ממקום האירוע - סדרן בטיחות אחד לכל פתח;
(ד) במגרש החניה הסמוך למקום האירוע המשמש את הבאים לאירוע - ארבעה סדרני בטיחות לכל 100 כלי רכב צפויים;
(ה) בקופות - סדרן בטיחות אחד לכל מסלול גישה לקופה;
(ו) ברחבת ויסות הקהל, אם ישנה - שני סדרני בטיחות בפתח הרחבה ושלושה סדרנים בתוך הרחבה;
(3) קצין משטרה רשאי להורות לאחראי למנות סדרני בטיחות במספר ובפריסה שונים מהאמור בפסקה (2) בהתחשב באלה:
(א) היקף המשימות שעל הסדרנים לבצע;
(ב) אופי אירוע הספורט, היקף ואופי הקהל הצפוי להגיע אליו;
(ג) גודל מקום האירוע ותנאים פיזיים מיוחדים המאפיינים את המקום;
(4) נוסף על האמור בתקנה 5, יצייד האחראי את סדרני הבטיחות באירוע ספורט גם בפרטי לבוש זוהרים לפי דרישות משטרת ישראל, ובתג זיהוי הנושא את שמו של סדרן הבטיחות.
(ב) לא ימנה האחראי אדם לסדרן בטיחות באירוע ספורט אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא אזרח או תושב ישראל;
(2) הוא שולט בשפה העברית;
(3) מלאו לו 21 שנה;
(4) משטרת ישראל לא הודיעה לאחראי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת פרטי המועמד, כי היא מתנגדת למינויו כסדרן בטיחות מטעמים הנוגעים לשלום הציבור וביטחונו לרבות בשל עברו הפלילי, או שהמועמד הוא בעל רישיון לעסוק כשומר, לפי סעיף 18(ב) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972, או שהוא בעל אישור לשמש כשומר לפי סעיף 19(ב) לחוק האמור;
(5) הוא עבר בהצלחה הדרכה שאישרה משטרת ישראל, לענין מילוי תפקידו והמשימות שהוטלו עליו כסדרן בטיחות, לענין הכרת מקום אירוע הספורט, פתחי הכניסה והיציאה, סידורי עזרה ראשונה, כיבוי אש, סיכונים צפויים, אמצעי תקשורת שסופקו לו לצורך מילוי המשימה או המצויים במקום האירוע הספורט, לענין הנחיות לפעולה ולתקשורת בעת חירום, וכל נושא אחר הנדרש למילוי תפקידו, כפי שקבע קצין המשטרה.
(6) הוא המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית.
(ג) האחראי יצייד את סדרני הבטיחות, כולם או חלקם, בהתאם להנחיית קצין המשטרה, באמצעי תקשורת ויקבע את נוהלי ההתקשרות בין סדרני הבטיחות לבין בעלי תפקיד נוספים באירוע הספורט.
2. תחילה
(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט כאמור בתקנת משנה (ב), 30 ימים מיום פרסומן (להלן - יום הפרסום). (התקנות פורסמו ביום 4.5.2005).
(ב) תחילתה של תקנה 11(ב)(4) ו-(5) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, בתום 5 חודשים מיום הפרסום.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ט, 106; תשס"ה, 622; תשס"ז, 358; תשס"ח, 1053; תשס"ט, 1068.
2 תקנה 2 לתקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ח-2008 (ק"ת תשס"ח, 1053) קובעת:
"2. הוראת מעבר
(א) תקנה 11(ב)(3) ו-(6) לתקנות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, לא תחול על מי שמונה לסדרן בטיחות לפי התקנות העיקריות ערב תחילתן של תקנות אלה.
(ב) סדרן בטיחות שמונה בתקופה שמיום ל' בניסן התשס"ח (5 במאי 2008), עד יום תחילתן של תקנות אלה, יראוהו כמי שמונה כדין."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ