אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשמ"ט-1989

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשמ"ט-1989

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשמ"ט-1989 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג-1962, (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר המשטרה, אני מתקין תקנות אלה:
1. פרשנות
(א) בתקנות אלה -
"אחראי" - אחראי לבטיחות במקום אסיפות קבוע לפי סעיף 4 לחוק או האחראי לבטיחות בעצרת עם לפי סעיף 6 לחוק;
"מהנדס" - מהנדס בשירות הרשות המוסמכת, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי סעיף 8 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;
"הרשות המוסמכת" - רשות הרישוי כמשמעותה בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;
"מגרש ספורט" ו"אולם ספורט" - כמשמעותם בתקנות הבניה;
"מנעול בהלה" - מנעול המאפשר פתיחת דלת על ידי דחיפה מבפנים בלבד;
"רשות כבאות" - כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959;
"תחנת מגן דוד אדום" - תחנת מגן דוד אדום הקרובה למקום אסיפות קבוע או למקום אסיפה אחר;
"תקנות הבניה" - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.
(ב) חובה המוטלת בתקנות אלה על האחראי, מוטלת גם על מארגן האסיפה, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.
2. תחולה
תקנות אלה אינן חלות אלא על -
(1) אסיפות שמספר המשתתפים בהן בפועל או מספר המשתתפים המשוער הוא מאתיים או יותר;
(2) אסיפות במקום אסיפות קבוע, אם מספר המשתתפים בפועל או מספר המשתתפים המשוער בכלל המקומות הנועדים באותו בנין להתקהלות בני אדם הוא מאתיים או יותר.
2א. הגבלות על קהל באירוע ספורט (תיקון: תשס"ה2)
(א) לא ייכנס אדם לזירת פעילות ספורט במועד קיום אירוע ספורט או סמוך אליו, אלא אם כן ניתן לו היתר לכך בידי שוטר או מארגן אירוע ספורט.
(ב) לא ישליך אדם כל חפץ, לעבר זירת פעילות ספורט במועד קיום אירוע ספורט או סמוך אליו.
(ג) לא ישליך אדם חפץ העלול לגרום נזק, מכשול או הפרעה לשלום הציבור במקום שבו מתקיים אירוע ספורט.
(ד) לענין תקנה זו, "אגודת ספורט", "איגוד", "ארגון ספורט" ו"התאחדות" - כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988;
"זירת פעילות ספורט" - השטח המתוחם על ידי גדר הפרדה במגרש ספורט או מעקה הפרדה באולם ספורט, כמשמעותם בתוספת השניה לתקנות הבניה או השטח המסומן על ידי אמצעי הפרדה או סימון או אמצעים חלופיים כאמור בתקנה 2ב;
"מארגן אירוע ספורט" - יושב ראש אגודת ספורט המארחת את אירוע הספורט או יושב ראש התאחדות, איגוד או ארגון ספורט, שארגנו את אירוע הספורט.
2ב. סימון זירת פעילות ספורט (תיקון: תשס"ה2)
זירת פעילות ספורט במגרש ספורט כמשמעותו בתקנות הבניה, שלגביו נקבע פטור מהקמת גדר הפרדה כאמור בתקנה 2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002 (להלן - הוראת שעה), תתוחם על ידי אמצעי הפרדה או סימון או אמצעים חלופיים כפי שדרשו מפקד משטרה ויועץ בטיחות מיתקני ספורט, כהגדרתם בהוראת השעה.
3. איסור הכנסת חפצים מסכנים ובעלי חיים
לא יכניס אדם למקום שבו מתקיימת אסיפה בעל-חיים העלול להזיק או לגרום בהלה, חמרים העלולים להתפוצץ או להתלקח או כל דבר אחר העלול להוות מכשול או הפרעה לבטיחות.
4. מספר מרבי של המתכנסים
האחראי יקבע מעל שערי הכניסה למקום האסיפה מודעה שבה יצויינו שמו של האחראי והמספר המרבי של אנשים שמותר להם להימצא בבת אחת באותו מקום.
5. אכיפת ההגבלות של הצפיפות וחובת הזהרה
האחראי לא יתיר נוכחותם באסיפה של מספר אנשים העולה על המספר שנקבע במודעה לפי תקנה 4, ויזהיר את מארגן האסיפה במפורש כי חובה זו חלה גם עליו.
6. השימוש במקום
האחראי יסמן במקום האסיפה את המקומות שנקבעו להישאר פנויים, יגדר את השטחים שנקבעו למקומות עמידה, בכפוף לאמור בסעיף 18 שבחלק א' לתוספת ויבטיח שהמעברים יישארו חופשיים ושלא יעשה שום שימוש במקום בניגוד ליעודו.
7. מניעת הצטופפות
האחראי לא ירשה לבני אדם להצטופף בחלק כלשהו במקום אסיפה או בכניסה אליו באופן העלול לסכן את הבטיחות במקום האסיפה, ואחת היא אם אותו מקום הוא מקום אסיפות קבוע או לא.
8. אי-קיום אסיפה במקום מסוכן
לא תיערך אסיפה במקום שבו קיימת סכנה לבני אדם ממפולת, ממים, מחשמל, מגזים, מריחות, מחום, מקור, מחומר נפץ, מנשק, מבעלי-חיים וכיוצא באלה, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש מאת מהנדס, בתיאום עם מפקד המרחב של המשטרה ומנהל לשכת הבריאות המחוזית ולאחר שנתמלאו כל התנאים שהותנו באותו אישור; הטוען שניתן האישור עליו הראיה.
9. עזרה ראשונה, אמצעי כיבוי, ומגרשי חניה
(א) האחראי יבטיח לכל אסיפה סידורים מתאימים לעזרה ראשונה ולמניעת שריפות, תוך תיאום עם תחנת מגן דוד אדום ורשות הכבאות ולפי הוראותיהן, וכן יבטיח סדרי כניסה ויציאה מתאימים לבאי אסיפה.
(ב) האחראי יבטיח לאסיפה גם מקומות חניה לרכב, בתיאום עם מי שמפקד המרחב של המשטרה מינה לכך.
10. מקום אסיפות קבוע
במקום אסיפות קבוע יחולו הוראות התוספת, והאחראי יוודא קיומן.
11. מופעים רצופים
במקום אסיפות קבוע שבו מתקיימים מופעים ברציפות -
(1) תהא בין מופע והמופע הבא אחריו הפסקה של רבע שעה לפחות, ובמגרש ספורט ובאולם ספורט - של חצי שעה לפחות;
(2) לא תורשה כניסתם של צופים במופע עד אשר יצאו מהמקום כל הצופים במופע שקדם לו.
12. מסירת הודעה
הודעה על עצרת-עם לפי סעיף 5 לחוק תימסר בשלושה עותקים לממונה על המחוז, והוא יעביר עותק ממנה למפקד המרחב של המשטרה שבו עומדת להתקיים עצרת העם.
13. ביטול
תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשכ"ה-1965 (להלן - תקנות התשכ"ה) - בטלות.
14. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ששים ימים מיום פרסומן.
15. הוראות מעבר
(א) במקום אסיפות קבוע ששימש מטרה זו כדין בתכוף לפני יום תחילתן של תקנות אלה שניתן עליו היתר לפי תקנות הבניה וההיתר עדיין בתוקפו באותה עת, יחולו הוראות מיוחדות אלה:
(1) המיתקנים, הסידורים וכיוצא באלה (להלן בתקנה זו - המיתקנים), שהותקנו באותו מקום על פי תקנות התשכ"ה, יוחזקו במצב תקין וראוי לשימוש;
(2) יצאו מיתקנים כאמור מכלל שימוש או אינם ראויים עוד לשימוש אף אחרי תיקון, יוחלפו בכפוף למילוי הוראות התוספת לתקנות אלה;
(3) הרשות המוסמכת רשאית, אגב החלפתם של מיתקנים כאמור בפסקה (2), לפטור מקיום הוראה מהוראות התוספת לתקנות אלה, בתנאים הנראים לה, אם נחה דעתה שלא תיפגע בטיחותו של הציבור ושנסיבות הענין מצדיקות זאת;
(4) חובת ההחזקה וההחלפה כאמור בפסקאות (1) ו-(2) תחול גם על המיתקנים שבאו במקום אלה שהוחלפו.
(ב) תקנת משנה (א) תחול, בשינויים המחוייבים, גם על בנין או חלק ממנו שעל הקמתו ניתן, לפני תחילתן של תקנות אלה, היתר לפי תקנות הבניה וההיתר עדיין בתקפו.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) משחל שינוי במקום אסיפות קבוע שתקנות המשנה האמורות דנות בו, והשינוי טעון היתר לפי תקנות הבניה, רשאית הרשות המוסמכת להתנות את השימוש באותו מקום בהתאמתו להוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן.
16. שמירת מעמד (תיקון: תש"ן)
(א) בתק נה זו -
"היום הקובע" - כ"ח בכסלו התשכ"ג (15 בדצמבר 1962).
(ב) במקום אסיפה שהיה קיים ביום הקובע ושנתקיימו בו שני אלה:
(1) אותו יום שימש דרך קבע שעשועים ציבוריים על פי רשיון לפי פקודת השעשועים הציבוריים, 1935;
(2) ביום תחילתן של תקנות אלה עדיין ממשיך כדין לשמש למטרות כאמור בפסקה (1), על אף הביטול של תקנות התשכ"ה, תקנה 14א בהן ולמטרה זו - גם יתר התקנות שבתקנות התשכ"ה שאוזכרו בתקנה 14א האמורה, ימשיכו לחול עליו.
(ג) במקום אסיפה שחלה עליו תקנת משנה (ב) ובכפוף לה, יישמרו במצב תקין כל המיתקנים, הסידורים והדברים האחרים שהיתה חובה להתקינם באותו מקום לפי תקנות התשכ"ה.
(ד) חל שינוי במקום אסיפה שתקנת משנה (ב) חלה עליו, והשינוי טעון היתר לפי תקנות הבניה, רשאית הרשות המוסמכת להתנות את השימוש באותו מקום בהתאמה להוראת תקנות אלה, כולן או מקצתן.
תוספת
(תקנה 10)
חלק א': הוראות בטיחות במקום אסיפות קבוע
1. איסור כללי
אין להשתמש במקום אסיפות קבוע למטרת אסיפה אלא אם כן קויימו בו ההוראות שבחלק זה.
2. היתר לבניה ולשימוש - תנאי לשימוש
לא ישמש בנין או חלק ממנו כמקום אסיפות קבוע אלא אם כן השימוש למטרה זו הותר בהיתר על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ונתקיימו בו כל תנאי ההיתר, או אם חלות עליו הוראות תקנות 15 או 16.
3. רשיון לניהול - תנאי לשימוש
לא ישמש בנין או חלק ממנו כמקום אסיפות קבוע כשניהולו למטרה זו טעון רשיון על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אלא אם כן ניתן הרשיון ונתקיימו כל תנאיו.
4. חובת ההחזקה
במקום אסיפות קבוע יוחזקו במצב תקין וראוי לשימוש המיתקנים, הסידורים והדברים האחרים שהותקנו באותו מקום לפי תוספת זו ולפי ההיתר שניתן לאותו מקום, להקמתו או לשימוש בו, על פי תקנות הבניה, לרבות התוספת השניה שבהן, ולפי כל דין אחר.
5. שילוט דלתות כניסה לכבאים
בבנין שבו נמצא מקום אסיפות קבוע ואותו מקום נועד ל-800 צופים או יותר, יותקן בחזית הדלתות לכניסת כבאים שלט בצבע אדום "הכניסה לצרכי כיבוי אש בלבד".
6. מסך מגן
בחלל הבמה שבמקום אסיפות קבוע, הנועד לפחות מ-400 צופים ואין בו מסך מגן מפלדה, יותקן מסך מגן בלתי דליק מבד אסבסט בתוספת אמצעי יעיל להרטבה במים; אולם אם קיימת באותו מקום מערכת גילוי אש אוטומטית שאישרה הרשות המוסמכת, די במסך מים בלבד.
7. דלתות לאורך דרכי מילוט
במקום אסיפות קבוע יהיו, בשעת קיום אסיפה, כל הדלתות הנפתחות לאורך דרכי מילוט והדלתות של פתחי היציאה ללא מנעולים, בריחים או מיתקני חיזוק וסגירה אחרים, פרט למנעולי בהלה, שיפעלו כראוי.
8. מושבים בלתי מחוברים
במקום אסיפות קבוע יהא השימוש במושבים שלא חוברו לרצפה חיבור של קבע, מותר אם נתקיים אחד מאלה:
(1) המושבים מחוברים בקבוצות של ארבעה לפחות ונתקבל אישור הרשות המוסמכת;
(2) המושבים נמצאים בתא המיועד ללא יותר משמונה מושבים.
9. המעברים בין מושבים לא קבועים ושולחנות
במקום אסיפות קבוע, עם מושבים לא קבועים ושולחנות, יהיו מעברים אלה:
(1) בין כל שתי שורות שולחנות יהיה מעבר ברוחב 2.20 מטרים לפחות;
(2) המרחק בין שורות שולחנות הסמוכים לקיר ובין הקיר יהא 90 ס"מ לפחות;
(3) קטע של שורות שולחנות צמודים לא יעלה על 15 מטרים, ובין קטע לקטע יהיה מעבר שרוחבו 1.10 מטר לפחות; מדידת המרחק לצורך זה תיעשה בין הקצוות הסמוכים של השולחנות.
10. שטח מיזערי לנפש
במקום אסיפות קבוע, עם מושבים לא קבועים, לא יפחת השטח לנפש מ-1 מ"ר; היו המושבים קבועים, ינהגו לפי סעיף 3.03 לתוספת השניה לתקנות הבניה.
11. חום מרבי בחדר הקרנה
היה במקום אסיפות קבוע חדר הקרנה, לא תעלה הטמפרטורה החיצונית של תנורי החימום שבאותו חדר על o100 צלזיוס.
12. אחסון סרטים בחדרי הקרנה וליפוף
היו במקום אסיפות קבוע חדרי הקרנה וליפוף, יחולו הוראות אלה:
(1) לא יוחסנו בהם אלא סרטים לעבודה מיידית;
(2) לא יוחסנו בחדר ליפוף אלא סרטים ולא יותר מ-30 גרם דבק סרטים;
(3) הסרטים יוחסנו כל אחד בקופסת מתכת נפרדת;
(4) הקופסאות שבהן הסרטים יוחסנו בארונות ממתכת;
(5) הארונות להחסנת סרטים יהיו מרוחקים מטר אחד לפחות ממיתקני הסרטה וממיתקני חשמל, ולפניהם יהיה מעבר חופשי ברוחב של מטר אחד לפחות;
(6) סרטים מניטרו-צלולוזה יוחסנו רק בחדרי הליפוף המבודדים מחדר הקרנה כמפורט בחלק י"ז לתוספת השניה שבתקנות הבניה.
13. תאורת אפילה
תאורת האפילה שבמקום אסיפות קבוע תופעל בכל עת שנמצאים בו משתתפים באסיפה ותאפשר להם לנטוש בבטיחות את המקום או להגיע אל מושבם או למקום העמידה שלהם; עוצמת תאורת האפילה לא תקטן מ-1 לוקס, כמדוד על פני הרצפה.
14. תאורת התמצאות
על תאורת ההתמצאות במקום אסיפות קבוע יחולו הוראות אלה:
(1) כל גוף תאורת ההתמצאות יצוייד בנורית ביקורת שתאפשר אבחון מצבו התקין של גוף התאורה כאשר הבודק עומד על הרצפה;
(2) זמן ההדלקה של גופי תאורת ההתמצאות לא יעלה על 3 שניות מרגע הפסקת הזרם ברשת החשמל הרגילה, ומשך זמן בעירתם לא יקטן מ-30 דקות;
(3) האחראי יבדוק אחת לשבועיים לפחות את תקינות גופי תאורת ההתמצאות וירשום תוצאות הבדיקה בדרך הניתנת לבדיקה.
15. שלט "אסור לעשן"
במקום אסיפות קבוע יותקנו שלטים אדומים בנוסח "אסור לעשן" בכניסה לחלל המושבים, לחלל הבמה, לאזור חדרי השחקנים, לאזור ההחסנה והכנת תפאורות ואבזרי הבמה ולבתי המלאכה.
16. שלטי ציון למיתקני בטיחות
במקום אסיפות קבוע יותקנו שלטי ציון למיתקני בטיחות במקומות הבאים כמתואר על יד כל מקום:
(1) בחזית ארונות חשמל - "חשמל - לא לכבות במים";
(2) ליד מתגים ראשיים של מתח גבוה בלוחות חשמל ראשיים ואזוריים - "מתג ראשי", "כוח ראשי", "תאורה - ראשי".
(3) בעמדות ציוד הצלה - "ציוד הצלה";
(4) ליד המגופים הראשיים של מי כיבוי - "מגוף ראשי של מי כיבוי";
(5) ליד פתחי אוורור (הוצאת עשן) - "פתחי אוורור חירום";
(6) ליד מיתקני חירום (בטיחות) - שלט מתאים ליעודו.
17. מכשולים במעבר
לא יושם ולא יותקן במעברים במקום אסיפות קבוע כל כסא או חפץ אחר, אפילו זמנית בלבד, פרט לכסא מתקפל הצמוד למושב קבוע, באישור המהנדס, ובלבד שרוחב המעבר לא יפחת מ-130 ס"מ כאשר הכסא פתוח.
18. מקומות עמידה
(א) בשעת קיום אסיפה במקום אסיפות קבוע לא תורשה עמידה אלא אם כן המקום הוא אולם קונצרטים או תיאטרון.
(ב) באולם קונצרטים ובתיאטרון תורשה העמידה רק במקומות המיועדים לכך אשר יופרדו מחלל המושבים על ידי מעקה, הכל באישור המהנדס; מספר מקומות העמידה באולם סגור לא יעלה על 4 אחוזים ממספר המושבים באולם, ולכל מקום עמידה יוקצה 0.55 מטר רבוע לפחות.
19. איסור בליטות
במקום אסיפות קבוע לא יבלוט דבר, לרבות קולבים, מקיר של פרוזדור, מעבר או חדר מדרגות, עד לגובה של 2.25 מטרים.
20. במה באולם לטכסים ושמחות
במקום אסיפות קבוע המשמש לעריכת טכסים ושמחות לא תהא במה קבועה ברצפה ושטחה לא יעלה על 30 מ"ר.
חלק ב': הוראות לבטיחות במגרש ספורט ובאולם ספורט
1. תחולה
(א) לא ישתמש אדם במקום כמגרש ספורט או כאולם ספורט אלא אם כן קויימו בהם ההוראות שבחלק זה.
(ב) על מגרש ספורט ואולם ספורט לא יחולו הוראות חלק א' לתוספת זו.
2. היתר לבניה ולשימוש - תנאי השימוש
לא ישמש מקום כמגרש ספורט או כאולם ספורט אלא אם כן השימוש למטרה זו הותר בהיתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ונתקיימו בו כל תנאי ההיתר, או אם חלות עליו הוראות תקנות 15 או 16.
3. רשיון לניהול - תנאי לשימוש
לא ישמש מקום כמגרש ספורט או כאולם ספורט כשניהולו למטרה זו טעון רשיון על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אלא אם כן ניתן הרשיון ונתקיימו כל תנאיו.
4. חובת ההחזקה
במגרש ספורט ובאולם ספורט יוחזקו במצב תקין וראוי לשימוש המיתקנים, הסידורים והדברים האחרים שהותקנו בהם לפי תוספת זו ולפי ההיתר שניתן עליהם, להקמתם או לשימושם, לפי תקנות הבניה, ורבות התוספת השניה שבהן, ולפי כל דין אחר.
5. פתחי יציאה
בשעת קיום מופע ספורט או אסיפה אחרת במגרש ספורט או באולם ספורט יהיו כל הדלתות לאורך דרכי המילוט והדלתות של פתחי היציאה ללא מנעולים, בריחים או מיתקני סגירה אחרים, פרט למנעולי בהלה שיפעלו כראוי.
6. מושבים בלתי מחוברים
במגרש ספורט ובאולם ספורט יהא השימוש במושבים שלא חוברו לרצפה חיבור של קבע מותר אם נתקיים אחד מאלה:
(1) המושבים מחוברים בקבוצות של ארבעה לפחות, ונתקבל אישור הרשות המוסמכת;
(2) המושבים נמצאים בתא המופרד מגושי המושבים לצופים והמיועד ללא יותר מ-10 מושבים;
(3) המושבים נועדים לשימושם הבלעדי של נכים.
7. יציעים מתפרקים
יציעים במגרש ספורט או באולם ספורט המיועדים למקומות ישיבה והניתנים לפירוק והרכבה, טעונים אישור מהנדס.
8. תאורת אפילה
עצמתה של תאורת האפילה באולם ספורט או במגרש ספורט מואר לא תקטן מ-1 לוקס כמדוד על פני משטח הרצפה.
9. תאורת התמצאות
על תאורת ההתמצאות במגרש ספורט מואר ובאולם ספורט יחולו הוראות אלה:
(1) גופי תאורת ההתמצאות יצויידו בנורית ביקורת המאפשרת אבחון המצב התקין של גופי התאורה תוך עמידה על מפלס הרצפה;
(2) זמן הדלקתם של גופי תאורת ההתמצאות לא יעלה על 3 שניות מהפסקת הזרם ברשת החשמל הרגילה ומשך זמן בעירתם לא יקטן מ-30 דקות;
(3) גופי התאורה ייבדקו אחת לשבוע לפחות ותוצאות הבדיקה יירשמו בפנקס מיוחד.
10. שלטי ציון למיתקני בטיחות
במגרש ספורט או באולם ספורט יותקנו שלטים לציון מיתקני בטיחות במקומות הבאים כמתואר על יד כל מקום:
(1) בחזית ארונות החשמל - "חשמל - לא לכבות במים";
(2) ליד המתגים הראשיים של מתח גבוה בלוחות חשמל ראשיים ואזוריים - "מתג ראשי", "כוח ראשי", "תאורה - ראשי";
(3) בעמדות ציוד הצלה - "ציוד הצלה";
(4) ליד המגופים הראשיים של מי כיבוי - "גוף ראשי של מי כיבוי";
(5) ליד מיתקני אוורור - "מיתקן אוורור - מפסיק חירום";
(6) ליד כל מיתקן בטיחות - שלט מתאים ליעודו.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ט, 1284; תש"ן, 36; תשס"ה, 39.
2 תקנה 2 לענין תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות) (תיקון), התשס"ה-2004 ק"ת תשס"ה, 39) קובעת לגבי תקנות 2א ו- 2ב:
"2. תחילה ותוקף
(א) תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. (התקנות פורסמו ביום 23.9.2004).
(ב) תוקף תקנה 2ב לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, לתקופת תוקפה של הוראת השעה".
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ