אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הבזק (מכרזים), התשמ"ח-1987

תקנות הבזק (מכרזים), התשמ"ח-1987

תקנות הבזק (מכרזים), התשמ"ח-1987 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6יח, 6לח(א) ו-59 לחוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הועדה" - המועצה בשבתה כועדת המכרזים לפי פרק ב-1 לחוק;
"המועצה" המועצה לשידורי כבלים שנתמנתה לפי סעיף 6ב לחוק;
"המנהל" - מנהל השירות לשידורי טלוויזיה בכבלים ולמנויים שבמשרד התקשורת;
"יושב ראש הוועדה" - יושב ראש המועצה או ממלא מקומו;
"תקנות המועצה" - תקנות הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה), התשמ"ז-1987.
פרק ב': סדרי עבודתה של הועדה
2. החלת תקנות המועצה
פרק ג' לתקנות המועצה יחול, בשינויים המחוייבים, על הועדה, למעט תקנות 8(א) ו-(ג) 9 עד 12, פסקה (7) של תקנה 14(ב) לענין דרישת חבר המועצה ו-16.
3. מנין חוקי
(א) המנין החוקי בישיבת הועדה הוא שבעה מבין חבריה ובהם יושב ראש הועדה; לא היה מנין חוקי בעת שנפתחה הישיבה או אם לא נכחו בעת קבלת החלטה חמשה חברים לפחות ובהם יושב ראש הועדה, ידחה היושב ראש את הישיבה או את קבלת ההחלטה, לפי הענין, בשבעה ימים (להלן - ישיבה נדחית).
(ב) ישיבה נדחית לענין אותו מכרז תהיה כדין אם נכחו בפתיחתה ובעת קבלת ההחלטות בה חמשה חברים לפחות ובהם יושב ראש הועדה.
(ג) החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה; לא היה רוב בהצבעה כאמור - יימנה קולו של יושב ראש הועדה פעמיים.
4. ישיבות סגורות
ישיבות הועדה יהיו סגורות בפני מי שאינם חבריה, בכפוף לאמור בתקנה 5(א) לתקנות אלה ובתקנה 8(ד) לתקנות המועצה.
5. התייעצות במומחים
(א) הועדה רשאית, ככל שתמצא לנכון לצורך ביצוע תפקידיה, להתייעץ במומחים שלא מבין חבריה ורשאי יושב ראש הועדה להזמינם לישיבות הועדה; הוזמן מומחה לישיבת הועדה כאמור, לא יהיה נוכח במהלך הצבעה על זוכה במכרז או בדיון שיתקיים לקראת ההצבעה.
(ב) פניית הועדה אל מומחה, לרבות בחירתו והצורך בהתייעצות עמו, בין דרך כלל ובין לענין מסויים, טעונה החלטה של הועדה.
(ג) הועדה לא תהא קשורה בהחלטתה בחוות דעת שנתן לה מומחה.
6. ההליך למתן זכיון
(א) הועדה תפרסם, בדרך שנקבעה בתקנה 9, את המכרזים למתן זכיונות לשידורי כבלים ולשידורי טלוויזיה באמצעות לווין, תקבל את ההצעות ותדון בהן, ומשהחליטה בדבר הזוכה במכרז תודיע על כך לשר לשם מתן זכיון לזוכה.
(ב) הועדה רשאית בהתאם לאמור בסימן ד' של פרק ב-1 לחוק ובתקנות אלה, לפסול או לדחות כל הצעה, לרבות ההצעות כולן.
7. סודיות
לא יגלה אדם ידיעה כלשהי שהגיעה אליו בתוקף תפקידו אודות מכרזים וכל חומר שהוגש בקשר למכרזים ולתכנם או אודות דיוני הועדה והחלטותיה, אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש מאת יושב ראש הועדה.
פרק ג': המכרז
8. מכרז לשידורי כבלים
(א) מכרזים לענין שידור כבלים יהיו לאזורים כפי שיקבע השר בתקנות הבזק (זכיונות), התשמ"ז1987.
(ב) הועדה רשאית לקבוע מועדים לפרסום המכרזים לאזורים השונים.
9. פרסום המכרז
מכרז יפורסם בהודעה, בשלושה עתונים יומיים לפחות הנדפסים בישראל, ובה יפורטו לפחות אלה:
(1) האזור שאליו מתיחס המכרז וגבולותיו;
(2) המקום והמועד לקבלת מסמכי המכרז;
(3) התשלום שיש לשלמו בעד קבלת מסמכי המכרז;
(4) המקום והמועדים להגשת הצעות;
(5) המועד האחרון הגשת הצעות.
10. מסמכי המכרז
(א) הועדה תמציא לכל אדם המבקש להשתתף במכרז את מסמכי המכרז המפורטים להלן:
(1) נוהל להגשת הצעה;
(2) תיאור גבולות האזור בתשריט או בדרך אחרת שהחליטה עליה הועדה;
(3) עיקרי תנאיו של הזכיון, לרבות מיפרטי תחנת שידור;
(4) טופס פרטה להגשת הצעה;
(5) מעטפה הנושאת את מספר המכרז (להלן - מעטפת ההצעה);
(6) כל מסמך אחר שמצאה הועדה לנכון לכלול אותו במסמכי המכרז.
(ב) המצאת מסמכי המכרז כאמור בתקנת משנה (א) תהיה כנגד תשלום בשיעור שפורסם בהודעה לפי תקנה 9(3).
11. המועד האחרון להגשת הצעה
(א) הועדה תקבע את המועד האחרון להגשת הצעות, ובלבד שהמועד לא יהיה מוקדם מחודש אחד מיום פרסומו של המכרז ולא מאוחר מארבעה חדשים מיום זה.
(ב) הועדה רשאית, מטעמים מיוחדים, להאריך את המועד האחרון שקבעה להגשת הצעות כאמור בתקנת משנה (א) עד ששים ימים נוספים; הודעה על הארכת המועד האחרון תפורסם בדרך שנקבעה בתקנה 9 לפרסום המכרז.
(ג) הגיש אדם את הצעתו לועדה לפני שפורסם דבר הארכת המועד האחרון, רשאי הוא לקבל חזרה את הצעתו ולהגישה מחדש במועד כפי שהוארך.
12. הגשת הצעה ומסירתה
(א) הצעה במכרז תיחתם ביד המציע ותכיל את כל המידע, הפרטים והמסמכים שהמציע נדרש למסור; לכל הצעה תצורף ערבות בנקאית בנוסח ובסכום שקבעה הועדה.
(ב) ההצעה כאמור בתקנת משנה (א) תוגש בתוך מעטפת ההצעה התאם לנוהל להגשת הצעה.
(ג) ההצעה תימסר לידי מי שהוסמך לקבלה במשרדי הועדה, במקום ובמועד כפי שפורסמו בהודעה לפי תקנה 9.
(ד) לא תתקבל כל הצעה לאחר תום המועד האחרון להגשת הצעות כפי שפורסם בהודעה לפי תקנה 9 או 11(ב).
13. פתיחת מעטפות ההצעה
(א) מיד לאחר תום המועד האחרון להגשת ההצעות ולא יאוחר משלושה ימים מתום המועד האמור, יפתח יושב ראש הועדה את מעטפות ההצעה.
(ב) פתיחת מעטפות ההצעה כאמור תהיה בנוכחותם של חבר ועדה אחד לפחות ושל המנהל ותבוצע כלהלן:
(1) כל מעטפת הצעה תסומן, טרם פתיחתה, במספר סידורי;
(2) עם פתיחת המעטפה יסומן טופס פרטת ההצעה שבתוכה מספר שנרשם על מעטפת אותה הצעה; על הטופס יחתמו יושב ראש הועדה והנוכחים בפתיחת המעטפות כאמור.
(3) עם ביצוע האמור בפסקה (ב) ייערך פרוטוקול ובו יירשמו, בין היתר, שעת הפתיחה של מעטפות ההצעה, שמות הנוכחים בפתיחה, הליך סימון המעטפות והמסמכים כאמור, שמות המציעים, מספר המסמכים שצורפו לכל הצעה ונושאו של כל מסמך.
14. פסילת הצעות
(א) הצעה שהוגשה שלא בהתאם לתקנות אלה או לנוהל להגשת הצעה - תיפסל.
(ב) הועדה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי בהצעה נפלה טעות פורמלית, לרבות טעות סופר או טעות חשבונאית, ובלבד ששוכנעה כי הטעות היא בתום לב; הועדה רשאית לתקן טעות כאמור בנוכחות המציע.
15. דיון בהצעות ההחלטה בדבר הזוכה
(א) יושב ראש הועדה יזמן את הועדה, תוך שלושים ימים ממועד פתיחתן של מעטפות ההצעה, לשם תחילת הדיון בהצעות שהוגשו.
(ב) הועדה רשאית לדון עם מציע בפרטי הצעתו ולבקש מן המציעים לתקן את הצעותיהם כאמור בסעיף 6טז לחוק.
(ג) סיימה הועדה את דיוניה בהצעות למכרז, תקיים הצבעה ותחליט בדרך הקבועה בתקנה 3 על הזוכה במכרז.
(ד) הועדה תחליט על זוכה במכרז ולא יאוחר מתום ארבעה חדשים מיום שהחלה בדיוניה בהצעות שהוגשו לענין אותו מכרז; השר רשאי להאריך את המועד האמור לפי בקשתו של יושב ראש הועדה לתקופה שלא תעלה על חדשיים.
(ה) הועדה תודיע לשר על החלטתה בדבר תוצאות המכרז לשם מתן זכיון לזוכה.
16. הצעה יחידה
הועדה רשאית לקבוע זוכה במכרז אף אם היה מציע יחיד, ובלבד שרשמה בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה.
17. זוכה נוסף
בהחלטתה על הזוכה במכרז (בתקנה זו - זוכה ראשון), רשאית הועדה להחליט על המציע שהוא במקום שני לזכיה; מציע זה יהיה לזוכה במכרז אם הזוכה הראשון הודיע לשר בכתב, כל עוד לא ניתן לו הזכיון, כי אינו מעוניין בקבלת הזכיון או אם ארע עד מתן הזכיון אחד מאלה:
(1) השר, לאחר התייעצות במועצה, ראה כי חדלו להתקיים בזוכה הראשון אחת או יותר מן התכונות המכשירות אותו להשתתף במכרז או שנתקיימה בו עילה המאפשרת פסילתו מלהשתתף במכרז;
(2) המנהל באישור המועצה, קבע כי הזוכה הראשון לא קיים את תנאי המכרז לענין תכנית הנדסית או לענין ערבויות להבטחת מילוי תנאי הזכיון.
18. זוכה במכרז
הועדה תודיע לזוכה במכרז וליתר המשתתפים במכרז את דבר החלטתה במועד שלא יקדם למועד ההודעה על כך לשר לפי תקנה 15(ה).
19. מכרז חדש
הועדה תפרסם, במועד שתחליט עליו, מכרז חדש בהתקיים אחד מאלה:
(1) לא הוגשה כל הצעה במכרז שפורסם;
(2) לא הוגשה כל הצעה לגבי אחד או חלק מן האזורים שצורפו במסגרת מכרז שפורסם לענין שידורי כבלים;
(3) נפסלו או נדחו כל ההצעות שהוגשו.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ח, 110.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ