אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה), התשמ"ז-1987

תקנות הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה), התשמ"ז-1987

תקנות הבזק (כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה), התשמ"ז-1987 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ב(ד)-ו-(ה), 6לח(א) ו-59 לחוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן - החוק) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המועצה" - המועצה לשידורי כבלים שנתמנתה לפי סעיף 6ב לחוק;
"המנהל" - מנהל השירות לשידורי טלוויזיה בכבלים ולמנויים שבמשרד התקשורת;
פרק ב': כהונת חברי המועצה
2. סייגים למינוי
(א) לא ימונה לחבר המועצה -
(1) מי שאינו אזרח ישראל או תושב בה;
(2) בעל זכיון, בעל ענין בתאגיד שהוא בעל זכיון או קרוב או עובד של בעל זכיון;
(3) מי שקיבל זכות שימוש באפיק לפי סעיף 6לד לחוק (בתקנה זו - בעל זכות שימוש), בעל ענין בתאגיד שהוא בעל זכות שימוש או קרוב או עובד של בעל זכות שימוש;
(4) מי שקשור במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בחוזה או בעיסקה עם בעל זכיון או עם בעל זכות שימוש, או מי שהוא בעל ענין בתאגיד, לרבות שותפות, הקשור כאמור;
(5) מי שהוא חבר המליאה של רשות השידור שהוקמה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 או מי שמועסק בה או בטלוויזיה הלימודית בכל דרך שהיא;
(6) מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון או נשא עונש מאסר וטרם חלפו שבע שנים מיום גמר ריצוי העונש;
(7) מי שהוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980, וטרם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה.
(ב) לא ימונה לחבר המועצה אדם שלדעת השר עלולים עיסוקיו או תפקידיו האחרים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כחבר המועצה.
(ג) לענין תקנת משנה (א) -
"בעל ענין" - כהגדרתו בסעיף 6א לחוק;
"קרוב" - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות ובני זוגם.
3. תקופת כהונה
(א) תקופת כהונתו של חבר המועצה תהא ארבע שנים מיום מינויו.
(ב) חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה אפשר למנותו מחדש לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד ברציפות.
4. פקיעת כהונה והשעיה
(א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2) נתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בתקנה 2, אולם, לענין הסייג המפורט בתקנה 2(א)(4), לא יחדל חבר המועצה לכהן אם התירה לו המועצה את ההתקשרות לפי סעיף 6ג(ב) לחוק.
(ב) חבר המועצה שנתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בתקנה 2, יודיע על כך לשר, בכתב, מיד לאחר שנתקיים בו סייג כאמור או שנודע לו על קיומו של הסייג, לפי הענין.
(ג) נבצר מחבר המועצה, דרך קבע, למלא את תפקידו או שהוא נעדר ללא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש הישיבות שקיימה בשנה אחת, רשאי השר, לאחר התייעצות ביושב ראש המועצה, להעבירו מכהונתו בהודעה בכתב ובלבד שהודיע על כך לממשלה ארבע-עשר ימים לפני פקיעת כהונתו של אותו חבר.
(ד) הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה, רשאי השר, לאחר התייעצות ביועץ המשפטי לממשלה, להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.
5. התפטרות ומינוי ממלא מקום לחבר
(א) התפטר חבר המועצה מתפקידו או חדל מסיבה אחרת להיות חבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו בדרך הקבועה בסעיף 6ב לחוק.
(ב) חבר המועצה שנבצר ממנו למלא את תפקידו במשך תקופה העולה על שלושה חדשים, וכן מי שהושעה לפי תקנה 4(ד), ימונה לו ממלא מקום בדרך הקבועה בסעיף 6ב לחוק למשך התקופה שבה נבצר מאותו חבר למלא את תפקידו כאמור.
6. ממלא מקום ליושב ראש (תיקון: תשמ"ח, תש"ס)
(א) השר רשאי למנות מבין נציגי הממשלה במועצה ממלא מקום ליושב ראש המועצה לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים; נבצר זמנית מיושב ראש המועצה למלא את תפקידו או נתפנתה משרתו וטרם נתמנה יושב ראש חדש, ימלא את תפקידו ממלא מקומו.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי השר, מטעמים מיוחדים, להאריך את כהונתו של ממלא מקום יושב ראש המועצה לתקופה נוספת שלא תעלה על שישה חודשים.
7. הוצאות וגמול (תיקון: תשנ"ה)
(א) חבר המועצה לא יקבל שכר בעד שירותיו, אך יהא זכאי לקבל החזר הוצאות שהוציא בקשר למילוי תפקידו כחבר המועצה בשיעורים שקבע השר בצו.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי השר להורות על הענקת גמול סביר לחבר המועצה, נציג הציבור, בשיעור שיקבע השר בצו בהסכמת שר האוצר.
פרק ג': סדרי עבודתה של המועצה
8. ישיבות המועצה
(א) ישיבות המועצה יתקיימו אחת לחדשיים לפחות.
(ב) יושב ראש המועצה יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדיהן, מקומן וסדר היום שלהן בכפוף להוראות תקנות אלה.
(ג) יושב ראש המועצה יזמן ישיבה מיוחדת אם דרשו זאת השר או ארבעה לפחות מחברי המועצה; הישיבה תתקיים תוך עשרה ימים מיום שנתקבלה הדרישה; בישיבה תדון המועצה בנושאים המפורטים בדרישה.
(ד) המנהל או מי שהוא יקבע לכך במקומו, יוזמן לכל ישיבות המועצה.
9. מנין חוקי וערר
(א) המנין החוקי בישיבת המועצה הוא רוב חבריה ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו; משנפתחה הישיבה במנין חוקי, יהיה המשך הישיבה כדין בכל מספר חברים ובלבד שבעת קבלת ההחלטות נכחו ארבעה חברים לפחות ובהם היושב ראש או ממלא מקומו.
(ב) לא היה מנין חוקי בעת שנפתחה ישיבת המועצה, רשאי יושב ראש המועצה לדחותה לשעה; לאחר עבור השעה האמורה תהיה הישיבה כדין בכל מספר של נוכחים, ואולם על קבלת החלטות יחולו הוראות תקנת משנה (א).
(ג) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; באין רוב בהצבעה כאמור - יימנה קולו של יושב ראש המועצה פעמיים.
10. ועדות
(א) המועצה רשאית, לצורך ביצוע תפקידיה, למנות מבין חבריה ועדות לכל ענין שתמצא לנכון, לקבוע את תפקידיהן ולאצול להן מסמכויותיה, למעט הסמכות לקבוע כללים.
(ב) המועצה תמנה לכל ועדה יושב ראש מבין חברי הועדה.
11. ערר של חברי ועדה
(א) שניים מחברי ועדה רשאים לערור לפני מליאת המועצה על כל החלטה של הועדה שהתקבלה בניגוד לדעתם.
(ב) הערר יוגש באמצעות יושב ראש המועצה, תוך ארבעים ושמונה שעות מעת קבלת ההחלטה; עד להכרעת המליאה יעוכב ביצוע ההחלטה.
12. דיון חוזר
(א) שלושה מבין חברי המועצה רשאים לבקש דיון חוזר במועצה -
(1) לגבי החלטה שקיבלה ועדה;
(2) לגבי החלטה שקיבלה המועצה בנוכחות ארבעה חברים בלבד ושבהצבעה עליה נמנה קולו של היושב ראש פעמיים.
(ב) על בקשה לדיון חוזר יחולו הוראות תקנה 11(ב), בשינויים המחוייבים.
13. שמירת תוקף
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו ובלבד שמספר חברי המועצה לא פחת משבעה.
14. פרוטוקול
(א) בכל ישיבה של המועצה וכן בכל ישיבה של ועדה מועדותיה יירשם פרוטוקול; יושב ראש המועצה או ממלא מקומו או יושב ראש של ועדה, לפי הענין (להלן - יושב ראש הישיבה), יהיה אחראי לרישומו ועריכתו התקינים של הפרוטוקול.
(ב) בפרוטוקול יירשמו -
(1) מועד הישיבה ומקום קיומה;
(2) שמות חברי המועצה הנוכחית בישיבה, בציון שמותיהם של אלה שנכחו בפתיחתה;
(3) שמות מוזמנים לישיבה;
(4) סדר היום של הישיבה וכל שינוי בו;
(5) שמות המשתתפים בדיון בכל סעיף;
(6) הצעות החלטה;
(7) החלטות ותוצאות ההצבעה, ולפי דרישת חבר המועצה - ציון שמות המצביעים ואופן הצבעתם;
(8) הודעות.
(ג) יושב ראש הישיבה יאשר את הפרוטוקול בחתימת ידו תוך שלושים ימים מיום הישיבה.
15. זכות עיון ואיסור פרסום
(א) פרוטוקולים ומסמכים של ישיבות המועצה ושל ישיבות ועדה מועדותיה יהיו פתוחים לעיון לפני כל חבר מועצה.
(ב) חבר המועצה לא יגלה ולא יפרסם תכנו של פרוטוקול או מסמך שגילויו או פרסומו אסור על פי דין.
16. דינים וחשבונות
(א) בתום ששה חדשים מעת מינויה של המועצה ומדי ששה חדשים לאחר מכן יגיש המנהל למועצה דין וחשבון על הפעולות שנעשו לקיום השידורים, קידומם והפיקוח עליהם; המועצה תדון בדין וחשבון ותקבע לגביו את מסקנותיה והמלצותיה.
(ב) יושב ראש המועצה יעביר לשר את מסקנותיה והמלצותיה של המועצה, תוך חדשיים מיום שנתקיים הדיון בדין וחשבון כאמור בתקנת משנה (א).
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ז, 641; תשמ"ח, 1035; תשנ"ה, 501; תש"ס, 694.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ