אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הבזק (דרכי הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון), התשמ"ו-1985 (תיקון: תשנ"ב)

תקנות הבזק (דרכי הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון), התשמ"ו-1985 (תיקון: תשנ"ב)

תקנות הבזק (דרכי הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון), התשמ"ו-1985 (תיקון: תשנ"ב)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ב)(5) ו-59 לחוק הבזק, התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), ובידיעתה המוקדמת של ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': כללי
1. הגדרות
(א) בתקנות אלה -
"בעל רשיון" - כמשמעותו בחוק;
"המנהל" - עובד של משרד התקשורת שהשר הסמיכו לענין תקנות אלה, בין הסמכה כללית ובין מיוחדת;
"חצי שנה" - תקופה של ששה חדשים שתחולתם באחד בינואר או באחד ביולי, לפי הענין;
"מקבל שירות" - מי שהתקשר עם בעל רשיון לקבלת שירות בזק, לרבות מבקש ומנוי;
"רבעון" - תקופה של שלושה חדשים שתחילתם באחד בינואר, באחד באפריל, באחד ביולי ובאחד באוקטובר, לפי הענין;
"שירות בזק" - כמשמעותו בחוק;
"שנת כספים" - לרבות חלק ממנה;
"תקנות ההפסקה" - תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק), התשמ"ה-1985;
"תקנות התפעול" - תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ"ה-1985.
(ב) מונחים אחרים בתקנות אלה, ככל שלא הוגדרו בחוק, תהא להם המשמעות שיש להם בתקנות שהותקנו לפיו.
2. שיתוף פעולה וסיוע (תיקון: תשנ"ד)
בעל רשיון, נציגו המוסמך או מי שמבצע פעולות בזק או נותן שירות בזק מטעמו, ישתף פעולה עם המנהל ויושיט לו את כל הסיוע הנדרש בביצוע הפיקוח על פי תקנות אלה.
פרק ב': הפיקוח על בעל רשיון
3. מסירת ידיעות ומסמכים לשר (תיקון: תשנ"ד)
השר רשאי לדרוש מכל בעל רשיון או ממי שנותן שירות בזק מטעמו למסור לו כל ידיעה ומסמך אודות שירותי בזק שהוא נותן, במועד, במתכונת ובאופן שיורה עליהם השר.
4. פיקוח על בעל רשיון
(א) המנהל יפקח על פעולותיו של בעל רשיון הנוגעות לפעולות בזק שהוא מבצע ולשירותו בזק שהוא נותן כמפורט בתקנת משנה (ב); לשם ביצוע פיקוח כאמור רשאי המנהל לעשות כל פעולה הדרושה לפי הוראותיהן של תקנות אלה, ובלי למעט מכלליות האמור, רשאי הוא לדרוש מבעל רשיון להציג לו כל מסמך לפי תקנות אלה.
(ב) ואלה נושאי הפיקוח של המנהל:
(1) קיום הוראות החוק, התקנות שהותקנו לפיו וכן אמנות והתחייבויות בין-לאומיות בעניני בזק שהמדינה היא צד להן;
(2) קיום תנאי הרשיון;
(3) סוגי שירות בזק שנותן בעל רשיון ותנאיו;
(4) אופן ביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק וכן איכות השירות;
(5) רמת התחזוקה של מיתקני בזק וציוד קצה המשמשים למתן שירות בזק.
5. כניסה לחצרים, מדידות ובדיקות
לשם ביצוע הפיקוח לפי תקנות אלה, רשאי המנהל -
(1) להיכנס בכל עת סבירה לחצרים של בעל רשיון - ובהסכמתו של מקבל שירות, גם לחצריו - לצורך עריכת מדידות ובדיקות של מיתקני בזק או ציוד בזק הנמצאים בחצרים כאמור, וכן בדיקת אופן ביצוען של פעולות בזק ומתן שירותי בזק בחצרים כאמור, וטיבם;
(2) להיכנס בכל עת סבירה, במהלך שעות העבודה, למשרד שירותים אזורי של בעל רשיון כללי לצורך עיון במסמכים הנוגעים לביצוע פעולות בזק ולשירותי בזק שנותן בעל הרשיון הכללי.
6. דו"חות של בעל רשיון
(א) בעל רשיון ימציא למנהל תכניות, דינים וחשבונות ומסמכים אחרים במועדים הקבועים בתקנות אלה, בנושאים המפורטים בהן ובמתכונת שיורה לו המנהל.
(ב) דין וחשבון של בעל רשיון, הנדרש על פי תקנות אלה, ישקף לפי הענין, ביצוע לעומת תכנון לתקופת הדו"ח; כל דו"ח ייערך לפי חלוקה גיאוגרפית המקובלת אצל בעל רשיון, ולגבי בעל רשיון כללי - לפי מחוזות ויחידות לשירות מנויים.
(ג) הדו"ח ייערך בצורה נוחה לקריאה, ישא תאריך וייחתם ביד בעל הרשיון או ביד מי שהוא הסמיכו במיוחד לכך.
(ד) המנהל רשאי לדרוש מבעל רשיון לערוך מחדש דו"ח שהוגש לו או להשלימו, אם מצא כי הדו"ח אינו ערוך לפי תקנות אלה או כי חסרים בו פרטים, אשר לדעת המנהל, בעל רשיון היה חייב לכלול אותם בדו"ח.
(ה) המנהל רשאי, באישור השר, אם נסיבות הענין מצדיקות זאת, לפטור בעל רשיון מחובת הגשתו של דו"ח מן הדו"חות המפורטים בתקנות אלה.
7. תיקון ליקויים ופגמים
(א) המנהל רשאי להודיע בכתב לבעל רשיון על ליקויים או פגמים שמצא בפעולותיו על סמך דו"חות שמסר לו בעל הרשיון או על סמך מדידות ובדיקות שערך.
(ב) בעל רשיון שקיבל הודעה כאמור בתקנת משנה (א), יודיע למנהל בכתב, תוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה, את תגובתו לאמור בהודעה, ואם עשה לתיקון הליקויים והפגמים כאמור, יפרט בתגובתו את הפעולה שנקט.
(ג) היה המנהל סבור כי בליקויים או בפגמים שעליהם הודיע כאמור יש משום הפרה של תנאי מהותי מתנאי הרשיון או הפרה של הוראה שבדין, בין במעשה ובין במחדל, יביא את הענין לפני השר.
8. דיווח על אירוע מיוחד
(א) בעל רשיון ידווח למנהל דיווח מלא ומפורט על כל אירוע שהשפיע או עלול להשפיע באופן מהותי על מתן שירות בזק לקבוצה של מקבלי שירות (להלן - אירוע מיוחד) מיד עם התרחשותו של האירוע; דיווח כאמור יימסר ישירות למנהל, או למי שהוא הסמיך לכך מראש, בדרך המהירה ביותר, ויכיל מידע מלא ומפורט אודות האירוע המיוחד, לרבות מקומו, היקף השפעתו והצעדים שננקטו להפסקתו ולמניעתו.
(ב) כל עוד נמשך האירוע המיוחד, ימסור בעל הרשיון דיווח שוטף בתדירות שיורה עליה המנהל, והמנהל רשאי לדרוש למסור לו, בכל עת, כל מידע הקשור לאירוע.
(ג) אחת לחצי שנה יגיש בעל רשיון דין וחשבון מפורט על כל האירועים המיוחדים שאירעו בתקופת הדו"ח, ובו יפורטו הלקחים שהפיק בעל הרשיון מכל אירוע והצעדים שנקט לפיהם.
9. שמירת סודיות
המנהל לא יגלה ידיעה, דין וחשבון או מסמך שנמסר לו לפי הוראותיהן של תקנות אלה, אלא אם כן דרוש הדבר לצורך ביצוע הפיקוח לפי תקנות אלה.
פרק ג': חובת דיווח של בעל רשיון מיוחד
10. תנאי חוזה התקשרות
(א) בעל רשיון מיוחד יביא לידיעת המנהל את תכנם של תנאי ההתקשרות שלו עם מקבלי השירות וימציא לו עותק של חוזה התקשרות אחיד שבינו לבין מקבלי השירות.
(ב) המנהל רשאי, מטעמים מיוחדים שיפורטו, לדרוש מבעל רשיון להמציא לו עותק מחוזה התקשרות מיוחד למתן שירות בזק עם מקבל שירות מסויים.
11. דו"ח על מקבלי שירות
(א) בעל רשיון מיוחד יגיש דין וחשבון על מקבלי שירות ויפורטו בו אלה:
(1) המספר הכולל של מקבלי השירות בכל סוג של שירות בזק;
(2) מספר המבקשים לקבל שירות בזק, לפי סוגי השירות, וגילן של הבקשות;
(3) שיעור ההיענות לבקשות במהלך תקופת הדו"ח לפי סוגי השירות השונים.
(ב) דין וחשבון על מקבלי שירות כאמור בתקנת משנה (א) יוגש למנהל אחת לשנת כספים, תוך שלושה חדשים מתום השנה; אולם המנהל רשאי לדרוש מבעל רשיון מסויים, בהתחשב בסוג השירות שהוא נותן ובהיקפו, להגיש לו דין וחשבון כאמור בתקנת משנה (א) אחת לרבעון; דו"ח רבעוני כאמור יוגש למנהל תוך 21 ימים מתום כל רבעון.
12. דו"ח על ציוד בזק
(א) המנהל רשאי לדרוש מבעל רשיון מיוחד להגיש לו דין וחשבון על ציוד ומתקני בזק (להלן - הציוד), שבאמצעותם מבצע בעל הרשיון פעולות בזק או נותן שירותי בזק, והדרושים לקיום תנאי הרשיון שניתן לו ולמתן שירות בזק ברמה נאותה; המנהל יקבע בדרישתו את סוגי הציוד לגביו יש להגיש את הדו"ח וכן את הנתונים, מבין אלה המפורטים להלן, שיש לכלול בדו"ח;
(1) כמות הציוד לפי סוגיו, יעודיו ואפשרויותיו, תוך הבחנה בין ציוד מוזמן, ציוד שבמלאי וציוד המותקן אצל מקבלי שירות;
(2) קיומם של הסכמי תחזוקה לציוד, עיקרי ההסכמים, וכן פירוט האמצעים העומדים לרשותו של בעל הרשיון לתחזוקת הציוד.
(ב) המנהל רשאי לדרוש מבעל רשיון להמציא לו מיפרטים טכניים של ציוד, בין לכלל הציוד ובין לציוד מסויים.
(ג) נדרש בעל רשיון מיוחד להגיש דין וחשבון כאמור בתקנת משנה (א), יגישו אחת לשנת כספים, תוך שלושה חדשים מתום שנה.
13. דו"ח על כוח אדם
(א) בעל רשיון מיוחד יגיש דין וחשבון על כוח האדם העומד לרשותו למתן שירות בזק, ויפורטו בו מספר המועסקים של בעל הרשיון לפי חלוקה ליחידות ולאזורים, תוך הבחנה בין עובדים לבין קבלנים, ולגבי מהנדסים וטכנאים - פירוט התפקידים, ההשכלה והנסיון המקצועי.
(ב) דין וחשבון כאמור בתקנת משנה (א) יוגש למנהל אחת לשנת כספים, תוך שלושה חדשים מתום השנה.
14. שינויים בהנהלה ובאמצעי שליטה
(א) בעל רשיון מיוחד שהוא תאגיד ידווח למנהל בכתב על כל שינוי בדירקטורים או במנהלי העסקים שלו וכל על כל שינוי באמצעי השליטה בתאגיד ששיעורו עולה על חמישה עשר אחוזים מסוג מסויים של אמצעי השליטה; לענין זה,
"אמצעי שליטה" - זכות ההצבעה באסיפה כללית של התאגיד, הזכות למנות דירקטורים של התאגיד, הזכות להשתתף ברווחי התאגיד והזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו לאחר סילוק חובותיו.
(ב) דיווח כאמור בתקנת משנה (א) יוגש למנהל תוך 21 ימים מיום השינוי.
פרק ד': הוראות מיוחדות לפיקוח על בעל רשיון כללי
15. דו"חות של בעל רשיון כללי
בעל רשיון כללי ימציא למנהל דינים וחשבונות, מסמכים ותכניות המפורטים בתוספת, במועדים, בתדירות ובמתכונת שנקבעו לכך בתוספת.
16. מועד הגשתם של דו"חות
דינים וחשבונות, שלא נקבע בתוספת מועד להגשתם, יגישם בעל רשיון כללי במועדים ובתדירות אלה:
(1) דין וחשבון דו-שנתי - אחת לשתי שנות כספים, תוך שלושה חדשים מתום השנה השניה;
(2) דין וחשבון שנתי - אחת לשנת כספים, תוך שלושה חדשים מתום השנה;
(3) דין וחשבון חצי-שנתי - אחת לחצי שנה, תוך חדשיים מתום אותה שנה;
(4) דין וחשבון ובעוני - אחת לכל רבעון, תוך עשרים ואחד ימים מתום הרבעון;
(5) דין וחשבון חדשי אחת לכל חודש, תוך ארבעה-עשר ימים מתום החודש.
17. מסירת ידיעות ומסמכים
כדי להבטיח ביצוען של תקנות התפעול, תקנות ההפסקה ותנאי הרשיון הכללי במלואם ובמועדיהם בידי בעל רשיון כללי, רשאי המנהל, באישור השר, לדרוש ממנו למסור לו, בנוסף על הדו"חות המפורטים בתוספת, כל ידיעה ומסמך אחרים הדרושים לצורך ביצוע הפיקוח לפי תקנות אלה, וכן לקבוע מועד להגשתם ודרך הגשתם.
17א. פרסום דו"ח וממצאים (תיקון: תשנ"ב)
עיקרי דו"חות וממצאים שבעל רשיון כללי המציא למנהל על פי הוראות פרק זה יפורסמו בעתונות יומית, ופרסום כאמור ייעשה פעמיים בשנה לפחות; השר יודיע בהודעה ברשומות אילו דו"חות וממצאים טעונים פרסום כאמור.
פרק ה': שונות
18. הוראות מעבר
הוראות תקנות אלה יחולו על רשיון גם אם ניתן לפני תחילתן של תקנות אלה ועל אף האמור בו לענין דרכי הפיקוח על פעולותיו של בעל הרשיון.
19. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א באדר ב' התשמ"ו (1 באפריל 1986); אולם כל דו"ח שלפי התקנות האלה צריך בעל רשיון להגישו לפני כ"ד בניסן התשמ"ו (1 ביולי 1986), יראו אותו כאילו הוגש במועד אם הגישו עד התאריך האמור.
תוספת (תיקון: תשנ"ב)2
______________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 363; תשמ"ז, 171; תשמ"ח, 1098; תשנ"ב, 771; תשנ"ד, 778.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ