אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ"ו-1986

תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ"ו-1986

תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ"ו - 1986 1
בתוקף הסמכות לפי סעיף 18(א) לחוק הארכיונים, התשט"ו-1955, שהועברה אלי, ולאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ה3)
בתקנות אלה -
"כתב בי-דין" - כל מסמך שניתן למסרו או להמציאו לבית משפט או מבית משפט, לרבות תצהיר או חוות דעת, אך למעט ראיה מסוג מסמך בכתב שאינה תצהיר שהוגשה לבית המשפט במסגרת ההליך המשפטי.
"בית משפט" - מי שסמכות שפיטה נתונה בידיו כאמור בסעיף 1(א) ו-(ב) לחוק יסוד: השפיטה, לרבות לשכת הוצאה לפועל;
"תיק פלילי" - תיק פלילי של בית משפט, לרבות תיק שבו עוכבו ההליכים המשפטיים;
2. שמירת תיקים וביעורם
(א) בית משפט ישמור את התיקים שברשותו במשך תקופת ההחזקה הנקובה בטור ב' שבתוספת.
(ב) בית משפט רשאי לבער תיק שהדיון בו הסתיים ועברה עליו התקופה האמורה, אם מילא אחרי הוראות תקנות אלה והגנז לא התנגד לביעור.
2א. שמירה וביעור של כתבי בי-דין סרוקים (תיקון: תשס"ה3)
(א) נסרק כתב בי-דין ונתקיימו בהעתק הסרוק של אותו כתב בי-דין התנאים המפורטים בתקנה 3א(א)(1) ו-(5) לתקנות העדות (העתקים צילומים), התשמ"ו-1986 (להלן - תקנות העדות), והנחיות לביצוע סריקה
של גנז המדינה, תהא תקופת שמירתו 10 ימים מתאריך הסריקה ולאחר מכן בית משפט רשאי לבערו.
(ב) בית משפט ישמור העתק סרוק של כתב בי-דין במשך תקופות האחזקה הקבועות בטור ב' של התוספת, שהיו חלות על תיק בית משפט שאליו משויך אותו כתב בי-דין.
(ג) העתק סרוק של כתב בי-דין יישמר, יוחזק ויינקטו לגביו אמצעי ההגנה ושמירה כאמור בתקנה 3א(2) עד (5) של תקנות העדות.
(ד) הוראות תקנות 4 עד 8 לא יחולו על כתב בי-דין שנסרק ונתקיימו בו הוראות תקנת משנה (א).
(ה) תקנה זו לא תחול על כתב בי-דין בתיק שתקופת החזקתו הקבועה בטור ב' לתוספת היא לצמיתות, אלא אם כן כתב בי-הדין האמור נסרק בהתאם לתקנת משנה (א), ונערך לו צילום מזוער (מיקרופילם) שהוצמד לסרט הצילום אישור של מי שממונה על שמירתו של כתב בי-הדין, כי הצילום הוא העתק מדויק של המקור שממנו צולם ושבתהליך הסריקה של אותו כתב בי-דין נתקיימו תנאי תקנת משנה (א).
3. הודעה על הביעור
(א) רצה בית משפט לבער תיקים, כאמור בתקנה 2, יודיע על כך לגנז.
(ב) להודעה תצורף רשימת התיקים המיועדים לביעור, מסודרת לפי הסוגים המפורטים בתוספת (להלן - רשימת התיקים).
4. פרסום ברשומות4
הודעה על כוונה לבער תיקים יפרסם הגנז ברשומות (להלן - הודעת ביעור).
5. התנגדות לביעור מטעם הגשת משפט חוזר
במקרה שנדון בתיק פלילי או - לאחר מותו - בן-זוגו, או אחד מצאצאיו, הוריו, אחיו או אחיותיו, הודיעו לגנז, תוך 30 ימים מיום פרסום הודעת הביעור, על התנגדותם לביעור התיק עקב כוונה להגיש בקשה לקיום משפט חוזר באותו תיק פלילי, לא יתיר הגנז את ביעורו.
6. התנגדות לביעור מטעם אחר
(א) רצה אדם להתנגד לביעור תיק שפורסמה לגביו הודעת ביעור, יגיש לגנז את התנגדותו המנומקת בכתב תוך 30 ימים מיום פרסומה.
(ב) דחה הגנז את ההתנגדות, יודיע על כך למתנגד ויביאה לפני מועצת הארכיונים העליונה להכרעה.
7. החלטה על הביעור
לא הוגשה התנגדות לביעור התיקים, כאמור בתקנה 5 או 6, או החליטה המועצה לדחות את ההתנגדות, יחזיר הגנז לבית המשפט העתק אחד של רשימת התיקים, בצירוף ההחלטה המתירה או האוסרת את ביעורו של החומר, כולו או מקצתו.
8. פרוטוקול על הביעור
פרוטוקול על הביעור ייערך במעמד הביעור, ייחתם על-ידי נציג בית המשפט ויימסר לגנז תוך 15 ימים מיום עריכתו.
8א. תיק אלקטרוני (תיקון: תשס"ה3)
כל הוראה מתקנות אלה יש לקיים במערכת ממוכנת של בתי המשפט ולגבי כתבי בי-דין אלקטרוניים ובשינויים המחויבים.
9. ביטול
תקנות הארכיונים (ביעור תיקים פליליים של בתי משפט ומשפטי משמעת), התשכ"ו - 1965, בטלות.
תוספת (תיקון: תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"א, תשס"ח)2
(תקנה 2)
______________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 1342; תש"ן, 1213; תשנ"ב, 1402; תשנ"ד, 675; תשנ"ה, 499; תשנ"ח, 968; תשנ"ט, 1066; תשס"א, 187; תשס"ה, 888; תשס"ח, 4534.
2 הנוסח אינו מובא.
3 תקנה 5 לתקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים) (תיקון), התשס"ה-2005 (ק"ת תשס"ה, 888) קובעת לגבי תיקון תקנה 1, הוספת תקנות 2א ו-8א:
"5. סייג לתחילה
תקנות אלה לא יחולו על -
(1) כתבי בי-דין שהוגשו לבית משפט בהליכים שנפתחו לפני יום התחילה;
(2) תיקי בתי דין דתיים ותיקי המפקח על מקרקעין."
4 פורסמו הודעות, לפי תקנה 4, על ביעור רשומות בבתי המשפט. (י"פ תשס"ז, 294, 3960; תשס"ח, 2927, 4534)
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ