אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל"ח-1978

תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל"ח-1978

תקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל"ח-1978 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א), 10(ב), 11(א), 15(ב) ו-23 (א) (1) לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978, ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות ותחולה
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"החוק" - חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978;
"טופס" - כדוגמתו על פי מספרו בתוספת;
"סדר הדין האזרחי" - תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.
2. פירוש
שאר המונחים שבתקנות אלה משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת.
3. תחולת סדר הדין האזרחי
הוראות סדר הדין האזרחי יחולו על הליכים בבית המשפט על פי החוק במידה שאין בהן סתירה לתקנות אלה.
פרק ב': צו ניהול זמני וניהול ללא צו
4. פרסום הכוונה לבקש צו
האפוטרופוס הכללי יפרסם ברשומות או בעתון יומי הודעה על כוונתו להגיש בקשה למתן צו ניהול, ורשאי בית המשפט או הרשם לפטרו מחובה זו; הודעה כאמור תכלול הזמנה להגשת כתב התנגדות לאפוטרופוס הכללי תוך מועד שלא יפחת משבועיים מיום הפרסום.
5. התנגדות לבקשה
הרוצה להתנגד יגיש לאפוטרופוס הכללי בשני עתקים כתב התנגדות הנתמך בתצהיר, ויפרט בו את נושא התנגדותו ונימוקיו; דינו של כתב התנגדות זה בדיון על פי תקנה 9(ב) יהיה כדין כתב הגנה שהוגש בתובענה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
6. בקשת צו ניהול ע"י האפוטרופוס הכללי
(א) בקשת האפוטרופוס הכללי לצו ניהול תוגש לבית המשפט לפי -
(1) טופס 1/א, כשעניינה הוא הנכסים העזובים בעזבונו של פלוני שנפטר;
(2) טופס 1/ב, כשעניינה הוא נכסיו העזובים של פלוני הנעדר;
(3) טופס 1/ג, כשעניינה הוא נכס שלא ידוע מי בעליו.
(ב) לבקשה יצורף עותק מכל כתב התנגדות שנתקבל בהתאם לתקנה 5, והעתק ממנה יישלח לכל משיב.
7. המשיב
הוגשה התנגדות בהתאם לתקנה 5, יהיה המתנגד משיב לבקשה; המשיב בבקשה לצו ניהול המוגשת לבית המשפט על ידי מעונין או היועץ המשפטי לממשלה יהיה האפוטרופוס הכללי.
8. המצאת כתבי בית דין
מען האפוטרופוס הכללי לענין המצאת כתבי בית דין הוא משרדו שבתחום סמכותו של בית המשפט המחוזי במחוז שבו מתנהל ההליך, ובהליך בבית המשפט העליון - משרדו הראשי בירושלים.
9. הדיון בבקשה לצו ניהול
(א) הודעה על תאריך הדיון תומצא למבקש ולמשיבים.
(ב) לא היו משיבים לבקשה, תובא הבקשה לפני בית המשפט לשם מתן החלטתו; היו משיבים, יתנהל הדיון בבקשה כאילו היה המבקש תובע והמשיב נתבע, וסדר הדין יהיה כסדר הדין הנוהג בדיון בתובענה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
10. החלטת בית המשפט
בית המשפט יתן את החלטתו בבקשה בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות; צו הניהול על פי החלטת בית המשפט יערך לפי טופס 2.
11. צו זמני
(א) בקשה לצו ניהול זמני על פי סעיף 6 (ג) לחוק תוגש לבית המשפט לפי טופס 3, והצו על פיה יערך לפי טופס 4 ויינתן לתקופה שאינה עולה על ששה חדשים.
(ב) צו כאמור בתקנת משנה (א) ניתן להארכה בשלושה חדשים נוספים על פי בקשת האפוטרופוס הכללי שתוגש לבית המשפט בכתב; אולם, הוגשה בקשה לפי תקנה 6, רשאי בית המשפט להאריך את תקפו עד למתן החלטתו בבקשה.
12. ניהול ללא צו (תיקון: תשמ"ה)
(א) החלטת האפוטרופוס הכללי לנהל נכסים עזובים ללא צו ניהול, על פי סעיף 7 לחוק, תינתן בתעודה חתומה בידו הערוכה לפי טופס 5, ודינה לענין ניהול הנכסים שעליהם היא חלה כדין צו ניהול.
(ב) הודעה על החלטה כאמור בתקנת משנה (א) תפורסם ברשומות או בדרך אחרת שעליה יחליט האפוטרופוס הכללי, תוך 90 יום לאחר שניתנה.
13. צו ניהול לאדם אחר
(א) הוראות תקנות אלה יחולו על אדם, זולת האפוטרופוס הכללי, שניתן לו צו בהתאם לסעיף 8(א) לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין; העתק מכל מסמך המוגש לבית משפט על ידי אותו אדם או נגדו יומצא לאפוטרופוס הכללי, ורשאי האפוטרופוס הכללי להצטרף כצד באותו הליך.
(ב) כן יחולו על אותו אדם, בשינויים המחוייבים לפי הענין, הוראות תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), תשכ"ג-1963, ותקנות 15 ו-15א לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), תש"ל-1970.
פרק ג': דרך הניהול
14. עריכת הפרטה
(א) הפרטה לפי סעיף 11 (א) לחוק תיערך תוך 90 יום מיום מתן צו הניהול או ההחלטה על פי סעיף 7 לחוק (להלן בפרק זה - יום תחילת הניהול) על גבי כרטיס רכוש שיעובד לפי טופס 6, תוך התאמה לעיבודים ממוכנים שיידרשו על פי צרכיו של האפוטרופוס הכללי מדי פעם; ייכללו בה הפרטים שבטופס ביחס לכל הנכסים שנתגלו כשייכים לאותו בעל או לאותו עזבון שעל שמו ניתנו הצו או ההחלטה האמורים, ואם ניתנו לגבי נכס עזוב מסויים - אותם פרטים המתייחסים אליו, ככל שנודעו.
(ב) נתגלה לאחר עריכת הפרטה רכוש נוסף או נודעו פרטים נוספים הצריכים להיכלל בה על פי האמור בתקנת משנה (א), יירשמו בה אלה כתוספת; נכס שנגרע מן הרכוש המנוהל יימחק מן הפרטה תוך ציון מועד הגריעה, סיבתה והאסמכתה לה.
(ג) הפרטה וכל תוספת בה או גריעה ממנה יהיו חתומים בידי שניים מעובדי משרדו של האפוטרופוס הכללי שהוא יסמיך לכך בכתב סמכות לפי טופס 7.
15. רישום מזהה
רישום הנכסים בפרטה ייעשה באופן שיאפשר לזהותם על פיו, ככל שהדבר ניתן.
16. הערכת שווי הנכס ורישומו
(א) בצד כל נכס הרשום בפרטה יצויין שוויו, כפי שהוערך על ידי מעריך שהסמיך לכך האפוטרופוס הכללי בין לפי סוג הנכס ובין לעניינו של נכס מסויים, ובנכסי מקרקעין - על ידי השמאי הממשלתי או בשומה האחרונה שנערכה לנכס על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961.
(ב) הערכת שוויו של כל נכס תיעשה בכל עת שיקבע לכך האפוטרופוס הכללי וכן תוך שנה אחת מיום תחילת הניהול, ובנכסים שסעיפים 21 ו-22 לחוק חלים עליהם - תוך שלוש שנים מיום תחילת תקפו של החוק.
16א. אישור מכירת נכס (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ז)
לענין סעיף 9(ג) (2) לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך עולה על 15,000 שקלים חדשים טעונה אישור מראש של בית המשפט.
17. רישום הערות
(א) משנודע לאפוטרופוס הכללי שיש בנכסים שבניהולו מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם לפי כל דין פנקסים המשמשים לרישום זכויות קנין, ידאג שתרשם בהם הערה על מינויו.
(ב) הממונה על הרישום ירשום הערה כאמור משתוגש לו בקשת האפוטרופוס הכללי לפי תקנת משנה (א).
18. בקורת הרכוש
האפוטרופוס הכללי יקיים בקביעות ביקורת על תקינות הרכוש המנוהל בידו; סדרי הביקורת, אופיה, תדירותה ואופן הרישום והמעקב אחרי מימצאיה ייקבעו בידי האפוטרופוס הכללי.
19. הנהלת חשבונות
(א) האפוטרופוס הכללי ינהל חשבון כולל לנכסים הנכללים בכל פרטה, ויפורטו בו התקבולים והתשלומים המתייחסים לכל נכס, ובכלל זה רווחיו והפסדיו בהשקעה משותפת על פי סעיף 10(ה) לחוק והוצאות ניהולו על פי סעיף 12(א) לחוק.
(ב) בתקנה זו, "נכס" - לרבות מספר נכסים מאותו סוג, כגון כלי בית, שבעדם נתקבל או שולם סכום כולל אחד.
20. התאמה למיכון
ניהול החשבון ייעשה לפי הכללים המקובלים, בשיטה מתאימה למערכת המיכון הקיימת במשרד האפוטרופוס הכללי, ובכלל זה מערכת המופעלת על ידי אמצעים אלקטרוניים וכל אמצעי אחר, בין אלקטרוני ובין ידני.
21. בקורת החשבונות
החשבונות יבוקרו לפחות אחת לחמש שנים וכן לפני סיום ניהולו של הנכס; הביקורת לפני סיום הניהול תיעשה בידי רואה-חשבון שייקבע בידי האפוטרופוס הכללי.
22. העסקת נציג
(א) אצילת סמכות לנציג בהתאם לסעיף 4(א) לחוק תהיה בהסכם בכתב שייערך עמו; לפי הצורך יכלול ההסכם בין היתר התחייבות מצד הנציג לשמירת סוד, בהתאם לסעיף 118(א) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
(ב) האפוטרופוס הכללי רשאי לשלם לנציג שכר בשיעור הנוהג או המקובל בעד השירות שהוא נתן או בשיעור שיפסוק בית המשפט, וכן רשאי הוא לשלם לו את הוצאותיו הממשיות, בגבול המוסכם עמו, ככל שהוסכם.
23. סודיות המסמכים
(א) תיקי האפוטרופוס הכללי ומסמכיו הם חסויים.
(ב) היתר על פי סעיף 13(א) לחוק לעיין במסמכים או לקבל העתק מהם יינתן על ידי האפוטרופוס הכללי בכתב, על יסוד בקשה הנתמכת בתצהירו של המבקש וראיות נוספות שהאפוטרופוס הכללי רשאי לתבוע ממנו להוכחת מעמדו כמעוניין ותום לבו.
(ג) נמסרו העתקי מסמכים כאמור בתקנת משנה (ב), יגבה האפוטרופוס הכללי מן המקבל את ההוצאות שהוציא בהכנתם.
24. הזמנות לחקירה
(א) החליט האפוטרופוס הכללי להזמין אדם לחקירה במשרדו על פי סעיף 5(ב) לחוק, ישלח לו הזמנה הערוכה לפי טופס 8/א לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע לחקירה.
(ב) בקשת האפוטרופוס הכללי לחקירת אדם על פי סעיף 17(א) לחוק תיערך לפי טופס 8/ב ותוגש לבית המשפט יחד עם ההודעה עליה, בשני עתקים שמהם ישלח אחד לאותו אדם; הבקשה תישמע בהקדם ככל האפשר.
25. גביית הוצאות הניהול (תיקון: תשמ"ה)
הוצאות הניהול, למעט שכרו של האפוטרופוס הכללי, ייגבו מן הנכסים עם תשלומיהן; לא כללו הנכסים כספים שמהם ניתן לגבותן במועד האמור, ולא היתה אפשרות של קיזוז על פי סעיף 12(ב) לחוק, ייגבו ההוצאות האמורות במועד הקרוב שבו יהיה הדבר אפשרי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה,
התשכ"א-1961, מיום תשלום ההוצאות ועד לגבייתן בפועל.
פרק ד': סיום הניהול
26. בקשת שחרור
(א) אדם המבקש להוכיח לאפוטרופוס הכללי כי הוא רשאי לקבל לידיו נכס המנוהל על ידו יגיש לו בקשה ערוכה לפי טופס 9; בבקשה יפרט המבקש את מהות זכויותיו בנכס ואת מקורן ויצרף לה את ראיותיו לכך.
(ב) העובדות הנכללות בבקשה תאומתנה בתצהירים של המבקש ושל אדם אחר שאיננו קרוב משפחה, ורשאי האפוטרופוס הכללי לתבוע מן המבקש כל ראיה נוספת; במקרים יוצאים מן הכלל רשאי האפוטרופוס הכללי לוותר על הגשת התצהיר הנוסף האמור.
(ג) נבעה זכותו של המבקש בנכס מירושה, יצרף לבקשתו תצהירים כאמור גם להוכחת זהותו של המוריש עם בעליו הקודם של הנכס.
27. החלטה בדבר סיום הניהול
סבור האפוטרופוס הכללי כי נתמלא ביחס לנכס תנאי מן התנאים הקבועים בסעיף 15(א) לחוק יורה על תום ניהולו, באישור חתום בידו, הערוך לפי טופס 10; באישור יצויין שמו של הזכאי לקבל את הנכס מידי האפוטרופוס הכללי.
28. מסירת הנכס
(א) האפוטרופוס הכללי רשאי למסור לזכאי את הנכס על אתר כנגד כתב התחייבות לפי טופס 11 שייחתם בידו או בידי בא כוחו, ורשאי הוא להתנות את המסירה באישור מוקדם של בית המשפט וכן בהחזר הוצאות הניהול, אם טרם ניגבו.
(ב) עם מסירת הנכס ימסור האפוטרופוס הכללי למקבלו את המסמכים שבידיו הנוגעים לנכס ועשויים לסייע למקבל בהמשך הטיפול בו, או העתקים מהם.
(ג) מסירת נכס שלא על פי תקנת-משנה (א) תהיה כנגד קבלת כתב קבלה חתום בידי המקבל או בא כוחו, שייערך לפי טופס 12.
29. סיום ללא מסירה
הוברר לאפוטרופוס הכללי שהנכס חדל להיות נכס עזוב והזכאי לקבלו נמנע מכך חרף הודעה בכתב שנשלחה אליו או אל בא כוחו בדואר רשום, ינקוט האפוטרופוס הכללי בהליכים על פי תקנות 30 ו-31 והוראת תקנה 32 תחול.
30. רישום שעבודים במקרים מיוחדים
(א) במקרים מיוחדים רשאי האפוטרופוס הכללי למסור את הנכס כאמור בתקנה 28(א) או לסיים את ניהולו על פי תקנה 29 גם אם טרם הוחזרו לו הוצאות הניהול, כולן או חלקן, אם סבר שיהיה זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע.
(ב) על יתרת ההוצאות שטרם נגבו ידאג האפוטרופוס הכללי לרישום שיעבוד על הנכס לטובתו, על פי סעיף 12(ג) לחוק, והוראות תקנה 17 יחולו, בשינויים המחוייבים; בנכס שהוא מקרקעין תהיה פניית האפוטרופוס הכללי אל רשם המקרקעין בהודעה לפי טופס 13.
31. דו"ח לבית המשפט (תיקון: תשמ"א, תשמ"ה, תשמ"ז)
(א) הדין וחשבון על פי סעיף 15(ב) לחוק יוגש לבית המשפט לפי טופס 14 ויכלול את הפרטה ליום השחרור, דו"ח כספי על התקבולים והתשלומים מאושר בידי רואה חשבון שנקבע בידי האפוטרופוס הכללי וכן תמצית מן הפעולות שביצע האפוטרופוס הכללי בנכס או בקשר עמו; הוראות תקנת משנה זו, למעט חובת צירוף הפרטה, ותקנה 32, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם בסיום ניהול על פי צו זמני, כאמור בתקנה 11.
(ב) הסתכמו כלל התקבולים בדו"ח הכספי בסכום שאינו עולה על חמישה עשר אלף שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדו"ח הכספי ללא אישור של רואה חשבון כאמור.
32. תעודת שחרור (תיקון: תשמ"ה)
(א) עם אישור הדו"ח לפי תקנה 31 (א) יתן בית המשפט לאפוטרופוס הכללי תעודת שחרור הערוכה לפי טופס 15.
(ב) נוהל נכס על פי החלטת האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 7 לחוק, יראו באישורו לפי תקנה 27 תעודת שחרור, ואחריותו על הנכס תסתיים עם מסירתו לזכאי.
33. ביטול הערות ושיעבודים
(א) האפוטרופוס הכללי ידאג למחיקת ההערות והשיעבודים שנרשמו על פי תקנה 17 או 30(ב) עם ביטול העילה ליצירתם.
(ב) הממונה על הרישום ימחק את ההערות והשיעבודים לבקשת האפוטרופוס הכללי על פי תקנת משנה (א).
34. העברת נכס לקנין המדינה
(א) בקשה להעברת נכס לקנין המדינה על פי סעיף 15(ג) לחוק תוגש על ידי האפוטרופוס הכללי על גבי טופס 16 ויצורף לה דו"ח לפי תקנה 31; המשיב בבקשה יהיה שר האוצר או מי שנתמנה לכך על ידו.
(ב) צו ותעודת שחרור על פי סעיף 15(ג) לחוק יערכו לפי טופס 17, והוראות תקנות 28(ג) ו-33 יחולו, בשינויים המחוייבים.
(ג) העברת הקנין כאמור בתקנת משנה (א) פטורה מכל אגרה, ולא יראוה כעסקה בנכס או כפעולה בו לענין התניית ביצועה בתשלום קודם של מס או תשלום חובה אחר על פי כל דין.
פרק ה': סמכויות
35. בית המשפט המוסמך
(א) בית המשפט המוסמך לענין סעיף 1 לחוק הוא בית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא נכס מנכסיו העזובים של אותם בעלים.
(ב) נמצאו נכסים כאמור באזורי שיפוטם של בתי משפט שונים והוחל בהליכים על פי החוק בשניים מהם או ביותר, רשאי בית המשפט להורות על העברת הדיון שבפניו לבית המשפט שבו הוחל בהליך הקודם, אם הדיון באותו הליך טרם הסתיים.
(ג) באין לבעלים כאמור בתקנת משנה (א) נכסים עזובים בארץ, מוסמך בית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריהם האחרון בארץ, או בית המשפט המחוזי בירושלים.
36. (בוטלה) (תיקון: תש"ס)
37. סמכויות המשנה לאפוטרופוס הכללי
סמכויותיו של המשנה לאפוטרופוס הכללי כסמכויות האפוטרופוס הכללי והוא יפעל לפי הנחיותיו של האפוטרופוס הכללי בדרך כלל או לענין מסויים.
38. סמכויות סגן האפוטרופוס הכללי (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ז)
(א) מבלי לגרוע מכלליות הוראתה של תקנת משנה (ב), יהיו לסגן האפוטרופוס הכללי, באזור סמכותו, סמכויותיו של האפוטרופוס הכללי, למעט אלה:
(1) הסמכות להחליט לנהל נכס עזוב ללא צו ניהול על פי סעיף 7 לחוק;
(2) הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 15,000 שקלים חדשים;
(3) הסמכות להחליט כי נתקיים תנאי מן התנאים לסיום הניהול בהתאם לסעיף 15(א) לחוק ולהורות כאמור בתקנה 27 וכן הסמכות לפנות אל בית המשפט בבקשה לפי סעיף 15(ג) לחוק.
(ב) סגן האפוטרופוס הכללי יפעל לפי הנחיות האפוטרופוס הכללי בדרך כלל או לענין מסוים.
39. תפקידי עזר
בכפיפות להוראות תקנה 38 רשאי האפוטרופוס הכללי להטיל על עובד מבין עובדי המדינה שהוא ממונה עליהם, תפקידי עזר לשם ביצוע החוק, ורשאי הוא להעניק לו לשם כך סמכות מסמכויותיו.
פרק ו': שונות
40. בקשות האפוטרופוס הכללי
בקשה המוגשת על ידי האפוטרופוס הכללי לבית המשפט על פי החוק שלא נקבעה לה הוראה מיוחדת בתקנות אלה תהיה בכתב ותיערך לפי טופס 18.
41. שינויים בשכר האפוטרופוס הכללי
לא יחליט בית המשפט על שינויים בשכרו של האפוטרופוס הכללי אלא על פי בקשתו,
או לאחר שתובא בפניו עמדתו בעל פה או בכתב.
41א. הצמדה (תיקון: תשמ"ה)
(א) הסכומים הנקובים בתקנות 16א, 31(ב) ו-38 (א) (2) ישתנו ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר וב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין השינוי ב-1 באפריל 1985 - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1984.
42. דו"ח שנתי
הדין וחשבון השנתי על פי סעיף 10(ו) לחוק יוגש לועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת באמצעות שר המשפטים.
43. תחילת תוקף
תחילתן של תקנות אלה מיום תחילתו של החוק.
התוספת
טופס /1א
(תקנה 6(א) (1))
(להלן הנעדר)
בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978
ובענין: הנכסים העזובים בעזבונו של המנוח:
1 (להלן - המוריש)
(השם המלא ושם האב) (מס' ת"ז)
בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול
היות שהמוריש נפטר והותיר אחריו עזבון ובו נכס או נכסים מסוג
המצויים בתחום שיפוטו של בית משפט זה, כמסומן בספר הנכסים השמור במשרדו של האפוטרופוס הכללי במספר הבקורת ;
והיות שהאפוטרופוס הכללי מצא בחקירה שערך כי מתקיימת בנכסים האמורים הגדרת "נכס עזוב" לפי סעיף 1 לחוק, וכי יש מקום שהוא ינהל אותם;
והיות שיתכן כי קיימים באותו עזבון נכסים נוספים שההגדרה האמורה מתקיימת בהם אך הם טרם נתגלו למבקש;
לכן מבקש האפוטרופוס הכללי כי בית המשפט יצווה עליו לנהל את כלל הנכסים העזובים בעזבונו של המוריש, ובכלל זה אלה שטרם נתגלו כאמור, ככל שישנם כאלה, בהתאם לסמכותו של בית המשפט על פי סעיף 6(א) לחוק.
הודעה על כוונתו של האפוטרופוס הכללי להגיש בקשה זו פורסמה ב ......2
ולא הוגשה לו התנגדות לה.3
............ .............. .........................................
(המקום) (התאריך) (החתימה, שם החותם ותארו)
_________________________________
1 יש לציין פרטים אלה במלואם, ככל שהם ידועים.
2 יש לציין את מקום הפרסום והתאריך; אם ניתן פטור מפרסום לפי תקנה 4 יש לציין את פרטיו.
3 אם הוגשה התנגדות יש לציין במקום "ולא" וגו': "והוגשה לו התנגדות לה מטעם............. (שמות המתנגדים) שהוזמנו לדיון כמשיבים בבקשה; עותק מכתב(י) ההתנגדות מצורף בזה."
טופס /1ב
(תקנה 6 (א) (2))
בבית המשפט המחוזי ב תיק ................
בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978
ובענין: הנכסים העזובים של 1:

(להלן - הנעדר)
בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול
היות שנודע לאפוטרופוס הכללי על קיומם של נכס או נכסים מסוג
המצויים בתחום שיפוטו של בית משפט זה, כמסומן בספר הנכסים השמור במשרדו של האפוטרופוס הכללי במספר הבקורת ;
הואיל והאפוטרופוס הכללי מצא בחקירה שערך כי הנכסים האמורים הם נכסיו של הנעדר ויש מקום לניהולם בידי המבקש בהיותם "נכסים עזובים", כהגדרתם בסעיף 1 לחוק וזאת מחמת מצבו הנוכחי של הנעדר, היינו 2;
והואיל ויתכן כי קיימים נכסים עזובים נוספים השייכים לנעדר וטרם נתגלו למבקש;
לכן מבקש האפוטרופוס הכללי כי בית המשפט יצווה עליו לנהל את כלל נכסיו העזובים של הנעדר, בהתאם לסמכותו של בית המשפט על פי סעיף 6(א) לחוק.
הודעה על כוונתו של האפוטרופוס הכללי להגיש בקשה זו פורסמה ב 3
ולא הוגשה לו התנגדות לה.4
................ ............... ..........................................
(המקום) (התאריך) (החתימה, שם החותם ותארו)
_________________________________
1 יש לציין את שמו המלא של הנעדר ומספר תעודת הזהות שלו ואת שם האב, ככל שידוע. אם מקור זכותו של הנעדר בנכסים הוא ירושה שעליה הוכרז כדין יש להוסיף גם את תיאורו כ-יורש חלקים בעזבונו של (שם המוריש) על פי צו ירושה שניתן בבית המשפט המחוזי ב ביום בתיק .
2 יש לתאר את המצב בקצרה כגון: "מקום המצאו הנוכחי של הנעדר אינו ידוע"; או - "על אף שזהותו של הנעדר ומקום המצאו ידועים אין הוא מסוגל לנהוג בנכסים מינהג בעלים או לנהלם, בשל התנאים שבהם הוא נתון כיום: (תיאור התנאים בקצרה)"
3 ראה הערה (2) בשולי טופס 1/א.
4 ראה הערה (3) בשולי טופס 1/א.
טופס /1ג
(תקנה 6 (א) (3))
בבית המשפט המחוזי ב תיק ................
בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978
ובענין: נכסים שזהות בעליהם לא ידועה המהווים

1 (להלן - הנכס)
בקשת האפוטרופוס הכללי למתן צו ניהול
הואיל והאפוטרופוס הכללי מצא בחקירה שערך כי הנכס, הנמצא בתחום שיפוטו של בית משפט זה, הוא "נכס עזוב" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, שכן זהות בעלו היא בלתי ידועה;
והואיל ולדעת האפוטרופוס הכללי יש מקום לניהולו של הנכס בידיו - לכן מבקש האפוטרופוס הכללי כי בית המשפט יצווה עליו לנהל את הנכס, בהתאם לסמכותו על פי סעיף 6(א) לחוק.
הודעה על כוונתו של האפוטרופוס הכללי להגיש בקשה זו פורסמה ב 2
ולא הוגשה לו התנגדות לה3
................ ............... ..........................................
(המקום) (התאריך) (החתימה, שם החותם ותארו)
_________________________________
1 יש לציין את מהות הנכס ואת פרטי זיהויו, כגון: "בנין הנמצא ברחוב
מס' בישוב ", או "מגרש הידוע כחלקה בגוש ";
אם הנכס הוא ירושה שהוכרזה כדין, או חלק ממנה, יש לציין: "חלק
בעזבונו של (שם המוריש) על פי צו ירושה שניתן בבית המשפט המחוזי ב ביום בתיק , השייך ליורשיו הבלתי ידועים".
2 ראה הערה (2) בשולי טופס /1א.
3 ראה הערה (3) שם.
טופס 2
(תקנה 10)
בבית המשפט המחוזי ב תיק ................
בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978
ובענין: 1
צו ניהול
בהתאם לסעיף 6(א) לחוק האמור הנני מורה בזה לאפוטרופוס הכללי לנהל את הנכסים העזובים שצויינו לעיל, כבקשתו-2 מיום בתיק זה.
צו זה ניתן ביום

(שופט)
_________________________________
1 יש לפרט על פי האמור בבקשה נשוא הצו ליד הערה 1 שבטופס /1א, /1ב או /1ג, לפי הענין.
2 אם הצו ניתן לפי בקשתו של אחר יש לציינו כאן, אחרי תוספת "של".
טופס 3
(תקנה 11 (א))
בבית המשפט המחוזי ב תיק ................
בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978
ובענין: ניהול זמני של-1

(להלן הנכס)
בקשה לצו ניהול זמני
בהתאם לסעיף 6(ג) לחוק מבקש בזה האפוטרופוס הכללי מבית המשפט להורות לו לנהל באורח זמני את הנכס, לשם שמירתו ושמירת הזכויות בו.
ואלה נימוקי הבקשה:

................ ............... ..........................................
(המקום) (התאריך) (החתימה, שם החותם ותארו)
_________________________________
1 יש לציין את מהות הנכס ואת פרטי זיהויו. ניתן לכלול בבקשה מספר נכסים
המצויים במקום אחד, כאשר יש להניח כי הם שייכים לאותם בעלים (כמו דירת מגורים והמטלטלין שבתוכה), אך במקרה כזה יש לציין כל אחד מן הנכסים בנפרד.
טופס 4
(תקנה 11 (א))
בבית המשפט המחוזי ב תיק ................
בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978
ובענין: ניהול זמני של-1
............ (להלן הנכס)
צו
הנני מורה בזה לאפוטרופוס הכללי לנהל את הנכס באורח זמני, וזאת בהתאם לסעיף 6(ג) לחוק האמור ועל פי בקשתו מיום בתיק זה.
צו זה ניתן ביום תוקפו מעת נתינתו ועד ליום .

(שופט)
_________________________________
1 יש לציין את מהות הנכס ואת פרטי זיהויו, על פי האמור בבקשה.
תוספת (תיקון תשמ"ה)
טופס 5
(תקנה 12 (א))
האפוטרופוס הכללי בישראל
תעודת ניהול מס' ..........
בענין: 1 תיק
בהתאם לסמכותי על פי סעיף 7 לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978, החלטתי לנהל את הנכס(ים) הרשום(ים) לעיל ללא צו של בית המשפט, וזאת מיום .
תעודה זו ניתנת בהתאם לתקנה 12(א) לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) תשל"ח-1978.
ירושלים ..............................
(התאריך) (האפוטרופוס הכללי)
_________________________________
1 יש לציין את מהות הנכס ואת פרטי זיהויו. ניתן לכלול בתעודה, בפירוט זה, מספר נכסים המצויים במקום אחד כשיש להניח כי הם שייכים לאותם בעלים.
טופס 6
(תקנה 14)
האפוטרופוס הכללי
כרטיס רכוש מס'
תיק
בעל(י) הרכוש: *
כלל נכסי עזבון

נכסי נעדר(ים)

בעלים לא ידועים

* סמן v.
ניהול לפי צו ביהמ"ש המחוזי ב מיום בתיק לפי החלטה עפ"י סע' 7, מס' .........מיום ..............
חלק א': הנכסים ביום תחילת הניהול
(א) מקרקעין
מהות הנכס יעודו המקום הגוש החלקה השטח החלק שוויו הכנסות
הכולל שבניהול יש/אין


(ב) כספים וניירות ערך (יש לפרט לפי מהותם, ערכם ומקומות המצאם)


(ג) תכשיטים וחפצי ערך הניתנים לשמירה בכספת
מהות החפץ ותיאורו שוויו מקום הפקדתו


(ד) מטלטלין בעלי ערך מיוחד
מהות החפץ ותיאורו שוויו מקום הפקדתו


(ה) מטלטלין אחרים
מהות החפץ ותיאורו שוויו מקום הפקדתו


(ו) זכויות אחרות (יש לפרט לפי (ב) לעיל)


הערות:

אנו החתומים מטה ו ערכנו פרטה זו בתאריך היום, ואנו מעידים על נכונותה לפי מיטב ידיעתנו.

(המקום) (התאריך) (חתימה) (חתימה)
חלק ב': תוספות
מס' הנכס העילה התאריך שם החותם שם חותם
וחתימה וחתימה
חלק ג': גריעות
מס' הנכס האסמכתה התאריך שם החותם שם החותם
וחתימה וחתימה
פרטים על סיום הניהול:
החלטת האפוטרופוס הכללי בדבר סיום הניהול ניתנה ביום
על פי תקנה

תאריך שם וחתימה
טופס 7
(תקנה 14 (ג))
האפוטרופוס הכללי
כתב סמכות לעריכת פרטה מס'
אל:
בהתאם לתקנה 14(ג) לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל"ח-1978,
הנני מסמיכך לערוך פרטות ולשנותן על פי הוראות התקנות האמורות, לגבי נכסים המנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי לפי כל דין.

(המקום) (התאריך) (חתימה, שם החותם ותוארו)
טופס /8א
(תקנה 24(א))
האפוטרופוס הכללי
(רשום - עם אישור מסירה)
הכתובת
טלפון
התאריך
מס' התיק
לכבוד


א.ג.נ.
הנדון: ..........................
(מהות הענין)
הזמנה לחקירה על פי חוק האפוטרופוס הכללי,
תשל"ח-1978 (להלן - החוק)
היות שנודע לאפוטרופוס הכללי על נכס הקשור לכאורה בענין האמור לעיל ויש יסוד להניח שהוא "נכס עזוב", כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, החליט האפוטרופוס הכללי, על פי חובתו שבחוק, לערוך חקירה כדי לברר אם יש מקום לניהולו של הנכס על ידיו.
לפיכך הנך מוזמן(ת) בזה למסור את עדותך ולהחקר בענין האמור במשרדו של האפוטרופוס הכללי, בכתובת הרשומה לעיל, ביום
בשעה בחדר .
הנך מתבקש(ת) להביא עמך את תעודת הזהות שלך וכל מסמך או חומר אחר המצוי ברשותך ועשוי לסייע לקידום החקירה.
בכבוד רב,
..................
(חתימה, שם החותם ותוארו)
אנא לתשומת לבך:
1. בהתאם לסעיף 18(א) לחוק, סירוב למסור מידע או מסמך הנדרשים על ידי האפוטרופוס הכללי במסגרת תפקידו האמור הוא עבירה פלילית שדינה מאסר שנה או קנס עשרת אלפים לירות. כן חלה עליך החובה להופיע ולהעיד כנדרש, בשבועה או בהן צדק, להשיב נכונה על כל השאלות ולהמציא את המסמכים או המוצגים שברשותך כאמור בסעיפים 11-9 לחוק ועדות החקירה, תשכ"ט-1968, ובסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות). האפוטרופוס הכללי רשאי להטיל עליך, אף שלא בפניך, קנס שלא יעלה על 200 לירות על אי קיום אחת מן החובות הללו, ואי הענות חוזרת לדרישה כאמור, ללא הצדק סביר מצדך, היא עבירה פלילית שדינה מאסר שנתיים.
2. בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק, פרוטוקול חקירתך יהיה קביל כראיה על תוכנו בכל הליך משפטי שהאפוטרופוס הכללי צד בו.
3. בהתאם לסעיף 17(ד) לחוק, דינו של מי שהוזמן לחקירה לענין הוצאותיו ושכרו כדין עד שהוזמן להעיד בבית המשפט בהליך אזרחי.
טופס /8ב
(תקנה 24(ב))
בבית המשפט המחוזי ב תיק ................
בענין:
חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978
ובענין:
(מהות הענין שלשמו מוגשת הבקשה)
הודעה על הזמנה לחקירה
אל:
(שם מלא ומען)
דע כי ביום בשעה או בסמוך לאחריה יתבקש בית המשפט על ידי האפוטרופוס הכללי להזמינך לחקירה בענין שצויין לעיל, וזאת בהתאם לסעיף 17(א) לחוק האמור, וכן להטיל עליך את הוצאות בקשה זו.
הנך מוזמן בזה להופיע בבית המשפט במועד האמור.
ואלה נימוקי הבקשה:

(המקום) (התאריך) (חתימה, שם החותם ותוארו)
טופס 9
(תקנה 26(א))
חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978
בקשה לקבלת נכס מידי האפוטרופוס הכללי
אני החתום(ה) מטה:

(השם המלא של המבקש(ת) (שם האב) (שם האם) (מס' ת.ז. או דרכון)
אשר מענו הקבוע הוא ב-
(המדינה) (העיר) (הרחוב והבית)
מצהיר(ה) בזה כדלקמן:
1. שמי, פרטי זהותי וכתובתי הם כרשום לעיל.
2. אני הוא הבעל החוקי של הנכס(ים) הרשום(ים) להלן1, המנוהל(ים) על ידי האפוטרופוס הכללי:2


3. זכותי בנכס(ים) האמור(ים) נובעת מ-3, ולהוכחתה הנני מצרף בזה את המסמכים והתצהירים הבאים:4
(1) (3)
(2) (4)
4. כן מצרף(ת) אני לבקשתי אישור ממנהל מס עזבון מיום
על תשלום המס המגיע/כי אין מצדו התנגדות לשחרור הנכסים לטובתי 5.
לפיכך הנני מבקש(ת) בזה, כי האפוטרופוס הכללי יסיים את טיפולו בנכס(ים) האמור(ים) וימסר(ם) לידי/לידי בא כוחי:

(שמו של בא כוחי) (מען)
............. ..........................
(המקום) (התאריך) (חתימת המבקש(ת)
תצהיר
אני הח"מ מס' ת"ז (או דרכון)
לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר את האמת, וכי אהיה צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר(ה) בזה כי כל הפרטים שצויינו בבקשתי דלעיל הם אמת.

(חתימת המצהיר)
הנני מאשר בזה כי ביום הופיע(ה) בפני עורך דין
במשרדי ברחוב מר/גב' שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מס' /המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
..............
עורך דין
_________________________________
1 אם למבקש זכות זונה בנכס, יש לפרטה.
2 בנכסי עזבון יש לציין גם את שם המוריש ופרטי צו הירושה/צו קיום הצוואה שניתנו אחריו.
3 יש לציין את מקור זכותו של המבקש בנכס (כגון: רכישה, ירושה וכד').
4 בהתאם לתקנות 26(א) ו (ב), על המבקש לצרף לבקשה ראיות בדבר מהות זכויותיו בנכסים ומקורן, ועליו לאמת את העובדות הנכללות בבקשה בתצהירים של המבקש ושל אדם אחר שאיננו קרוב משפחה. כאשר זכותו של המבקש נובעת מירושה עליו לצרף לבקשה תצהירים כאמור גם להוכחת זהותו של המוריש עם בעליו הקודם של הנכס (תקנה 26(ג) לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), תשל"ח-1978).
5 נדרש רק לגבי ירושה מאדם שנפטר לאחר 1.4.49.
טופס 10
(תקנה 27)
חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978
אישור לסיים טיפול בנכס
תיק ..............
הנכס הנדון:
(להלן - הנכס)
ניתן בזה אישור, כי הוכח להנחת דעתי שהאדם שפרטיו רשומים להלן באישור זה רשאי לקבל לידיו את הנכס, וכי הוא מסוגל לנהוג בו מינהל בעלים או לנהלו.
לפיכך הנני מורה על נקיטה באמצעים הנדרשים לסיום טיפולו של האפוטרופוס הכללי בנכס, וכן כי מועד המסירה יהיה מיד לאחר


פרטי זהותו של הרשאי לקבל את הנכס:

(השם המלא) (שם האב) (מס' ת.ז. או דרכון)

(המען)

(באמצעות ב"כ ששמו) (ומענו)
ירושלים,
(התאריך) (האפוטרופוס הכללי)
טופס 11
(תקנה 28 (א))
לכבוד
האפוטרופוס הכללי מס' התיק ...........
ירושלים
א.נ.,
כתב קבלה והתחייבות הניתן בקשר עם קבלת רכוש
לפני מתן צו שחרור
אני הח"מ
(שם פרטי) (שם משפחה) (מס' ת.ז.) (מען)
מאשר בזה כי קיבלתי מאת האפוטרופוס הכללי בישראל את הרכוש דלהלן:
1) מזומנים בלירות
במטבע חוץ
2) ניירות ערך
3) זכויות
4) נכסי דלא ניידי
5) שונות
הנני מתחייב כלפי האפוטרופוס הכללי להחזיר לו את הרכוש הנ"ל שקבלתי תוך 10 ימים מיום דרישתו הראשונה בכתב אלי, אם יתברר כי הרכוש שקבלתי אינו שייך לי; ואם הרכוש לא יימצא עוד בידי בעת קבלת אותה דרישה - את שוויו במזומנים, לפי ערכו המשוערך ליום התשלום בפועל על ידי. כל ההוצאות שתגרמנה לאפוטרופוס הכללי עקב הבירורים שינהל בענין זה יוחזרו לו על ידי; כמו כן אפצה אותו על כל הנזקים שיגרמו לו בקשר לכך.
אני מסכים לשחרורו של האפוטרופוס הכללי מצו הניהול שניתן בתיק
ומוותר על הופעתי בקשר לכך בבית המשפט.

(תאריך) (חתימה)
מר בעל ת"ז חתם לעיל בפני ב
(מקום החתימה)
היום עורך דין
טופס 12
(תקנה 28 (ג))
לכבוד
האפוטרופוס הכללי מספר תיק
ירושלים
א.נ.,
כתב קבלת רכוש על פי תעודת שחרור של בית משפט
אני הח"מ
(שם פרטי) (שם משפחה) (מס' ת.ז.) (מען)
מאשר בזה כי בתאריך היום קבלתי מאת האפוטרופוס הכללי בישראל את הרכוש דלהלן, בהתאם להוראת בית המשפט המחוזי ב
מיום בתיק בית המשפט: :
(1) מזומנים בלירות
במטבע חוץ
(2) ניירות ערך
(3) זכויות
(4) נכסי דלא ניידי
(5) שונות

(תאריך) (חתימה)
מר בעל ת.ז. חתם לעיל בפני
ב
(מקום חתימה)
היום ........................
עורך דין
טופס 13
(תקנה 30 (ב))
לכבוד
רשם המקרקעין ב האפוטרופוס הכללי
תיק מס' ..............
............................
(הכתובת והתאריך)

הנדון ................................................. (להלן - הנכס)
(גוש) (חלקה)
רישום שיעבוד ראשון
הואיל והאפוטרופוס הכללי סיים את ניהולו של הנכס, הרשום בספרי המקרקעין על שם כשנותרה לזכותו של האפוטרופוס הכללי יתרת חוב בגין הוצאות ניהול הנכס בסך לירות;
והואיל והוצאות הניהול מהוות שיעבוד ראשון על הנכס על פי סעיף 12(ג) לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978;
הנך מתבקש לרשום על הנכס שיעבוד ראשון לזכות האפוטרופוס הכללי בגובה הסכום האמור, כפי שישתנה מזמן לזמן על פי התנאים שקבע האפוטרופוס הכללי ביחס אליו, בהתאם לסמכותו הקבועה בתקנה 30(א) לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) תשל"ח-1978.
נא לאשר.
........................................
(החתימה, שם החותם ותארו)
טופס 14
(תקנה 31)
בבית המשפט המחוזי ב תיק .............
בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978
ובענין: סיום הניהול של נכסי 1
דו"ח האפוטרופוס הכללי
חלק א' - תמצית פעולותיו של האפוטרופוס הכללי בנכסים:
תחילת הניהול היתה ביום על פי צו בית המשפט
מיום בתיק. מיום תחילת הניהול ועד לתאריך היום ביצע האפוטרופוס הכללי בנכסים פעולות אלה 2:


חלק ב' - פרטת הרכוש ליום השחרור:
1) נכסי דלא ניידי
2) זכויות
3) מזומנים בלירות
במטבע חוץ
4) ניירות ערך
5) שונות
חלק ג' - תקבולים ותשלומים:
בתקופת הניהול בוצעו הפעולות הכספיות המפורטות בדו"ח המצ"ל כנספח א'.
חלק ד' - זהות מקבל הנכסים 3:


הנכסים נמסרו למקבל ביום / טרם נמסרו למקבל האמור לעיל 4.
בית המשפט מתבקש לאשר את פעולותיו של האפוטרופוס הכללי ביחס לנכסים כמפורט בדו"ח זה, ולשחררו מתפקידו.

(המקום) (התאריך) (החתימה, שם החותם ותוארו)
________________________________
1 יש לציין את זהות בעל הנכסים על פי האמור בצו הניהול.
2 לציין בקצרה את מהות הפעולות.
3 כמפורט בטופס 10.
4 מחק את המיותר.
נספח א'
האפוטרופוס הכללי - דו"ח על תקבולים ותשלומים
בענין נכסי
לתקופה מיום עד יום
(תיק האפוטרופוס הכללי מס' )
תקבולים תשלומים
הפירוט הסכום הפירוט הסכום
........... .......... ............ ...........
........... .......... ............ ...........
ס"ה ............ ס"ה ..............

נערך ביום
שם החותם, תוארו, וחתימתו)
אישור
הריני מאשר בזה, כי בקרתי דו"ח תקבולים ותשלומים זה של האפוטרופוס הכללי בענין נכסי לתקופה מיום עד יום וכי החשבון נמצא מתאים לרשום בספרי האפוטרופוס הכללי ולמסמכים המשתייכים אליו.

(המקום) (התאריך) (שם המבקר וחתימתו)
טופס 15
(תקנה 32)
בבית המשפט המחוזי ב תיק ..............
בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978
תעודת שחרור
לאחר עיון בדו"ח האפוטרופוס הכללי מיום בתיק הנ"ל ניתן בזה צו המשחרר את האפוטרופוס הכללי מתפקידו ופוטרו מכל אחריות ביחס לנכסי 1, וזאת מיום 2.

(תאריך) (שופט)
_________________________________
1 יש לפרט בהתאם לאמור בדו"ח, על פי הערה 1 בטופס 14.
2 לגבי נכסים שנמסרו למקבל על פי תקנה 28(א) יש לציין את התאריך שבו בוצעה המסירה בפועל; לגבי נכסים שתקנה 29 חלה עליהם, יש לציין את תאריך הגשת הדו"ח לביהמ"ש, ואילו לגבי הנכסים שעליהם חלה הסיפה של תקנה 32 יש לציין את תאריך המסירה שעליו יורה בית המשפט.
טופס 16
(תקנה 34 (א))
בבית המשפט המחוזי ב תיק ..............
בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978
ובענין נכסי:
המבקש: האפוטרופוס הכללי
המשיב: שר האוצר
בקשה להעברת נכס לקנין המדינה
בהתאם לסעיף 15(ג) לחוק
1. בקשה זו מתייחסת לנכסים המפורטים להלן:


שביחס אליהם ניתן לאפוטרופוס הכללי ביום צו ניהול מטעם בית המשפט במחוזי ב בתיק
2. פעולותיו של המבקש לגילוי בעלי הנכסים האמורים כללו בין היתר פרסומים אלה:

(לציין מקומות הפרסומים ותאריכיהם)
3. פעולות נוספות שערך המבקש לשם גילוי בעלי הנכסים:


4. כל פעולותיו של המבקש לאיתור בעלי הנכסים עלו בתוהו, ולדעתו אין עוד הצדקה להמשך ניהולם של הנכסים על ידיו ובית המשפט מתבקש לכן לצוות על העברתם לקנין המדינה.
דו"ח האפוטרופוס הכללי מצורף כנספח א' לבקשה זו.
ירושלים
(התאריך) (האפוטרופוס הכללי)
טופס 17
(תקנה 34 (ב))
בבית המשפט המחוזי ב תיק ...............
בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978
ובענין נכסי:
צו העברת נכסים לקנין המדינה ותעודת שחרור
בהתאם לבקשת האפוטרופוס הכללי מיום , ולאחר שבית המשפט שוכנע על פיה שאין הצדקה שהאפוטרופוס הכללי ימשיך לנהל את הנכסים הרשומים להלן, ניתן בזה צו להעבירם לקנין המדינה, בהתאם לסעיף 15(ג) לחוק.
ואלה הנכסים:


עם העברת הנכסים בהתאם לצו זה יהיה האפוטרופוס הכללי משוחרר מכל אחריות בקשר עמם.

(תאריך) (שופט)
טופס 18
(תקנה 40)
בבית המשפט המחוזי ב תיק ...............
בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978
ובענין: 1
המשיב: 2
(שם וכתובת)
בקשת האפוטרופוס הכללי
ל ......................... 3
אל: המשיב
דע כי ביום בשעה או בסמוך לאחריה יתבקש בית המשפט על ידי האפוטרופוס הכללי ל וכי הוצאות בקשה זו יהיו 4.
ואלה נימוקי הבקשה:
1.
2.

(המקום) (התאריך) (החתימה, שם החותם ותוארו)
_________________________________
1 יש לפרט את נשוא הבקשה, כגון "נכסיו העזובים של פלוני".
2 יש להעביר קו מחיקה, במקרה שאין משיב לבקשה.
3 יש לציין את מהות הבקשה.
4 אם אין משיב תיפתח הבקשה במלים אלה: "האפוטרופוס הכללי מבקש מבית המשפט ".
_________________________________
1 ק"ת תשל"ח, 1600; תשמ"א, 2; תשמ"ה, 1107; תשמ"ז, 271; תש"ס, 622.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ