אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ד-1954

תקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ד-1954

תקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ד-1954 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"א, תשס"ה)
לענין תקנות אלה -
"בן משפחה" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק;
"גוף מוכר" - פירושו - חברה קדישא וכל חבר אנשים ששר הבריאות הכיר בו לענין תקנות אלה כמוסמך לטפל בקבורת מתים, בארץ כולה או באזור מסויים בה.
"דגימה" דגימה ביולוגית שאינה עולה על 20 גרם שנלקחה מנתיחת גוויה לצורך קביעת סיבת המוות.
2. טופס (תיקון: תשמ"א)
הסכמה כמשמעותה בחוק תינתן באחד מהטפסים שבתוספת לתקנות אלה, לפי הענין.
3. (בוטלה) (תיקון: תשמ"א)
4. חובת הודעה על גוויה שהותרה (תיקון: תשמ"א)
נפטר אדם ויש ממנו הסכמה בכתב שגוויתו תשמש למטרות מדעיות, מי שהגוויה ברשותו יודיע על כך מיד לבית-ספר לרפואה.
5. חובת בית-ספר לרפואה לענות להודעה (תיקון: תשמ"א)
קיבל בית-ספר לרפואה הודעה כאמור בתקנה 4, יודיע מיד למי שהגוויה ברשותו, אם הוא דורש אותה לשם ביתור לצרכי לימוד ומחקר ואם לאו.
6. העדר דרישה של בית-ספר לרפואה
לא נתקבלה מבית-הספר לרפואה הודעה כאמור עד שעברו ארבעים ושמונה שעות משעת המוות או משעת הימצא הגוויה, יראו את בית-הספר לרפואה כמוותר על הגוויה.
7. חובה למסור גוויה שנדרשה (תיקון: תשל"ז, תשמ"א)
נתקבלה מבית-ספר לרפואה דרישה לגוויה תוך ארבעים ושמונה שעות כאמור, מי שהגוויה ברשותו ימסור אותה לבית-הספר שדרשה בתום המועד האמור.
8. העברת גוויה (תיקון: תשל"ז)
העברת גוויה לבית-ספר לרפואה תיעשה בידי בית-הספר לרפואה ועל חשבונו.
9. אישור על קבלת הגוויה
(א) בשעת מסירת הגוויה יחתום בא-כוח בית-הספר לרפואה על קבלה בשלושה טפסים בה יצויינו פרטים אלה בדבר המת, במידה שהם ידועים:
(1) השם;
(2) המין;
(3) מקום הלידה, תאריכה או הגיל המשוער;
(4) מקום המגורים האחרון;
(5) ההתעסקות;
(6) שעת המוות;
(7) העדה הדתית שעמה נמנה;
(8) התאריך והשעה של מסירת הגוויה;
(9) מקום מסירת הגוויה.
(ב) טופס אחד של הקבלה האמורה בתקנת משנה (א) יישאר בידי בית-הספר לרפואה, הטופס השני יימסר לידי מי שהגוויה היתה ברשותו והשלישי - לידי רשם הלידות והפטירות המוסמך.
10. פנקס הגוויות
בית-הספר לרפואה ינהל פנקס בו יירשמו הפרטים ביחס לכל גוויה כאמור בתקנה 9(א) וכן תאריכה ושעתה של הוצאת הגוויה או חלקים ממנה מרשותו, השם והכתובת של האדם אשר לו נמסרה הגוויה או חלקים ממנה, ואם נקברה - התאריך והמקום של הקבורה.
11. התנגדות לשמירת גוויה בידי בית ספר לרפואה (תיקון: תשמ"א)
בן משפחה וגוף מוכר רשאים לדרוש את הגוויה לענין סעיף 5(ב) לחוק; התנגד אחד מהם שהגוויה או חלק מנה יישמרו בידי בית ספר לרפואה, תהא ההתנגדות בתוקף אם נמסרה במכתב רשום שנשלח לבית הספר לרפואה לפחות חודש לפני תום שנה מיום מסירת הגוויה לבית הספר.
12. אישורים לניתוח אנטומיה פתולוגית (תיקון: תשס"א)
(א) הרופאים המוסמכים לקבוע בתעודה שנחתמה על ידיהם שניתוח גוויה משמש לאחת המטרות המותרות לפי החוק כאמור בסעיף 6 לחוק, הם:
(1) לגבי אדם שמת בבית חולים - הרופא שטיפל בו באחרונה לפני מותו, מנהל של בית-החולים או ממלא מקומו, ומנהל המחלקה של בית החולים שבה מת האדם או ממלא מקומו;
(2) (א) לגבי אדם שמת מחוץ לבית חולים - הרופא שטיפל בו באחרונה לפני מותו, ואם לא היה בטיפולו של רופא - כל רופא אחר, רופא ממשלתי ומנהל בית חולים או מנהל המכון הפתולוגי לרפואה משפטית על שם ליאופולד גרינברג, ובהעדרו - ממלא מקומו;
(ב) היה האדם המת חייל, יכול שיהיה אחד משלושת הרופאים קצין רפואה ראשי של צה"ל או רופא אחר שהוא הסמיך ודרגתו אינה פחות מסגן אלוף.
(ב) היתה מטרת ניתוח הגוויה הכשרת רופאים לביצוע פעולות ניתוחיות מצילות חיים, לא יחתום רופא על קביעה לפי תקנת משנה (א) אלא אם כן הניתוח נמנה עם הסוגים המפורטים ברשימה שפרסם המנהל הכללי של משרד הבריאות.
13. עונשין (תיקון: תשמ"א)
העובר על תקנות 9 או 10, דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס 1000 שקלים, או שני הענשים כאחד.
תוספת (תיקון: תשס"א, תשס"ה)
(תקנה 2)
טופס 1
הסכמה לביתור גוויה לצרכי לימוד ומחקר
אני בעל ת"ז
שם משפחה שם פרטי
מסכים שגוויתי תשמש למטרות מדעיות.

תאריך חתימה
טופס 2 (תיקון: תשס"ה)
הסכמה בלתי מסוייגת לניתוח גוויה
אני בעל ת"ז
שם משפחה שם פרטי
מסכים שגוויתי תנותח ודגימות שניטלו ממנה ישמשו לצורכי מחקר, הוראה ובקרת איכות.
הגבלות*...........................................................................................

תאריך חתימה
* אם ההסכמה מוגבלת רק לנתיחה או לשימוש בחלק מהדגימות יש לציין זאת.
טופס 2א (תיקון: תשס"א)
הסכמה לניתוח גוויה למטרות ריפוי שלאדם -
פעולות ניתוחיות מצילות חיים
אני מס' זהות
מסכים שגוויתי תנותח לאחר פטירתי, לשם הכשרת רופאים לביצוע פעולות ניתוחיות מצילות חיים.
תאריך חתימה:
טופס 3
הסכמה לניתוח גוויה
(להוצאת חלקים לריפויו של אדם)
אני בעל ת"ז
שם משפחה שם פרטי
מסכים שגוויתי תנותח לאחר פטירתי לשם הוצאת חלקים ממנה לריפויו של אדם.
הגבלות*

תאריך חתימה
*אם ההסכמה מוגבלת לאברים או חלקים מסויימים בלבד, יש לציין זאת.
טופס 4 (תיקון: תשס"ה)
הסכמת בן משפחה לניתוח שלאחר המוות
אני בעל ת"ז
שם משפחה שם פרטי
מסכים לניתוח שלאחר המוות של
שם משפחה שם פרטי
ולשימוש בדגימות שניטלו ממנה לצורכי מחקר, הוראה ובקרת איכות.
הגבלות* ..........................................................................................

תאריך חתימה

קרבת החותם לנפטר (בן-זוג/ילד/הורה/אח/אחות)
* אם ההסכמה מוגבלת רק לנתיחה או לשימוש בחלק מהדגימות יש לציין זאת.
טופס 5 (תיקון: תשס"א)
הסכמת בן משפחה לניתוח שלאחר המוות למטרות ריפויו
של אדם - פעולות ניתוחיות מצילות חיים
אני בעל ת"ז
מסכים לניתוח שלאחר המוות של
מס' זהות
לשם הכשרת רופאים לביצוע פעולות ניתוחיות מצילות חיים מסוג:

תאריך: חתימה:
קרבת החותם לנפטר (בן זוג/ילד/הורה/אח)"
______________________________
1 ק"ת תשי"ד, 334; תשל"ד, 2298; תשל"ז, 945; תשמ"א, 329; תשס"א, 304; תשס"ה,624.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ