אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות האזרחות, תשכ"ט-1968

תקנות האזרחות, תשכ"ט-1968

תקנות האזרחות, תשכ"ט-1968 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק האזרחות, התשי"ב-1952, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה" - לרבות הודעה, הצהרה, ביטול הצהרה, בקשת-אזרחות, בקשה לבירור אזרחות, בקשה להתאזרחות, בקשה לבטל אזרחות, בקשה לוותר על אזרחות, בקשה לתעודה המעידה על אזרחות.
2. בקשה וצירופים לה4
בקשה תוגש בכתב לשר הפנים ויצורפו אליה מיסמכים ותמונות כפי שיורה מי שהסמיך לכך.
3. מקום הגשת הבקשה (תיקון: תשל"ב)
בקשה תוגש -
(1) בישראל, באחד מאלה:
(א) בלשכה המחוזית או הנפתית לעליה ומרשם במינהל המחוז או הנפה שבהם מקום-מגוריו הקבוע של המבקש;
(ב) באגף לעליה ומרשם, במשרד הפנים, הקריה, ירושלים;
(2) בחוץ-לארץ - בנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של ישראל או נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינה המייצגת את ענייניה של ישראל הקרובה למקום מגוריו של המבקש.
4. פרטים נוספים וראיות (תיקון: תש"ל)3
שר הפנים או מי שהסמיך לכך רשאי לדרוש ממגיש בקשה, שימציא לו פרטים נוספים על אלה שמסר בבקשתו, וכן ראיות לאימות הפרטים שמסר בבקשתו.
5. התאזרחות (תיקון: תשל"א)3
(א) החליט שר הפנים או מי שהסמיך לכך להעניק את האזרחות הישראלית לפי סעיף 5(ב) לחוק, ישלח הודעה בכתב למגיש הבקשה, לבוא תוך שלושה חדשים מיום משלוח ההודעה האמורה, להצהיר אמונים כאמור בסעיף 5(ג) לחוק.
(ב) מבקש להתאזרח שלא הצהיר אמונים תוך התקופה האמורה בתקנה 5(א), ולא היתה לו סיבה סבירה, בטלה בקשתו להתאזרחות.
6. הצהרת אמונים (תיקון: תש"ל)3
(א) הצהרת אמונים לפי סעיף 5(ג) תינתן -
(1) בישראל, בפני אחד מאלה:
סגן המנהל הכללי לעליה ומרשם;
מנהל המחלקה לעליה ואזרחות;
מונה על המחוז או סגנו;
מנהל לשכה לעליה ומרשם;
אדם אחר שהסמיך שר הפנים לכך, בהודעה ברשומות;
(2) בחוץ-לארץ - בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל.
(ב) לאחר ההצהרה ירשום ויחתום בתעודת האזרחות מי שבפניו ניתנה ההצהרה שהיא ניתנה בפניו על-ידי המתאזרח.
7. תחילת הוויתור (תיקון: תשל"א)4
הסכים שר הפנים או מי שהסמיך לכך לוויתור על האזרחות הישראלית, יקבע את היום שבו מתבטלת האזרחות והודעה על כך תישלח למצהיר בכתב.
8. החזרת מסמכים
מי שנשלחה לו הודעה לפי תקנה 7 יחזיר למשרד הפנים דרכון ישראלי, תעודת התאזרחות או תעודת אזרחות וכן כל מיסמך אחר המעיד על אזרחות ישראלית שברשותו.
8א. הודעה על רצון להישאר אזרח ישראלי (תיקון: תשל"ז)
לענין סעיף 11(ב) לחוק, אזרח ישראלי בגיר הנמצא בחוץ-לארץ והרוצה להישאר אזרח ישראלי, ימסור הודעה בכתב בנציגות ישראל בחוץ-לארץ לפחות פעם בשבע שנים על רצונו זה; אזרח כאמור אשר קיבל דרכון או האריך תוקף דרכונו או הוסף לדרכון, לפי חוק הדרכונים, תשי"ב-1952, או התקנות שהותקנו על פיו יראו אותו כאילו הודיע על רצונו להישאר אזרח ישראלי.
9. אגרות (תיקון: תשל"ה, תשס"ט)
(א) שיעורי האגרות המשתלמות על-ידי מגישי הבקשות למתן השירותים יהיו כמפורט בתוספת.
(ב) חייל מילואים פעיל ישלם 50% מהאגרות הנקובות בפרטים 1 עד 3 ו-5 בתוספת; בתקנה זו, "חייל מילואים פעיל" - חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה ושפרטיו הועברו למשרד הפנים, באופן ממוחשב, על ידי משרד הביטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים.
9א. המטבע שתושלם בו האגרה (תיקון: תשל"ח, תשמ"א, תשמ"ד, תשס"ט)
(א) בעת הגשת בקשה לקבלת שירות מהשירותים המפורטים בתוספת, תשולם אגרה כלהלן:
(1) הוגשה הבקשה בישראל, תשולם האגרה בשקלים בסכום הנקוב בטור א' לצד השירות המבוקש;
(2) הוגשה הבקשה בחוץ-לארץ, תשולם האגרה בדולרים של ארצות הברית של אמריקה (להלן - דולרים) בסכום הנקוב בטור ב' לצד השירות המבוקש או בשווי של סכום כאמור במטבע המקומי לפי שער החליפין שהיה קיים במקום מתן השירות ב-1 בחודש שקדם למתן השירות.
(ב) אגרה הנגבית בחוץ-לארץ שלא בדולרים ניתן לעגלה במטבע המקומי בגבולות שוויו של דולר אחד.
9ב. הצמדה למדד (תיקון: תשמ"א, תשמ"ד, תש"ן)
(א) סכומי האגרות הנקובים בטור א' בתוספת יעלו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) העלאת סכומי האגרות כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום ההעלאה הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג).
(ג) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים שהם מכפלה של חמישה שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.
(ד) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה הקודם.
(ה) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב העלאת הסכומים ועיגולם לצורך התשלום, לפי הוראות תקנה זו.
10. פטור3
שר הפנים או מי שהסמיך לכך רשאי לפטור אדם מתשלום אגרה, כולה או מקצתה.
11. ביטול
תקנות האזרחות (מתן הצהרות), תשי"ב-1952, ותקנות האזרחות, תשי"ב-1952 - בטלות.
12. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום ט' בתשרי תשכ"ט (1 באוקטובר 1968).
תוספת2
(תקנה 9)
(תיקון: תשל"ה, תשל"ח, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ט, תש"ע)

_________________________________
1 ק"ת תשכ"ט, 19; תש"ל, 1327, 1534; תשל"א, 271, 1210; תשל"ב, 693; תשל"ה, 913; תשל"ז, 414; תשל"ח, 1968; תשמ"א, 43; תשמ"ב, 797; תשמ"ג, 1055, 1332; תשמ"ד, 1234, 2675; תשמ"ה, 959; תשמ"ו, 31; תשמ"ז, 987; תשמ"ט, 583, 1463; תש"ן, 462; תשנ"א, 359; תשנ"ב, 565; תשנ"ג, 280; תשנ"ד, 273; תשנ"ה, 374, 1953; תשנ"ו, 202; תשנ"ז, 319; תשנ"ח, 294; תשנ"ט, 66; תשס"ב, 209; תשס"ג, 182, 311; תשס"ו, 304; תשס"ט, 399, 482; תש"ע, 301.
2 הנוסח אינו מובא.
3 פורסמה הסמכה (י"פ תשס"ד, 1432) על ידי שר הפנים לפי התקנות, שבה הסמיך את בעלי התפקידים במשרד הפנים המפורטים להלן בטור א', לענין התקנות כמפורט בטור ב' לצדם:
טור א' טור ב'
בעלי התפקידים תקנות
המנהל הכללי 2, 4, 5(א), 6(א)(1), 7, 10
מנהל מינהל האוכלוסין
סגן מנהל מינהל האוכלוסין
ממונה אזרחות
סגן ממונה אזרחות
מנהל לשכה למינהל אוכלוסין 2, 4, 5(א), 6(א)(1), 10
סגן מנהל לשכה למינהל אוכלוסין 2, 4, 5(א), 6(א)(1)
ראש ענף (אזרחות) במטה מינהל אוכלוסין
רכז תיעוד בכיר במטה מינהל אוכלוסין 2, 4, 5(א)
ראש ענף בלשכה למינהל אוכלוסין
רכז בכיר בלשכה למינהל אוכלוסין
רכז תיעוד במטה מינהל אוכלוסין 2, 4
רכז תיעוד בלשכה למינהל אוכלוסין
כל הסמכה קודמת לפי התקנות - בטלה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ