אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות האזנת סתר, התשמ"ו-1986

תקנות האזנת סתר, התשמ"ו-1986

תקנות האזנת סתר, התשמ"ו-1986 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 (להלן - החוק), ובאישור ועדה משותפת של ועדת החוץ הבטחון ושל ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"א)
בתקנות אלה -
"האזנת סתר" - האזנת סתר הטעונה היתר לפי פרקים ב' או ג' לחוק או הסמכה לפי סעיף 8(1)(א) או (ב) לחוק;
"רשות מוסמכת" - ראש רשות בטחון או קצין משטרה מוסמך, לפי הענין;
"מזמין" - רשות מוסמכת, מי שרשות מוסמכת הסמיכה אותו להזמין האזנת סתר ורשות חוקרת אחרת;
"רשות חוקרת אחרת" - אחת מאלה:
(א) רשות ההגבלים העסקיים;
(ב) רשות ניירות ערך;
(ג) אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין;
(ד) אגף המכס ומס ערך מוסף;
(ה) משטרה צבאית חוקרת;
(ו) המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים.
"מבצע האזנה" - מי שרשות מוסמכת הסמיכה אותו לבצע האזנת סתר;
"תובע" - כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, או בסעיף 181 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;
"חומר הקלטה" - סליל או אמצעי אחר המשמש להקלטה, לרבות אמצעי אופטי או אלקטרומגנטי, תמליל או תעתיק מהם, כולם או חלקם, למעט כתבה שהופקה לצורכי מודיעין;
"חומר חקירה" - חומר הקלטה שעשוי לשמש ראיה בהליך פלילי.
2. הסמכה
הסמכה לענין החוק ותקנות אלה תהיה מראש ובכתב, אולם רשאית רשות מוסמכת ליתן הסמכה בדיעבד, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אם לא היה סיפק בנסיבות הענין ליתן הסמכה מראש.
2א. הגשת בקשה של רשות חוקרת אחרת (תיקון: תשס"א)
ביקשה רשות חוקרת אחרת להגיש בקשה לצו האזנת סתר, רשאי קצין משטרה מוסמך להגיש את הבקשה כאמור בסעיף 6 לחוק.
3. העברת מידע והאזנה להקלטה (תיקון: תשס"א)
(א) מבצע ההאזנה יאפשר למזמין או למי שהמזמין הורה לצורך מילוי תפקידו, להאזין לשיחה בעת הקלטתה.
(ב) מבצע ההאזנה יעביר למזמין או למי שהמזמין הורה לצורך מילוי תפקידו, ובדרך שהורה, את המידע שהושג בהאזנה, ולפי דרישת המזמין - גם את חומר ההקלטה.
(ג) הממונה הישיר של מבצע ההאזנה רשאי להאזין לסליל ההקלטה, לקבל מידע שהושג בהאזנה וכן את חומר ההקלטה, זולת אם המזמין אסר זאת.
(ד) העביר מבצע האזנה או המזמין חומר הקלטה כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), ירשום את פרטי ההעברה לפי תקנה 6(א)(4).
4. תחולת חוק הארכיונים
בכפוף לתקנות אלה יחולו הוראות חוק הארכיונים, התשט"ו-1955, על שמירת חומר הקלטה ועל ביעורו.
5. כללי שמירה
(א) מי שמחזיק בחומר הקלטה (להלן - המחזיק) ישמור אותו בדרך שתבטיח סודיות כפי שנקבעה בידי ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל, המפקח הכללי של המשטרה או רשות מוסמכת, לפי הענין.
(ב) חומר הקלטה יישמר בידי מבצע ההאזנה, זולת אם העבירו לפי תקנה 3.
(ג) היה בחומר ההקלטה חומר חקירה, יישמר חומר ההקלטה עד תום ההליכים המשפטיים הקשורים לחקירה במסגרתה נעשתה האזנת הסתר.
6. רישום בפנקס (תיקון: תשס"א)
(א) מבצע האזנה יחזיק במשמורתו פנקס ידני או ממוחשב שבו ירשום פרטים אלה:
(1) מטרת האזנת הסתר, מועד ביצועה ושם האדם שהאזינו לו, או כינויו של אותו אדם;
(2) מקום או מקומות החזקתו של חומר ההקלטה לסוגיו;
(3) השמות של מי שהאזינו לשיחה או עיינו בחומר ההקלטה;
(4) כל העברה של חומר הקלטה למקום אחר, בציון המען, תאריך ההעברה, תאריך ההחזרה המשוערת ותאריך ההחזרה בפועל.
(ב) הועבר חומר הקלטה למחזיק אחר, ימסור המחזיק למבצע ההאזנה את הפרטים הדרושים לפי תקנת משנה (א), כדי לאפשר למבצע ההאזנה לרשמם בפנקס.
7. מחיקת חומר הקלטה (תיקון: תשס"א)
(א) נתקבלה הוראה על מחיקת חומר הקלטה לפי סעיף 9ב לחוק, ימחק אותו כל מחזיק בו בתוך עשרה ימים מיום קבלת ההוראה.
(ב) נתקבלה הוראה כאמור בתקנת משנה (א) לגבי חומר הקלטה שעל חלק מדיסק אופטי, ימנע המחזיק, באמצעות תוכנה, את הגישה לחומר, כל עוד לא ניתן למחוק את כל החומר שעל הדיסק בדרך אחרת.
(ג) לפני ביצוע מחיקה של חומר הקלטה לפי תקנת משנה (א), או מניעת גישה לפי תקנת משנה (ב), למעט מחיקה של חומר הקלטה או מניעת גישה בידי רשות ביטחון, ירשום מבצע ההאזנה בפנקס מכוח תקנה 6, את הנימוקים למחיקה ואת שמו ותפקידו של מי שהורה על כך.
8. מידע מודיעיני (תיקון: תשס"א)
(א) המזמין, או מי שהמזמין הסמיכו לכך, רשאי להורות על הפקת מידע מודיעיני מחומר הקלטה ועל הפצתו, וכן על שמירתו גם לאחר מחיקת חומר ההקלטה, אם הדבר דרוש למטרות מודיעין לפי החוק, והוראת תקנה 5(א) תחול עליו.
(ב) (בוטלה)
9. שימוש נוסף במידע ובחומר הקלטה (תיקון: תשס"א)
(א) נתגלה במידע שהושג בהאזנה או בחומר ההקלטה חומר העשוי לשמש למניעת פגיעה בבטחון המדינה, או לשמש למניעת עבירות או לגילוי עבריינים בעבירות מסוג פשע, רשאית רשות מוסמכת, על אף האמור בתקנה 3, להעביר את המידע וחומר ההקלטה לרשות מוסמכת אחרת או למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.
(ב) העברת מידע כאמור בתקנת משנה (א), תיעשה רק ככל שהדבר דרוש לצורך מילוי תפקידו של מי שאליו מועבר המידע, ותלווה באישור שלו בכתב, על כך ועל דבר קבלת המידע.
10. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר שלושה חדשים.
11. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 1118; תשס"א, 944.
______________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ