אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ"ד-1984

תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ"ד-1984

תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ"ד-1984 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 48(2), 55(1) ו-65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אגודה" - אגודה בהליכי פירוק;
"הועד" - ועד ההנהלה של אגודה ערב מתן צו הפירוק;
"מפרק" - לרבות המפרק הרשמי כשהוא משמש מפרק;
"הליכים" - ההליכים בפירוק אגודה על פי הפקודה והתקנות שלפיה.
2. הודעה בדבר מינוי מפרק
נתן הרשם צו פירוק כאמור בסעיפים 46(1) או 47 לפקודה ומינה אדם שיהיה מפרק האגודה כאמור בסעיף 48(1) לפקודה, יפרסם הרשם ברשומות על חשבון האגודה, הודעה בדבר מינוי המפרק ומענו ובדבר זכותו של כל נושה של האגודה להגיש את תביעתו בכתב למפרק תוך ששים ימים מיום פרסום ההודעה.
3. מינוי מפרק נוסף
הרשם רשאי, בכל עת, למנות מפרק נוסף למפרק הקיים.
4. מינוי שני מפרקים או יותר
מינה הרשם יותר מאדם אחד לתפקיד מפרק, יחולו עליהם ביחד כל החובות המוטלות על המפרק, והסמכויות הנתונות למפרק יהיו לכולם יחד, זולת אם הורה הרשם אחרת.
5. דרישת ערובה על ידי הרשם
הרשם רשאי לדרוש מהמפרק להפקיד ערובה בידיו ולהחליט על סוג הערובה ועל סכומה; דרש הרשם ערובה, יקבע בכתב המינוי את סוג הערובה וסכומה.
6. הפקדת ערובה
(א) מיד לאחר מינויו יפקיד המפרק בידי הרשם ערובה מסוג ובסכום שקבע הרשם בכתב המינוי.
(ב) המפרק ישא בהוצאות הכרוכות במתן הערובה והוא לא יהא רשאי לזקוף אותן לחשבון הוצאות הפירוק.
(ג) לא הופקדה הערובה במועד שקבע הרשם, רשאי הרשם לבטל את הצו למינוי המפרק.
7. שחרור מפרק
הרשם רשאי לשחרר מפרק מכהונתו, בין מיוזמתו ובין לפי בקשת המפרק בכתב; מפרק לא יחדל לשמש בתפקידו אלא אם כן שוחרר כאמור בידי הרשם; שחרר הרשם מפרק, רשאי הוא למנות מפרק אחר במקומו.
8. חובת פרסום
על כל שינוי כאמור בתקנות 3 ו-7 תפורסם הודעה ברשומות.
9. מפרק ששוחרר מכהונתו
(א) בוטל הפירוק או שוחרר מפרק מכהונתו, ימסור המפרק לרשם או למי שהרשם הורה עליו, במועד ובדרך שהורה הרשם -
(1) פרטים מדוייקים ומלאים על הפעולות שביצע בפירוק האגודה ועל מצב הפירוק;
(2) כל המסמכים ומידע שבחזקתו, ברשותו או בידיעתו, שהגיעו אליו עקב פירוק האגודה.
(ב) שוחרר מפרק מתפקידו או בוטל הפירוק, יחדל המפרק, מיום שקיבל את הודעת הרשם על כך, למלא כל תפקיד בקשר לפירוק, וכל פעולה שיעשה או שתיעשה לפי הוראתו או הנחייתו, אחרי שחרורו או אחרי ביטול הפירוק - בטלה.
10. מסירת ידיעות למפרק
(א) תוך שלושים ימים מיום מתן צו הפירוק ימסור הועד למפרק דין וחשבון, בשני עותקים, על מצב עסקי האגודה ובו פרטים מלאים בדבר חובותיה, נכסיה ותביעותיה, בדבר הגרעון, אם ישנו, וסיבותיו, וכן בכל ענין אחר, כפי שידרוש המפרק; לדין וחשבון תצורף הצהרה על נכונות הפרטים, חתומה בידי שנים מחברי הועד; כן ימסור הועד למפרק את כל הפנקסים וספרי החשבונות של האגודה, המאזנים, פנקס החברים וכל מסמך אחר שקבע המפרק.
(ב) הועד חייב למסור למפרק מעת לעת, לפי דרישתו תוך מועד שקבע ושלא יפחת מארבעה עשר ימים, ידיעות והסברים נוספים וכל מסמך שידרוש, לגבי עסקי האגודה, רכושה וכל ענין אחר הקשור, לדעת המפרק, לפירוק האגודה.
(ג) המפרק רשאי להאריך את המועד הקבוע בתקנת משנה (א) אם ימצא זאת לנכון בנסיבות הענין.
(ד) הרשם רשאי לחייב כל חבר באגודה, כל חבר בועד, כל פקיד מפקידי האגודה וכל מי שהיה חבר האגודה או פקיד מפקידיה במשך השנתיים שקדמו לתאריך מתן צו הפירוק, להגיש למפרק הצהרה בכתב על כל פרט מהפרטים האמורים בתקנת משנה (א) וכפי שיקבע הרשם, וכן למסור למפרק כל פנקס או מסמך שבהחזקתו או ברשותו הנוגעים לעסקי האגודה.
(ה) לא מסר הועד דין וחשבון במועד האמור בתקנת משנה (א), יפעל המפרק על פי האמור במאזן האחרון המבוקר של האגודה ויעדכן את החשבונות עד ליום מתן צו הפירוק על פי הנתונים הידועים לו.
(ו) לא ניתן לעדכן את ספרי החשבונות כאמור בתקנת משנה (ה) יודיע המפרק על כך לרשם והרשם יורה בכתב למפרק על דרך עדכון החשבונות.
11. פנקס החברים וחשבונותיהם
(א) הוגש למפרק פנקס חברי האגודה כאמור בתקנה 10(א), יבדוק אותו המפרק ואם אין הפנקס מעודכן יפנה לרשם בבקשה לערוך חקירה, על פי סעיף 43 לפקודה, לעדכון פנקס החברים.
(ב) מיד לאחר שהומצא לו פנקס החברים ואם היה צורך בעדכונו כאמור בתקנת משנה (א) - לאחר שעודכן, יערוך מפרק רשימה של חברי האגודה אשר תכלול את שמות החברים, מעניהם, וסכומי השתתפותם בהון האגודה.
(ג) המפרק יודיע בכתב לכל חבר מהו סכום השתתפותו בהון האגודה; חבר רשאי לערער בפני הרשם על קביעה כאמור, תוך ששים ימים מיום קבלת ההודעה.
(ד) המפרק יעדכן את חשבונותיו על כל אחד מחברי האגודה, ליום מתן צו הפירוק, לפי האמור בתקנת משנה (ב); חוב שחבה האגודה לחבר, הנובע מפסק דין או מהליך משפטי, שהתביעה לגביו הוגשה לפני יום מתן צו הפירוק, יזוכה בו חשבונו של אותו חבר.
12. קביעת חובות החברים
(א) המפרק יקבע את החובות המגיעים לאגודה מהחברים ואת סכום האחריות של החברים לחובות האגודה בנוסף לסכום השתתפותם בהון האגודה, ובין היתר יקבע את חובות החברים בענינים אלה:
(1) שירותים שהחבר קיבל במישרין מהאגודה;
(2) שירותים כלליים שהאגודה נתנה לחבריה;
(3) הוצאות שהיו למפעלים של האגודה בהם שותפים החברים או שהאגודה שותפה בהם למען חבריה;
(4) הוצאות שהיו לאגודה והנוגעות לעסקי האגודה ומטרותיה, לרבות הוצאות מימון וריבית;
(5) חלקו של חבר בחוב האגודה לנושה, שמועד פרעונו הוקדם בהתאם לאמור בתקנה 18(א).
(ב) תקנה זו תחול גם על עזבונות חברים ועל חברים לשעבר כאמור בסעיפים 32 ו-33 לפקודה.
13. גביית חובות מחברים
(א) קבע המפרק סכום חוב של החבר לאגודה כאמור בתקנה 12, יצווה על פרעון החוב על ידי הוצאת צו תשלום כמפורט בתוספת הראשונה (להלן - צו תשלום).
(ב) מהפרק ישלח את צו התשלום לחבר ויקבע מועד לתשלום החוב שלא יפחת מארבעה עשר ימים מתאריך קבלת הצו.
14. עיון בדין וחשבון
כל נושה של האגודה וכל חבר בה רשאי, בין בעצמו ובין באמצעות בא כוחו, לעיין בדין וחשבון על מצב עסקי האגודה, שהוגש על פי תקנה 10.
15. תביעות נושים והוכחות
(א) כל נושה של האגודה חייב להוכיח למפרק את תביעת החוב שלו ואת הראיות לביסוסה, בכתב, על גבי הטופס שנקבע בתוספת השניה, תוך ששים ימים מתאריך פרסום צו הפירוק; המפרק רשאי לתת לנושה, לפי בקשתו, ארכה לענין זה.
(ב) נושה שתביעתו מבוססת על שטר חליפין, שטר חוב או מסמך סחיר אחר, או על יסוד בטוחה שנתחייבה בה האגודה (להלן - הראיה), חייב להציג את הראיה בפני המפרק.
(ג) לתביעת חוב שהוגשה כאמור בתקנת משנה (א) יצרף הנושה תצהיר המאמת את העובדות שטען לענין החוב; בתצהיר יצויינו, בין היתר, פרטי החוב והאסמכתאות לו ואם החוב מובטח אם לאו.
(ד) תביעות מן האגודה הרשומות בספרים ובפנקסי החשבונות שלה יראו אותן כאילו הוגשו למפרק לפי תקנת משנה (א), והוא ידון ויחליט בכל תביעה לגופה.
(ה) הגיש נושה את תביעתו, בהסכמת המפרק, לאחר המועד האמור בתקנת משנה (א), לא תהא לו זכות להיפרע מנכסים שחולקו לנושים או לחברים לפני תאריך הגשת תביעתו.
(ו) התאריך הקובע לענין זכויות נושים לפי תקנה זו הוא תאריך קבלת התביעה במשרדו של המפרק.
16. קבלה או דחיה של תביעות חוב
(א) בתום ששים ימים מתאריך פרסום צו הפירוק יבדוק המפרק כל אחת מתביעות החוב שהוגשו לו; המפרק רשאי לאשר תביעת חוב, או לדחותה, כולה או מקצתה, או לדרוש ראיה נוספת לחיזוקה; דחה המפרק תביעת חוב, יודיע על כך בכתב לנושה בהקדם, לפי הטופס בתוספת השלישית.
(ב) נושה שתביעתו נדחתה כולה או חלקה בידי המפרק, רשאי לערער על החלטת המפרק בפני הרשם תוך ששים ימים מיום קבלת ההודעה על הדחיה.
17. חלוקת תשלומים לנושים
תביעות חוב של נושים שהכיר בהן המפרק כאמור בתקנה 16 ישולמו בידי המפרק לכל אחד מהם לפי סדר העדיפות שנקבע בתקנה 38 יחסית לסכום החוב שהוכר.
18. תשלום חוב לנושה
(א) כל חוב שהאגודה חבה לנושה וביום מתן צו הפירוק טרם הגיע מועד פרעונו, רשאי הנושה לתבעו כאילו הוא עומד לפרעון ביום מתן צו הפירוק.
(ב) הוקדם מועד הפרעון כאמור בתקנת משנה (א), ינכה המפרק מסכום החוב את הריבית ששולמה מראש לגבי התקופה שמיום מתן צו הפירוק עד היום שבו היה החוב משתלם בתנאים שלפיהם נוצר.
19. תשלומים לחברי האגודה
המפרק רשאי, באישור הרשם, לשלם סכום כלשהו לחברי האגודה לפני שהחליט סופית בכל אחת מתביעות החוב שהוגשו לו, בתנאי ששוכנע כי יש לו הכספים לתשלום כל החובות שיוכרו, לרבות הוצאות הפירוק.
20. איסור קבלת טובת הנאה
המפרק לא יקבל טובת הנאה כלשהי מהאגודה או מאדם הקשור לאגודה אשר הוא משמש מפרק שלה, למעט שכר הטרחה והוצאות הקשורות בפירוק שהוא זכאי להן לפי הפקודה ולפי תקנות אלה.
21. איסור רכישת נכסים בידי מפרק
המפרק לא ירכוש לעצמו, בין במישרין ובין בעקיפין, כל נכס מנכסי האגודה כל עוד הוא מכהן כמפרק האגודה.
22. ניהול חשבונות
המפרק ינהל את ספרי האגודה בהתאם להנחיות המפורטות בתוספת הרביעית ובהתאם לכללים המקובלים של הנהלת חשבונות.
23. השקעת כספים
המפרק ישקיע את כספי האגודה, בין במזומנים ובין שכבר מושקעים בניירות ערך, בהתאם להנחיות הרשם.
24. מימוש רכוש האגודה
(א) החליט המפרק שיש למכור נכס מנכסי האגודה, יפרסם הודעה לקבלת הצעת מחירים בעתון יומי אחד לפחות.
(ב) ההודעה תכיל את הפרטים הבאים:
(1) תיאור הנכס המוצע למכירה;
(2) היום והשעה שנקבעו מועד אחרון להגשת ההצעות;
(3) המען להגשת ההצעות;
(4) תנאי שעל מגישי הצעות להפקיד 10% מערך הצעותיהם בשיק בנקאי;
(5) הודעה על אי התחייבות לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי;
(6) הודעה על שמירת זכותו של המפרק לנהל משא ומתן עם המציעים.
(ג) המפרק יגיש את הצעות המחירים לאישור ועדת מכירות שמינה הרשם.
(ד) הועדה תבחן את ההצעות ותמליץ למפרק על ההצעה הנראית לה הטובה ביותר.
25. סמכויות עזר של המפרק
בענינים הבאים נתונות למפרק הסמכויות הנתונות לבית משפט, לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963:
(1) הזמנת עדים למתן עדות או להמצאת מסמכים;
(2) נקיטת אמצעי כפיה וענישה כלפי עד שלא נענה להזמנתו או שסירב להעיד.
26. עשיה בנכסים
המפרק רשאי לעשות בנכסי האגודה כפי שייראה לו דרוש לשם ביצוע הפירוק, ובין היתר רשאי הוא להמשיך בקיומם וניהולם של עסקי האגודה, או לתת בהם טובת נאה, להטיל על האגודה חובות וליצור לה זכויות, הכל במידה, בדרך ובמועד שייראו לו מועילים ביותר לביצוע הפירוק.
27. דרישה למסירת נכסים
דרש המפרק מאדם כלשהו למסור לו נכס המוחזק בידיו שלאגודה הזכות לקבלו, חייב אותו אדם למסור לידי המפרק את הנכס האמור, במועד ובדרך שקבע המפרק, ואם היתה זכותה של האגודה להחזיק בנכס משותפת עם אותו אדם, חייב הוא לאפשר למפרק את ההחזקה המשותפת.
28. ייצוג האגודה
המפרק רשאי להופיע בכל הליך משפטי בשם האגודה, למנות עורך דין או מורשה אחר לייצגו ולשלם שכרם והוצאותיהם מתוך נכסי האגודה.
29. שכר המפרק (תיקון: תשנ"א)4
(א) הרשם יקבע את שכר המפרק והוא רשאי לאשר למפרק תשלומי ביניים על חשבון השכר.
(ב) פעלו כמפרקים יותר מאדם אחד, יקבע הרשם את חלקו של כל אחד מהם בשכר.
(ג) שכרו של מפרק שהוא עובד המדינה ישולם לאוצר המדינה, ושכרו של מפרק מטעם ברית פיקוח ישולם לברית הפיקוח.
(ד) הרשם רשאי לקבוע כי ישולמו מקופת האגודה שבפירוק לאוצר המדינה עבור השגחה, ביקורת ופיקוח של רשם האגודות על הפירוק, תשלומים בשיעור של עד עשרים אחוזים מהשכר שנקבע לאותו מפרק.
(ה) הרשם רשאי לפטור אגודה מתשלום שכר המפרק כאשר אין נכסים בפירוק או כאשר שווי הרכוש שמומש אין בו די לכיסוי הוצאות הפירוק וכן רשאי הוא לפטור אגודה מתשלום בגין השגחה, ביקורת ופיקוח כאמור בתקנת משנה (ד).
30. סמכויות המפרק לניהול עסקי האגודה
(א) מיום מתן צו הפירוק ועד לכניסתו לתוקף וכל עוד לא בוטל או עוכב פירוק האגודה לפי הוראות הפקודה, יבוא המפרק במקום האסיפה הכללית, הועד וכל רשות אחרת של האגודה, בכל הנוגע לנכסים שבהם קנה המפרק חזקה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 48(2) לפקודה, ואולם כל פעולה שנעשתה בתקופה שמיום מתן צו הפירוק עד לפרסומו לגבי אדם שלא ידע ולא היה עליו לדעת שניתן צו פירוק לגבי האגודה, תהא בת תוקף על אף האמור בתקנת משנה זו.
(ב) מיום כניסתו של צו הפירוק לתוקפו יבוא המפרק במקום האסיפה הכללית, הועד וכל רשות אחרת של האגודה, לכל דבר וענין.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המפרק לאשר החלטה או פעולה של האסיפה הכללית, הועד וכל רשות אחרת של האגודה, אם ראה שהדבר דרוש לביצוע הפירוק.
(ד) מיום מתן צו הפירוק ועד לכניסתו לתוקף, וכל עוד לא בוטל או עוכב פירוק האגודה לפי הוראות הפקודה, לא יוכלו האסיפה הכללית, הועד וכל רשות אחרת של האגודה לקבל על עצמם התחייבויות חדשות או נוספות בשם האגודה.
31. כינוס אסיפות חברים ונושים
(א) המפרק רשאי לכנס מזמן לזמן אסיפות של חברי האגודה או של נושיה, לשם מסירת פרטים על מצב הפירוק ושמיעת דעתם בעניני הפירוק; המפרק או מי שהוא מינה לכך יהיה היושב ראש באסיפות כאמור.
(ב) המפרק ינהל ספר פרוטוקולים שבו יירשמו כל ההחלטות שיתקבלו באסיפות כאמור.
32. הצהרת מפרק על חוסר הכנסות או הוצאות
לא קיבל המפרק כל סכום כסף בעד האגודה או לא שילם כל סכום תוך ששת החדשים שמיום מינויו למפרק או מיום הבקורת האחרונה של חשבונותיו, לפי הענין, יגיש לרשם תוך שלושים ימים תצהיר המאמת את נכונות העובדה שלא היו כל הכנסות או הוצאות לאגודה בנוסף לדו"ח על פעולותיו ליום הגשת התצהיר.
33. הפקדת כספים באוצר המדינה
(א) המפרק ימסור את כל הכספים שלא נתבעו במהלך הפירוק לידי הרשם לשם הפקדתם או החזקתם בחשבון מיוחד באוצר המדינה, בצירוף רשימת הזכאים.
(ב) בקשה של הטוען לזכות על סכום כסף שהופקד כאמור תוגש לרשם; הרשם יבדוק בקשה כאמור ואם ימצא כי היא מוצדקת יורה לאוצר המדינה לשלם למבקש את התשלום המגיע לו.
34. ערעור
(א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת מפרק רשאי תוך ששים ימים מיום קבלת ההחלטה לערער עליה בכתב בפני הרשם, עם העתק למפרק.
(ב) הזמין הרשם את המפרק להופיע בפניו בדיון בערעור, חייב המפרק להופיע במועד שנקבע בהזמנת הרשם.
(ג) השם רשאי להחזיר למפרק את הענין שבשלו הוגש ערעור, כדי שידון בו מחדש ויתן החלטה מנומקת נוספת בו.
(ד) הרשם רשאי בדיון בערעור, להחליט, לפי שיקול דעתו, אם לשמוע עדים או לקבל ראיות אחרות.
35. דו"ח לרשם
המפרק ימסור לרשם, לפי דרישתו, דין וחשבון בכתב ופרטים מלאים ומדוייקים על פעולותיו ועל מצב הפירוק; דרישה כאמור יכול שתהיה חד-פעמית או במועדים שנקבעו בדרישה; דין וחשבון המפרק יכלול, בין היתר, פרטים על נכסי האגודה, על חובותיה והתחייבויותיה, שמות הנושים, מענם, הבטחונות שניתנו להם לסילוק החובות וכל פרט אחר שידרוש הרשם; המפרק יאשר בתצהיר את אמיתות הדין וחשבון שהגיש.
36. דו"ח על סיום הפירוק
(א) בנוסף לאמור בתקנה 35, יגיש המפרק, תוך שלושים ימים מיום השלמת הפירוק, דין וחשבון סופי לרשם על מהלך הפירוק ותוצאותיו.
(ב) לענין תקנת משנה (א) יראו את הפירוק כנשלם, אם נעשו הפעולות הבאות, במידה שהן ניתנות להיעשות, לדעת הרשם, בלי להאריך את תקופת הפירוק שלא לצורך:
(1) מומשו נכסי האגודה, כולם או החלק שניתן לממשו, ונגבו מחברים ומשאינם חברים הסכומים שחבו לאגודה ושאפשר היה לגבותם.
(2) נפרעו חובות האגודה, כולם או מקצתם כפי שניתן, לדעת הרשם, וסולקו הוצאות הפירוק לרבות בעד בדיקת המבקר אם נקבע לו שכר;
(3) חולקו סופית הנכסים, אם היו נכסים לחלוקה;
(4) חולק דיבידנד סופי לנושים, אם היה דיבידנד לחלוקה.
37. חקירת פעולות המפרק
(א) הרשם או מי שהוא הסמיכו לכך, או פקיד ברית פיקוח, שבה חברה האגודה, שמינה הרשם, רשאים לבדוק כל פעולה הכרוכה בפירוק, ולבקר את פנקסי החשבונות והמסמכים בקשר לפירוק, והמפרק חייב לסייע לכך ככל שיידרש ולהראות למבקר את כל הפנקסים והמסמכים.
(ב) הרשם רשאי לקבוע שכר סביר למבקר; היה המבקר עובד המדינה, ישולם שכרו לאוצר המדינה.
38. דין קדימה לחובות2 (תיקון: תשמ"ד, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ח, תשס"א)
(א) על אף האמור בסעיף 48(3) (ג) לפקודה יהיה דין קדימה לחובות האגודה בפירוק לפי סדר העדיפות שלהלן והם ישולמו מיד במידה שנכסי האגודה מספיקים לתשלומם:
(1) ההוצאות של הפירוק;
(2) (א) שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, המגיע לעובד בעד התקופה שלפני מתן צו הפירוק לפי סעיפים 46 או 47 לפקודה, ובלבד שסך כל השכר שיהיה לו דין קדימה לא יעלה על הסכום שיקבע שר העבודה והרווחה לענין זה, מעת לעת;
(ב) אם לאחר תחילתה של שנת כספים חל פיצוי, יוגדל הסכום הנקוב בפסקת משנה (א), בשיעור הפיצוי מיום תחולת הפיצוי; ההגדלה האמורה תעמוד בתקפה עד 31 במרס של אותה שנת כספים; לענין זה, "פיצוי" ו"שיעור הפיצוי" - כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 (להלן - חוק הביטוח).
(ג) שר העבודה יפרסם ברשומות הודעה בדבר השינויים בסכום הנקוב בפסקת משנה (א) שיחולו מכוח פסקת משנה (ב) בעיגול לעשרת השקלים הקרובים.
(3) סכום שהאגודה ניכתה במקור משכר עבודה לפי פקודת מס הכנסה ולא שילמה אותו לפקיד השומה;
(4) (א) מסים ותשלומי חובה ושאר החובות המגיעים מהאגודה לממשלה.
(ב) מסים וארנונות המגיעים לעיריה או למועצה מקומית.
(ב) שולם לעובד של אגודה סכום כסף, כמשכורת או כשכר עבודה, מתוך כספים שהלווה אדם לאגודה לצורך זה, תהא לאותו אדם בפירוק זכות קדימה בשל הכספים שהלווה ושילם כאמור, עד לאותו שיעור שבו הופחת, כתוצאה מהתשלום, הסכום שביחס אליו היתה מגעת לעובד האמור זכות קדימה בפירוק.
(ג) לענין תקנת משנה (א)(2) יראו פיצויי פיטורים כשכר עבודה, אלא שלסכום הפיצויים ושכר העבודה ביחד יהיה דין קדימה בגבולות 150% בלבד מהסכום המרבי של שכר העבודה שניתן לו דין קדימה לפי תקנת משנה (א)(2).
(5) דמי שכירות של שנה אחת, לכל היותר, שלפני תאריך מתן צו הפירוק המגיעים למשכיר בעד בתים וקרקעות ששכרה האגודה.
39. סטיה בלתי מהותית
(א) סטיה בלתי מהותית מהוראות הפקודה או מהוראות תקנות אלה, שאין בה כדי עיוות דין, לא תפגע בכשרות החלטה שקיבל המפרק.
(ב) פגם או ליקוי במינויו או בחירתו של מפרק לא יפסול מעשה שעשה בתום לב.
40. חידוש הרישום של אגודה שבוטלה
על אף האמור בסעיף 50 לפקודה, אם בוטל הרישום של אגודה, רשאי הרשם בכל עת, תוך שנתיים מתאריך פרסום הודעה על הביטול כאמור בסעיף קטן (2) של הסעיף האמור, על פי בקשת המפרק או אדם אחר הנראה לרשם מעונין בדבר, לחזור בו, בתנאים שימצא לנכון, מביטול הרישום של האגודה; חזר בו הרשם מן הביטול כאמור, יפרסם הודעה על כך ברשומות; פורסמה ההודעה כאמור ניתן יהא לנקוט בהליכים כאילו לא בוטל רישום האגודה.
41. ביטול תקנות
תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשל"ב-1971 - בטלות.
תוספת ראשונה - תוספת שלישית3
תוספת רביעית
(תקנה 22)
הנחיות לניהול ספרי האגודה בידי המפרק
(א) לאחר שיקבל המפרק מאזן מבוקר ודין וחשבון על עסקי האגודה ליום מתן צו הפירוק ינהג כלהלן:
(1) יפתח כרטסת של תביעות חוב והרישום בה יהיה לפי סדר קבלת התביעות;
(2) יפתח כרטסת של תקבולים ותשלומים; חשבון התקבולים והתשלומים יחולק לשתי קבוצות רישום אלה:
(א) תשלומי תביעות ומימושם;
(ב) הכנסות והוצאות שוטפות של המפרק;
(3) יפתח חשבון בבנק כפי שיקבע הרשם;
(4) ינהל את כרטסת התביעות, התקבולים והתשלומים בשיטת הנהלת חשבונות כפולה;
(5) ינהל מעקב אחר הרכוש ואחר החייבים הרשומים במאזן וידאג למימוש הרכוש כאמור בתקנות ולגביית החובות;
(6) במקרה שלא ניתן לממש את הרכוש או לגבות חוב - יפתח כרטיס בציון מהות הנכס או החוב והצעדים שנקט למימושם.
(ב) המפרק ינהל כרטסת של תקבולים ותשלומים לפי האמור בסעיף (א), גם כאשר לא ניתן לקבל מאזן מבוקר ודין וחשבון עסקי.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ד, 2102, 1588; תש"ן, 894; תשנ"א, 525.
2 פורסמה הודעה (י"פ תשס"א, 1055) לפיה החל מיום 1.1.2000 סכום שכר העבודה שיש לו דין קדימה לפי תקנה 38(א)(2)(א) לא יעלה על 7,119 שקלים חדשים.
3 נוסח הטפסים אינו מובא.
4 תקנה 2 לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק) (תיקון), התשנ"א-1991 (ק"ת תשנ"א, 525) (להלן - התקנות המתקנות) קובעת כי תיקון תקנה 29 לפי התקנות המתקנות יחולו גם על פירוק אגודה שיתופית שהחל לפני תחילתן (12.2.91) וטרם ניתן צו לביטול רישומה לפי סעיף 50 לפקודה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ