אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995

תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995

תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן - הפקודה), אני מתקינה תקנות אלה:
1. (תיקון: תשס"ו)
בתקנות אלה -
"אגודה" - אגודה רשומה כהגדרתה בפקודה;
"אגודה מרכזית" - ו"הרשם" - כהגדרתם בפקודה;
"תקנון" - תקנות האגודה.
2. סוגי האגודות (תיקון: תשנ"ז, תש"ס, תשס"א, תשס"ג, תשס"ו)
לענין סעיף 7 לפקודה, אלה סוגי האגודות שהרשם יקבע שיוך אגודות אליהם:
(1) אגודה חקלאית - אגודה העוסקת בחקלאות או שחבריה, כולם או מקצתם, עוסקים בחקלאות;
(2) מושב עובדים - אגודה חקלאית שהיא ישוב נפרד, שמטרותיה כוללות ארגון ההתיישבות של חבריה, קיום שיתוף באספקה, בשיווק ובעזרה הדדית, וניהול חיי הקהילה בישוב כמפורט בתקנון האגודה;
(3) כפר שיתופי - אגודה ובכלל זה אגודה חקלאית ביישוב כפרי, שמטרותיה העיקריות הן לארגן את התיישבות חבריה, המחזיקים ברכוש פרטי ומקיימים שיתוף בשירותים או במפעלים יצרניים, חקלאיים או אחרים;
(4) ישוב קהילתי כפרי - אגודה שהיא ישוב כפרי, שמטרותיה העיקריות הן ארגון התיישבות חבריה כקהילה המקיימת שיתוף בהקמת מפעלים יצרניים ובמתן שירותים וניהול חיי הקהילה בישוב כמפורט בתקנון האגודה;
(5) (א) קיבוץ שיתופי - אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת על יסודות של בעלות הכלל בקנין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך.
(ב) קיבוץ מתחדש - אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת על יסודות של שיתוף הכלל בקנין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך, המקיימת ערבות הדדית בעבור חבריה, בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005, ואשר בתקנונה קיימת הוראה באחד או יותר מהענינים האלה:
(1) חלוקת תקציבים לחבריה בהתאם למידת תרומתם, לתפקידיהם או לוותקם בקיבוץ;
(2) שיווך דירות בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (שיוך דירות בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005;
(3) שיווך אמצעי הייצור לחבריה, למעט קרקע, מים ומכסות ייצור, ובלבד שהשליטה באמצעי הייצור לא תועבר לידי החברים, וקיימות הוראות בתקנון בדבר הגבלת הסחירות באמצעי הייצור, באופן שהשליטה בהם לא תעבור לידי החברים, הכל בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005.
(ג) קיבוץ עירוני - אגודה שיתופית הפועלת לתרומה ומעורבות חברתית בחברה הישראלית, המאורגנת על עקרונות של עבודה עצמית ושל שיתוף בהכנסות, בצריכה ובחינוך על בסיס עקרונות של שוויון בין החברים.
(6) מושב שיתופי - אגודה להתיישבות, שהיא ישוב נפרד, המאוגד על יסודות של בעלות האגודה באמצעי הייצור, השיווק והקניין הציבורי, של שיתוף בייצור ובחינוך ושל שוויון בצריכה; מושב שיתופי יכול לכלול בין המטרות שבתקנונו הוראה המאפשרת לחבר האגודה להחזיק רכוש פרטי ולקבל אמצעי צריכה בהתאם לתקנונו וכן המחייבת אותו לקיים את עקרון העבודה העצמית;
(7) אגודת שיכון - אגודה שעיקר מטרתה להקים ולקיים שכונות מגורים ובניני שיכון לחבריה, או לספק שירותים למשתכנים בשכונות מגורים ובבנייני שיכון;
(8) אגודה להתישבות קהילתית - אגודה שעיקר מטרותיה הן ארגון התישבות חבריה בקהילה וניהול חיי הקהילה בישוב כמפורט בתקנון האגודה;
(9) קופת תגמולים - אגודה שעיקר מטרתה לצבור ולנהל למען חבריה קרן תגמולים, קרן פנסיה, קרן פיצויים, קרן חופשה או קרן כיוצא באלה;
(10) אגודה לעזרה הדדית ולחיסכון - אגודה שחבריה, כולם או מקצתם, עובדים שכירים ועיקר מטרתה לפתח פעולות חיסכון בין חבריה, לסייע להם ולתת להם הלוואות מכספי פיקדונות שהופקדו לצורך זה באגודה בידי אנשים ומוסדות שונים;
(11) אגודה לאשראי - אגודה שמטרתה העיקרית מתן אשראי לחבריה;
(12) אגודת מימון מרכזית - אגודה מרכזית שמטרתה העיקרית לתת הלוואות לאגודות אחרות;
(13) ברית פיקוח - אגודה מרכזית שמטרתה העיקרית עריכת ביקורת חשבונות של חבריה ופיקוח עליהם;
(14) ברית סיוע - אגודה מרכזית שמטרתה העיקרית היא הדרכת חבריה וחינוכם ברוח עקרונות הקואופרציה, מתן סיוע לפעולתם וטיפול בייסוד אגודות ורישומן;
(15) תנועה קיבוצית - ברית סיוע שחבריה הם קיבוצים ומטרותיה לייסד קיבוצים, ולטפח ולעצב ערכים ודפוסי חיים לפרט ולכלל בקיבוצים, להדריך אותם, לסייע לפעולתם, לטפח עזרה הדדית ושיתוף פעולה ביניהם ולייצג אותם במוסדות בין קיבוציים ובפני רשויות ומוסדות ציבור;
(16) תנועה מושבית - ברית סיוע שחבריה הם מושבי עובדים ומטרותיה לייסד מושבי עובדים, להדריך אותם, לסייע לפעולתם, לטפח עזרה הדדית ושיתוף פעולה ביניהם ולייצג אותם במוסדות בין-מושביים ובפני רשויות ומוסדות ציבור;
(17) אגודה לביטוח הדדי - אגודה שעיקר עיסוקה ביטוח הדדי של חבריה;
(18) אגודה לביטוח חקלאי - אגודה שרוב חבריה חקלאים ואגודות חקלאיות ועיקר עיסוקה ביטוח חבריה;
(19) אגודה ליצרנות - אגודה שעיקר עיסוקה מלאכה ותעשיה זעירה;
(20) אגודה לשירותים - אגודה שעיקר עיסוקה או עיסוקם של רוב חבריה מתן שירותים, למעט שירותי תעבורה ושירותי מימון ואשראי;
(21) אגודה להובלה - אגודה שעיקר עיסוקה הובלת מטענים במשאיות;
(22) אגודה למוניות - אגודה שעיקר עיסוקה הולכת נוסעים במוניות;
(23) אגודה לתחבורה ציבורית - אגודה שעיקר עיסוקה הולכת נוסעים באוטובוסים;
(24) אגודה לשיווק ואספקה חקלאית - אגודה שעיקר עיסוקה שיווק ואספקה של תוצרת חקלאית;
(25) אגודת לאספקת מים - אגודה שעיקר מטרתה להסדיר אספקת מים לחבריה;
(26) אגודה צרכנית - אגודה שמטרתה העיקרית להקים ולקיים מערכות שיווק מתקדמות.
(27) אגודה להחזקות - אגודה שעיקר מטרתה או פעילותה החזקה וניהול
של תאגידים שבבעלותה המלאה או החלקית.
3. השתייכות אגודה לכמה סוגים
אגודה יכולה להיות שייכת ליותר מסוג אחד.
4. סיווג בקיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש וקיבוץ עירוני (תיקון: תשס"ו)
סווגה אגודה שיתופית כקיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש או קיבוץ עירוני, יראו אותה כקיבוץ, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות הדין ובכלל זה, אם הדבר אינו מתיישב עם הענין הנדון או עם הקשרו.
______________________________
1 ק"ת תשנ"ו, 246; תשנ"ז, 920; תש"ס, 191; תשס"א, 138, 196; תשס"ג, 1009; תשס"ו, 188, 1004.
2 סעיפים 4 ו-5 לתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) (תיקון), התשס"ו-2005 (ק"ת תשס"ו, 189) קובעות לגבי תקנות 1, 2 ו-4:
"4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה). (התקנות פורסמו ביום 20.12.2005).
5. הוראות מעבר
(א) אגודה שיתופית שסווגה כקיבוץ ערב יום התחילה, רשאית לפנות לרשם, בבקשה לסווגה כקיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש או קיבוץ עירוני, לפי הענין או בבקשה למתן הוראות לענין זה; הקיבוץ יצרף לפנייתו את תקנונו וכל מסמך אחר על פי דרישת הרשם; על אף האמור בתקנה 7(ד) לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), התשל"ו-1976, ובלי לגרוע מהאמור בתקנות אלה ובהוראות כל דין, קיבוץ שהגיש לרשם, ערב יום התחילה, בקשה לרישום תיקון תקנון באחד מן הנושאים שבתקנה 2(5)(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2(1) לתקנות אלה, ובקשתו נדחתה מן הטעם שלא היה ניתן לרשום את התיקון ולהשאיר את סיווג הקיבוץ על כנו, רשאי הקיבוץ להגיש את בקשתו מחדש והימים שממועד הפניה הראשונה של הקיבוץ לרשם לרישום התיקון, עד מועד הפניה המחודשת, לא יבואו במניין מאה ושמונים הימים המצוינים בתקנה 7(ד) האמורה.
(ב) לא פנתה האגודה לרשם כאמור בתקנת משנה (א) עד תום שישה חודשים מיום התחילה, רשאי הרשם לסווגה כקיבוץ שיתופי, כקיבוץ מתחדש או כקיבוץ עירוני לפי הענין ובהתאם לנסיבות.
(ג) עד לשינוי סיווגם, ימשיכו הקיבוצים להיות מסווגים כ"קיבוץ"."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ