אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975

תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975

תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(1) ו-65 לפקודת האגודות השיתופיות אני מתקין תקנות אלה:
1. ניהול חשבונות
ועד האגודה חייב בניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ופנקסיה בהתאם להנחיות המקצועיות של ברית הפיקוח או מבקר החשבונות שלה, לפי הענין.
1א. הפנקסים כראיה (תיקון: תשמ"ו)
פנקסי האגודה וספרי חשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה לנכונות הרשום בהם ובלבד שהרישומים בוקרו על ידי ברית הפיקוח או רואה החשבון של האגודה, לפי הענין; הטוען שהרשום אינו נכון, לרבות חבר האגודה-עליו הראיה.
2. מאזן וחשבון ריווח והפסד (תיקון: תשס"א2)
הועד יכין לכל שנת כספים של האגודה מאזן שנתי ודו"ח ריווח והפסד או הכנסות והוצאות בהתאם להוראות בדבר דו"ח כספי שנתי, שקבע הרשם בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), התשל"ו-1976 (להלן - תקנות הדוחות).
2א. הצעת תקציב שנתי (תיקון: תש"ם, תשס"א2)
הועד יכין לכל שנת כספים הצעת תקציב שנתי ויביא הצעתו לאישור האסיפה הכללית או לאישור המועצה - אם הוסמכה לכך.
2ב. שנת כספים של אגודה (תיקון: תשמ"ז)
על אף האמור בתקנות האגודה תהא שנת הכספים של האגודה תקופה של שנים עשר חדשים רצופים שתחילתה ב-1 בינואר וסיומה ב-31 בדצמבר של כל שנה.
3. מבקר חשבונות (תיקון: תשל"ו)
מבקר החשבונות של האגודה צריך שיתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הוא אחד משני אלה:
(א) בעל רשיון לפי סעיף 4 לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955;
(ב) עובד בברית פיקוח, מלאו לו 23 שנים, שמו כלול ברשימת הרשאים לבקר את חשבונותיהן של אגודות החברות באותה ברית פיקוח שקבע הרשם, אינו עוסק במסחר או בתיווך מסחרי יש לו הכשרה נאותה בביקורת חשבונות להנחת דעתו של הרשם, הוא עסק בעבודת ביקורת חשבונות במשך תקופה רצופה של שלוש שנים לפחות ולא נתחייב בדין על עבירה שיש עמה קלון;
(2) הוא אינו עובד האגודה או חבר כל רשות מרשויותיה הנבחרות של האגודה, ואם הוא עובד של ברית פיקוח - הוא אינו משמש כחבר רשות נבחרת של אותה ברית פיקוח, אלא אם הוא נתמנה כנציג אגודה החברה באותה ברית הפיקוח, ובלבד שהוא לא יבקר את האגודה שהוא נציגה כאמור.
3א. דרך פעולתו של מבקר החשבונות (תיקון: תשמ"א)
מבקר החשבונות של האגודה יפעל בהתאם לתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973, ובהתאם לתקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשכ"ה-1965.
4. מועד להגשת דוח כספי מבוקר (תיקון: תשס"א2)
(א) האגודה תגיש לרשם, בתוך שמונה חודשים מתום שנת הכספים או בתוך שלושים ימים מיום שהושלמה ביקורת החשבונות, לפי המוקדם, את הדוחות הכספיים המבוקרים שלה כשהם ערוכים לפי כללי חשבונאות ולפי תקנות הדוחות.
(ב) במקרים מיוחדים רשאי הרשם, להאריך את תקופת הגשת הדוחות הכספיים המבוקרים לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, ובלבד שהוגשה לו בקשה על כך בידי מבקר החשבונות של האגודה.
5. ניהול רישומים ושמירתם
ברית הפיקוח או מבקר החשבונות, לפי הענין, ינהלו רישומים שיטתיים ויערכו רשימות מתאימות שישמשו ראיה לביקורת שנעשתה באגודה שביקרו אותה, וישמרו את הרשימות כאמור לתקופה של שבע שנים לפחות לאחר גמר הביקורת.
6. עיון במסמכים לביצוע הביקורת
ברית הפיקוח או מבקר החשבונות, או מי שפועל מטעמם, רשאים לעיין בפנקסים וחשבונות של האגודה, ובמסמכים הנוגעים לפעולותיה, ולדרוש מהאגודה, מחברי רשויותיה, מחבריה ומעובדיה ידיעות והסברים הדרושים לדעתם למילוי תפקידם בביצוע הביקורת, בהתאם להוראות כל דין ולתקני הביקורת המקובלים.
7. (בוטלה) (תיקון: תשס"א2)
8. נוסח חוות דעת (תיקון: תשס"א2)
(א) חוות דעת מבקר החשבונות תינתן לפי הוראות תקנות רואי החשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973, וכפי שמורות הוראות אחרות החלות על חוות דעת רואי חשבון בישראל.
(ב) בחוות הדעת יצוין כי הדוחות הכספיים ערוכים, או שאינם ערוכים, לפי הענין, בנושאים מסוימים בהתאם לתקנות הדוחות.
8א. חתימת חוות דעת (תיקון: תשס"ה)
חוות דעת המבקר כאמור בתקנה 8, תיחתם ביד מבקר החשבונות בציון שמו ותוארו, ואם הוא חבר בתאגיד, בצירוף שמו המלא של התאגיד, ואם עסק בביקורת החשבונות מטעם ברית פיקוח - גם שמה של ברית הפיקוח.
8ב. מאזן מבוקר ומאושר כראיה (תיקון: תשמ"ו)
מאזן האגודה שבוקר כדין ואושר באסיפה הכללית של האגודה ישמש ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו; הטוען שהרשום אינו נכון, לרבות חבר האגודה - עליו הראיה.
9. הודעה לרשם על מינוי מבקר החשבונות ועל פקיעת-כהונתו
אגודה שאינה חברה בברית פיקוח חייבת להודיע לרשם תוך שלושים יום על מינויו של מבקר החשבונות בידי האסיפה הכללית ועל פקיעת כהונתו.
10. מינוי מבקר חשבונות בידי הרשם
לא מינתה האסיפה הכללית של האגודה שאינה חברה בברית פיקוח, מבקר חשבונות תוך שלושה חדשים מיום קבלת תעודת הרישום או מהיום שנתפנתה משרת מבקר החשבונות, רשאי הרשם, לאחר שנתן לאגודה הודעה בכתב על כך שלושה חדשים לפחות מראש, למנות מבקר חשבונות שיכהן עד שהאסיפה הכללית של האגודה תמנה אחר במקומו.
11. שירות ברית פיקוח לחבריה
בנוסף לביקורת החשבונות של חבריה, רשאית ברית הפיקוח לתת לחבריה את השירותים הבאים:
(1) בדיקה ואישור של דו"חות כספיים;
(2) הדרכה בניהול חשבונות ופנקסי האגודה;
(3) ייצוג בפני הרשויות המתאימות ומתן ייעוץ ושירותים בשטחי הכספים, המיסוי, המינהל, ארגון ושיטות, חשבונאות ניהולית, תמחיר, שירותי מחשב והנהלת חשבונות;
(4) טיפול בפירוק אגודות;
(5) קיום בוררות בין חבריה או בין חברי חבריה לפי תקנותיה או לפי תקנות האגודה החברה בה;
(6) ניהול חקירה בענין מצבה הכספי של אגודה לפי סעיף 43 לפקודה, בהסכמת הרשם;
(7) קביעת ערך פדיון של מניה לפי תקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973;
(8) טיפול ביסוד, ארגון ורישום של אגודות חדשות;
(9) הכנת סקרים ופרסומים ביחס לאגודות החברות בה;
(10) הוצאה לאור ואספקה של ספרות מקצועית, טפסים, פנקסים וציוד משרדי;
(11) מתן אישור בדבר בעלי זכות חתימה בשם האגודה החברה בה כפי שקבעה אותה אגודה;
(12) כל שירות על פי כל חיקוק או על פי תקנות ברית הפיקוח;
12. איסורים של חברות
(א) ברית פיקוח לא תהיה חברה בברית פיקוח אחרת.
(ב) ברית פיקוח לא תהיה חברה באגודה שהיא חברה באותה ברית פיקוח.
13. הודעה לרשם
ברית הפיקוח תודיע לרשם תוך שלושים יום על כל שינוי במספר חבריה הנובע מקבלת אגודה כחברה בה או הוצאת אגודה ממנה.
14. סייג להשתתפות בדיוני האגודה
ברית הפיקוח לא תשתתף באסיפה הכללית או בישיבת כל רשות אחרת מרשויות האגודה החברה בה כשהענין הנדון הוא יציאת האגודה מברית הפיקוח, אולם לנציג מברית הפיקוח תינתן הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו בפני כל רשות של האגודה הדנה בענין.
15. איסור עשיית עיסקאות
לא תעשה ברית הפיקוח עסקאות עם אגודה החברה בה חוץ מתשלומים בעד עריכת ביקורת החשבונות ומתן שירותים.
16. איסורים של פקידי ברית הפיקוח
(א) פקידי ברית פיקוח העוסקים בביקורת חשבונות של אגודה החברה בה, לא יכהנו כחברים במועצה ובועד של אותה אגודה.
(ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע מחברי הרשויות הנבחרות של ברית הפיקוח לכהן כחברים במועצה ובועד של אגודות אחרות החברות בה.
17. התנהגות מקצועית בין בריתות הפיקוח
(א) ברית הפיקוח לא תטפל באגודה שהיא חברה בברית פיקוח אחרת, אלא לאחר קבלת הסכמתה במכתב שלברית הפיקוח האחרת.
(ב) ברית פיקוח לא תציע משרה, במישרין או בעקיפין, לפקיד של ברית פיקוח אחרת, אלא אם הודיעה לה על כך וקיבלה הסכמתה, ובלבד שברית פיקוח תהיה רשאית לנהל משא ומתן עם כל אדם שנענה למודעות ברית פיקוח בעתונות.
18. שמירת דינים
תקנות אלה אינן באות לגרוע מכל חיקוק אחר בנדון.
19. ביטול
תקנות 6, 7, 8 ו-18 לתקנות האגודות השיתופיות, 1934 - בטלות.
20. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ה, 1376; תשל"ו, 985; תש"ם, 158; תשמ"א, 1183; תשמ"ו, 1029; תשמ"ז, 288; תשס"א, 203; תשס"ה, 819.
2 תקנה 7 לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות) (תיקון), התשס"א-2000 (ק"ת תשס"א, 204) קובעת לגבי תיקון תקנות 2, 2א, 4, 7 ו-8.
"7. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, ואולם הוראות תקנה 4 לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנות אלה, יחולו לראשונה על דוחות כספיים מבוקרים שיש להגישם לשנת 2000." (התקנות פורסמו ביום 24.12.2000)
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ