אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי), התשס"ז-2007

תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי), התשס"ז-2007

תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב -2002 , בהסכמת שר הביטחון ושר האוצר, בהתייעצות עם שר הבריאות, השר לקליטת העליה, השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים ושר הפנים, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"האחראי" - מי ששר הרווחה הסמיכו לענין תקנות אלה מבין עובדי משרדו;
"הוועדה המייעצת" - הוועדה שהוקמה לפי תקנה 10 ;
"השר" - שר הרווחה;
"מפעיל" - רשות ציבורית או מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף (9)2 לפקודת מס הכנסה, ששירות אזרחי של מופנה לשירות מתבצע אצלו לפי הסכם שבינו ובין משרד הרווחה;
"מפקח" - עובד משרד הרווחה שהאחראי מינה לענין תקנות אלה;
"מופנה לשירות" - מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית שירות במשך ארבע שנים לפחות ומלאו לו 22 שנים, ואשר שר הביטחון אישר בקשתו לשרת שירות אזרחי;
"רשות ציבורית" - כהגדרתה בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 למעט גוף כמפורט בפסקאות ( 9) ו-( 10 ) לאותה הגדרה.
2. מהות השירות האזרחי
בשירות אזרחי יתקיימו כל אלה:
(1) הוא ייעשה בידי מופנה לשירות אצל מפעיל;
(2) השירות יינתן בישראל או ביהודה והשומרון;
(3) המופנה לשירות מסייע לעובדי המפעיל, אך אינו ממלא את מקומם, זולת במקרים חריגים ובאישור מנומק ובכתב של האחראי;
(4) השירות בעיקרו לא נועד לביצוע עבודות ניקיון למעט עבודות ברשות הרבים לשם שמירה על איכות הסביבה, אך אין בהוראה זו כדי למנוע שילוב המשרתים בתורנויות שנוטלים בהן חלק גם עובדי המפעיל;
(5) ביצוע מטלות שעיקרן שירותי מזכירות ייכלל בשירות במקרים מיוחדים בלבד, שקיימת בהם, לדעת האחראי, תועלת ציבורית;
(6) משך השירות הוא כמפורט בתקנה 3(א)(2).
3. משרת בשירות האזרחי
(א) יראו במופנה לשירות משרת בשירות אזרחי, אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא משרת בלא שכר;
(2) משך השירות הוא 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים (להלן - מסלול מלא), או 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים (להלן - מסלול מפוצל), בימים בשבוע ובשעות כמפורט בהודעת המפעיל לאחראי לפי תקנה 8(א); במהלך תקופת השירות לא יהיה מעבר בין מסלולי השירות אלא באישור האחראי, אשר יינתן לפי כללים שקבע האחראי באישור הוועדה המייעצת; הכללים יפורסמו ברשומות;
(3) תקופת השירות תהיה רצופה; לא השלים המופנה לשירות את תקופת השירות לא תיחשב לו התקופה ששירת כשירות אזרחי לצורך סעיף 6(ג) לחוק, למעט במקרים כמפורט בתקנת משנה (ב);
(4) בשעות המיועדות לשירות לא יעבוד המופנה לשירות בעבודה המזכה בשכר, ולא ילמד במסגרת לימודית כלשהי, למעט לימודי הכשרה לשירות מטעם המפעיל;
(5) המקום שבו נעשה השירות אינו מקום העבודה של המופנה לשירות או מקום לימודיו;
(6) המופנה לשירות -
(א) אינו מקבל מן המפעיל, במישרין או בעקיפין, שכר עבודה, מלגה, או תשלום או תמורה אחרת בעד שירותיו;
(ב) אינו לומד אצל המפעיל; לענין זה, "מפעיל" - מפעיל שאינו רשות
ציבורית, לרבות כל אחד מאלה:
(1) בעל השליטה במפעיל;
(2) מי שנשלט על ידי המפעיל;
(3) מי שנשלט על ידי בעל השליטה במפעיל;
(4) מי שמחצית לפחות מחברי הגוף המנהל או האסיפה הכללית שלו
הם חברים בגוף המנהל או באסיפה הכללית של המפעיל.
בפסקת משנה זו -
"גוף מנהל" - ועד עמותה, דירקטוריון חברה, ומי שממלא תפקיד דומה בגוף אחר;
"שליטה" - כהגדרתה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -1982
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(3), לא יראו כהיעדרות הקוטעת את רציפות תקופת השירות היעדרות כמפורט להלן:
(1) 16 ימי חופשה לכל 12 חודשים של שירות;
( 2) היעדרות עקב מחלה על פי אישור רפואי; ואולם היעדרות כאמור העולה על 30 ימים טעונה אישור האחראי, והוא רשאי לדרוש חוות דעת רפואית נוספת או להיוועץ ברופא מטעמו ולנכות את ההיעדרות, כולה או מקצתה, ממשך השירות בפועל, על סמך חוות הדעת הנוספת או על סמך ההתייעצות כאמור;
(3) היעדרות בשל סיבה שאינה תלויה במופנה לשירות;
(4) היעדרות אחרת או נוספת לפי הוראות שנתן האחראי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), סך כל תקופות ההיעדרות שיאושרו למופנה לשירות לא יעלו על 60 ימים בשנה.
(ד) בתום תקופת השירות ינפיק האחראי למופנה לשירות אישור על תקופת השירות ששירת, ואולם אם המופנה לשירות לא השלים את תקופת השירות, יציין באישור במפורש שהשירות לא הושלם ואינו נחשב לשירות אזרחי לצורך סעיף 6(ג) לחוק.
4. משמעת
(א) מופנה לשירות יתייצב אצל המפעיל במועד שיקבע האחראי או מי שהוא הסמיך לכך, לצורך תחילת שירותו.
(ב) מופנה לשירות יהיה כפוף בכל תקופת השירות להוראות האחראי או מי שהוא הסמיך לכך, בכל הקשור לביצוע השירות.
(ג) מי שלא מילא אחר התנאים המפורטים בתקנות משנה (א) ו-(ב) או בתקנה 3(א), כולם או חלקם, רשאי האחראי להחליט כי אותו אדם לא ייחשב כמשרת בשירות אזרחי, ובלבד שהאחראי נתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.
5. תקופת השירות האזרחי ותנאיה
(א) שירות של מופנה לשירות יתחיל במועד התייצבותו בפועל אצל המפעיל לפי הפניית האחראי ובהתאם להוראותיו.
(ב) שיבוץ של מופנה לשירות ייעשה בידי האחראי בתוך 90 ימים לכל היותר מיום שהופנה אליו על ידי שר הביטחון.
(ג) לא שובץ המופנה לשירות אצל מפעיל בתוך 90 ימים כאמור בתקנת משנה (ב), יודיע על כך האחראי לשר הביטחון ויפרט הסיבות לכך.
(ד) מפעיל ימסור למופנה לשירות, לפני תחילת שירותו, הודעה בכתב שבין השאר יפורטו בה מקום השירות, תיאור התפקיד במסגרתו ועיקר תנאי השירות.
6. תשלומים
(א) משרת בשירות אזרחי זכאי במהלך שירותו לקבל תשלומים כמפורט להלן:
( 1) דמי כלכלה חודשיים לפי מצבו המשפחתי כמפורט בטור א' בתוספת, למשרת במסלול מלא - כאמור בטור ב' לצדו, ולמשרת במסלול המפוצל - כאמור בטור ג' לצדו;
( 2) הוצאות נסיעה, לפי מחיר כרטיס מנוי חודשי מוזל ממקום המגורים למקום השירות.
(ב) דמי הכלכלה האמורים בתקנת משנה (א)(1), ישתנו ב- 1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה -
"המדד" - מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש מרס 2007
(ג) האחראי יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה לפי תקנת משנה (ב).
7. פיקוח
מפקח יפעל לפי הוראות האחראי ובמסגרת סמכויות הפיקוח הנובעות מן ההתחייבויות של המפעילים ויעביר לאחראי כל מידע שהגיע לידיו, הדרוש להבטחת קיום הוראות תקנות אלה.
8. דיווח ומסירת ידיעות
(א) מפעיל ימסור לאחראי בהודעה בכתב, לפני תחילת שירותו של המופנה לשירות, את ימי השבוע והשעות בכל יום כאמור שבהם ישרת המופנה לשירות בשירות אזרחי, ואולם הוא רשאי, בכל עת, לשנות את הימים והשעות כאמור, ובלבד שיודיע על כך בכתב ומראש לאחראי.
(ב) מפעיל או מופנה לשירות יגיש לאחראי או למפקח, לפי דרישתו, דיווח על פעולותיו לפי תקנות אלה וכל מידע הקשור בביצוען.
(ג) נודע למפעיל שתנאי מן המנויים בתקנה 3(א) חדל להתקיים במופנה לשירות או שאין הוא מציית להוראות המפעיל, יודיע על כך מיד לאחראי.
9. אישור הסכמים עם מפעילים
(א) הסכם בין מפעיל לבין משרד הרווחה בדבר שיבוץ מופנים לשירות יכלול, בין השאר, פירוט של מקומות השירות, תנאי השירות, תיאור התפקידים שבהם יופעלו המופנים לשירות, וכן התחייבות המפעיל כלפי האחראי, למסור לו או למפקח מטעמו כל מידע הדרוש לשם פיקוח על קיום הוראות תקנות אלה.
(ב) ראה האחראי כי השירות בגוף מפעיל איננו שירות אזרחי, או כי סיבות אחרות מצדיקות להימנע מאישור שירות אזרחי אצל המפעיל, יורה על הפסקת השירות של המופנה לשירות אצל המפעיל או על הפסקת שיבוץ אצלו של מופנים לשירות נוספים, והכל מטעמים שיירשמו.
10 .ועדה מייעצת
(א) השר ימנה ועדה מייעצת של שמונה חברים כמפורט להלן:
(1) האחראי, והוא יהיה היושב ראש;
(2) נציג מבין עובדי משרדו;
(3) נציג שימנה ראש הממשלה מבין עובדי משרדו;
(4) נציג ציבור המייצג את ציבור המופנים לשירות אזרחי;
(5) נציג שימנה שר המשפטים מבין עובדי משרדו;
(6) נציג שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו;
(7) נציג שימנה שר הביטחון מבין עובדי משרדו;
(8) נציג שימנה שר התעשיה המסחר והתעסוקה מבין עובדי משרדו.
(ב) נוסף על התפקידים שיוחדו לוועדה המייעצת בתקנות אלה, היא תייעץ לאחראי בכל ענין אחר בתקנות אלה שיבקש להיוועץ בה.
(ג) הוועדה המייעצת תקבע לעצמה את סדרי עבודתה.
11 .פרסום
(א) אחת לשנה לפחות, יפרסם האחראי הודעה לציבור בדבר האפשרות של מפעיל להתקשר עם משרד הרווחה לפי תקנות אלה.
(ב) האחראי יפרסם בהודעה ברשומות, לא יאוחר מה- 1 באפריל בכל שנה, את רשימת המפעילים שאליהם הופנו משרתים בשירות האזרחי בשנה שקדמה לפרסום.
12 .תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
תוספת (תיקון: תשס"ט, תש"ע)
(תקנה 6)
טור א
מצב משפחתי
טור ב
מסלול מלא
(בשקלים חדשים)
טור ג
מסלול מפוצל
(בשקלים חדשים)

רווק
616.10
308.05

נשוי
1,680.28
840.14

נשוי + 1
2,128.35
1,064.18

2,352.39
2,352.39
1,176.20

____________________
1ק"ת, תשס"ז 740; תשס"ט, 532; תש"ע, 640.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ