אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ה-2005

תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ה-2005

תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(1), 8 ו-13 לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות ופרשנות
(א) בתקנות אלה -
"מספר מזערי" - המספר המזערי של תלמידים בישיבות כמפורט להלן: (1) ישיבה תורנית 35 - תלמידים שמתוכם 25 לפחות מיועדים לשירות ביטחון, שחל עליהם צו דחיית שירות;
(2) כולל-15 תלמידים שמתוכם 10 לפחות מיועדים לשירות ביטחון, שחל עליהם צו דחיית שירות;
"פקודות הצבא" - כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;
"צו דחיית שירות" - צו כהגדרתו בסעיף 2 לחוק;
"צו בדבר שירות אזרחי" - צו לפי סעיף 6 לחוק;
"צו בדבר שנת הכרעה" - צו לפי סעיף 5 לחוק;
"ראש מינהל הגיוס" - ראש מינהל הגיוס באגף כוח האדם בצבא הגנה לישראל או סגנו;
"רשימת הישיבות" - רשימת הישיבות המוכרות שקבע שר הביטחון לפי סעיף 8 לחוק, למעט ישיבות הסדר.
(ב) לכל שאר המונחים בתקנות אלה תהיה המשמעות הנודעת להם בחוק או בחוק שירות ביטחון, לפי הענין.
2. תנאים מוקדמים להגשת בקשה לצו דחיית שירות
(א) לא יינתן צו דחיית שירות אלא למיועד לשירות ביטחון שנוסף על התנאים הקבועים בסעיף 2 לחוק מתקיים בו אחד מאלה:
(1) למד באופן סדיר בישיבה תורנית, תיכונית או מקצועית מיום שמלאו לו שש עשרה שנים;
(2) למד בבית ספר תיכון ממלכתי-דתי ונבחן במבחן בגרות בתלמוד בהיקף של חמש יחידות לימוד, או מתעתד להיבחן במבחן כאמור, אם טרם השלים את לימודיו התיכוניים;
(3) למד באופן סדיר בישיבה הממוקמת מחוץ לישראל מיום שמלאו לו שש עשרה שנים.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), יכול שיינתן צו דחיית שירות למיועד לשירות ביטחון אף שלא נתקיימו בו התנאים הקבועים בה, ובלבד שהוא הוכר כ"חוזר בתשובה" על פי פקודות הצבא.
3. המועד להגשת בקשה לצו דחיית שירות
(א) מיועד לשירות ביטחון שטרם ניתן לו צו דחיית שירות רשאי להגיש בקשה לצו כאמור לא יאוחר מיום א' בניסן הקודם למועד שהוא אמור להתייצב בו לשירות ביטחון.
(ב) מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית שירות רשאי להגיש בקשה לצו דחיית שירות נוסף לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד פקיעת תוקפו של הצו הקיים, אם לא נקבע מועד אחר לכך בפקודות הצבא.
(ג) השר רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לקבל בקשת מיועד לשירות ביטחון לצו דחיית שירות, אף אם הוגשה תוך חריגה מן המועדים הקבועים בתקנות משנה (א) ו-(ב).
4. הדרך להגשת בקשה לצו דחיית שירות
(א) בקשה לצו דחיית שירות יגיש המיועד לשירות ביטחון בלשכת הגיוס האזורית.
(ב) לבקשה לצו דחיית שירות יצרף המיועד לשירות ביטחון תצהיר כאמור בסעיף 2(3) לחוק, אישור ראש הישיבה כאמור בסעיף 2(4) לחוק וכל אישור אחר המעיד על שמתקיימים בו התנאים למתן הצו; בתצהיר ובאישור כאמור, יפורטו הימים והשעות שבהם לומד המיועד לשירות ביטחון באותו מוסד.
(ג) מיועד לשירות ביטחון כאמור בתקנה 3(א), רשאי להגיש בקשה לצו דחיית שירות, אף אם אין ברשותו תצהיר או אישור כאמור בתקנת משנה (ב), ובלבד שהוכיח כי מתקיים בו אחד התנאים הקבועים בתקנה 2.
(ד) מיועד לשירות ביטחון הלומד בשני כוללים יצרף לבקשה אישור כאמור בתקנת משנה (ב) מכל אחד מהמוסדות.
5. תקופת הדחיה
צו דחיית שירות למיועד לשירות ביטחון -
(1) שטרם מלאו לו עשרים ושלוש שנים - יינתן לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים;
(2) שמלאו לו עשרים ושלוש שנים - יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה.
6. תקופות חופשה מרוכזות "בין הזמנים"
מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית שירות רשאי במשך כל שנה שלא ללמוד באופן סדיר בישיבה בפרקי זמן אלה:
(1) בין יום י"א בתשרי ליום ל' בתשרי;
(2) בין יום א' בניסן ליום ל' בניסן;
(3) בין יום ה' באב ליום ב' באלול.
7. יציאות לחוץ לארץ
(א) מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית שירות רשאי להפסיק את לימודיו הסדירים בישיבה לצורך יציאה מן הארץ, אם קיבל לכך היתר מראש מאת ראש מינהל גיוס או מי שהוא הסמיך לכך, ובלבד שתקופות ההפסקה המרביות יהיו כמפורט להלן:
(1) אחת לשלוש שנים, לתקופה שלא תעלה על חודש ימים, אם טרם מלאו לו עשרים ושתיים שנים;
(2) אחת לשנה, לתקופה שלא תעלה על חודש ימים, אם מלאו לו עשרים ושתיים שנים וטרם מלאו לו עשרים ותשע שנים;
(3) לכל תקופה שראש מינהל גיוס או מי שהוא הסמיך לכך יאשר מראש, אם מלאו לו עשרים ותשע שנים ויותר.
(ב) ראש מינהל גיוס או מי שהוא הסמיך לכך רשאי, בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, לאשר בקשה של מיועד לשירות ביטחון לצאת לחוץ לארץ, לתקופות נוספות על אלה המנויות בתקנת משנה (א).
(ג) ראש מינהל גיוס או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לדחות את בקשתו של מיועד לשירות ביטחון לצאת לחוץ לארץ, אף אם מתקיימים לגביו התנאים הקבועים בתקנת משנה (א), לרבות אם ראה כי המיועד לשירות ביטחון לא קיים בעבר תנאי מתנאי הצווים לפי החוק שחלו עליו.
8. מעבר בין ישיבות
(א) מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית שירות על סמך לימודיו בישיבה, ועבר ללמוד בישיבה אחרת, יודיע על כך ללשכת הגיוס האזורית בתוך ארבעה עשר ימים מיום המעבר.
(ב) ראש הישיבה הקולטת יודיע ללשכת הגיוס האזורית על מיועד לשירות ביטחון שעבר לישיבה מישיבה אחרת בתוך 14 ימים מיום המעבר.
9. לימוד בשני כוללים
מיועד לשירות ביטחון הלומד בישיבה שהיא כולל, רשאי ללמוד בשני כוללים לכל היותר ובלבד ששעות הלימוד שלו בכל אחד מהכוללים לא יפחתו מ-20 שעות בשבוע.
10. בקשה לצו בדבר שנת הכרעה
(א) מיועד לשירות ביטחון שחלו עליו צווי דחיית שירות במשך ארבע שנים לפחות, ומלאו לו עשרים ושתיים שנים, רשאי להגיש בקשה לצו בדבר שנת הכרעה.
(ב) בקשה לצו כאמור בתקנת משנה (א) יגיש המיועד לשירות ביטחון בלשכת הגיוס האזורית.
(ג) בקשה לצו בדבר שנת הכרעה תוגש במועד שלא יקדם ביותר מ-90 ימים לתחילת שנת ההכרעה, ולא יאוחר מ-30 ימים ממנה.
11. סיום שנת הכרעה
(א) מיועד לשירות ביטחון שנסתיימה תקופת תוקפו של צו בדבר שנת הכרעה שחל עליו, יתייצב בתוך 14 ימים בלשכת הגיוס האזורית, אם לא נקבע לו מועד התייצבות אחר.
(ב) מיועד לשירות ביטחון אשר מתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף 2 לחוק, רשאי בעת התייצבותו בלשכת הגיוס האזורית, כאמור בתקנת משנה (א), להגיש בקשה לצו דחיית שירות, והוראות תקנה 4 יחולו עליו בשינויים המחויבים.
12. שירות צבאי
(א) מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית שירות וחדל לקיים תנאי מן התנאים שבהם הותנה הצו או שנסתיימה תקופת תוקפו של הצו, ולא הגיש בקשה לצו דחיית שירות נוסף, או שנסתיימה תקופת תוקפו של צו בדבר שנת הכרעה שניתן לו ולא הגיש בקשה לצו דחיית שירות, או שביקש כי לא יחולו עליו צווים נוספים מכוח חוק דחיית שירות, ייקרא להתייצב לרישום, לבדיקה רפואית או לשירות ביטחון.
(ב) ראש מינהל הגיוס יקבע מזמן לזמן את משך השירות שייקראו אליו מיועדים
לשירות ביטחון שנתקיימו בהם הנסיבות האמורות בתקנת משנה (א).
13. אמות המידה להכרה בישיבה או בכולל
השר יכלול ישיבה ברשימת הישיבות אם התקיימו בה כל אלה:
(1) ועד הישיבות בארץ ישראל המליץ לפניו להכיר בישיבה;
(2) מספר התלמידים בישיבה לא יפחת מן המספר המזערי;
(3) בישיבה מתקיימים לימודים בהיקף שלא יפחת מ-45 שעות בשבוע; היתה הישיבה כולל - מתקיימים בה לימודים בהיקף שלא יפחת מ-40 שעות בשבוע.
14. ביטול הכרה בישיבה
(א) השר רשאי להסיר ישיבה מרשימת הישיבות אם נמצא כי -
(1) ראש הישיבה מסר אישור כוזב לפי סעיף 2(4) לחוק או לא קיים את התחייבותו לפי אותו סעיף, והשר הודיע לו בכתב, כי התקיימו הנסיבות האמורות;
(2) פחת מספר התלמידים בישיבה מן המספר המזערי ושהישיבה אינה עומדת במספר המזערי של התלמידים גם בתום תקופה של תשעים ימים מיום שהשר הודיע לראש הישיבה, בכתב, כי פחת המספר המזערי; הישיבה תוסר מרשימת הישיבות בתום שנת הלימודים שבה פחת מספר התלמידים מהמספר המזערי;
(3) אינה עומדת עוד באמות המידה האחרות הקבועות בתקנה 13.
(ב) לא תוסר ישיבה מרשימת הישיבות בהתאם לתקנת משנה (א) אלא לאחר שניתנה לראש הישיבה הזדמנות לטעון נגד ההסרה.
15. אופן פרסום רשימת הישיבות
רשימת הישיבות תופקד לעיון הציבור בכל לשכות הגיוס האזוריות ותפורסם באתר האינטרנט של אגף כוח האדם בצבא הגנה לישראל.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 954.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ