אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון (סדרי בקשות, ביצוע והיוון), תש"ל-1969

תקנות גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון (סדרי בקשות, ביצוע והיוון), תש"ל-1969

תקנות גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון (סדרי בקשות, ביצוע והיוון), תש"ל - 1969 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ב) לחוק גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון, תשכ"ט-1969 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה - "ממונה על גמלאות" -
(1) לענין שאיריו של חבר הכנסת, ולענין חבר הכנסת שחדל לכהן ושאיריו - חשב הכנסת;
(2) לענין שאיריו של שופט, ולענין שופט שחדל לכהן ושאיריו - מנהל בתי המשפט;
(3) לענין שאיריו של דיין, קאדי או קאדי מד'הב, ולענין דיין, קאדי וקאדי מד'הב שחדלו לכהן ושאיריהם - מנהל בתי הדין;
(4) לענין כל זכאי אחר - החשב הכללי במשרד האוצר;
"זכאי" - שאיריו של נושא משרה, נושא משרה שחדל לכהן ושאיריו, הזכאים לגמלה על פי החוק;
"שאיר" - מי שנקבע לפי החוק כשאירו של נושא משרה פלונית;
"גמלה" - קצבה או מענק ולרבות תשלומים אחרים, טובת-הנאה או שירות שזכאי זכאי להם על פי ההחלטה לפי החוק;
"מועד ההיוון", לגבי זכאי המבקש להוון חלק מקצבתו - היום האחרון בחודש לאחר החודש שבו היה לזכאי, או היום האחרון בחודש בו הוגשה הבקשה להיוון לממונה על גמלאות, הכל לפי המאוחר;
"קצבת פרישה" - קצבה המשתלמת לנושא משרה שחדל לכהן.
פרק ב': סדרי-נוהל
2. הודעה על גמלאות
תוך שלושים יום מיום שהיה אדם לזכאי לפי החוק ישלח אליו ממונה על גמלאות הודעה במכתב רשום, ובה יפרט את הגמלאות המגיעות לו.
3. דרישת פרטים נוספים
(א) ממונה על גמלאות רשאי לפנות לזכאי ולבקש ממנו פרטים הדרושים לו כדי לקבוע את זכותו לגמלה.
(ב) ממונה על גמלאות יקבע את זכות הזכאי תוך 15 יום מיום שהודיעו לו את הפרטים שדרש.
4. בקשת גימלה
אדם הטוען שהוא זכאי רשאי לפנות בכל עת בבקשה לגמלה המגעת לו לדעתו, והממונה על גמלאות יודיע לו תוך שלושים יום אם הוא זכאי לגמלה ואת שיעורה.
5. מועדי תשלום
(א) קצבה תשולם לזכאי לה בתום כל חודש.
(ב) מענק ישולם תוך שלושים יום מיום שהגיע.
(ג) סכום שהוון ישולם תוך ארבעים וחמישה ימים ממועד ההיוון.
6. הודעה על מאורע המשפיע על שיעור הקיצבה
זכאי המקבל גמלה יודיע לממונה על גמלאות תוך שלושים יום על כל מאורע המשפיע על שיעור הקצבה או על הזכות לקבלה, ובין היתר -
(1) שינוי במצב המשפחתי;
(2) מאורע המשנה את מספרי התלויים שיש להביאם בחשבון לענין הגמלה;
(3) קבלת הכנסה מאוצר המדינה או מקופה ציבורית שיש בה כדי להגביל או להקטין את סכום הגמלה.
7. הודעה בדבר שינוי מען
זכאי ששינה את מענו, יודיע לממונה על גמלאות את מענו החדש תוך שבעה ימים מיום השינוי.
8. תשלום קצבאות
גמלה תשולם בשיק משורטט, שהזכאי הוא הנפרע הנקוב בו, ושיישלח למען עליו הודיע הזכאי לפי תקנות אלה; ואולם -
(1) רשאי ממונה על גמלאות להפקיד את הקצבה לזכות הזכאי אצל בנקאי שעליו הודיע הזכאי, או להורות כי התשלום ישולם לאדם אחר שיחזיקנו לטובת הזכאי;
(2) קצבה המגעת לאדם הנתון לאפוטרופסות תשולם לאפוטרופסו.
9. הודעה בדבר צירוף תקופות
הטוען בחישוב זכותו לגימלה ושיעורה יש לצרף תקופות-כהונה קודמות שלו, בין בכהונה שממנה פרש ובין בכהונה אחרת או בשירות המדינה או מחוצה לה, בהתאם להחלטה המזכה אותו בצירוף, יודיע על כך לממונה על גימלאות תוך שלושה חדשים מיום שהחל לכהן או תוך שלושה חדשים מיום ההחלטה המזכה אותו בצירוף כאמור, הכל לפי המאוחר יותר.
10. שירותים רפואיים
(א) הזכאי לשירותים רפואיים יפנה בבקשה לכך אל שר הבריאות, או אל מי ששר הבריאות מינה לענין זה.
(ב) ממונה על גימלאות יודיע לזכאי, מיד לאחר היותו לזכאי, על מענו של האדם האחראי לענין זה.
11. שירותי טלפון
ממונה על גימלאות יודיע למדור שירותי הטלפון על הזכאים לשירות זה, על זכותם, על מענם ועל מספר הטלפון שלהם.
12. שירותי דיור, מזכירות והסעה
הזכאי לשירותי דיור, מזכירות או הסעה יפנה למזכיר הממשלה והוא ידאג להבטחת שירותים אלה לפי ההחלטה ובהתאם לסידורים הדרושים לזכאי.
פרק ג': היוון (תיקון: תשל"ז)
13. הגדרות (תיקון: תשל"ז)
בפרק זה -
"גיל" של אדם במועד ההיוון - הגיל הקרוב לגילו המצויין בלוח המתאים שבתוספת;
"קיצבה שנתית" - הקיצבה המגיעה במועד ההיוון, כפול 12;
"האחוז הקובע" - האחוז אשר הזכאי לקיצבת פרישה מבקש להוון מקיצבתו;
"המקדם" - המספר שבטור ב' בלוח המתאים שבתוספת, מול גילו של המהוון במועד ההיוון;
"א" - סכום המהווה את האחוז הקובע מקיצבתו השנתית של המהוון המגיעה לו במועד ההיוון.
14. בקשה להיוון (תיקון: תשל"ז)
בקשה להיוון תוגש בכתב לממונה על גימלאות, ויצויין בה האחוז הקובע.
15. חישוב החלק המהוון לענין הניכוי (תיקון: תשל"ז)
מי שהיוון חלק מקיצבתו על פי החלטה מכוח סעיף 2(3) לחוק, יראוהו לענין ניכוי מהקיצבה כאילו היוון את האחוז הקובע מקיצבתו, כפי שהיא משתנה מפעם לפעם; אולם לענין זה לא תבוא בחשבון הפחתת קיצבה עקב קבלת משכורת או קיצבה מאוצר המדינה או מקופה ציבורית כמשמעותה בסעיף 35 לחוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש"ל-1970.
15א. חישוב היוון הקיצבה (תיקון: תשל"ז)
סכום ההיוון של חלק מקיצבתו של מהוון יהא -
(1) לגבי גבר - א X המקדם שבלוח 1 בתוספת;
(2) לגבי אשה - א X המקדם שבלוח 2 בתוספת.
תוספת (תקנה 15א)2
(תיקון: תשל"ז)
לוח 1
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
18 5.461
18.5 5.460
19 5.459
19.5 5.459
20 5.458
20.5 5.458
21 5.458
21.5 5.459
22 5.459
22.5 5.459
23 5.460
23.5 5.461
24 5.461
24.5 5.462
25 5.462
25.5 5.463
26 5.463
26.5 5.464
27 5.464
27.5 4.464
28 5.465
28.5 5.465
29 5.465
29.5 5.465
30 5.465
30.5 5.465
31 5.464
31.5 5.464
32 5.464
32.5 5.463
33 5.463
33.5 5.462
34 5.461
34.5 5.461
35 5.460
35.5 5.459
36 5.459
36.5 5.458
37 5.457
37.5 5.456
38 5.455
38.5 5.454
39 5.453
39.5 5.451
40 5.450
40.5 5.448
41 5.446
41.5 5.444
42 5.442
42.5 5.439
43 5.436
43.5 5.443
44 5.430
44.5 5.426
45 5.422
45.5 5.417
46 5.413
46.5 5.408
47 5.403
47.5 5.397
48 5.392
48.5 5.385
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
49 5.379
49.5 5.373
50 5.366
50.5 5.359
51 5.353
51.5 5.345
52 5.338
52.5 5.331
53 5.323
53.5 5.315
54 5.306
54.5 5.297
55 5.288
55.5 5.278
56 5.268
56.5 5.256
57 5.244
57.5 5.231
58 5.218
58.5 5.203
59 5.189
59.5 5.172
60 5.156
60.5 5.139
61 5.122
61.5 5.104
62 5.085
62.5 5.066
63 5.046
63.5 5.025
64 5.005
64.5 5.983
65 4.960
65.5 4.937
66 4.914
66.5 4.889
67 4.864
67.5 4.837
68 4.810
68.5 4.781
69 4.752
69.5 4.721
70 4.691
70.5 4.659
71 4.628
71.5 4.594
72 4.561
72.5 4.525
73 4.490
73.5 4.452
74 4.414
74.5 4.374
75 4.334
75.5 4.291
76 4.248
76.5 4.203
77 4.157
77.5 4.106
78 4.056
78.5 4.003
79 4.949
79.5 3.892
80 3.836
לוח 2
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
18 5.478
18.5 5.477
19 5.477
19.5 5.477
20 5.476
20.5 5.476
21 5.476
21.5 5.476
22 5.476
22.5 5.475
23 5.475
23.5 5.475
24 5.475
24.5 5.475
25 5.474
25.5 5.474
26 5.474
26.5 5.474
27 5.473
27.5 5.473
28 5.472
28.5 5.472
29 5.471
29.5 5.471
30 5.470
30.5 5.469
31 5.469
31.5 5.468
32 5.467
32.5 5.466
33 5.465
33.5 4.465
34 5.464
34.5 5.463
35 5.462
35.5 5.461
36 5.459
36.5 5.458
37 5.457
37.5 5.456
38 5.455
38.5 5.453
39 5.452
39.5 5.450
40 5.449
40.5 5.447
41 5.446
41.5 5.444
42 5.442
42.5 5.441
43 5.439
43.5 5.437
44 5.434
44.5 5.432
45 5.430
45.5 5.427
46 5.425
46.5 5.422
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
47 5.419
47.5 5.415
48 5.412
48.5 5.408
49 5.406
49.5 5.401
50 5.396
50.5 5.392
51 5.387
51.5 5.382
52 5.378
52.5 5.372
53 5.366
53.5 5.360
54 5.354
54.5 5.347
55 5.340
55.5 5.332
56 5.325
56.6 5.316
57 5.307
57.5 5.298
58 5.288
58.5 5.277
59 5.266
59.5 5.253
60 5.241
60.5 5.228
61 5.214
61.5 5.199
62 5.184
62.5 5.167
63 5.149
63.5 5.130
64 5.111
64.5 5.090
65 5.069
65.5 5.045
66 5.022
66.5 4.995
67 4.969
67.5 7.940
68 4.911
68.5 4.878
69 4.846
69.5 4.812
70 4.777
70.5 4.741
71 4.705
71.5 4.666
72 4.627
72.5 4.586
73 4.545
73.5 4.502
74 4.459
74.5 4.416
75 4.372
75.5 4.327
76 4.282
76.5 4.234
77 4.187
77.5 4.137
טור א' טור ב'
הגיל המקדם
78 4.087
78.5 4.035
79 4.983
79.5 4.938
80 3.874


תוספת (תקנה 15א) 2
(תיקון: תשל"ז)
_________________________________
1 ק"ת תש"ל, 370; תשל"ז, 2510.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ