אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בתי הסוהר (בית סוהר בניהול פרטי), התשס"ה-2005

תקנות בתי הסוהר (בית סוהר בניהול פרטי), התשס"ה-2005

תקנות בתי הסוהר (בית סוהר בניהול פרטי), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 128 כא(ב), 128 נג ו-132 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (להלן - הפקודה), לענין תקנה 12 - באישור שר האוצר, ולענין תקנה 3 - לאחר הודעה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ההסכם" - כמשמעותו בסעיף 128ז לפקודה;
"הוועדה המייעצת" - הוועדה כמשמעותה בסעיף 128 מה לפקודה;
"זכיין", "מאבטח אסירים", "מנהל", "מפקח ראשי" ו"עובד זכיין" - כהגדרתם בסעיף 128ו לפקודה.
2. תחולת תקנות בתי הסוהר
על בית סוהר בניהול פרטי יחולו תקנות בתי הסוהר, התשל"ח-1978 (להלן - תקנות בתי הסוהר), זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה.
3. נותני שירותים שהעסקתם פטורה מאישור
(א) נותני שירותים שמינוים והעסקתם אינם טעונים אישור הנציב או מי שהוא הסמיכו, לפי סעיף 128כא(ב) לפקודה יהיו מסוג שנתקיים בנמנים עמו כל המפורט להלן:
(1) השירות שהם נותנים ואופן העסקתם אינו דורש קיום קשר עם אסירים;
(2) ככל שמתן השירות כרוך בשהייה בבית הסוהר, השהייה הנדרשת היא לפרק זמן קצר ומוגבל;
(3) מתן השירות אינו דורש חשיפת נותן השירות למידע הנוגע לפרטיותם של אסירים;
(4) המפקח הראשי קבע כי נותן השירות עומד בתנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3).
(ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי לגרוע מחובת הזכיין או נותן השירות למלא אחר תנאים החלים לענין כניסה לבית סוהר בניהול פרטי, כפי שנקבעו בדין או בהסכם.
4. טיפול בתלונות אסירים
(א) על אף האמור בתקנה 2, לא תחול בבית סוהר בניהול פרטי תקנה 24א לתקנות בתי הסוהר.
(ב) אסיר בבית סוהר בניהול פרטי רשאי להתלונן לפני המפקח הראשי בכל ענין הנוגע לתנאים ולסדרים של החזקתו במאסר; התלונה תוגש בכתב, ויכול שתוגש בעל פה במועד שיורה המפקח הראשי.
(ג) קיבל מנהל או עובד זכיין תלונה בכתב של אסיר, יעביר את התלונה למפקח הראשי בלא דיחוי, וכן יעביר את התייחסותו לתלונה למפקח, בתוך ארבעים ושמונה שעות ממועד קבלתה.
(ד) המפקח הראשי יברר את התלונה וישיב לאסיר בתוך שבעה ימים מיום קבלתה; נסבה התלונה על ענין דחוף, ישיב בהקדם ולא יאוחר משלושה ימים מיום קבלתה; בתשובתו יתייחס המפקח הראשי גם להתייחסותו של המנהל או של עובד הזכיין, אם הועברה אליו כאמור בתקנת משנה (ג).
(ה) לא קיבל אסיר תשובה לתלונתו בתוך הזמן הנקוב בתקנת משנה (ד), או שהתשובה שקיבל לא הניחה את דעתו, או שהתלונה היא על המפקח הראשי, רשאי האסיר להפנות את תלונתו בכתב לנציב; תלונה כאמור שקיבל מנהל או עובד זכיין, יעבירה, בלא דיחוי, למפקח הראשי, שיעביר את התלונה, בלא דיחוי, לנציב, ורשאי הוא לצרף לתלונה את הערותיו.
(ו) קיבל הנציב תלונת אסיר, כאמור בתקנת משנה (ה), יבדוק את התלונה ויתן תשובה לאסיר בתוך 14 ימים מיום קבלתה; נסבה התלונה על עניין דחוף, תינתן התשובה בהקדם, ולא יאוחר משישה ימים מיום קבלתה.
(ז) בבירור התלונה יהיה הנציב או המפקח הראשי, לפי הענין, או מי שהם הסמיכו לענין זה (להלן - מבררי תלונה), רשאי לבחון כל מסמך ולקבל כל מידע, ככל שהדבר נחוץ לצורך בירור התלונה.
(ח) הזכיין, המנהל וכל עובד זכיין חייבים למסור כל מסמך ומידע שברשותם למברר התלונה ככל שיידרשו לכך, כאמור בתקנת משנה (ז).
(ט) מברר התלונה יפרט בתשובתו לאסיר, את ממצאיו וכן יצביע לפני המנהל או המפקח הראשי על הצורך בתיקון הליקוי או העוול שהעלה הבירור.
(י) המנהל יפעל לתיקון הליקוי או העוול שנתגלה בבירור תלונת האסיר כפי שנקבע בהסכם, בתוך פרק זמן סביר בנסיבות הענין, וידווח על תיקון הליקוי למפקח; העלה בירור התלונה צורך בתיקון הליקוי או העוול על ידי שירות בתי הסוהר, יפעל המפקח בענין בהתאם לפקודות נציבות בתי הסוהר.
(יא) חלק המנהל על ממצאי מברר תלונה או מצא מברר תלונה כי המנהל או הזכיין לא פעלו לתיקון הליקוי או העוול שהתברר בתלונת האסיר, רשאי כל אחד מהם להביא את הנושא להחלטת הנציב או מי שהוא מינה לענין זה.
(יב) תקנה זו לא תחול כאשר נושא התלונה טעון חקירה על פי דין או על פי פקודות או הוראות המחייבות בשירות בתי הסוהר; המועדים הקבועים בתקנה זו לענין השלמת בירור תלונה לא יחולו במקרה שנתברר, לאחר בדיקה, שנושא התלונה טעון בדיקה, חקירה או דיון נוספים.
(יג) במקרים כאמור בתקנת משנה (יב) יודיע מקבל התלונה לאסיר, בתוך המועדים האמורים בתקנת משנה (ד) או (ו), לפי הענין, את הטעם מן הטעמים האמורים בתקנת משנה (יב) שבשלו נמנע מלברר את התלונה או שלא השלים את הבירור במועדים האמורים.
5. עתירות אסירים
(א) על אף האמור בתקנה 2, לא תחול תקנה 24ב לתקנות בתי הסוהר על אסירים בבית סוהר בניהול פרטי.
(ב) ביקש אסיר להגיש עתירה לבית משפט מחוזי או לבית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, יעבירה למנהל.
(ג) המנהל יעביר את העתירה, בלא דיחוי, לבית המשפט המחוזי או לבית המשפט העליון, לפי הענין; כן יעביר עותק מהעתירה למפקח הראשי, ורשאי הוא לצרף לעותק העתירה שהעביר למפקח גם את התייחסותו לנטען בה.
(ד) המפקח הראשי יעביר, בלא דיחוי, את עותק העתירה שקיבל והתייחסות המנהל, אם ניתנה, לקצין שירות בתי הסוהר שמינה הנציב לענין זה, וליועץ המשפטי לשירות בתי הסוהר, ורשאי הוא לצרף גם את ממצאי הבירור שערך ואת הערותיו לעתירה.
(ה) הוראות תקנה 4(ז) ו-(ח) לענין בירור תלונה, יחולו בהתאמה גם על בירור שערך המפקח הראשי, לגבי העובדות הנטענות על ידי האסיר בעתירה, אם ערך בירור כאמור.
6. מניעת ביקור - חובת דיווח
החליט המנהל לאסור כניסתו של מבקר, בהתאם לתקנה 30(ב) לתקנות בתי הסוהר, ידווח על כך למפקח הראשי בהקדם, ככל האפשר במהלך אותו יום עבודה.
7. ביקורים לאסיר חולה
החליט המנהל בענין בקשה של אסיר חולה לאפשר לו ביקורים מחוץ לביקורים הרגילים בהתאם לתקנה 34 לתקנות בתי הסוהר, ידווח על כך מיד למפקח הראשי.
8. בגדים לאסיר משתחרר
(א) תקנה 41 לתקנות בתי הסוהר לא תחול על אסיר משתחרר מבית סוהר בניהול פרטי.
(ב) אסיר משתחרר כאמור, שהושמדו בגדיו ואין ידו משגת לקנות לו בגדים, יינתנו לו בגדים על חשבון הזכיין.
9. ממלא מקום המנהל
תקנה 84 לתקנות בתי הסוהר לא תחול על בית סוהר בניהול פרטי.
10. הוצאה בכוח מבית הסוהר
(א) הורה המנהל על שימוש בכוח סביר להוצאת אדם מבית סוהר לפי תקנה 87 לתקנות בתי הסוהר, ידווח על כך מיד למפקח הראשי.
(ב) הוצאת אדם בכוח מבית סוהר בניהול פרטי כאמור, תבוצע בידי מאבטח אסירים.
11. הודעה על מות אסיר
הודעה על מות אסיר בבית סוהר בניהול פרטי, לפי תקנה 93 לתקנות בתי הסוהר, תימסר מיד גם למפקח הראשי.
12. ועדה מייעצת - הוצאות
(א) חבר הוועדה המייעצת זכאי להחזר הוצאות בשיעור שקבע החשב הכללי במשרד האוצר, מזמן לזמן, לגבי החזר הוצאות לחברים בוועדות ציבוריות.
(ב) חבר ועדה מייעצת זכאי להחזר הוצאות כאמור בתקנת משנה (א), אם השתתף בישיבת הוועדה, כולה או רובה.
13. אצילת סמכויות לסוהר
על אף הוראות תקנה 95 לתקנות בתי הסוהר, רק הנציב רשאי לאצול סמכויותיו לסוהר לענין בית סוהר בניהול פרטי.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 916.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ