אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בתי המשפט (סדרי דין לדיון בבקשות לפי חוק ההגנה על חוסים), התשן-1990

תקנות בתי המשפט (סדרי דין לדיון בבקשות לפי חוק ההגנה על חוסים), התשן-1990

תקנות בתי המשפט (סדרי דין לדיון בבקשות לפי חוק ההגנה על חוסים), התשן-1990 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"החוק" - חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966;
"בקשה" - בקשה לבית המשפט לפי סעיף 4 או 8 לחוק;
"חוסה", "אחראי לחוסה", "פקיד סעד" - כהגדרתם בחוק;
"תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984;
"תסקיר" ו"חקירה" - כמשמעותם בסעיפים 2 ו-3 לחוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955;
"טופס" - טופס שנוסחו ניתן בתוספת.
2. הגשת בקשה
(א) בקשה תוגש לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו מתגורר החוסה או נמצא בו אותה שעה, אולם פקיד הסעד רשאי להגיש את הבקשה לבית משפט אחר אם לדעתו יהיה זה לטובת החוסה.
(ב) בקשה לפי סעיף 4 לחוק תהא ערוכה לפי טופס 1 ובקשה לפי סעיף 8 לחוק - לפי טופס 2.
3. המשיבים בבקשה
(א) המשיבים בבקשה לפי סעיף 4 יהיו החוסה והאחראי לו.
(ב) הוגשה בקשה לפי סעיף 8 בידי החוסה או האחראי לו, יהיה פקיד סעד משיב לבקשה.
(ג) הוגשה בקשה לפי סעיף 8 בידי פקיד הסעד, יהיה החוסה או האחראי לו משיב לבקשה.
(ד) ראה בית המשפט כי יהיה זה לטובת החוסה, רשאי הוא להורות שהחוסה לא יצויין כמשיב.
(ה) לא נמצא אחראי לחוסה, או שהאחראי לו הוא פסול-דין או חסוי כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 - יצויין הדבר בבקשה.
(ו) התקיימו הנסיבות האמורות בתקנות משנה (ד) ו-(ה), רשאי בית המשפט לשמוע את הבקשה ללא משיב או למנות לחוסה אפוטרופוס לדין שיהיה המשיב בבקשה.
(ז) בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, להורות על המצאת עותק מהבקשה גם לאדם שאיננו משיב זה.
4. נספחים לבקשה
(א) פקיד סעד המגיש בקשה יצרף אליה תסקיר בכתב, לאחר שערך חקירה בענין החוסה; התסקיר יהא ערוך לפי טופס 3 ויכלול ידיעות מלאות, ככל האפשר, הדרושות לתמיכה בבקשה.
(ב) ראה פקיד הסעד לנכון, רשאי הוא לצרף לתסקיר מסמכים הנוגעים לענין.
(ג) היתה הבקשה להורות על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחרים, תצורף לבקשה תעודת רופא בדבר מצב בריאותו של החוסה.
5. המצאת מסמכים
המצאת בקשה וכתבי בית-דין אחרים יכול שתיעשה בידי פקיד סעד.
6. קביעת מועד הדיון
הוגשה בקשה, ייקבע מועד לשמיעתה שיהיה בתוך שבעה ימים מיום ההגשה, אלא אם כן הורה בית המשפט הוראה אחרת; לא הסתיים הדיון ביום שנקבע, ימשיך בית המשפט בדיון מיום ליום ברציפות, זולת אם הורה אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.
7. אי התייצבות המשיבים
(א) לא התייצבו החוסה או האחראי לדיון בבקשה, רשאי בית המשפט לצוות על התייצבותם או על הבאתם וכן רשאי הוא לדון שלא בנוכחותם, ובלבד שהוכח לו כי נמסרה להם הודעה כראוי.
(ב) ציווה בית המשפט על הבאת החוסה או האחראי לו, רשאי הוא לצוות שההוראה תבוצע בידי פקיד סעד ושאם יהיה צורך בשימוש בכוח לשם ביצועה - שהיא תבוצע באמצעות המשטרה.
8. הסברת הבקשה
בית המשפט יסביר לחוסה ולאחראי לו את תוכן הבקשה וישמע את עמדתם לגביה.
9. השלמת כתבי בי-דין
בית המשפט רשאי להורות לבעל דין להשלים כתב בי-דין שהגיש לו.
10. אי המצאת החלטה
(א) החליט בית המשפט בבקשה, רשאי הוא להורות, מנימוקים שיירשמו, כי ההחלטה לא תומצא לחוסה או לאחראי לו.
(ב) הורה בית המשפט כאמור בתקנת משנה (א), ניתן יהיה להוציא לפועל את ההחלטה גם אם לא הומצאה.
11. ערעור
(א) ערעור על החלטתו של בית משפט בבקשה יוגש, בתוך עשרה ימים מיום שניתנה ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו התנהל הדיון בבקשה; המשיבים בערעור יהיו כל מי שהיו צדדים לבקשה ואינם המערערים.
(ב) הערעור יישמע בתוך עשרה ימים מיום הגשתו, זולת אם החליט בית המשפט אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.
12. סדר הדין
(א) על ערעור יחולו הוראות תקנות 412 עד 415, 447, 449, 450, 453, 454, 45 ו-459 עד 464 לתקנות סדר הדין.
(ב) בכל ענין שלא נקבע בתקנות אלה רשאי בית המשפט, אם ראה צורך בכך, לנהוג לפי תקנות סדר הדין.
13. צו ביניים
בענין שאינו סובל דיחוי עד למתן החלטתו הסופית של בית המשפט, רשאי פקיד סעד, בכל שלב של הדיון בבקשה ובערעור, להגיש לבית המשפט בקשה למתן צו ביניים.
תוספת
(תקנה 1)
טופס 1
(תקנה 2 (ב))
בית משפט השלום ב
המבקש: פקיד הסעד
שם מקום העבודה
בענין: (להלן - החוסה)
שם מס' זיהוי כתובת
ובענין: חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966
בקשה למתן הוראות
כב' בית המשפט מתבקש להורות:
א. ואלה נימוקי הבקשה:*
ב. בית המשפט מתבקש להורות על הפעלת המשטרה בהתאם לסעיף 11 אם יעלה צורך בכך.
ג. בית המשפט מתבקש לדון בבקשה במעמד צד אחד בלבד מהנימוקים הבאים:**
מצורף: תסקיר
חו"ד רפואית
חו"ד פסיכיאטרית או פסיכולוגית פקיד הסעד
מסמכים נוספים לפי חוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו-1966
* לרבות פרטים על קרובי משפחה, תיאור מצבו הגופני והנפשי של החוסה, נסיונות טיפול שנעשו, בדיקות שנערכו ותוצאותיהן.
** במקרה הצורך.

טופס 2
(תקנה 2 (ב))
בית משפט השלום ב
חלק א'
המבקש: פקיד הסעד
שם כתובת מקום העבודה
נגד
המשיבים: (להלן - החוסה)
שם מס' זיהוי כתובת
האחראי על החוסה:
שם מס' זיהוי כתובת
ובענין: חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 (להלן - החוק)
* כאשר המבקש איננו פקיד הסעד ימולא חלק ב'.
בקשה לשינוי/קיצור/הארכה/חידוש/ביטול/הוראת בית המשפט **
כב' בית המשפט מתבקש להורות:
(מהות הבקשה)
1. ביום ניתנה החלטה על ידי כבוד בית המשפט הזה, בתיק
לפיה:
(תוכן ההחלטה)
2. ואלה, בין היתר, נימוקי הבקשה:

תאריך פקיד הסעד
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966
** למחוק את הטעון מחיקה
טופס 2
(תקנה 2 ב))
בית משפט השלום ב

חלק ב'
המבקש: (להלן - החוסה)
שם מס' זיהוי כתובת
ענינו של המבקש בבקשה:**
האחראי על החוסה:
שם מס' זיהוי כתובת
נגד
המשיב: פקיד הסעד
שם מקום העבודה
ובענין: חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 (להלן - החוק)
בקשה לשינוי/קיצור/הארכה/חידוש/ביטול/הוראת בית המשפט***
כב' בית המשפט מתבקש להורות:
(מהות הבקשה)
1. ביום ניתנה החלטה על ידי כבוד בית המשפט הזה, בתיק
לפיה:
(תוכן ההחלטה)
2. ואלה, בין היתר, נימוקי הבקשה:

תאריך המבקש

* כאשר המבקש הוא החוסה או האחראי לו או אדם אחר.
** כאשר המבקש איננו החוסה או האחראי לו.
*** למחוק את הטעון מחיקה.
טופס 3
(תקנה 4)
תסקיר
(1) שם החוסה, שנת לידתו, מספר זהותו ומענו;
(2) שם האחראי לחוסה ומענו;
(3) הקרבה המשפחתית ומהות היחסים בין החוסה לאחראי לו;
(4) התנאים השוררים בביתו של החוסה או במקום האחר שבו הוא נמצא;
(5) מצבו האישי, המשפחתי, החברתי, הגופני, הרפואי והנפשי של החוסה, בהווה ובעבר;
(6) העובדות והנסיבות שלאורן סבור פקיד הסעד כי שלומו של החוסה נפגע או עלול להיפגע מהעדר טיפול ראוי;
(7) הטיפול הראוי הדרוש לחוסה;
(8) רשימת המסמכים המצורפים לתסקיר.
______________________________
1 ק"ת תש"ן, 1280.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ