אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ז-1976

תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ז-1976

תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ז-1976 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ט) לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשל"ח)
בתקנות אלה -
"רשומה" - כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר, כל תרשים, דיאגרמה, ציור, תו, תיק, צילום, תצלום, סרט, תקליט וכיוצא באלה שנעשו עקב קבלת אדם לבית-חולים, הטיפול בו ושחרורו ממנו, לרבות שחרור עקב פטירה, ומסמכים אחרים שנעשו בבית-חולים, או שנעשו לשם קבלת אדם לבית-חולים, כמפורט בטור א' של התוספת;
"בית חולים" - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודה;
"מוסד ממוסדות המדינה" - כמשמעותו בחוק הארכיונים, תשט"ו-1955;
"ממונה" - מנהל בית-חולים או מי שהסמיך בכתב לענין תקנות אלה.
2. החזקת רשומות (תיקון: תשנ"ז)
כל בית חולים יהיה אחראי להחזקת הרשומות שנעשו בבית החולים או שהגיעו אליו, באופן שיאפשר איתורן בתוך זמן סביר.
3. הוצאות רשומות מבית-חולים (תיקון: תשל"ח)
(א) לא תוצא רשומה מבית-חולים ללא הרשאה בכתב מאת הממונה.
(ב) בהרשאה להוצאת רשומה יציין הממונה את הסיבה להוצאתה ולמי נמסרה.
(ג) ביקש אדם או נציגו החוקי להעביר רשומה שנעשתה לגביו לבית-חולים אחר, יורה הממונה להעביר את הרשומה לפי בקשתו של אותו אדם או נציגו החוקי.
(ד) נסגר בית-חולים או בוטל רישומו ואין בית-חולים אחר בא במקומו, יעביר הממונה של אותו בית-חולים את הרשומות שבו לבית-חולים שהוא מוסד ממוסדות המדינה, בהתאם להוראות המנהל.
(ה) הוצאה רשומה מבית-חולים למעט כמפורט בתקנה משנה (ג), ישמור הממונה על העתק או צילום ממנה במקומה.
4. תקופת שמירה
(א) בכפוף לאמור בתקנה 3, חייב בית-חולים לשמור על רשומות שבהחזקתו בתקופות הנקובות לצידן בטור ב' של התוספת.
(ב) צילם בית-חולים במיקרופילם רשומה וכן צילם באותו סרט אישור מאת הממונה שהצילום הוא העתק מדוייק ממנה, לא יהיה חייב לשמור על אותה רשומה לאחר שלושים יום מתאריך הצילום.
(ג) בית החולים ישמור על המיקרופילם של כל רשומה שצולמה כאמור בתקנת משנה (ב) במשך הזמן שנקבע בטור ב' של התוספת לגבי הרשומה המקורית.
(ד) הורה רופא בבית-חולים לשמור על רשומה פלונית תקופה ארוכה יותר מזו שנקובה בטור ב' של התוספת, ישמור בית החולים על אותה רשומה כפי שהורה אותו רופא.
(ה) תקנות משנה (א), (ב) ו-(ג) לא יחולו על בית-חולים שהוא מוסד ממוסדות המדינה או של רשות מקומית.
5. שמירת תוקף
תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה כתום שלושים יום מיום פרסומן ברשומות.
7. הוראות מעבר
תקנות אלה יחולו גם על רשומות שבבתי-חולים ביום תחילתן.
תוספת
(תקנה 1)
טור א' טור ב'
(1) תיק רפואי של חולה בבית-חולים 20 שנה לאחר האישפוז או הטיפול
כללי (למעט במרפאת חוץ של בית האחרון; ואם אין בתיק גליון
החולים), למעט גליון סיכום מחלה סיכום מחלה - 25 שנה או 7 שנים
לאחר פטירת החולה, הכל לפי
המוקדם יותר.
(2) תיק רפואי של חולה במרפאת 7 שנים לאחר הטיפול האחרון.
חוץ של בית-חולים אם צורף לתיק הרפואי בבית
החולים - כתקופת ההחזקה של
התיק הרפואי בבית החולים.
(3) גליון סיכום מחלה או 100 שנה
מכתב סיכום לרופא המטפל
(4) פנקס קבלת חולים 10 שנים לאחר הרישום האחרון
(5) פנקס אבחנות ומפתח שמי 100 שנה לאחר הרישום האחרון
של חולים
(6) מסמכי חדר מיון 7 שנים
(7) ספר בדיקות מעבדה 10 שנים לאחר הרישום האחרון
(8) ספר ניתוחים 10 שנים לאחר הרישום האחרון
(9) ספר הרופאים המרדימים 10 שנים לאחר הרישום האחרון
(10) ספר לידות 100 שנה לאחר הרישום האחרון
(11) העתקים של תעודות רפואיות
המוצאות על פי נתונים שבתיק הרפואי 7 שנים
(12) פנקס רנטגן שנה לאחר הרישום האחרון
(13) צילום רנטגן, למעט 10 שנים מתום הטיפול האחרון
דו"חות על המימצאים לפי הצילום בתיק תצלומי הרנטגן או 7 שנים
לאחר פטירת החולה, לפי המוקדם
(14) תרשים במכון או במעבדה -
מימצא פתולוגי 10 שנים
(15) תרשים במכון או במעבדה -
מימצא שלילי 2 שנים
(16) א.ק.ג. 10 שנים. אם מוחזק העתק
הא.ק.ג. בתיק הרפואי של בית
החולים - כתקופת ההחזקה של
התיק הרפואי בבית החולים
(17) ספר רפורטים של אחיות, 7 שנים לאחר הרישום האחרון,
רישום הוראות הרופאים אם הועתקו ההוראות לתיק
הרפואי - 30 יום לאחר ההעתקה
האחרונה
(18) ספר מסירת משמרות של 7 שנים לאחר הרישום האחרון
אחיות, דו"ח על טיפולים
(19) טופס דרישת ניתוח גוויה 10 שנים
(20) רישום גוויות נפטרים 10 שנים
(21) פרוטוקול על פתיחת גוויה 25 שנים
(22) דו"ח מימצא היסטולוגית
מיקרוסקופית 25 שנים
(23) מפתח שמי של בדיקות
היסטולוגיות-מיקרוסקופיות 25 שנים
(24) הזמנה לבנק הדם 3 שנים
(25) כרטיס עירויים בבנק הדם 7 שנים
(26) ספר עירויים בבנק הדם 7 שנים לאחר הרישום האחרון
(27) ספר בדיקות סוגי דם בנק הדם 15 שנים לאחר הרישום האחרון
(28) ספר הכנת הדם בבנק הדם 7 שנים לאחר הרישום האחרון
(29) ספר תורמי הדם 7 שנים לאחר הרישום האחרון
(30) אישור להפסקת הריון 7 שנים לאחר הטיפול האחרון;
אם צורף לתיק הרפואי בבית-
החולים - כתקופת ההחזקה
של התיק הרפואי בבית-החולים.
(31) ספר פטירות 100 שנה לאחר הרישום האחרון.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ז, 876, 468, 270; תשל"ח, 732, 425; תש"ם, 1599; תשנ"ז, 415.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ