אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בריאות העם (רישום מרפאות), התשמ"ז-1987

תקנות בריאות העם (רישום מרפאות), התשמ"ז-1987

תקנות בריאות העם (רישום מרפאות), התשמ"ז-1987 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 65ג לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן - הפקודה), ולאחר התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ט, תשס"ט) 4
בתקנות אלה -
"כירורגיה" - פעולה רפואית פולשנית באדם:
"כירורגיה זעירה" - כירורגיה ללא הרדמה או בהרדמה מקומית כמפורט בתוספת הראשונה;
"כירורגיה קטנה" - כירורגיה ללא הרדמה או בהרדמה מקומית בלבד, למעט כירורגיה זעירה, שאינה כרוכה בפעולות המנויות בתוספת השניה;
"כירורגיה בינונית" כירורגיה בהרדמה אזורית או בהרדמה כללית לפרק זמן שאינו עולה על 5 שעות, שאינה כרוכה בפעולות המנויות בתוספת השניה;
"הרדמה מקומית" ((Analgesia - גרימת חוסר תחושה של רקמות רכות במקום מסויים בגוף אדם ללא השפעה על עצב ראשי, על ידי שימוש מקומי בליגנוקאין ((Lignocaine, במינון שאינו עולה על שניים וחצי מיליגרם לקילוגרם של משקל גוף אדם, או בחמרים אחרים במינון דומה מבחינת שיעור הרעילות, או על ידי פעולה מקומית אחרת;
"הרדמה אזורית" (Regional Anesthesia) - הרדמת אזור מסויים בגוף אדם על ידי הזרקת חומר מרדים בקרבת עצב ראשי, הגורמת לחוסר תחושה בכל האזור הנתון להשפעת העצב;
"הרדמה אזורית נרחבת" (Epidnral Anesthesia & Spinal Anesthesia) -
הרדמת אזור נרחב בגוף אדם על ידי הזרקת חומר מרדים לתוך נוזל חוט השדרה, או ליד קרומי חוט השדרה שמותר לבצעה רק בבית-חולים;
"הרדמה כללית" - הרדמה מלאה של גוף אדם הדורשת תמיכה בפעולות הגוף החיוניות;
"בית חולים" - כהגדרתו בסעיף 24 לפקודה;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או רופא עובד משרד הבריאות, שהמנהל הסמיכו לענין תקנות אלה או מקצתן;
"מרפאה" - כהגדרתה בסעיף 34(ג) לפקודה, לרבות לשכה פרטית של רופא או רופאים;
"מרפאה אונקולוגית" - מרפאה למתן טיפול אונקולוגי;
"מרפאת דיאליזה" - מרפאה לביצוע המודיאליזה;
"טיפול אונקולוגי" - טיפול בחולים אונוקולוגיים באמצעות עירוי של תרופות כימותרפיות (ציטוטוקסיות);
"רופא" - רופא מורשה כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976;
"רופא אחראי" - רופא שהוא מבעלי המרפאה, או רופא שמינה בעל המרפאה כאחראי לניהולה התקין של המרפאה ולביצוע כל הפעולות הנדרשות לפי תקנות אלה.
"תואר מומחה" - כמשמעותו בתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973;
"אחות" ו"אחות מוסמכת" כמשמעותן בתקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות), התשמ"א-1981;
"מטופל" - כמשמעותו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996;
"קורס להחייאה בסיסית" (Basic Life Support) - קורס בסיסי להחייאה שאישר המנהל;
"קורס להחייאה קרדיולוגית מתקדמת" (Advanced Cardiac Life Support) -
קורס מרוכז להחייאה ותמיכת חיים במצבי חירום קרדיולוגיים, שאישר המנהל.
(א) אלה מרפאות החייבות רישום:
(1) מרפאה שבה מתבצעות פעולות של כירורגיה קטנה;
(2) מרפאה שבה מתבצעות פעולות של כירורגיה בינונית או צינתורים;
(3) מרפאת דיאליזה;
(4) מרפאה אונקולוגית, למעט מרפאה שניתן בה טיפול אונקולוגי אקראי.
(ב) אלה מרפאות שאינן חייבות רישום:
(1) מרפאה שבה מתבצעות פעולות של כירורגיה זעירה בלבד;
(2) לשכה פרטית של רופא ובלבד שלא מתבצעות בה פעולות רפואיות המחייבות רישום לפי תקנות אלה;
(3) מרפאה המיועדת להגשת שירותי רפואת שיניים.
2א. פעולות רפואיות אסורות במרפאה (תיקון: תשס"ט, תש"ע) 4
(א) פעולות של כירורגיות המפורטות בתוספת השניה וכן פעולה כירורגית בהרדמה כללית לפרק זמן העולה על חמש שעות, יבוצעו בבית חולים רשום בלבד ואסורות לביצוע במרפאה.
(ב) במרפאה לא ינהל אדם בנק זרע.
3. פנקס מרפאות
(א) המנהל ינהל פנקס מרפאות (להלן - פנקס המרפאות), שבו ירשום את המרפאות שקיבלו תעודה כאמור בתקנה 7.
(ב) המנהל יקבע את צורת פנקס המרפאות ופרטי הרישום בו.
4. חובת רישום (תיקון: תשנ"ט, תשס"ט) 4
(א) תנאי לקיומה של מרפאה חייבת רישום הוא רישומה בפנקס המרפאות.
(ב) לא יפתח אדם, לא יחזיק ולא ינהל מרפאה חייבת רישום אלא אם כן נרשמה בידי המנהל ומתקיימים בה תנאים הקבועים בתוספות השלישית, הרביעית או החמישית, לפי הענין, ומצויים בה ציוד, תנאים פיזיים, סידורי תברואה, וסידורי כיבוי אש נאותים לפי כל דין, להנחת דעתו של המנהל.
(ג) רשם המנהל מרפאה בפנקס המרפאות, יתן תעודה על כך למבקש הרישום כאמור בתקנה 7.
5. בקשה לרישום מרפאה (תיקון: תשנ"ט)
(א) בקשה לרישום מרפאה חייבת רישום תוגש בידי הרופא האחראי בשני עותקים, לפי הטופס שבתוספת השישית (להלן - טופס בקשה לרישום מרפאה), ללשכת הבריאות המחוזית או הנפתית, שהמרפאה נמצאת בתחומה.
(ב) לא ישונה במרפאה רשומה פרט מהפרטים הרשומים לגביה בטופס הבקשה לרישום מרפאה, למעט האמור בתקנה 11ג, אלא אם כן נתן המנהל אישור לכך, מראש ובכתב, לרופא האחראי במרפאה.
(ג) לטופס בקשה לרישום מרפאה יצורפו כל אלה:
(1) תכנית מצבית מאושרת בידי מהנדס, בקנה מידה של 1:50, שבה צוינו שטח המרפאה וגבולותיה, חלוקה פנימית של המרפאה ופירוט השטחים לפי תפקוד ומיקום;
(2) אישורים המתחייבים לפי כל דין.
(ד) המנהל רשאי לדרוש ממגיש בקשה לרישום מרפאה פרטים נוספים על אלה שבטופס הבקשה.
5א. שם המרפאה (תיקון: תשנ"ט)
(א) הוצע שם למרפאה, הוא לא יבטא, במישרין או בעקיפין, כשירות מיוחדת או מתן שירות רפואי מסוים באופן שיש בו כדי להטעות.
(ב) בשם המוצע למרפאה לא ייכללו המילים "ממשלתי", "ציבורי", "אקדמי", "לאומי", "ישראלי", "עירוני", "קופת חולים", או כינוי אחר שאפשר לפרשו כאילו מצויה המרפאה בחסות גורם עירוני, ציבורי או אחר, זולת אם יש למרפאה אישור מוסמך מגורם כאמור, לפי הענין, שהיא אמנם מצויה בחסותו.
6. תקופת הרישום
תוקפו של רישום בפנקס המרפאות לא יעלה על שלוש שנים, אך רשאי המנהל לרשום מרפאה חייבת רישום באופן זמני, לתקופה שיקבע ושלא תעלה על שנה אחת, ורשאי הוא להאריך את תקופת הרישום הזמני לשתי תקופות נוספות שלא תעלנה על ששה חדשים כל אחת.
7. תעודת רישום מרפאה (תיקון: תשנ"ט)
(א) נרשמה מרפאה בפנקס המרפאות, תינתן למבקש הרישום תעודה המאשרת כי המרפאה רשומה בפנקס המרפאות (להלן - התעודה); התעודה תוצג במרפאה במקום בולט לעין.
(ב) התעודה אינה ניתנת להעברה לאחר.
(ג) התעודה תכלול את שם המרפאה, את ענפי הרפואה שבהם רשאית המרפאה לעסוק, את שם בעל המרפאה ואת שם הרופא האחראי.
(ד) ביקש בעל המרפאה או הרופא האחראי בה לבצע שינוי בפרט מן הפרטים המופיעים בתעודה, יודיע על כך למנהל, בכתב, 60 ימים לפחות מראש, ויבקש את אישורו לשינוי.
7א. תנאים בתעודה (תיקון: תשנ"ט)
(א) המנהל רשאי, אם ראה צורך בכך לשם הבטחת מתן שירותים רפואיים ברמה נאותה, להתנות תנאים בתעודה, ובלבד שנתן זמן סביר למילוי התנאים.
(ב) מבקש רישום או בעל מרפאה רשאי לקבל הנמקה לכל תנאי שהותנה לפי תקנה זו.
7ב. סייג למתן תעודת רישום (תיקון: תשנ"ט)
(א) המנהל רשאי לסרב לתת למרפאה תעודה כאמור בתקנה 7, או לשלול תעודה כאמור שניתנה, אם בעל המרפאה או הרופא האחראי בה הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה יש בה, לדעת המנהל, כדי לפסול אותו מלנהל את המרפאה.
(ב) לא תינתן החלטה לפי סעיף זה אלא לאחר שניתנה למבקש תעודת רישום או למחזיק בתעודה כאמור, לפי הענין, הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני המנהל.
(ג) מבקש תעודת רישום או מחזיק בתעודה כאמור, הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל לסרב לתת תעודה או לשלול תעודה קיימת, רשאי לערער על החלטת המנהל לבית משפט השלום בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה בכתובת שמסר למנהל בבקשה לרישום המרפאה.
(ד) לענין תקנות אלה יראו דבר דואר שנשלח בדואר רשום כאילו הגיע לתעודתו בתוך 7 ימים ממשלוחו.
8. חידוש רישום מרפאה
המנהל רשאי לחדש את תוקפו של רישום בפנקס המרפאות לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת, מיום פקיעת תוקפו של הרישום בפנקס המרפאות.
9. בקשה לחידוש (תיקון: תשנ"ט)
(א) בקשה לחידוש רישום מרפאה בפנקס המרפאות יגיש הרופא האחראי, לפי הטופס שבתוספת השישית, לא יאוחר מששה חדשים לפני תום תוקפו של הרישום.
(ב) החליט המנהל שאין לחדש את רישומה של מרפאה בפנקס המרפאות, יודיע על כך, בהודעה מנומקת, לרופא האחראי במרפאה לא יאוחר משלושה חדשים לפני תום תוקפו של הרישום; ההודעה תימסר בדואר רשום, לפי מען המרפאה הרשום בפנקס המרפאות.
(ג) הרופא האחראי במרפאה רשאי להשיג על החלטתו של המנהל שלא לחדש את רישום המרפאה בפנקס המרפאות, תוך ששים ימים מיום שקיבל את ההודעה לפי תקנת משנה (ב); ההשגה כאמור תהיה בכתב מנומק ותיחתם ביד הרופא האחראי במרפאה; המנהל רשאי להזמין את הרופא האחראי במרפאה לשמיעת טענות בעל פה או לקבלת פרטים נוספים כפי שימצא לנכון; החלטתו של המנהל בהשגה תהיה סופית ותינתן לפני תום תוקפו של הרישום.
(ד) המנהל רשאי, מטעמים מיוחדים שירשום ובתנאים שיקבע, להתיר הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א), גם לאחר המועד הקבוע בה, ובלבד שלא יהיה מאוחר משלושה חדשים לפני תום תוקפו של רישום המרפאה בפנקס המרפאות; התיר כך המנהל, יהיה המועד להחלטת המנהל לפי תקנת משנה (ב) שלושים ימים בלבד ומועד ההשגה לפי תקנת משנה (ג) יהיה עשרה ימים בלבד.
10. איסור ביצוע פעולות
במרפאה הרשומה לפי התנאים שבתוספת השלישית לא יבוצעו פעולות, שמותר לבצען רק במרפאה החייבת רישום לפי התנאים שבתוספת הרביעית.
11. הניהול הרפואי במרפאה (תיקון: תשנ"ט, תשס"ו-3, תשס"ט) 4
(א) מרפאה תנוהל בידי רופא אחראי או ממלא מקומו שאישר המנהל, ותהיה נתונה להשגחתו ולאחריותו, לרבות לענין מילוי הוראות תקנות אלה; הרופא האחראי יהא בעל תואר מומחה בענף ההתמחות או באחד מענפי הרפואה שבהם עוסקת המרפאה או בענף רפואה קרוב (להלן ענף מומחיות שבו עוסקת המרפאה), או במינהל רפואי;
היה הרופא האחראי מומחה במינהל רפואי ולא באחד מענפי המומחיות שבהם עוסקת המרפאה, יהא ממלא מקומו, רופא מומחה בענף מומחיות שבו עוסקת המרפאה.
(ב) רופא לא ישמש רופא אחראי ביותר ממרפאה אחת, אלא לפי אישור מיוחד מאת המנהל, בהתחשב בגודל המרפאות, בסוגן ובמיקומן; רופא יכול, באישור המנהל, לשמש רופא אחראי ביותר ממרפאה אחת, ובלבד שלא יהא אחראי על יותר מ-3 מרפאות, אם לדעת המנהל, בהתחשב בגודל המרפאה ובמיקומה, הרופא האחראי מסוגל להיות זמין או נוכח במרפאה, לפי הצורך, במהירות סבירה.
(ג) בכל עת שניתנים במרפאה שירותי רפואה, שהם "עיסוק ברפואה" כהגדרתו בפקודת הרופאים, יהיה נוכח בה רופא, למעט במרפאת דיאליזה שעליה יחולו התנאים שבתקנה 11א.
(ד) בכל עת שמתבצעות במרפאה פעולות של כירורגיה בינונית יימצא בה רופא המיומן בהפעלת ציוד החייאה.
(ד1) פעולות של כירורגיה בינונית וכירורגיה קטנה יבוצעו במרפאה כירורגית בידי רופא בעל תואר מומחה בענף שהניתוח הוא בתחומו, ואולם אם ראה המנהל, לאחר קבלת המלצת המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל (להלן - המועצה) שניתוח מצוי גם בתחום ענף מומחיות כירורגי אחר (להלן - ענף ממחיות קרוב), רשאי לבצעו גם רופא בעל תואר מומחה בענף מומחיות קרוב; המנהל, בהמלצת המועצה, יפרסם רשימת ניתוחים וענפי המומחיות, לרבות ענפי המומחיות הקרובים שהם מצויים בתחומם, לפי הענין.
(ה) פעולות של כירורגיה בינונית יבוצעו רק בהשתתפות רופא בעל תואר מומחה בהרדמה (להלן - רופא מומחה בהרדמה).
(ו) פעולות כירורגיה יבוצעו בהשתתפות אחות מוסמכת.
11א. כשירויות ותנאים מיוחדים לצוות במרפאת דיאליזה (תיקון: תשנ"ט)
(א) הרופא האחראי שינהל מרפאת דיאליזה יהיה רופא מומחה בנפרולוגיה.
(ב) המודיאליזה תתבצע בנוכחות אחות מוסמכת שעברה קורס מוכר בנפרולוגיה ובעלת ותק של שנתיים לפחות ביחידת דיאליזה בבית חולים רשום.
(ג) בעת ביצוע המודיאליזה ל-3 חולים ויותר בו-בזמן, עד 8 חולים, תימצא במרפאה אחות נוספת, ומעל 8 חולים, אחיות נוספות לפי אותו יחס.
(ד) בעת ביצוע המודיאליזה חייב להיות נוכח במרפאה רופא, ואולם באישור הרופא האחראי מראש, תהיה נוכחות רופא במרפאה מספקת אם יהא נוכח בה פעם אחת לפחות בכל משמרת, בתנאי, שאם עזב את המרפאה, יחזור הרופא אליה בתוך 15 דקות ממשלוח קריאה אליו; מתבצעת המודיאליזה בשמונה חולים בו-בזמן, נוכחות הרופא במרפאה חובה כל זמן שנמשכת המודיאליזה.
11ב. התקשרות עם בית חולים (תיקון: תשנ"ט)
(א) מרפאה לכירורגיה בינונית, מרפאת דיאליזה ומרפאה אונקולוגית יהיו קשורות בהסכם תקף, בכתב, עם בית חולים רשום קרוב, לשם קבלת גיבוי רפואי ואשפוזי, לרבות קבלת שירותי חירום ובנק דם.
(ב) ראה המנהל כי בתי חולים שאתם ניסה הרופא האחראי של המרפאה להתקשר בהסכם כאמור בתקנת משנה (א), העמידו תנאים בלתי סבירים שמטרתם סיכול פתיחת המרפאה, רשאי המנהל לאשר פתיחת המרפאה אף בלא הסכם חתום, ורשאי הוא להתנות המשך הרישום בחתימת הסכם כאמור.
11ג. העברה לבית חולים (תיקון: תשנ"ט)
הרופא האחראי או ממלא מקומו יעבירו חולה לבית חולים בכל עת שנוצר צורך בקבלת שירותי חירום או השגחה רפואית המחייבת אשפוז, וכן ידאג למתן טיפול רפואי מתאים עד להתחלת הטיפול בבית חולים; בתקנה זו, "שירותי חירום" - לרבות צורך בעירוי דם, למעט במרפאת דיאליזה.
11ד. תיעוד ושמירת רשומות (תיקון: תשנ"ט)
(א) מרפאה תנהל לגבי כל מטופל רישום הכולל את אלה: שמו, פירוט הבדיקות והטיפולים שנעשו, תאריך ביצועם, שם המבצע והממצאים.
(ב) רישום כאמור בתקנת משנה (א) יישמר במשך 7 שנים לפחות לאחר הרישום האחרון.
(ג) היה המטופל קטין, יישמר רישום כאמור בתקנת משנה (א), במשך 7 שנים מאז מלאו לו 18 שנים.
12. ביטול רישום (תיקון: תשנ"ט)
(א) המנהל רשאי לבטל רישום או להתלותו לתקופה שיקבע, אם ראה כי התקיים אחד מאלה:
(1) תעודת הרישום הושגה במצג שווא;
(2) במרפאה לא מתקיים תנאי מהותי מתנאי תקנות אלה או תנאי לפי כל דין אחר;
(3) במרפאה ניתנים שירותים רפואיים שאינם ברמה נאותה או באופן העלול לסכן את בריאות המטופלים;
(4) המרפאה לא המציאה למנהל, לפי דרישתו, מידע, לרבות רשומות רפואיות, בקשר לחשד סביר לפגיעה כלשהיא בזכות של מטופל;
(5) הבעלות במרפאה או הרופא האחראי התחלפו בלא הודעה לפי הוראות תקנה 7(ד);
(6) המרפאה אינה פועלת במען שצוין בתעודת הרישום.
(ב) לא יבטל המנהל רישום מרפאה ולא יתלה אותו, אלא לאחר שניתנה לבעל המרפאה הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני המנהל או לתקן את הליקויים, שאפשר לתקנם, בתוך פרק זמן שקבע המנהל.
(ג) בעל מרפאה הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המנהל לבטל או להתלות את רישום המרפאה או שלא לחדשו, רשאי לערער על ההחלטה לבית משפט השלום בתוך 30 ימים מקבלת ההודעה בכתובת שמסר למנהל בבקשה לרישום המרפאה.
13. תגי זיהוי (תיקון: תשנ"ט)
הרופאים ושאר העובדים במרפאה יישאו תגי זיהוי שבהם יצוינו:
(1) שם משפחה ושם פרטי;
(2) מקצוע, תואר ותפקיד במרפאה.
13א. מסירת מידע על ענף המומחיות של הרופא המנחה (תיקון: תשס"ו-3)
(א) רופא מורשה האמור לבצע ניתוח במרפאה כירורגית, ימסור למועמד לניתוח, בשלב מוקדם ככל האפשר, מהו תואר המומחה שהוענק לו לפי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג1973.
(ב) רופא מורשה בעל אישור לפי תקנה 5(2) לתקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון), התשס"ו-2006, ימסור למועמד לניתוח, בשלב מוקדם ככל האפשר, שהוא איננו בעל תואר מומחה, ויחתימו על טופס הסכמה לניתוח שמצוינת בו העובדה שלמנתח אין תואר מומחה.
14. הצגת מסמכים (תיקון: תשנ"ט)
תעודת הרישום של המרפאה וכן רשיון של כל רופא הפעיל בה, או תצלום של תעודה או רשיון כאמור, יהיו מוצגים לקהל במרפאה, במקום בולט לעין.
15. חובת דיווח (תיקון: תשנ"ט, תשס"ו-3)
(א) הרופא האחראי במרפאה יעשה את כל אלה:
(1) יהא אחראי לשמירת הפרטים האישיים של כל אחד מכוח האדם הרפואי והפארהרפואי במרפאה מיום קבלת תעודת הרישום הראשונה;
(2) ידווח למנהל, בתוך שלושים ימים מיום דרישתו, על שמות אנשי הצוות הרפואי והפארה-רפואי הקבועים במרפאה;
(3) יעביר למנהל, בתוך 30 ימים מיום דרישתו, רשימת שינויים במצבת כוח אדם הרפואי במרפאה האמור בפסקה (2);
(ב) הרופא האחראי במרפאה -
(1) ידווח למנהל על כל פטירה של מטופל ועל כל מקרה שבו הועבר מטופל מהמרפאה להמשך טיפול בבית חולים;
(2) ימציא למנהל רשומות רפואיות או מידע אחר, לפי דרישתו.
(ג) הרופא האחראי במרפאה אחראי לכך שלמיועד לניתוח נמסר לפי תקנה 13א, מידע על תואר המומחה של הרופא המנתח, או על העובדה שלרופא המיועד לנתח אין תואר מומחה, לפי הענין.
16. עיון ברשומות (תיקון: תשנ"ט)
רופא, אחות או איש צוות רפואי אחר שהוגשה נגדו תלונה או קובלנה בקשר לעבודתו במרפאה, יהא רשאי לעיין ברשומות המטופלים שהיו בטיפולו.
17. שמירת דינים (תיקון: תשנ"ט)
סמכות לפי תקנות אלה אינה גורעת מסמכות לפי חיקוק אחר, וקיום חובה לפי תקנות אלה אינו פוטר מקיום חובה לפי חיקוק אחר.
18. תחילה והוראות מעבר (תיקון: תשנ"ט)
(א) תחילתן של תקנות אלה שלושה חדשים מיום פרסומן.
(ב) במרפאה שערב תחילתן של תקנות אלה בוצעו פעולות כאמור בתקנה 2(א)(1) או (2), מותר להמשיך בביצוע פעולות כאמור, עד להחלטת המנהל בבקשה לרישומה, ובלבד שהרופא האחראי הגיש בקשה כאמור תוך שלושים ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.
תוספת ראשונה (תיקון: תשנ"ט)
(תקנה 1)
רשימת טיפולים רפואיים פולשניים באדם שהינם בגדר כירורגיה זעירה
1) עקירת ציפורן;
2) נטילת עור עליון לביופסיה;
3) ניקוז מוגלה מפצע שטחי או מהאוזן התיכונה;
4) תפירת קרע שטחי בעור ובתת-עור.
תוספת שניה (תיקון: תשנ"ט, תשס"ט, תש"ע) 4
(תקנות 1 ו-2א)
פעולות כירורגיות אסורות במרפאה
(1) ניתוחים שבהם קיימת סבירות להזדקקות לעירוי דם או צורך בהכנת דם טרום ניתוחית;
(2) חדירה לחלל הבטן או לחלל בית החזה, לרבות טיפול או ניתוח בכיס השתן, ניתוח ערמונית,ERCP (endoscopic retrograde cholangio-pancreatography) ו-התקנת (percutaneous endoscopic gastrostomy) PEG, ולמעט ניתוח ראשוני בבקע במפשעה שאינו כלוא ולמעט אנדוסקופיה אבחנתית לחלל גוף שיש לו פתח חיצוני;
(3) טיפול בכלי דם גדולים;
(4) צנתורי לב וכלי דם מרכזיים;
(5) חדירה לחלל תוך גלגולתי;
(6) שאיבת שומן בכמות העולה על 5 ליטרים;
(7) פעולה כירורגית באדם שלפי הסיווג של החברה האמריקנית של הרופאים המרדימים (American Society of Anesthesiologists) (להלן - ASA) כמפורט להלן, מדורג בדרגה 3 ומעלה:
(1) מטופל בריא;
(2) מטופל הסובל ממחלה מערכתית קלה או בינונית;
(3) מטופל הסובל ממחלה מערכתית חמורה המגבילה את פעילותו היומיומית אך אינה משביתה אותה לחלוטין;
(4) מטופל הסובל ממחלה מערכתית חמורה המגבילה את פעילותו היומיומית והמהווה סיכון מתמשך ומיידי לחייו;
(8) פעולה כירורגית באדם בעל Body Mass Index (להלן - BMI) העולה על 35, למעט בכירורגיה זעירה או קטנה;
(9) פעולה כירורגית באדם בעל BMI העולה על 40 .
(10) הזרעה מלאכותית באישה.
תוספת שלישית (תיקון: תשנ"ט, תשס"ט) 4
(תקנות 4 ו-10)
תנאים לרישום מרפאה שבה מבוצעות פעולות של כירורגיה קטנה.
1. תנאים פיזיים:
(א) חדר ניתוחים מופרד מיתר חלקי המרפאה הכולל: שולחן ניתוחים, סידורי חשמל ותאורה ומיתקן רחיצת ידיים בסמוך לחדר הניתוחים; שטח חדר הניתוח יהיה 15 מ"ר לפחות;
(ב) חדר התאוששות צמוד לחדר הניתוח בשטח של 10 מ"ר לפחות;
(ג) חדר המתנה וקבלת חולים בשטח של 8 מ"ר לפחות;
(ד) חדר הכנת חולה בשטח של 10 מ"ר לפחות;
(ה) חדר רופא בשטח של 12 מ"ר לפחות;
(ו) מחסן לציוד בשטח של 4 מ"ר לפחות;
(ז) בית שימוש כולל כיור וברז;
(ח) מלתחה לרופאים ולצוות בשטח של 6 מ"ר לפחות;
(ט) חדר עיקור וניקוי כלים בשטח של 4 מ"ר לפחות;
(י) מיתקן נעול לאחסון תרופות;
(יא) גישה נוחה, מעברים ופרוזדורים מתאימים להכנסת אלונקה וכיסא גלגלים והוצאתם, כולל מעלית במבנים רב-קומתיים, המתאימה להכנסת אלונקה והוצאתה;
(יב) מערכת מיזוג אוויר לקירור ולחימום;
(יג) סידורי חשמל ותאורה כלליים, כולל מערכת חירום חלופית למערכת החשמל בחדר הניתוח;
(יד) סידורי כיבוי אש שקיבלו אישור רשות הכבאות לפי חוק שירותי כבאות, התשי"ט-1959.
2. מכשירים וחומרים:
(א) עגלת החייאה הכוללת תרופות לביצוע פעולות חירום וכן:
(1) מערכות עירוי נוזלים;
(2) מערכת הנשמה ידנית;
(3) מערכת חמצן להחייאה;
(4) מערכת אלקטרונית לניטור קצב פעולות הלב;
(5) מערכת נתיבי אוויר;
(6) מכשיר שואב (suction);
(7) צינורות תוך-קניים.
(ב) מכשיר עיקור, או הסדר הולם לביצוע עיקור מחוץ למרפאה;
(ג) ציוד, מכשירים ותרופות לביצוע פעולות של כירורגיה קטנה.
תוספת רביעית (תיקון: תשנ"ט, תשס"ט) 4
(תקנות 4 ו-10)
תנאים לרישום מרפאה שבה מתבצעות פעולות של כירורגיה בינונית (להלן - מרפאה לכירורגיה בינונית).
1. תנאים פיזיים:
(א) על מרפאה לכירורגיה בינונית יחולו התנאים הפיזיים שפורטו בפרט 1 בתוספת השלישית, ואולם -
(1) לגבי פרטי משנה (א), (ו), (ז) ו-(ט) יחולו שינויים אלה:
(1) שטח חדר ניתוחים יהיה 20 מ"ר לפחות;
(2) שטח מחסן לציוד יהיה 6 מ"ר לפחות;
(3) יהיו שני תאי בית שימוש הכוללים כיור וברז כל אחד;
(4) שטח חדר עיקור וניקוי כלים יהיה 6 מ"ר לפחות.
(2) נוסף על כך יהיו:
(1) תא מקלחת אחד;
(2) מטבחון בשטח של 4 מ"ר לפחות.
2. מכשירים וחומרים:
המכשירים והחומרים במרפאה לכירורגיה בינונית יהיו כמפורט בפרט 2 בתוספת השלישית, למעט בפרט משנה (ג) שייקרא:
"(ג) ציוד מכשירים ותרופות לביצוע פעולות של כירורגיה בינונית וצינתורים, למעט צינתורי לב וכלי דם."
3. צוות רפואי ופארה-רפואי:
(א) הרדמה כללית תבוצע בידי רופא מומחה בהרדמה.
(ב) בחדר ההתאוששות, בעת שנמצא בו מטופל, יימצא רופא, בעל ניסיון של שנה לפחות בהרדמה בבית חולים ואשר עבר בתוך שלוש השנים
האחרונות קורס להחייאה קרדיולוגית מתקדמת (ACLS), שתפקידו להשגיח על התאוששות מהרדמה.
(ג) האחות האחראית על חדר הניתוח תהיה אחות מוסמכת, בוגרת השתלמות בסיעוד בחדר ניתוח שהכיר בה המנהל.
(ד) האחות האחראית על חדר התאוששות תהיה אחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת בטיפול נמרץ שהכיר בה המנהל.
(ה) תימצא בחדר התאוששות אחות מוסמכת אחת לפחות לכל שלושה מטופלים.
(ו) כל הרופאים והאחיות המועסקים במרפאה יהיו בוגרי קורס להחייאה בסיסית.
4. הכנת החולה:
הכנת מטופל לניתוח תיעשה בידי רופא מומחה בהרדמה ותכלול אומדן של סיווג ASA ו-BMI.
5. הרדמה, התאוששות ושחרור:
(א) ההרדמה והטיפול בהתאוששות יבוצעו בהתאם להנחיות המפורטות בחוזרי מינהל הרפואה של משרד הבריאות, המופצים בידי המנהל לכל המוסדות הרפואיים והמפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
(ב) מטופל לא ישהה לאחר סיום הניתוח במרפאה בתקופה העולה על 24 שעות; בנסיבות שבהן נדרשת השגחה לתקופה נוספת, ידאג הרופא האחראי במרפאה להעברתו של המטופל לבית חולים בהתאם לתקנה 11ג.
(ג) המנתח או מומחה בהרדמה אחראי לשחרור המנותח.
6. בקרה
הרופא האחראי של המרפאה אחראי לקיום תנאים אלה, לרבות מעקב אחרי סוג הניתוחים ומשכם.
תוספת חמישית (תיקון: תשנ"ט2, תשס"א)
(תקנה 4(ב)))
תנאים לרישום ולהפעלה של מרפאת דיאליזה
1. תנאים פיזיים:
(א) שטח מזערי לכל עמדת דיאליזה יהיה לא פחות מ-3 מ"ר;
(ב) גישה נוחה, מעברים ופרוזדורים מתאימים להכנסת אלונקה וכיסא-גלגלים והוצאתם, כולל מעלית המתאימה להעברת אלונקה במבנים רב-קומתיים;
(ג) מערכת מיזוג אוויר לקירור ולחימום;
(ד) מלתחה לרופאים, לאחיות ולשאר הצוות הרפואי בשטח של 6 מ"ר לפחות;
(ה) לכל עמדה, עד 10 עמדות דיאליזה - 3 תאי שירותים הכוללים בית שימוש, כיור וברז (לנשים, לגברים ולצוות);
(ו) לכל עמדה עד 3 עמדות דיאליזה, חדר המתנה בשטח של 8 מ"ר לפחות ותא בית שימוש למלווים כולל כיור וברז;
(ז) המים המיועדים לשימוש מכשירי הדיאליזה חייבים לעבור דרך מערכת סינון (R.O. - Reverse Osmosis);
(ח) בכל מרפאה שבה עמדת דיאליזה אחת או יותר יש להחזיק גנרטור חירום;
(ט) חייבת להיות הפרדה מתמדת בין כבסים נקיים לכבסים מלוכלכים;
(י) (בוטל)
(יא) קיום רשת חשמל צפה (שנאי בידוד).
2. מכשירים וחומרים:
(א) לכל עמדת דיאליזה - מכשיר המודיאליזה כולל הציוד הנלווה;
(ב) עגלת החייאה כמפורט בסעיף 2(א) בתוספת השלישית;
(ג) לא יטופל במרפאה חולה שנמצאו בו "אוסטרליה אנטיגן" או HIV חיוביים, או מחלה נגיפית מסוכנת אחרת, אלא אם כן נתקיימו בה גם כל אלה:
(1) מכשיר דיאליזה נפרד משאר המכשירים והמשמש רק חולים שלהם סוג זיהום אחר מהזיהומים דלעיל ואשר ניקוז מי השטיפה שלו נעשה בנפרד משאר המכשירים.
(2) לא ישוחררו מי השטיפה מהמכשיר המזוהם למערכת הביוב הכללית אלא לאחר שעבדו ושהו במשך 6 שעות לפחות במיתקן שטיפה וכלורינציה שאישר מהנדס לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות אשר בתחומה נמצאת מרפאת הדיאליזה.
(ד) אין להשתמש בדיאליזה אלא בתמיסות מאושרות בהתאם לתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), התשמ"ו-1986.
תוספת שישית (תיקון: תשנ"ט)
(תקנות 5(א) ו-9 (א))
טופס בקשה לרישום/חידוש רישום* מרפאה

לכבוד
המנהל הכללי של משרד הבריאות
באמצעות לשכת הבריאות המחוזית/הנפתית ב
אני
שם המבקש מס' זהות

המען טלפון

מבקש בזה לרשום בפנקס המרפאות את המרפאה שסוגה מצוין להלן, שאני הרופא האחראי בה:
א. מרפאה כירורגית.*
ב. מרפאת דיאליזה.*
ואלה פרטי המרפאה:
1. שם המרפאה
2. מען המרפאה
3. מס' הטלפון במרפאה
4. בעל המרפאה
או שם התאגיד - בעל המרפאה:
5. פרטי הרופא האחראי במרפאה:
(א) שם פרטי ושם משפחה
(ב) מס' רשיון לעסוק ברפואה
(ג) תואר מומחה ב כמשמעותו בתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973, של הרופא האחראי במרפאה.
(ד) מס' תעודת מומחה ותאריך הוצאתה
(ה) מען פרטי
6. המרפאה תעסוק ב:
א. כירורגיה קטנה/בינונית.*
ב. דיאליזה.*
7. ענפי הרפואה וטיפולים רפואיים שבהם תעסוק המרפאה:


8. רשימת הרופאים, האחיות והטכנאים ופירוט כישוריהם, בצירוף תעודות ההסמכה השונות (מספר תעודת מומחה, מספר רשיון, מספר תעודת הסמכה או מספר תעודת הכרה, הכל לפי הענין):


9. לבקשה זו מצורפת תכנית מצבית בקנה מידה 1:50 שבה צוין שטח המרפאה וגבולותיה, חלוקה פנימית של המרפאה, פירוט השטחים לפי תפקוד ומיקום.
10. ידוע כי לצורך רישום המרפאה רשאי המנהל לעיין במרשם הפלילי הנוגע לי ואני נותן בזה את הסכמתי לכך.
11. מצורפים כתבי הסכמה לענין זה גם של ושל

תאריך חתימת הרופא האחראי במרפאה

חתימת בעל המרפאה או מנהל התאגיד*
__________
* מחק את המיותר.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ז, 1213; תשנ"ט, 1102; תשס"א, 915; תשס"ו, 1136; תשס"ט, 530; תש"ע, 881.
2 תקנה 17 לתקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון), התשנ"ט-1991 (ק"ת תשנ"ט, 1102) קובעות לגבי תיקון התוספת החמישית:
"17. הוראות מעבר
על אף האמור בתקנה 16, מרפאה כירורגית שהיתה רשומה ערב תחילתן של תקנות אלה, לא יחולו עליה התנאים הקובעים גודל מזערי לשטחים, כמפורט בתוספות השלישית והרביעית, לגבי השטחים שהיו קיימים בעת רישומה."
3 תקנות 4 ו-5 לתקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון), התשס"ו-2006 (ק"ת תשס"ו, 1136) קובעות לגבי תקנות 11, 13א ו-15:
"4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה). (התקנות פורסמו ביום 29.8.2006).
5. הוראות מעבר
על אף האמור בתקנה 11(ד1) שבתקנה 1, רשאי המנהל, בהמלצת המועצה, לאשר ביצוע ניתוחים בענף מומחיות מסוים, בתנאים שיורה, לאחד מאלה:
(1) רופא בעל תואר מומחה שלא בענף המומחיות המסוים או בענף מומחיות קרוב, אם הוכיח, להנחת דעת המנהל, שעסק במיומנות ובהיקף של ממש בענף המומחיות האמור בבית חולים או במרפאה כירורגית רשומה, במשך חמש שנים לפחות לפני יום התחילה;
(2) רופא מורשה שאין לו תואר מומחה, אם הוכיח, להנחת דעת המנהל, שעסק במיומנות ובהיקף של ממש בענף המומחיות האמור בבית חולים או במרפאה כירורגית רשומה, במשך חמש שנים לפחות לפני יום התחילה - לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים מיום התחילה."
4 תקנה 8 לתקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון), התשס"ט-2009 (ק"ת התשס"ט, 530) קובעת לגבי תיקון סעיפים 1, 2א, 4, 11, ותיקון התוספת ראשונה - רביעית:
"8. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן." (התקנות פורסמו ביום 22.2.2009).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ