אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעיין), התשמ"ז-1986

תקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעיין), התשמ"ז-1986

תקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעיין), התשמ"ז-1986 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב לפקודת בריאות העם, 1940, וסעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ד)
בתקנות אלה -
"בדיקה מיקרוביאלית" - בדיקה לגילוי חיידקי קוליפורם צואתי, חיידקי סטרפטוקוקים צואתי, חיידקי פסודומונס ארוגינוזה, קוליפורמים וקלוסטרידיה מחזרי סולפיט;
"טיפול" - למעט סינון ושיקוע;
"המנהל"3 - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"מכל" - בית קיבול המיועד להחזקת מים;
"מים מינרליים" - מי שתיה שהתקיימו בהם כל אלה:
(1) הם נלקחו ממקור תת-קרקעי או ממעין שאישר המנהל;
(2) הקשר בין המקור התת-קרקעי או המעין ובין מקום המילוי ישיר, ללא תחנות ביניים או מערכת אחרת כלשהי;
(3) תוצאות בדיקה מיקרוביאלית שנערכה בהם היו כאמור בתוספת הראשונה;
(4) הרכיבים הכימיים הנמצאים בהם והמופיעים בטור א' לתוספת השניה לא יעלו על השיעור המרבי הנקוב בטור ב' לצדם;
(5) לא עברו כל טיפול.
"מי מעין" - מי שתיה שהתקיימו בהם כל אלה:
(1) הם נלקחו ממעין שאישר המנהל;
(2) הקשר בין המעין ובין מקום המילוי ישיר, ללא תחנות ביניים או מערכת אחרת כלשהי;
(3) תוצאות בדיקה מיקרוביאלית שנערכה בהם היו כאמור בתוספת הראשונה;
(4) הרכיבים הכימיים הנמצאים בהם והמופיעים בטור א' בתוספת השניה לא יעלו על השיעור המרבי הנקוב בטור ב' לצדם;
(5) לא עברו כל טיפול.
"מי שתיה" - מים שנתקיימו בהם הוראות תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), התשל"ד-1974, למעט לגבי החומרים המפורטים בתוספות השניה והשלישית ולגבי התכונות המפורטות בתוספת הרביעית;
"מעבדה מאושרת" - מעבדה שאישר המנהל לענין תקנות אלה;
"מעבדה מוכרת" - כמשמעותה בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), התשל"ד-1974;
"סגירה הרמטית" - סגירת המכל מיד בתום פעולת המילוי באופן שפתיחתו לראשונה משנה את צורת הסגירה;
"סימון" - כמשמעותו בתקן ישראלי 1145 - סימון מזון ארוז מראש (להלן - התקן);
"הספר" - Standard Methods for the Examination of Water and Waste 17TH ED., 1989. או כל מהדורה מאוחרת יותר, שעותק ממנו מופקד בספריה לרפואה ציבורית ע"ש ד"ר ש' זימן במשרד הבריאות, ירושלים, לעיונם של המעוניינים בדבר, בשעות שהספריה פתוחה לקהל;
"שיווק" - העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.
2. תנאים למילוי מים מינרליים ומי מעין (תיקון: תשנ"ג)
(א) לא ימלא אדם מים מינרליים או מי מעין במכל, לא ישווקם, ולא יעשה בהם כל פעולה אלא אם כן תהליך המילוי, לרבות הפעולות הכרוכות בכך, נעשה בעסק שהתקיימו בו תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), התשל"ב-1972, והמחזיק ברשיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ה-1968, וכן תנאים אלה:
(1) המכל מכיל מי שתיה שהם מי מעין או מים מינרליים;
(2) המכל עשוי זכוכית או חומר אחר שאישר המנהל;
(3) בספירת חיידקים כללית שנערכה במים במעבדה מאושרת תוך 12 שעות מתום המילוי, נמצאו בהם לא יותר מ-100 חיידקים במיליליטר מים, ובלבד שהמים נשמרו בטמפרטורה של 1 ( 4 מעלות צלזיוס (4 מעלות צלזיוס פלוס או מינוס מעלה אחת) עד לבדיקה;
(ב) לא ישווק אדם מים מינרליים או מי מעין במכל אלא לאחר שעברו 48 שעות מתום המילוי וממצאי הבדיקה המיקרוביאלית מתאימים לערכים שנקבעו בתוספת הראשונה.
3. שיווק מים מינרליים ומי מעין (תיקון: תשנ"ג)
(א) לא ישווק אדם מים מינרליים אלא ממקור תת-קרקעי או ממעין שאישר המנהל ובהתאם לתקנות אלה.
(ב) לא ישווק אדם מי מעין, אלא ממעין שאישר המנהל ובהתאם לתקנות אלה.
4. קביעת מעבדה
קבעה מעבדה מוכרת, כי מי מעין או מים מינרליים במכל אינם עונים לדרישות תקנה 2 לאור ממצאי בדיקה מיקרוביאלית שנערכה בהם עד ליום אחרון המומלץ לשיווקם, יראו אותם כבלתי ראויים לשיווק.
5. סגירה וסימון מכל למילוי מי מעין (תיקון: תשנ"ג)
לא ישווק אדם מי מעין אלא במכל סגור בסגירה הרמטית, הנושא עליו סימנים כמפורט להלן בלבד ורשאי הוא לסמן את פירוט המינרלים בסדר תכולה יורד במ"ג/ליטר:
(1) המלים "מי מעין";
(2) שם המעין ממנו ניטלו המים, ומיקומו הגיאוגרפי;
(3) סימונים אחרים הנדרשים לפי התקן.
(4) אם המים מכילים אחד או יותר מהמינרלים המפורטים בתוספת השלישית, בטור א', בשיעור העולה על הנקוב לצדו בטור ב' - הסימון המפורט לצדו בטור ג'.
6. סגירה וסימון מכל מים מינרליים לשתיה (תיקון: תשנ"ג)
לא ישווק אדם מים מינרליים אלא במכל סגור בסגירה הרמטית, הנושא עליו סימנים אלה בלבד:
(1) המלים "מים מינרליים";
(2) שם מקור המים, ומיקומו הגיאוגרפי;
(3) פירוט המינרלים בסדר תכולה יורד במ"ג/ליטר;
(4) סימונים אחרים הנדרשים לפי התקן.
(5) אם המים מכילים אחד או יותר מהמינרלים המפורטים בתוספת השלישית, בטור א', בשיעור העולה על הנקוב לצדו בטור ב' - הסימון המפורט לצדו בטור ג'.
7. איסור סימון סגולות מרפא
לא יציין אדם על גבי מכל המכיל מי מעין או מים מינרליים, סגולות מרפא ולא יציין כי צריכתם עשויה לרפא או למנוע מחלה כלשהי.
8. בדיקת מים במקור (תיקון: תשנ"ג)
לא ימלא אדם מי מעין או מים מינרליים במכל אלא אם כן ערך בהם, במקור המים -
(1) בדיקה מיקרוביאלית במעבדה מאושרת, פעם אחת לפחות בכל יום עבודה, ותוצאות הבדיקה היו כאמור בתוספת הראשונה;
(2) בדיקה כימית במעבדה מוכרת, פעם אחת בשנה לפחות, ותוצאות הבדיקה היו כאמור בתוספת השניה.
9. תהליך נאות למילוי וסגירה
המילוי והסגירה של מכל ייעשו בתהליך רצוף אחד ובתנאים נאותים למניעת כל זיהום אפשרי של המים.
10. תוצאות בדיקה (תיקון: תשנ"ג)
(א) תוצאות הבדיקה ושיטת הבדיקה יירשמו בפנקס תוצאות בדרך ובאופן שאישר המנהל; הפנקס יעמוד לביקורתו של המנהל בכל עת והתוצאות יישמרו לתקופה שלא תפחת משלוש שנים מיום הרישום האחרון בו.
(ב) בדיקות מיקרוביאליות וכימיות לענין תקנות אלה יבוצעו לפי הספר.
11. שמירת דינים
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מחובות עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.
12. סייג
הוראות תקנות אלה לא יחולו על אדם הממלא מכל במי מעין או במים מינרליים לצרכי עצמו בלבד.
13. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ששים ימים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה - רביעית (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ד)2
______________________________
1 ק"ת תשמ"ז, 88; תשנ"ג, 386; תשנ"ד, 625.
2 הנוסח אינו מובא; הנוסח המלא מובא בספר החקיקה בבריאות, תברואה ומזון 1993.
3 בהודעה (י"פ תשנ"ה, 3313) הסמיך המנהל הכללי של משרד הבריאות את המהנדס הראשי לבריאות הסביבה ואת מהנדסי התברואה המחוזיים של משרד הבריאות, כל אחד במחוזו, ואת מהנדס התברואה הנפתי בנפת אשקלון, לאשר מקורות מים תת-קרקעיים ומעיינות לענין התקנה האמורה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ