אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בריאות העם (דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן), התשמ"ב-1982

תקנות בריאות העם (דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן), התשמ"ב-1982

תקנות בריאות העם (דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן), התשמ"ב-1982 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אבר" - חלק של גוף האדם, כולו או חלקו;
"בדיקה" - לרבות בדיקה פתלוגית, הסטולוגית, המטולוגית, ציטולוגית או כל בדיקה אחרת שנערכה באדם בבית חולים, בין בחייו ובין לאחר מותו;
"מידע מיוחד" - תתקין מיקרוסקופי, לרבות תתקין הסטולוגי, ציטולגי, המטולוגי, צילום רנטגן או כל מידע אחר שעל פיו נקבעה האבחנה;
"מכון" - מכון פתולוגי, לרבות אחת ממחלקות בית חולים אלה: המטולגיה, ציטולוגיה, פתולוגיה של העין, או כל מקום אחר בבית חולים שבו נערכות בדיקות פתולוגיות;
"המנהל" - מנהל בית החולים;
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד הבריאות;
"מנהל המכון" - מנהל מכון או מחלקה של אותו בית חולים שהמנהל הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"רופא" - רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ו-1976;
"הרופא הממשלתי" - האחראי לרישום מחלת הסרטן במשרד הבריאות;
"שאת ממאירה" - לרבות כל שאת באבר מהאברים שפורטו בתוספת הראשונה.
2. הגשת דין וחשבון
המנהל יגיש לרופא הממשלתי דין וחשבון על כל מקרה של שאת ממאירה שנמצאה אצל אדם (להלן - ממצא) -
(1) באחת מהבדיקות האלה:
א. בדיקה היסטופתולוגית;
ב. בדיקה המטולוגית;
ג. בדיקה ציטולוגית;
ד. בדיקה פתולוגית של העין;
(2) במהלך אשפוזו של אדם, בתנאי שהממצא מופיע בסיכום מחלה שלו.
3. פרטי הדין וחשבון
הדין וחשבון לרופא הממשלתי יהיה -
(1) לגבי שאת ממאירה שנמצאה במכון פתולוגי - העתק קריא של הטופס המקובל באותו בית חולים (להלן - דיווח פתולוגי);
(2) לגבי שאת ממאירה שנמצאה בבדיקה במכון אחר - טופס הדין וחשבון המופיע בתוספת השניה (להלן - טופס דיווח);
(3) לגבי שאת שקיומה נרשם בסיכום מחלה - העתק קריא של סיכום המחלה.
4. מועד הגשת דו"חות
(א) דו"ח פתולוגי וטופס דיווח יוגשו תוך שלושים ימים מיום סיום הבדיקה.
(ב) העתק סיכום מחלה יוגש תוך שלושים ימים מיום שחרור החולה מבית החולים.
5. משלוח דו"חות
(א) דו"ח פתלוגי יישלח לרופא הממשלתי ישירות על ידי מנהל המכון הפתולוגי.
(ב) טופס דיווח יישלח ישירות לרופא הממשלתי בידי מנהל המכון שבו נערכה הבדיקה.
(ג) סיכומי מחלה יישלחו בידי מנהל מחלקת הרשומות בבית החולים.
6. דרך העברת הדו"חות
הדו"חות יישלחו במעטפות שיספק הרופא הממשלתי הנושאות את המלים "סודי-רפואי".
7. פתיחת המעטפות
המעטפות ייפתחו בידי הרופא הממשלתי בלבד, או בנוכחותו.
8. רישום נתונים מהדו"חות
(א) את רישום מחלת הסרטן בישראל יערוך הרופא הממשלתי לפי הנתונים שבדו"חות.
(ב) הרישום ייערך ויישמר בדרך שיקבע המנהל הכללי.
9. מסירת נתונים מהרישום
(א) הרופא הממשלתי רשאי, לפי בקשה של רופא (להלן - המבקש), לתת לו נתונים מרישום מחלת הסרטן בישראל.
(ב) לא יתן הרופא הממשלתי נתונים למבקש אלא אם המבקש פנה בבקשה בכתב למתן נתונים שבה פורטו הסיבות לבקשתו, פרטי הנתונים הנדרשים, השימוש שייעשה בהם ודרכי שמירתם.
(ג) הרופא הממשלתי יקבע את דרך מתן הנתונים.
(ד) המבקש ימסור לרופא הממשלתי כל עובדה שנתגלתה לו מן הנתונים שקיבל כאמור.
10. דרישת מידע מיוחד
הרופא הממשלתי רשאי לדרוש ממנהל בית החולים, בין מיזמתו ובין מיזמת מבקש, הגשת מידע מיוחד הדרוש לו לצורך וידוא בדיקה (להלן - דרישת וידוא).
11. הגשת בקשה לדרישת וידוא
(א) לא יפנה הרופא הממשלתי בדרישת וידוא לפי יזמת מבקש אלא אם המבקש פנה בכתב לרופא הממשלתי בבקשה לוידוא, שבה פורטו הסיבות לבקשתו, פרטי המידע המיוחד הנדרש וסוגו, השימוש שייעשה בו, דרכי שמירתו ומועד החזרת חומר המידע.
(ב) הרופא הממשלתי רשאי לדרוש מהמבקש פרטים או מסמכים נוספים.
12. ועדה לבדיקת בקשה
(א) המנהל הכללי יקים ועדת רופאים מומחים קבועה לאישור בקשה לוידוא.
(ב) הרופא הממשלתי יעביר לועדת המומחים כל בקשה לוידוא.
(ג) ועדת הרופאים המומחים תדון בבקשה ותעביר חוות דעתה בכתב לרופא הממשלתי תוך שלושים ימים מיום קבלת הבקשה.
13. פעולה בניגוד לחוות דעת הועדה
הרופא הממשלתי לא יפעל בניגוד לחוות דעתה של ועדת הרופאים המומחים אלא אם הודיע על עמדתו למנהל הכללי וקיבל אישורו לכך.
14. דיווח על עובדות
המבקש וידוא ימסור לרופא הממשלתי כל עבודה שנתגלתה לו כתוצאה מן הוידוא.
15. קשר עם אדם שהתקבלו לגביו נתונים
הרופא הממשלתי או המבקש לא יפנו ישירות לאדם שהתקבלו לגביו נתונים אלא לאחר שקיבלו לכך אישור בכתב מהרופא המטפל באותו אדם.
16. שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.
תוספת ראשונה
(תקנה 1)
שמות האברים
מוח שחלה בלוטת התריס שלפוחית השתן
תוספת שניה
(תקנה 3)
טופס דיווח
בית חולים תאריך
מכון/מחלקה
שם:
מס' זהות

שנת לידה מין: זכר/נקבה
כתובת
ישוב רחוב מס'
אבחנה:
מס' במכון:
המוסד המפנה
______________________________
1 ק"ת תשמ"ב, 833.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ