אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בית משפט (העברת ענינים מבית משפט מחוזי אל בית משפט שלום) תש"ם-1980

תקנות בית משפט (העברת ענינים מבית משפט מחוזי אל בית משפט שלום) תש"ם-1980

תקנות בית משפט (העברת ענינים מבית משפט מחוזי אל בית משפט שלום) תש"ם-1980 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית המשפט המחוזי" - לרבות אחד משופטיו או הרשם המכהן בו;
"הליך ביניים" -בקשה בכתב או בקשה בדרך המרצה שהוגשו אגב הדיון בענין, לרבות קדם משפט והודעה לצד שלישי;
"בעל דין" - לרבות צד שלישי, מחזיק בנכס או נאמן;
"שמיעת עדים" - למעט שמיעת עדים בהליך ביניים.
2. הודעת העברה
(א) בענין שיש להעבירו לבית משפט שלום לפי סעיף 2 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 12), תש"ם-1980, או לפי צו מכוח סעיף 28(ג) לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, רשאי התובע להגיש לבית המשפט המחוזי הודעת העברה לא יאוחר מיום כ"ט באייר תש"ם (15 במאי 1980) או מהיום השלושים לאחר תחילת צו כאמור, הכל לפי הענין.
(ב) ההודעה תהיה ערוכה לפי הטופס שבתוספת על כל פרטיה, מודפסת במכונת כתיבה וחתומה ביד התובע או בא-כוחו.
(ג) ההודעה תוגש לבית המשפט בשני עתקים ובמספר עתקים נוספים כמספר בעלי הדין.
(ד) למניעת ספק נקבע בזה כי תובע שהגיש לבית משפט מחוזי תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף כאמור בתקנה 9(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, ינהג אף הוא לפי האמור בתקנה זו, אם הסכום שהוא תובע אינו עולה על הסכום שבסמכות בית משפט השלום.
3. העברה בידי בית המשפט המחוזי
(א) לא הוגשה הודעת העברה, יקבע בית המשפט המחוזי את בית משפט השלום שמותר להגיש לו את התובענה לפי פרק ב' לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, ואליו יועבר התיק.
(ב) הוגשו בענין אחד כמה הודעות וצויינו בהן בתי משפט שלום שונים, יקבע בית המשפט המחוזי את בית משפט השלום מבין בתי המשפט שצויינו בהודעות, ואליו יועבר התיק.
(ג) קביעה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) יכול שתינתן ללא שמיעת בעלי דין.
(ד) לאחר קביעת בית המשפט לא יקבל משרד הרישום כל הודעה כאמור בתקנה 2.
4. הנוהל בהעברה
הוגשה הודעת העברה, או קבע בית המשפט המחוזי את בית משפט השלום שאליו יועבר הענין, יעביר המזכיר הראשי של בית המשפט המחוזי את התיק לבית משפט השלום, כפי שצויין בהודעה או בהתאם לקביעה, יחד עם כל הליכי הביניים שבו, בצירוף עותקי ההודעה שהוגשו אליו.
5. הרישום
בית משפט שלום שאליו הועבר ענין כאמור, ירשום את התיק ואת הליכי הביניים שיש לדון בהם על פי תקנה 7, כנדרש בתקנות משרד הרישום, 1936, יקבע מועד לדיון, ויודיע לבעלי הדין בכתב את מספר התיק שבו נרשם הענין או הליך הביניים, ואת המועד שנקבע כאמור.
6. סופיות העברה
בית משפט שלום שאליו הועבר ענין לפי קביעת בית המשפט המחוזי לא יעבירנו עוד.
7. דיון בהליך ביניים שהועבר
(א) הליך ביניים שהוגש לבית המשפט המחוזי והועבר לבית משפט השלום לפי תקנות אלה, בטרם הוחל בו הדיון או כשהוחל הדיון וטרם נסתיים עד למועד ההעברה, ידון בו בית משפט השלום כאילו הובא לפניו מלכתחילה, ורשאי הוא לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט המחוזי.
(ב) רשאי בית משפט השלום לדון בהליך הביניים על פי סדרי הדין החלים בבית המשפט המחוזי, אם ראה שהדבר דרוש למען הצדק או למען יעילות הדיון.
8. סמכויות בית משפט מחוזי לקבלת הליכי ביניים
כל עוד לא הועבר ענין מבית המשפט המחוזי תהיה לו הסמכות לקבל הליכי ביניים ולדון בהם.
תוספת
(תקנה 2)
מדינת ישראל יוגש לבית המשפט בשני עתקים
בתי המשפט ובעתקים נוספים כמספר בעלי הדין הוראות למילוי מעבר לדף
חלק א'
הודעת התובע לבית המשפט המחוזי ב

מספרי התיקים בבית המשפט
המחוזי
המספרים החדשים בבית
משפט השלום
מספרי התיקים בבית המשפט
המחוזי
המספרים החדשים בבית
משפט השלום

תיק __/__
תיק__/__
תיק__/__
תיק__/__

המ'__/__
המ'__/__
המ'__/__
המ'__/__
הצדדים
מעמדו של בעל הדין
(תובע, נתבע, צד ג' וכו')
שם
מלא
שם בא כוחו
(אם יש לו בא כוח)
מען להמצאת כתבי בי-דיןלפי תקנות בית משפט (העברת ענינים מבית משפט מחוזי אל בית משפט שלום), תש"ם-1980, אני מבקש להעביר את התיקים הנ"ל אל בית משפט השלום ב המוסמך לדון בהם לפי פרק ב' לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.

תאריך שם מלא וחתימה

חלק ב'
הודעה לצדדים מאת בית משפט השלום ב
להווי ידוע לך, כי התיקים האמורים הועברו לבית משפט זה
ומספריהם החדשים נקבעו כמצויין למעלה. הדיון בתיקים הוא כמפורט ב"הזמנה לדין" המצורפת.

תאריך מזכיר

הוראות למילוי
מספר התיקים:
מגיש ההודעה יציין את מספרו של התיק בבית המשפט המחוזי, ואת מספרי כל ההמרצות הנלוות אליו. בית משפט השלום יציין את המספרים החדשים שניתנו לתיק העיקרי ולאותן המרצות שלא נסתיים הדיון בהן בבית המשפט המחוזי.
שמות הצדדים:
יש למלא בדייקנות את השמות המלאים של כל הצדדים. ליד כל שם יש לציין אם הצד הוא בחזקת: "תובע", "נתבע", "צד שלישי", וכו', וכן את שם בא-כוחם, אם יש כזה, והמען להמצאת כתבי בי-דין.
הדפסה:
כל הפרטים יודפסו במכונת כתיבה
______________________________
1 ק"ת תש"ם, 1332, 1612.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ