אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995

תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995

תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 26(א)(5) ו-(ג) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פירוש מונחים
1. פרשנות
(א) בתקנות אלה -
"בית משפט" - שופט או רשם;
"הליך" - תביעות, בקשות, ערעורים ושאר ענינים שמביא בעל דין בפני בית המשפט;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"ערעור" - לרבות ערעור שכנגד;
"תביעה" - לרבות תביעה שכנגד.
(ב) למונחים אחרים בתקנות אלה תהיה אותה משמעות שיש להם בחוק.
פרק ב': האגרה ותשלומה
2. תשלום אגרה בעד הליכים
(א) לא יזקק בית משפט לכל הליך, אלא אם כן שולמה בעד ההליך האגרה הקבועה בתוספת הראשונה ואגרת הפרוטוקול הקבועה בתוספת השניה (להלן שתיהן כאחת - האגרה), זולת אם מביא ההליך פטור מתשלום האגרה.
(ב) אגרה תשולם על כל תביעה ותביעה לפי הפריטים שבתוספת הראשונה, יהיו מספר הסעדים בתביעה אשר יהיו, ואולם אם כללה התביעה פריטים 1 ו-2 לתוספת הראשונה תשולם האגרה על כל אחד מפריטים אלה.
(ג) הליך שלא נתקיים בו אחד התנאים האמורים בתקנת משנה (א) לא יקובל לרישום בגזברות או במזכירות בית משפט, אלא אם כן הוגשה בקשה לפטור מאגרה.
(ד) נזקק בית משפט להליך והוברר כי לא שולמה האגרה כאמור בתקנת משנה (א), תמציא המזכירות דרישה לתשלומה בתוך שבעה ימים מיום ההמצאה; טרם הסתיים ההליך ולא שולמה האגרה כאמור, יימחק ההליך.
(ה) דרישה לתשלום אגרה דינה כדין כל החלטה לתשלום כסף לטובת אוצר המדינה, וניתן לבצעה בהליכי הוצאה לפועל.
(ו) הוראות תקנה זו אינן באות לגרוע מהוראות תקנה 5 לתקנות סדר דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), התשל"א-1971.
3. אגרת פרוטוקול
(א) על אגרת פרוטוקול יחולו הוראות תקנות אלה.
(ב) כל בעל דין זכאי לקבל עותק אחד מאושר מן הפרוטוקול ומפסק הדין ללא תשלום נוסף.
4. הצמדה למדד (תיקון: תשנ"ח)2
(א) הסכומים הנקובים בתוספות הראשונה והשניה יעודכנו פעמיים בשנה, לפי שיעור השינוי במדד כמפורט להלן:
(1) באחד בינואר, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו;
(2) באחד ביולי, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו.
(ב) סכום אגרה שעודכן כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל כלהלן:
(1) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לא יעוגל;
(2) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג) (בוטלה)
(ד) מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות את נוסח התוספות הראשונה והשניה כפי שהשתנו על פי האמור בתקנה זו.
5. תובענות שהועברו לבית משפט למשפחה (תיקון: תשנ"ח)
(א) הועברה תובענה לדיון בבית המשפט לעניני משפחה מבית משפט אחר, לא תוחזר האגרה ששולמה בבית המשפט הראשון, ויראו את ההליך כהליך ששולמה בעדו האגרה במלואה בבית המשפט לעניני משפחה, ואף אם מביא ההליך עדיין חייב בתשלום חלק מן האגרה.
(ב) הועברה תובענה לדיון בבית המשפט לעניני משפחה מרשם לעניני ירושה, כמשמעותו בחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן - חוק הירושה) לא תוחזר האגרה ששולמה אצל הרשם או בבית דין דתי ויראו אותה אגרה כאגרה ששולמה לבית המשפט בעד אותו הליך.
פרק ג': פטור מאגרה והחזרת אגרה
6. בעלי דין הפטורים מאגרה (תיקון: תשנ"ח)
אלה פטורים מחובת תשלום אגרה:
(1) המדינה וכל מי שהורשה לייצגה כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו;
(2) האפוטרופוס הכללי;
(3) פקיד סעד של רשות מקומית כשהוא מביא הליך מכוח תפקידו.
(4) מגיש בקשה, בקשר לכל הליך הנוגע להצהרת מוות, לעזבון, לאפוטרופסות או להחזקת ילדים עקב הפטירה או למתן צו ירושה או לערעור על החלטה בהליך כאמור, שהוא בן זוגו, ילדו, אביו או אמו של מי שנפטר -
(א) עקב פעולות מלחמה, אחרי יום ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947), או שהוא נפגע פגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן - חוק נפגעי איבה), זולת אם מי שנפטר כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותם בסעיף 1(1) לחוק נפגעי איבה ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או לקידום מטרותיהם של כוחות האויב כאמור;
(ב) בשירות צבאי כמשמעותו בסעיפים 1(א)(ב), 2(א), (ג) ו-14 (ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949.
7. ענינים הפטורים מאגרה (תיקון: תשנ"ח)
עניינים אלה פטורים מאגרה:
(1) תובענה או ערעור לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1995, או בענין החזרת קטין חטוף;
(2) בקשת ביניים במסגרת תביעה למזונות או מדור לרבות תביעה למזונות או מדור מן העזבון או מן היורשים.
(3) בקשה לפטור מאגרה, מחובת ערבון או ערובה;
(4) בקשה להזמנת עדים, למסירת כתבי בית דין או לשינוי מועד דיון.
8. החזרת אגרה או חלקה
(א) בית המשפט רשאי להורות על החזרת כל האגרה, אם התביעה שבעדה שולמה אגרה הועברה לבוררות או הסתיימה בהסדר פישור.
(ב) הסתיימה התביעה בפשרה, לרבות מחיקה או ביטול התביעה בפשרה, עד לתחילת הדיון, תהא האגרה המשתלמת בעדה בשיעור מחצית מן הסכום של האגרה; לענין זה, "תחילת הדיון" - קדם משפט.
9. בקשה לפטור מתשלום אגרה
(א) בעל דין הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה או לערעור בקשה לפטור אותו מתשלומה, ויתמוך אותה בתצהיר שבו יפרט את רכושו, רכוש בן זוגו, רכוש הוריו, אם המבקש סמוך על שולחנם ופירוט של הכנסותיו בששת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, ויצרף לבקשה מסמכים ואישורים לביסוס עובדות אלה.
(ב) ראש בית המשפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, רשאי הוא לפוטרו מתשלום האגרה כולה או חלקה.
(ג) אגרה שלגביה לא ניתן פטור, תשולם תוך שבעה ימים מהמועד שהודע לבעל הדין על ההחלטה; לא שולמה האגרה - יימחק ההליך.
פרק ד': הוראות שונות
10. תחולה
תקנות אלה יחולו גם על תובענות בעניני משפחה המוגשות על פי החוק לבית משפט שאינו בית משפט לעניני משפחה.
11. הוראות מעבר
תקנות בית המשפט (אגרות), התשמ"ח-1987, ימשיכו לחול על תובענה בעניני משפחה -
(1) באזור שטרם הוקם בו בית משפט לעניני משפחה;
(2) שטרם הוסמך לדון בה בית משפט לעניני משפחה.
12. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בתשרי התשנ"ו (1 באוקטובר 1995).
תוספת ראשונה
(תיקון: תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(תקנות 2(א) ו-(4))

בשקלים חדשים
1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום הנתבע
כערכו ולא פחות מ-444
2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף
קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק
שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן
חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי
הרכוש אשר יהיו 2,657
3. בוטל
4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 890
4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 915
4ב. בקשה למינוי מנהל עזבון 915
5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה,
הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי,
תביעה למזונות או מדור מן העזבון או מן
היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 218
6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר
אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור
בבית המשפט לעניני משפחה 444
7. בקשה בכתב 218
8. עשיית צוואה בפני שופט 472
9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 472
10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט,
כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה
קצובה של שבועיים רצופים 28
11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 4.80 לכל עמוד
12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל
או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 472
תוספת שניה
(תיקון: תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ז,תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(תקנות 2(א) ו-4 (א))

בשקלים חדשים
אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות
בתוספת הראשונה למעט הליכים
לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 67
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ו, 8, 800, 1524; תשנ"ז, 1255; תשנ"ח, 1293; תשנ"ט, 233, 980; תש"ס, 215; תשס"א, 843; תשס"ב, 164, 842; תשס"ג, 404; תשס"ו, 1017; תשס"ז, 363, 989; תשס"ח, 183, 1099; תשס"ט, 347, 1108; תש"ע, 415.
2 תקנה 8 לתקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות) (תיקון), התשנ"ח-1998 (ק"ת תשנ"ח, 1294) קובעת:
"8. הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 4(א) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 1 לתקנות אלה, ישתנו הסכומים שבתוספות הראשונה והשניה ב-1 בינואר 1999, לפי השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1997".
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ