אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שינויים ועדכונים בתכנית התשלומים והשירותים של קופה ופרסומם), התשנ"ח-1998

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שינויים ועדכונים בתכנית התשלומים והשירותים של קופה ופרסומם), התשנ"ח-1998

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שינויים ועדכונים בתכנית התשלומים והשירותים של קופה ופרסומם), התשנ"ח-1998 1
(תיקון: תשס"ד)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(א3) ו-60 (א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), אני קובע תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה, "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה.
2. מועדים להגשת הצעת קופה
הצעה של קופת חולים (להלן - קופה) -
(1) להוספת שירות, לרבות הוספתו בתשלום, לפי סעיף 8(א1)(1)(א) או (ג) לחוק, להפחתה בשיעורם של תשלומים שאושרו לראשונה בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק או לביטולם - יכול שתוגש בכל מועד שתראה הקופה לנכון;
(2) להוספת תשלום לתשלומים שאושרו לראשונה בהתאם לסעיף 8(א2) לחוק, לתוספת לשיעורם, לגריעת שירות שהוסף כאמור בפסקה (1) או לתוספת לתשלום בעד שירות שהוסף כאמור - יכול שתוגש פעם בשנה בלבד, ב-1 בדצמבר.
3. פרסום שינוי שאושר
(א) הגישה קופה לראשונה הצעה כאמור בסעיף 8(א1)(1) לחוק ואושרה ההצעה, כולה או מקצתה, תפרסם הקופה פירוט מלא של השירותים חייבי התשלום שבסל השירותים המחייב אותה, והתשלום בעדם, בין שהתשלום קבוע בתוספת השניה לחוק או בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), התשנ"ה-1995, ובין שאושר כאמור לעיל, ולרבות שירותים שהוספו כאמור, גם שלא בתשלום, וכן תשלום עתי קבוע, שאושרו כאמור לעיל.
(ב) פרסום כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה בדרכים אלה:
(1) בשני עיתונים יומיים;
(2) בעלון שיישלח לבתי החברים בקופה, תוך 7 ימים מיום הפרסום בעיתון ושיינתן לחברים ללא תשלום, בסניפי הקופה, לפי בקשתם.
(ג) כל שינוי נוסף שענינו תשלומי חברים, הוספת שירות וגריעתו של שירות שהוסף, אשר אושר כאמור בסעיף 8(א2) לחוק יחייב פרסום -
(1) בשני עיתונים יומיים;
(2) בהודעה בכתב שתישלח לבתי החברים בקופה תוך 7 ימים מיום הפרסום ושתינתן לחברים, ללא תשלום, בסניפי הקופה, לפי בקשתם;
(3) בעדכון העלון כאמור בתקנת משנה (ב)(2), לפי דרישה של המנהל, והפצתו בדרך שיורה.
(ד) לענין סעיף 8(א5) לחוק יראו כיום פרסום ההודעה את יום הפרסום בשני עיתונים יומיים, לפי המאוחר (להלן - מועד הפרסום), ובלבד שהעלון כאמור בתקנת משנה (ב)(2) או ההודעה בכתב והעלון המעודכן לפי תקנת משנה (ג), לפי הענין, הופקדו בידי המנהל תוך 7 ימים ממועד הפרסום; לא הופקדו במועד האמור - יראו את מועד ההפקדה כמועד הפרסום.
4. תשלום מרבי
קיבלה קופה אישור כאמור בסעיף 8(א2) לחוק לגביית תשלום מתשלומי החברים כתשלום מרבי, והקופה מבקשת לגבות מחבריה תשלום השונה ממנו, בגבולות התשלום המרבי (להלן - תשלום שונה), תפרסם את התשלום השונה -
(1) אם החליטה עליו לפני ביצוע פרסום לפי תקנה 3(א) - באותו פרסום;
(2) אם החליטה עליו לאחר ביצוע פרסום כאמור - בהודעה למנהל שתינתן 20 ימים לפני כניסתו לתוקף וכן בדרכים הקבועות בתקנה 3(ג), זולת אם קבע המנהל כי ניתן להסתפק רק במקצתן; פרסום כאמור ייעשה במועדים שהורה המנהל.
4א. פרסום עתי לחברים בקופה (תיקון: תשס"ד2)
(א) קופה תפרסם, בפרסום שיישלח לבתי החברים לא יאוחר מ-1 בספטמבר של כל שנה, פירוט מלא של השירותים חייבי התשלום שבסל שירותים המחייב אותה, והתשלום בעדם, בין שהתשלום קבוע בתוספת השניה לחוק, ובין שאושר לפי סעיף 8(א2) לחוק, וכן כל שירות בתשלום שהוסף, לפי סעיף 8(א1)(1)(א) לחוק, והתשלום בעדו; כן יפורטו בפרסום ההנחות, הפטורים והתקרות לתשלום הנהוגים בקופה ביחס לתשלומים האמורים.
(ב) בפרסום שיעמוד לעיון החברים, בסניפי הקופה, יהיה פירוט מלא של סל השירותים שבתוספת השניה לחוק ובצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), התשנ"ה-1995, ושל שירותים שהוספו כאמור בסעיף 8(א1)(1)(א), ולגבי שירותים חייבי תשלום - גם התשלום בעדם, והכל, כעדכונם מזמן לזמן, במתכונת שתקבע כל קופה: כל מבוטח זכאי לקבל עותק אחד בלבד של הפרסום ושל כל עדכון שלו, בלא תשלום.
5. פרסום לפי הוראות המנהל
סבר המנהל כי קופה לא עמדה בחובת פרסום שינוי כאמור בתקנות אלה או כי דבר שינוי שאושר לא הגיע לידיעת חברי קופה, כולם או מקצתם, או כי נפל פגם בפרסום, רשאי הוא להורות לקופה לפרסם את השינוי במועד ובדרך שיורה.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 643; תשס"ד, 648.
2 תקנה 3 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שינויים בתכנית התשלומים והשירותים של קופה) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 649) קובעת לענין הוספת תקנה 4א(ב) כי תחילתה ביום 1 בינואר 2005).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ