אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ"ד-1984

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ"ד-1984

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות), התשמ"ד-1984 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8ד ו-43 לחוק ארגון ופיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר הבריאות ולאחר התייעצות בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, ובארגון מעבידים שלדעתי הוא ארגון יציג ונוגע בדבר, בהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות וגיהות, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. חובת הכנת תכנית בטיחות
החובה להכין תכנית בטיחות תחול על אלה:
(1) מחזיק במקום עבודה, שהוא מפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970, שמועסקים בו 100 עובדים לפחות:
(2) מחזיק במקום עבודה, שהוא מפעל כאמור, הנמנה עם הסוגים המפורטים בתוספת ושמועסקים בו 50 עובדים לפחות;
(3) מחזיק בכל מקום עבודה אחר, שמפקח עבודה אזורי הורה לו בכתב לעשות כן עקב סיכונים שציין בהוראה כי הם קיימים במקום העבודה.
2. המועד להכנת תכנית בטיחות
את תכנית הבטיחות יכין החייב להכינה לפי תקנה 1(1) או (2) תוך 12 חדשים מיום תחילתן של תקנות אלה, ומי שקיבל הוראה לפי תקנה 1(3) - תוך 12 חדשים מיום שקיבל הוראה כאמור.
3. הוראות חובה בתכנית בטיחות
על מחזיק במקום עבודה, שחלה עליו חובת הכנת תכנית בטיחות, לכלול בתכנית הבטיחות, בנוסף לענינים שפורטו בסעיף 8ד(ב) לחוק, הוראות בענינים אלה:
(1) עריכת סקר סיכונים במקום העבודה באמצעות אחד מאלה: המוסד לבטיחות ולגיהות, הממונה על הבטיחות, ועדת הבטיחות, או אדם אחר העוסק בעניני בטיחות ושיש לו הכשרה מתאימה לכך מטעם המוסד לבטיחות ולגיהות או מטעם גוף אחר, שאישר לכך, מפקח העבודה הראשי;
(2) נוהל לאיתור מפגעי בטיחות וגיהות במקום העבודה והדרכים לסילוק או למניעה של מפגעים כאמור;
(3) המבנה הארגוני של מערך הבטיחות במקום העבודה, לרבות מינוי ממונה בטיחות, ממונה על בטיחות קרינה - לפי הצורך, נאמני בטיחות, ועדת בטיחות וממונה על כיבוי אש, וכן קביעת המרפאה התעסוקתית הנותנת שירותי בריאות למפעל;
(4) השתלמות והדרכה בתחומי הבטיחות והגיהות לעובדים;
(5) רשימת הציוד והחמרים, החייבים בבדיקות תקופתיות, ומועדי הבדיקה שלהם;
(6) רשימת העובדים החייבים בבדיקות בריאות תקופתיות, בציון הבדיקות הדרושות ומועדיהן;
(7) לוח זמנים לביצוע הוראות פסקאות (1), (3) ו-(4) ודרכי מעקב אחרי הביצוע.
4. עדכון תכנית בטיחות
(א) לאחר שהוכנה תכנית בטיחות, היא תעודכן מדי שנה.
(ב) נעשו במקום העבודה שינויים, תתוקן תכנית הבטיחות בהתאם למתחייב מהשינויים.
5. הכנת תכנית בטיחות2
במקום עבודה, שעל המחזיק בו חלה חובת הכנה של תכנית בטיחות, יכין אותה הממונה על הבטיחות, ובהעדר ממונה על בטיחות - אדם אחר שעיסוקו בבטיחות ושיש לו הכשרה מתאימה לכך מטעם המוסד לבטיחות וגיהות או מטעם גוף אחר שאישר לכך מפקח העבודה הראשי.
6. הבאת תכנית הבטיחות לידיעת ועדת הבטיחות והעובדים
(א) היתה במקום עבודה ועדת בטיחות - ימסור לה המחזיק במקום העבודה עותק של תכנית הבטיחות.
(ב) המחזיק במקום העבודה יחזיק עותק מתכנית הבטיחות במקום שיש לעובדים גישה חופשית אליו.
7. חזקת אחריות
בתאגיד שעבר על הוראה מהוראות תקנות אלה, רואים כאחראי לעבירה גם כל חבר הנהלה, מנהל, שותף, או בכיר של אותו תאגיד, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל אמצעים נאותים כדי להבטיח שהוראות תקנות אלה יקויימו.
8. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר 6 חדשים או קנס שלא יעלה על הקבוע בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
9. שמירת דינים
הוראות תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין.
10. תוקף (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ח, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה)
תקפן של תקנות אלה עד יום כ"ה בסיון התשנ"ו (30 ביוני 1997).
ת ו ס פ ת (תיקון: תשמ"ד)
(סעיף 1(2))
1. תעשיה
2. חקלאות
3. מכרות ומחצבות
4. בניה ובניה הדסית
5. מוסכים
6. נמלי ים ואויר
7. מוסדות חינוך, מוסדות מחקר, מעבדות ומכוני מחקר.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ד, 2523, 1964; תשמ"ו, 1104; תש"ן, 1244; תשנ"א, 1233; תשנ"ג, 44; תשנ"ד, 2; תשנ"ה, 1899.
2 פורסמה הודעה (י"פ תשמ"ה, 3301) המאשרת לענין תקנה זו כל מוסד אקדמאי המכשיר מהנדסים כמשמעותם בחוק רישום מהנדסים ואדריכלים, התשי"ח-1958.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ