אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות איסור מימון טרור (הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר), התשס"ח-2008

תקנות איסור מימון טרור (הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר), התשס"ח-2008

תקנות איסור מימון טרור (הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-47 לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 (להלן - החוק), ובהסכמת ראש הממשלה לעניין תקנות 2, 4, 5 ו-7 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה לביטול" - בקשה לביטול הכרזה לפי סעיף 4(א) לחוק;
"הגורם הזר" - גורם מוסמך של מדינה זרה או מועצת הביטחון של האומות המאוחדות או מי שהיא הסמיכה לכך, לפי העניין, שקבעו כי אדם זר הוא פעיל טרור או כי חבר בני אדם זר הוא ארגון טרור, כאמור בסעיף 2(א) לחוק;
"הגורם הממונה" - עובד ציבור בכיר שמינה ראש הממשלה לעניין תקנות אלה, בהתייעצות עם שר הביטחון ושר המשפטים;
"הכרזה" - הכרזת ועדת שרים על אדם זר שהוא פעיל טרור או על חבר בני אדם זר שהוא ארגון טרור לפי סעיף 2 לחוק;
"יום עסקים" - כל יום, למעט יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב.
2. פרטים שיכללו בהכרזה
הכרזה תכלול פרטים אלה:
(1) זהות הגורם הזר שקבע כי אדם זר הוא פעיל טרור או כי חבר בני אדם הזר הוא ארגון טרור;
(2) פרטי זהותו של ארגון הטרור או פעיל הטרור שמתייחסת אליו ההכרזה, כלהלן:
(א) שמותיו וכינוייו הידועים, לרבות אפשרויות האיות הידועות של שמות וכינויים אלה בשפת המקור ובכתיב עברי ולטיני;
(ב) מספרי דרכון או מספרי זיהוי, ולעניין ארגון - מספרי רישום, אם ידועים;
(ג) תאריך לידה, ולעניין ארגון - תאריך התאגדות, אם ידועים;
(ד) מדינת האזרחות, מדינת התושבות או מדינת ההתאגדות, לפי העניין, אם ידועים;
(ה) כל פרטי הזיהוי האחרים שמסר הגורם הזר;
(ו) פרטים נוספים, לפי החלטת ועדת שרים.
3. פרסום הכרזה
הכריזה ועדת שרים על אדם שהוא פעיל טרור או על חבר בני אדם שהוא ארגון טרור, תפורסם ההכרזה, בהקדם האפשרי, נוסף על פרסומה ברשומות, גם בדרכים אלה:
(1) בשלושה עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל, ובלבד שאחד מהם יהיה בשפה העברית, אחד מהם יהיה בשפה הערבית ואחד מהם יהיה בשפה האנגלית; בעיתון בשפה האנגלית ובעיתון בשפה הערבית תפורסם ההכרזה בשפה האנגלית ובשפה הערבית, לפני העניין;
(2) באתר האינטרנט של משרד הביטחון - בשפה העברית, ונוסף על כך בערבית ובאנגלית.
4. המצאת ההכרזה למי שהוכרז עליו
הכריזה ועדת שרים על אדם שהוא פעיל טרור או על חבר בני אדם שהוא ארגון טרור, תישלח ההכרזה בדואר רשום למי שהוכרז עליו כאמור, אם בעת ההכרזה היתה כתובתו ידועה; לא היתה כתובתו של מי שהוכרז עליו ידועה בעת ההכרזה, תימסר, במידת האפשר, הודעה על ההכרזה למדינת האזרחות, התושבות או ההתאגדות של מי שהוכרז כאמור, ככל שהן ידועות, וזאת באמצעות נציגות אותה מדינה, אם יש לה נציגות בישראל.
5. המצאת ההכזה לגורמים מדווחים
(א) יראו את הפרסום באתר האינטרנט כאמור בתקנה 3(ב) כהמצאה לגורם המדווח, ומועד ההמצאה יהיה שלושה ימי עסקים מיום פרסום ההכרזה באינטרנט.
(ב) הגורם הממונה רשאי להמציא את ההכרזה לגורם המדווח באחת או יותר מהדרכים האלה, אם מצא שהדבר נדרש מפאת דחיפותו או מטעמים אחרים:
(1) בדואר אלקטרוני, אם מסר הגורם המדווח לגורם הממונה, לרשות, לשר שהגורם המדווח נמצא באחריותו או לנגיד בנק ישראל, לפי העניין, כתובת דואר אלקטרוני שבשימושו השוטף לצורך המצאת הכרזות; נשלחה ההכרזה בדואר אלקטרוני - יודיע השולח לנמען בטלפון, סמוך לאחר המשלוח, כי שלח לו בדואר אלקטרוני את ההכרזה, ויערוך תרשומת שתכלול את פרטי ההכרזה, זמן השיחה, ושמו ותפקידו של האדם שאישר את קבלת ההכרזה; עשה השולח כן - יהיה מועד ההמצאה יום אישור קבלת ההכרזה כאמור;
(2) בפקסימילה, אם מסר הגורם המדווח לגורם הממונה, לרשות, לשר שהגורם המדווח נמצא באחריותו או לנגיד בנק ישראל, לפי העניין, מספר פקסימילה שבשימושו השוטף לצורך המצאת הכרזות; נשלחה ההכרזה בפקסימילה - יודיע השולח לנמען בטלפון, סמוך לאחר המשלוח, כי שלח לו בפקסימילה את ההכרזה ויערוך תרשומת שתכלול את פרטי ההכרזה, זמן השיחה, ושמו ותפקידו של האדם שאישר לו את קבלת ההכרזה; עשה השולח כן - יהיה מועד ההמצאה יום אישור קבלת ההכרזה כאמור;
(3) בדואר רשום עם אישור מסירה; מועד ההמצאה יהיה מועד החתימה על אישור המסירה; סירב הגורם המדווח לקבל את דבר הדואר, יראו את ההכרזה כאילו הומצאה במועד שסירב בו לקבל את דבר הדואר או 10 ימים מיום המשלוח, לפי המוקדם; לא נדרש דבר הדואר על ידי הגורם המדווח, יראו את ההכרזה כאילו הומצאה 10 ימים מיום המשלוח; הערת פקיד הדואר או חותמת בית הדואר בדבר הסירוב תהווה ראיה לדבר;
(4) במסירה לידו בפסקאות (3) ו-( 4) - המצאה לגורם מדווח שהוא תאגיד תהיה לאחראי בתאגיד כמשמעותו בסעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון; המצאה לגורם מדווח שאינו תאגיד תהיה לכתובתו הרשומה אצל השר שהגורם המדווח נמצא באחריותו.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), בהמצאה לגורם מדווח שתקבע הרשות בהתחשב בשיטות עבודתו ובהיקף פעילותו, יהיה מועד ההמצאה תחילת יום העסקים הראשון שלאחר היום שבו אושרה קבלת ההכרזה או יום החתימה על אישור המסירה, לפי העניין; ואולם מועד ההמצאה יהיה כאמור בתקנת משנה (ב) אם מסר הגורם הממונה לגורם המדווח, שקבעה הרשות כאמור, יחד עם ההכרזה, מידע ממוקד בנוגע לפעולה ברכוש של פעיל טרור או ארגון טרור שעליו הוכרז באותה הכרזה, המאפשר לגורם המדווח לפעול בנסיבות העניין המצאת ההכרזה למי שהוכרז עליו המצאת ההכרזה לגורמים מדווחים בהתאם להכרזה, והודעה ולפיה בנסיבות העניין ומטעמי דחיפות לא ניתן לדחות את מועד ההמצאה כאמור.
(ד) רשימת הגורמים המדווחים שקבעה הרשות כאמור בתקנת משנה (ג), תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות.
(ה) מועד ההמצאה הקובע מבין דרכי ההמצאה המנויות בתקנה זו יהיה מועד ההמצאה המוקדם מביניהן.
(ו) השר שהגורם המדווח נמצא באחריותו, נגיד בנק ישראל או הרשות, רשאים להעביר לגורם הממונה כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר פקסימילה או מספר טלפון של גורם מדווח שהוא מסר להם לצורך המצאת הכרזות.
(ז) בתקנה זו -
"גורם מדווח" - מי שחלה עליו חובת דיווח כאמור בסעיף 47 (ב)( 1)(ב) לחוק;
"הרשות" - הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כמשמעותה בסעיף 29 לחוק איסור הלבנת הון.
6. העברת עתק מההכרזה לגורם הזר ובקשה להודיע על ביטול
(א) הגורם הממונה יעביר לגורם הזר עותק מההכרזה לא יאוחר מ-30 ימים מיום ההכרזה; הגורם הממונה יבקש מהגורם הזר להודיעו אם תבוטל קביעתו כי אותו אדם הוא פעיל טרור או אותו חבר בני אדם הוא ארגון טרור, כאמור בסעיף 2(ג) לחוק, סמוך לאחר ביטול הקביעה.
(ב) אחת לשנה יפנה הגורם הממונה אל הגורם הזר ויבקשו להודיע אם הקביעה בוטלה.
7. רשימת ארגוני טרור מוכרזים ופעילי טרור
(א) באתר האינטרנט של משרד הביטחון תפורסם רשימה ובה פירוט של כל ארגון טרור מוכרז וכל אדם שהוכרז שהוא פעיל טרור לפי סעיף 2 לחוק, כפי שפורסמו בהכרזה, וכן את מועדי ההכרזה; פורסמה הכרזה חדשה, בוטלה הכרזה או פורסם עדכון להכרזה - תופיע ההכרזה החדשה, העדכון או הביטול בראש הרשימה במשך 30 ימים לאחר הפרסום.
(ב) הרשימה תעודכן סמוך לאחר פרסום כל הכרזה על ארגון טרור מוכרז ועל אדם שהוא פעיל טרור, ביטול או שינוי של הכרזות כאמור.
8. בקשה לביטול הכרזה
בקשה לביטול מאת -
(1) מי שהוכרז עליו שהוא ארגון טרור או פעיל טרור לפי סעיף 2 לחוק, המבקש לבטל את ההכרזה לפי סעיף 4 לחוק - תוגש בכתב לוועדה המייעצת במשרד המשפטים, בארבעה עותקים, תהיה מנומקת, והעובדות שהיא מבוססת עליהן יאומתו בתצהיר של המבקש או של מי שהעובדות הן בידיעתו; המבקש רשאי לצרף לתצהירים מסמכים התומכים בטענותיו.
(2) מי שנפגע במישרין מההכרזה - תוגש בכתב כאמור בפסקה (1); המבקש ישלח את הבקשה בדואר רשום גם לארגון הטרור או לפעיל הטרור נושא ההכרזה, ושבעת ההכרזה או בעת הגשת הבקשה ידועה כתובתו, לא יאוחר משבעה ימים מיום שהוגשה לוועדה המייעצת; ארגון הטרור המוכרז או פעיל הטרור נושא ההכרזה יהיה רשאי להגיש לוועדה המייעצת את עמדתו לעניין הבקשה לביטול שהגיש מי שנפגע במישרין מההכרזה, לא יאוחר מעשרים ואחד ימים מיום שהומצאה לו כאמור.
9. תגובת הגורם הממונה
(א) הוגשה בקשה לביטול, תעבירה הוועדה המייעצת לגורם הממונה סמוך, ככל האפשר, לאחר קבלתה.
(ב) הגורם הממונה יעביר לוועדה המייעצת בתוך שלושים ימים מיום קבלת בקשת הביטול את כל אלה:
(1) המידע שהיה לפני ועדת השרים כאשר החליטה על ההכרזה;
(2) תגובתו בכתב לבקשת הביטול;
(3) כל מידע או מסמכים נוספים שיש בידו והנוגעים לבקשה.
(ג) סבר הגורם הממונה כי גילוי תגובתו למבקש, כולה או חלקה, או גילוי המידע והמסמכים כאמור בתקנת משנה (ב)( 1) ו-( 3) עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בעניין ציבורי חשוב, יפרט בתגובתו את הפרטים שלטענתו אסורים בגילוי וינמק את עמדתו; הגורם הממונה יעביר למבקש עותק של תגובתו, בצירוף המידע האמור בתקנת משנה (ב) (1) ו-(3), למעט החלקים שלגביהם סבר שאין לגלותם, כאמור בתקנת משנה זאת; הגורם הממונה יעביר למבקש פרטים או תמצית של חלקי תגובתו, של המידע ושל המסמכים שסבר שאין לגלותם כאמור, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בעניין ציבורי חשוב.
(ד) הוועדה המייעצת, רשאית לקבל מידע או מסמך בלי לגלותו למבקש ולבא כוחו, אם, לאחר שעיינה בבקשה לביטול ובתגובת הגורם הממונה כאמור בתקנת משנה (ג), שוכנעה שגילוי המידע או המסמך למבקש עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בעניין ציבורי חשוב.
10. דיוני הוועדה המייעצת בבקשה לביטול
(א) הוועדה המייעצת תדון בבקשה לביטול בתוך 45 ימים מיום הגשתה, זולת אם מצאה הוועדה שלא ניתן לקיים את הדיון במועד כאמור, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
(ב) דיוני הוועדה המייעצת יהיו פומביים או בדלתיים סגורות, כפי שתחליט הוועדה לעניין מסוים, כולו או מקצתו, ובלבד שהחלטת הוועדה תהיה מנומקת; בלי לגרוע מכלליות האמור רשאים הגורם הממונה, המבקש ובא כוחו להשתתף בדיון, וכן גורמים נוספים שהוועדה המייעצת סברה כי נוכחותם חיונית לדיון.
(ג) פרסומם או גילוים של דברים שנאמרו או שנמסרו בדיונים פומביים של הוועדה המייעצת מותר, זולת אם החליטה הוועדה אחרת, לאחר שנתנה למשתתפים בדיון הזדמנות לטעון את טענותיהם בעניין זה.
(ד) הוועדה המייעצת תשמע את טענותיהם של המבקש ושל הגורם הממונה, היא רשאית לזמן עדים, לדרוש שיומצאו לה מסמכים, ובכפוף לאמור בתקנת משנה (ה), היא תאפשר לצדדים לחקור את העדים.
(ה) הוועדה המייעצת רשאית לאפשר לגורם הממונה להשמיע טיעונים או עדים גם שלא בנוכחות המבקש ובא כוחו, ושלא להעביר להם חומר שהומצא לוועדה, אם שוכנעה שביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה או עניין ציבורי חשוב מחייבים זאת; כן רשאית הוועדה לאפשר לעד שלא להשיב לשאלות מסוימות בנוכחות המבקש או בא כוחו במהלך חקירתו, כולן או חלקן, אם מצאה שהטעמים האמורים מחייבים זאת.
(ו) החליטה הוועדה שלא לגלות למבקש ולבא כוחו מידע כאמור בתקנת משנה (ה), תעביר הוועדה למבקש פרטים או תמצית של המידע, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בעניין הציבורי החשוב.
(ז) הוועדה המייעצת רשאית להורות כי הצדדים יסכמו את טענותיהם בכתב או בעל פה; הורתה הוועדה על סיכומים בכתב יעבירו הצדדים עותק של הסיכומים מטעמם לצדדים האחרים; כללו הסיכומים מטעם הגורם הממונה חלקים הנוגעים למידע, למסמכים דיוני הוועדה המייעצת בבקשה לביטול או לעדויות שהוועדה החליטה שלא לגלות למבקש כאמור בתקנה זו ובתקנה 9, לא יעביר הגורם הממונה עותק של חלקים אלה למבקש, והוא יעביר לו פרטים או תמצית של חלקים אלה בסיכומיו, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בעניין ציבורי חשוב.
(ח) הוועדה המייעצת תנהל פרוטוקול של הדיונים המתקיימים בנוכחות הצדדים או אחד מהם.
11 . מועד מתן המלצת הוועדה המייעצת והחלטת ועדת השרים לפי סעיפים 4(ג) ו-(ד)
(א) הוועדה המייעצת תקיים את דיוניה במהירות האפשרית ותביא את המלצתה לפי סעיף 4(ג) לחוק לפני ועדת השרים לא יאוחר מעשרים ואחד ימים לאחר הדיון האחרון שהתקיים לפניה או לאחר קבלת סיכום טענות הצדדים בכתב, לפי המאוחר; המלצת הוועדה המייעצת תהיה מנומקת ובכתב; ועדת השרים תתן את החלטתה לפי סעיף 4(ד) לחוק לא יאוחר מעשרים ואחד ימים לאחר הבאת המלצת הוועדה המייעצת לפניה.
(ב) החלטת ועדת השרים לעניין הבקשה לביטול ונימוקיה, תישלח למבקש בדואר רשום לכתובת שמסר בבקשה לא יאוחר משבעה ימים מיום שניתנה, למעט נימוקים שהוועדה מצאה שאין לגלותם למבקש מטעמים כאמור בתקנה 10 (ה).
12 . תחולת הוראות לגבי ביטול הכרזה
הוראות תקנות אלה בדבר פרסום הכרזה והמצאתה יחולו גם על ביטולה של הכרזה.
13 . פרטים שייכללו בהודעה על ביטול הכרזה
הודעה על ביטול ההכרזה, תכלול, נוסף על הפרטים האמורים בתקנה 2, גם פרטים אלה:
(1) מועד ביטול ההכרזה;
(2) הטעמים לביטול ההכרזה, למעט טעמים שהוועדה מצאה שאין לגלותם למבקש מטעמים כאמור בתקנה 10(ה).
14. הודעה לוועדת שרים על ביטול הכרזה לפי סעיף 2(ג) לחוק
(א) נודע לגורם הממונה כי בוטלה קביעת הגורם הזר לגבי אדם שהוכרז שהוא פעיל טרור או חבר בני אדם שהוא ארגון טרור, כאמור בסעיף 2(ג) לחוק, יודיע על כך לוועדת השרים, בלא דיחוי.
(ב) קיבלה ועדת השרים הודעה בדבר ביטול קביעת הגורם הזר כאמור בתקנת משנה (א), תבטל את ההכרזה, בלא דיחוי, ולא יאוחר משבעה ימים מיום שקיבלה את ההודעה כאמור.
15 . ביקורת תקופתית לפי סעיף 5 לחוק
(א) לא יאוחר משישים ימים לפני המועד לקיום הביקורת התקופתית לפי סעיף 5 לחוק, יעביר הגורם הממונה לוועדה המייעצת את המלצתו בצירוף המידע שהווה את הבסיס להכרזה, וכן כל מידע הרלוונטי להמלצת הוועדה.
(ב) סברה הוועדה המייעצת שיש מקום לדון מחדש בהכרזה, תביא את המלצתה לפני ועדת השרים לא יאוחר מחמישה עשר ימים מהמועד הקבוע בחוק לקיום הביקורת התקופתית; ועדת השרים תתן את החלטתה לפי סעיף 5 לחוק לא יאוחר משלושים ימים ממועד הבאת המלצת הוועדה המייעצת לפניה.
16 . דחיית מועדים
הוועדה המייעצת רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך מועד שנקבע בתקנות 8(2) סיפה, 9(ב), 11 (א) רישה ו-15 (א).
_____________________________
1 ק"ת תשס"ח, 334.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ