אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס"ב-2001

תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס"ב-2001

תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס"ב-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13(ג), 16(א) ו-32 (א) ו-ב לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, עם נגיד בנק ישראל לענין תאגיד בנקאי, עם השר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק ועם שר האוצר לענין ועדה לפי סעיף 15 לחוק, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הגדרות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הפרה חוזרת" - כמשמעותה בסעיף 16(ד) לחוק;
"הפרה נמשכת" - הפרה שלא תוקנה בהזדמנות הראשונה לאחר שנתגלתה או שהיתה ידועה למפר לכאורה;
"ועדה" - ועדה להטלת עיצום כספי לפי סעיף 13 או לפי סעיף 15 לחוק;
"תובע" - כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן - חוק סדר הדין הפלילי).
פרק ב': הפעלת הועדות וסדרי עבודתן
2. הפעלת הועדה בשל הפרת הוראות לפי סעיפים 7 עד 9 לחוק וידוע המפר לכאורה
(א) הממונה יגיש לועדה בקשה להטלת עיצום כספי בשל הפרה של הוראות לפי סעיפים 7 עד 9 לחוק; התקיימו הנסיבות האמורות בתקנה 3, רשאי גם תובע להגיש בקשה לועדה.
(ב) בקשה להטלת עיצום כספי תהיה בכתב ותכלול פרטים אלה:
(1) שם המפר לכאורה, פרטי זיהויו ומענו;
(2) תיאור העובדות המהוות את ההפרה;
(3) ציון המקום והזמן שבהם נעשתה ההפרה, ככל שאפשר לבררם;
(4) ציון הוראות החיקוק שהופרו.
(ג) הממונה יודיע למפר לכאורה, בדואר רשום או במסירה ידנית, על כך שהוגשה בענינו בקשה להטלת עיצום כספי על ידו או על ידי תובע, ויקבע את התקופה שבתוכה רשאי המפר לכאורה להגיש את טענותיו לועדה ולבקש להופיע בפניה, לפי אלה:
(1) לגבי הפרת הוראות לפי סעיפים 7 או 8 לחוק - לא פחות מ-30 ימים מיום מסירת ההודעה;
(2) לגבי הפרה לפי סעיף 9 לחוק - בתוך 7 ימים מיום תפיסת הכספים; לא נתפסו כספים או שהם הוחזרו - בתוך התקופה שנקבעה בפסקה (1).
(ד) להודעה יצורף עותק של הבקשה; הודעה לפי תקנת משנה (ג) תהיה לפי טופס 1 שבתוספת.
3. בקשה בקשר למפר לכאורה הוראות לפי סעיף 9 לחוק במקרה של חזרה מאישום
הוגש כתב אישום בשל הפרה לפי סעיף 9 לחוק וחזר תובע מאישום, כאמור בסעיף 93 לחוק סדר הדין הפלילי, רשאי הוא לפנות לועדה בבקשה להטיל על הנאשם עיצום בספי.
4. חומר שיצורף לבקשה
(א) לבקשה להטלת עיצום כספי לפי תקנות 2 ו-3 יצורפו כל אלה:
(1) בבקשה שמגיש הממונה - העתק של חומר הנוגע לבקשה, למעט מידע כאמור בתקנה 6; עובדת קיומו של מידע כאמור תצוין במסמך שיצורף לבקשה;
(2) בבקשה שמגיש תובע - העתק של כתב האישום ושל הראיות שעליהן הוא מבוסס וכל חומר הנוגע לבקשה; וכן העתק של הודעת התובע לבית המשפט על חזרה בו מאישום ושל החלטת בית המשפט בענין זה, לפי סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי.
(ב) המפר לכאורה יהיה זכאי לעיין בחומר שצורף לבקשה וכן בחומר אחר הנוגע להפרה שלא צורף אליה, למעט מידע כאמור בתקנה 6; עיין המפר לכאורה בחומר שלא צורף לבקשה יועבר עותק מחומר כאמור לידיעת הועדה.
5. נוהלי העבודה של הועדות לפי תקנות 2 ו-3
(א) הועדה תדון בבקשה לפי תקנות 2 ו-3 על פי החומר שצורף לבקשה ובהתחשב בטענות המפר לכאורה, אם טען; כן רשאית הועדה לדרוש, מיוזמתה או לפי בקשת המפר לכאורה, חומר נוסף בנוגע לבקשה, מהגורמים המעורבים בבדיקת ההפרה, ובלבד שחומר זה יובא לידיעת המפר לכאורה, למעט מידע כאמור בתקנה 6.
(ב) הועדה תנהל פרוטוקול שבו ירשמו את החומר ואת הטענות שהוצגו לפניה, וכן את החלטותיה; כן תנהל הועדה מעקב על תשלום העיצום הכספי שהטילה; החלטת הועדה תיחתם בידי חבריה; המפר לכאורה יקבל עותק של פרוטוקול הועדה.
(ג) טענות המפר לכאורה יוגשו בכתב; ואולם זכאי המפר לכאורה גם להופיע לפני הועדה כדי להשמיע את טענותיו; בטענותיו רשאי המפר לכאורה לכלול בקשה לפריסת התשלום מסיבות שיפרט; לא הוגשו הטענות במועד שקבע הממונה לפי תקנה 2(ג) או לא הופיע לפני הועדה במועד שנקבע לו, רשאית הועדה להטיל את העיצום הכספי ולמסור למפר דרישת תשלום, כאמור בסעיף 17 לחוק, בלי דחיה נוספת.
(ד) ועדה להטלת עיצום כספי לפי סעיף 15 לחוק תיתן את החלטתה בתוך התקופה שניתן להחזיק בכספים שנתפסו לפי סעיף 11 לחוק; הוגשה בקשה להטלת עיצום כספי לאחר חזרה מאישום, תיתן הועדה את החלטתה בתוך התקופה שנקבעה בסעיף 11; מנין תקופה זו יתחיל ביום שנמסרה לתובע החלטת בית המשפט לפי סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו אם לא נתפסו כספים או אם הכספים שנתפסו שוחררו בערובה או בלא ערובה.
(ה) החליטה הועדה להטיל עיצום כספי, תנמק את החלטתה ותקבע את שיעורו בהתחשב בנסיבות הענין ובהתאם לאמור בפרקים ג' ו-ד'; הסכימה הועדה לפרוס את תשלום העיצום הכספי, תקבע הועדה בהחלטתה את שיעורי התשלומים ומועדיהם.
(ו) דרישת תשלומו של עיצום כספי תישלח למפר בדואר רשום; על התשלום, לרבות תשלום בשיעורים, יחולו הוראות סעיף 19 לחוק, בשינויים המחויבים; דרישת התשלום תהיה לפי טופס 2 שבתוספת.
(ז) לא שולם העיצום הכספי במועדו תורה הועדה על גבייתו כאמור בסעיף 18 לחוק.
6. מידע חסוי
(א) הממונה רשאי להציג לפני הועדה מידע שגילויו למפר לכאורה עלול, לדעתו, לפגוע בביטחון המדינה או בענין ציבורי חשוב אחר (להלן - מידע חסוי), בלי לגלות למפר לכאורה את תוכנו.
(ב) לא יציג הממונה מידע חסוי לפני הועדה אלא באישורו של נגיד בנק ישראל או של השר שמינה את הועדה, לפי הענין.
(ג) הועדה רשאית לעיין במידע שהוצג לפניה כחסוי לשם החלטה בבקשת הממונה כאמור בתקנת משנה (א), ולקבל ממנו פרטים נוספים לענין המידע.
(ד) מצאה הועדה כי הענין שיש באי גילויו של מידע חסוי שהוצג לפניה כאמור בתקנת משנה (א) עדיף מהצורך לגלותו לשם עשיית צדק, רשאית היא לקיים את הדיון בענינו של המפר לכאורה בלי לגלות לו את תוכנו של המידע החסוי, כולו או מקצתו.
(ה) החליטה הועדה שלא לגלות למפר לכאורה תוכנו של מידע חסוי, כולו או מקצתו, תעביר לו הועדה פרטים או תמצית של המידע החסוי, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בביטחון המדינה או בענין ציבורי חשוב אחר.
(ו) החליטה הועדה על גילויו של מידע חסוי, או חלק ממנו, רשאי הממונה לבקש מהועדה כי לא תביא בחשבון את המידע האמור לצורך החלטתה בענינו של המפר לכאורה; ביקש הממונה כאמור, לא תתחשב הועדה במידע האמור, והמידע לא יועבר למפר לכאורה.
(ז) הועדה תודיע למפר לכאורה ולממונה על ההחלטה בבקשה לפי תקנה זו, ורשאית היא לקבוע שנימוקי ההחלטה, כולם או מקצתם, יהיו חסויים.
7. גביית עיצום כספי בשל הפרה לפי סעיף 9 לחוק
(א) הוטל העיצום הכספי בשל הפרה לפי סעיף 9 לחוק והעיצום הכספי לא שולם במועדו, רשאית הועדה, אם נתפסו כספים בעקבות ההפרה או אם ניתנה ערובה כאמור בסעיף 11(ד) לחוק, להורות על גביית העיצום הכספי מכספים אלה או מהערובה האמורה; עשתה כן, תשלח הועדה הודעה על כך למפר; היו סכום כל הכספים שנתפסו או הערובה גבוהים משיעור העיצום הכספי שהוטל, תורה הועדה על החזרת היתרה למפר או על ביטול הערובה, לפי הענין; הודעה לפי תקנת משנה זו תהיה לפי טופס 3 שבתוספת.
(ב) לא שולם במועדו, כולו או חלקו, עיצום כספי שהוטל בשל הפרה לפי סעיף 9 לחוק, ולא ניתן לפעול כאמור בתקנת משנה (א), רשאית הועדה להורות על גביית העיצום הכספי בדרך הקבועה בסעיף 18 לחוק; כן רשאית הועדה להעביר הודעה על כך לתובע לשם הגשת כתב אישום בשל ההפרה, ובמקרה זה דרישת התשלום תבוטל.
8. הפקדת העיצום הכספי בקרן לפי סעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים
עיצום כספי ישולם לקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973; האפוטרופוס הכללי יודיע לממונה ולראש הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק על קבלת התשלום.
פרק ג': אמות מידה להטלת עיצום כספי
9. אמות מידה להטלת עיצום כספי בשל הפרה לפי סעיפים 7 ו-8 לחוק
בבקשה להטלת עיצום כספי בשל הפרה של הוראות לפי סעיפים 7 ו-8 לחוק, תחליט הועדה בהתחשב, בין השאר, באלה:
(1) בהפרה של הוראות לפי סעיף 7 לחוק:
(א) ההפרה היא הפרה ראשונה;
(ב) ההפרה היא הפרה חוזרת;
(ג) ההפרה היא הפרה נמשכת;
(ד) חומרת ההפרה או היקפה הכספי;
(ה) שיתוף הפעולה מצד המפר לכאורה בגילוי ההפרה ותוצאותיה;
(ו) פעולות המפר לכאורה כדי למנוע ביצוע ההפרה וכן פעולות המפר להקטנתן או לביטולן של ההפרה ותוצאותיה;
(2) בהפרת הוראות לפי סעיף 8(א) לחוק תיתן הועדה את דעתה לזמן שחלף ממועד כניסתו לתוקף של אותו סעיף ועד למינוי האחראי, וכן אם היא הפרה חוזרת; כמו כן תתחשב הועדה בעובדה שבתקופה שלא היה אחראי נעשו הפרות לפי סעיף 7 לחוק.
10. אמות מידה להטלת עיצום כספי בשל הפרה לפי סעיף 9 לחוק
בבקשה להטיל עיצום כספי בשל הפרת הוראות לפי סעיף 9 לחוק, תחליט הועדה בהתחשב, בין השאר, באלה:
(1) ההפרה היא הפרה ראשונה;
(2) ההפרה היא הפרה חוזרת;
(3) היקפה הכספי של ההפרה.
פרק ד': שיעור העיצום הכספי
11. שיעור העיצום הכספי בשל הפרה לפי סעיף 7 לחוק
שיעורי העיצום הכספי בשל הפרה של הוראות לפי סעיף 7 לחוק יהיו כמפורט להלן:
(1) בהפרה ראשונה שאיננה הפרה נמשכת וחמורה, ושהיקפה אינו גבוה - העיצום הכספי לא יעלה על מחצית העיצום הכספי שניתן להטיל על ההפרה לפי סעיף 14(א) לחוק; התקיימו גם אחת או יותר מאמות המידה המפורטות בתקנה 9(1)(ה) ו-(ו) - רשאית הועדה להטיל עיצום כספי שלא יעלה על רבע העיצום הכספי שניתן להטיל על ההפרה לפי אותו סעיף;
(2) בהתקיים אחת או יותר מאמות המידה המפורטות בתקנה 9(1)(ה) ו-(ו) - רשאית הועדה להטיל בשל הפרה, שאיננה כאמור בפסקה (1) רישה, עיצום כספי שלא יעלה על מחצית העיצום הכספי שניתן להטיל על ההפרה לפי סעיף 14(א) לחוק.
12. שיעור העיצום הכספי בשל הפרה לפי סעיף 9 לחוק
שיעור העיצום הכספי בשל הפרה לפי סעיף 9 לחוק שהיא הפרה ראשונה והיקפה אינו גבוה, לא יעלה על מחצית העיצום הכספי שנקבע להפרה בסעיף 15(א) לחוק; הוראה זו לא תחול על אדם שנכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950, ולא דיווח כאמור בתוספת הרביעית לחוק.
13. חריגה משיעור העיצום הכספי
הועדה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לחרוג משיעור העיצום הכספי שנקבע בתקנות 11 ו-12, לחומרה או לקולה, אם נסיבות הענין או נסיבותיו האישיות של המפר מצדיקות זאת.
פרק ה': ערעור על עיצום כספי
14. מקום שיפוט
ערעור על החלטת ועדה להטיל עיצום כספי יוגש לבית משפט השלום שבאזור סמכותו פעלה הועדה שהטילה את העיצום הכספי.
15. המשיב בערעור
המשיב בערעור יהיה הממונה שישב בראשה של הועדה שהטילה את העיצום הכספי נושא הערעור.
16. בקשת ערעור
(א) בקשת הערעור תוגש בשני עותקים לפי טופס 4 שבתוספת ותכלול את אלה:
(1) שם המערער, מספר זהותו ומענו להמצאת כתבי בי-דין, ואם הוא מיוצג - גם את שם עורך דינו ומענו;
(2) שם המשיב ומענו להמצאת כתבי בי-דין;
(3) תיאור ההחלטה נושא הערעור, מועד מתן ההחלטה או המועד שבו הומצאה למערער;
(4) פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבסס הערעור;
(5) פירוט הסעד שמבקש המערער.
(ב) לבקשת הערעור יצורף העתק צילומי של ההחלטה נושא הערעור.
17. העברת חומר לבית המשפט
משהוגש ערעור לפי פרק זה, יודיע מזכיר בית המשפט למשיב על הגשתו, והוא יעביר לבית המשפט את תיק הועדה בנדון, לרבות הפרוטוקולים של דיוני הועדה; להודעתו למשיב יצרף מזכיר בית המשפט העתק של בקשת הערעור.
18. דיון מקדמי בערעור
בית המשפט רשאי לקיים דיון מקדמי בערעור לפי פרק זה לצורך הכנת הדיון בערעור ובמגמה לייעלו, ולשם כך הוא רשאי לתת כל החלטה הנדרשת לענין זה; כן רשאי בית המשפט לבחון אפשרות של סיום הערעור בהסדר מוסכם בין הצדדים, ולתת לו תוקף של פסק דין.
19. הוראות משלימות
הוראות פרק ל' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, יחולו על ערעור לפי פרק זה, בשינויים המחויבים, אם אין בחוק ובתקנות אלה הוראה אחרת לענין הנדון, ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם פרק ל' האמור.
פרק ו': הוראות שונות
20. רשות הדואר
לענין הפרה של הוראות לפי סעיפים 7 ו-8 לחוק הנוגעות לבנק הדואר, ובהתאם להוראות סעיף 5(א)(3) לחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986, וסעיף 3 לחוק בנק הדואר, התשי"א-1951, וכל דין, יראו ברשות הדואר את המפר לכאורה ואת המפר לפי תקנות אלה.
21. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום הכניסה לתוקף לפי סעיף 35 לחוק של פרקים ג' ו-ד' בו, לפי הענין.
תוספת
טופס 1
(תקנה 2(ד))
הודעה על הגשת בקשה להטלת עיצום כספי
(סעיף 17 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000)
יושב ראש הועדה להטלת עיצום כספי בשל הפרה על הוראות לפי סעיף לחוק
7, 8 או 9*

מען הועדה, לרבות מספרי טלפון ופקס
אל:
פרטי הזיהוי והמען של המפר לכאורה

תיק מספר
1. דע לך שביום הוגשה לועדה בקשה להטיל עליך עיצום כספי בשל הפרה להוראות לפי סעיף לחוק.
7, 8 או 9*
2. להלן העובדות המהוות את ההפרה, בציון המקום והזמן שבהם נעשתה ההפרה:


3. העובדות שפורטו לעיל מהוות הפרה לפי
ציון הוראות החיקוק שהופרו
4. אתה זכאי, על פי סעיף 17 לחוק, לטעון את טענותיך לפני הועדה בענין הטלת העיצום הכספי, בכתב ובעל פה, לפני שזאת תחליט על כך. כן רשאי אתה לבקש פריסת תשלום מטעמים מיוחדים שתפרט. עליך להגיש בכתב את טענותיך ואת בקשתך להופיע לפני הועדה או לפריסת התשלום, בדואר רשום, לפי מען הועדה עד לתאריך
5. לתשומת לבך: אם לא תגיש את טענותיך במועד האמור או אם לא תופיע לפני הועדה במועד שנקבע לך אם בקשת זאת, רשאית הועדה, בהתאם לסעיף 17 לחוק, להחליט על הטלת העיצום הכספי בלי להתחשב בטענותיך.

תאריך חתימת יושב ראש הועדה
________
* מלא לפי הענין.
טופס 2
(תקנה 5(ו))
דרישה לתשלום עיצום כספי
(סעיף 17 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000)
הועדה להטלת עיצום כספי בשל הפרה של הוראות לפי סעיף ............. לחוק 7, 8 או 9*


מען הועדה, לרבות מספרי טלפון ופקס

תיק מספר
אל:
פרטי הזיהוי והמען של המפר

1. דע לך שביום החליטה ועדה זו להטיל עליך עיצום כספי
בסך שקלים חדשים, בשל הפרה של הוראות לפי סעיף
7, 8 ו-9*
לחוק.
2. מצורף בזה פרוטוקול והחלטת הועדה בענינך, כאמור בתקנה 5(ב).
3. במקרה שאין פריסת תשלום*:
עליך לשלם את העיצום הכספי לא יאוחר משלושים ימים מיום קבלת דרישת תשלום זו באמצעות טופס זה באחד מסניפי הבנקים המפורטים להלן: ; התשלום יבוצע לזכות הקרן שהוקמה בסעיף 36ח לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973; מצורף שובר תשלום.
אם בתוך המועד האמור לא תשלם העיצום הכספי במועדו ייווספו לו הפרשי ריבית והצמדה, כאמור בסעיף 19 לחוק; כן רשאית הועדה להורות על גבייתו בדרך שנקבעה בסעיף 18 לחוק.
4. במקרה של פריסת תשלום:
עליך לשלם את העיצום הכספי ב תשלומים חודשיים
ציין מספר התשלומים
שווים בסך שקלים חדשים כל אחד; התשלום הראשון יהיה לא יאוחר משלושים ימים מיום קבלת דרישת תשלום זו; יתר התשלומים יהיו מדי חודש לפי יום ביצוע התשלום הראשון; התשלום יבוצע לזכות הקרן שהוקמה בסעיף 36ח לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חרש], התשל"ג-1973; התשלום ייעשה בהתאם לשוברים המצורפים לדרישת תשלום זו.
אם לא תשלם את העיצום הכספי במועדים שנקבעו לכך, ייווספו לו הפרשי ריבית והצמדה, כאמור בסעיף 19 לחוק; כן רשאית הועדה להורות על גבייתו בדרך שנקבעה בסעיף 18 לחוק.
5. הערה למפר הוראות לפי סעיף 9 לחוק:
(א) דע לך שאם לא תשלם את העיצום הכספי במועד או במועדים שנקבעו לכך, ונתפסו כספים בעקבות ההפרה או ניתנה ערובה כאמור בסעיף 11(ד) לחוק, רשאית הועדה לגבות את העיצום הכספי מתוך הכספים שנתפסו או הערובה שניתנה.
(ב) אם לא תשלם את העיצום הכספי במועד או במועדים שנקבעו לכך, ואין אפשרות לממש את העיצום הכספי מכספים או מערובה כאמור בסעיף קטן (א), רשאית הועדה להורות על גבייתו של העיצום הכספי, או החלק ממנו שטרם שולם, בדרך שנקבעה בסעיף 18 לחוק; כן רשאית הועדה במקום זה לבטל את העיצום הכספי ויוגש נגדך כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 10 לחוק.
6. לתשומת לבו של כל מפר:
(א) אתה רשאי לערער על דרישת תשלום זו לפני בית משפט השלום שבאזור סמכותו פועלת הועדה שהטילה עליך את העיצום הכספי, בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה לתשלום.
(ב) אין בהגשת ערעור כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הורו הועדה או בית המשפט אחרת.

תאריך חתימת יושב ראש הועדה
_________
* מלא לפי הענין.
טופס 3
(תקנה 7(א))
הודעה על ניכוי עיצום כספי מכספים שנתפסו בשל הפרה לפי סעיף 9 לחוק או מערובה שניתנה לפי סעיף 11(ד) לחוק
(סעיף 11(ו) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000)
הועדה להטלת עיצום כספי בשל הפרה של הוראות לפי סעיף 9 לחוק

מען הועדה, לרבות מספרי טלפון ופקס

תיק מספר
אל:
פרטי הזיהוי והמען של המפר
1. דע לך שביום החליטה ועדה זו לגבות את העיצום הכספי בסך ........... שקלים חרשים, שהוטל עליך בשל הפרה של הוראות לפי סעיף 9 לחוק, ושלא שולם במועד שנקבע בדרישת התשלום שנשלחה אליך בתאריך............., מתוך הכספים שנתפסו/הערובה, שניתנה עקב ההפרה.
2. אם סך הכספים שנתפסו/הערובה שניתנה* עולה על שיעור העיצום הכספי שהוטל עליך, היתרה תועבר אליך, לפי בקשתך, לחשבון הבנק או לכתובת שתציין.

תאריך חתימת יושב ראש הועדה
_________
* סמן לפי הענין.
טופס 4
(תקנה 16(א))
ערעור על החלטת ועדה להטלת עיצום כספי
(סעיף 20 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000)
בבית משפט השלום בירושלים
מספר תיק
המערער
פרטי הזיהוי והמען של המערער, וכן פרטי הזיהוי והמען של באי כוחו
נ גד
המשיב
שמו ותפקידו של יושב ראש הועדה שהטילה את העיצום הכספי

1. בתאריך הטילה עלי הועדה שבראשה עומד המשיב עיצום כספי בסך בשל הפרה על הוראות לפי סעיף לחוק
7, 8, 9**
החלטת הועדה מצורפת לערעור ומסומנת
2. נימוקי הערעור:


_________
* סמן לפי הענין.
** מלא לפי הענין.
לידיעת המבקש: נוסח סעיף 20 לחוק:
"ערעור על עיצום כספי
20. (א) על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער בפני בית משפט שלום.
(ב) הערעור יוגש בתוך 30 ימים מהיום שנמסרה הדרישה לתשלום העיצום הכספי.
(ג) אין בערעור כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הורו הועדה או בית המשפט אחרת.
(ד) התקבל הערעור, לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו ער יום החזרתו.
(ה) על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות, ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד."

חתימת המערער
______________________________
1 ק"ת תשס"ב, 248.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ