אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו-2006

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו-2006

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ז) ו-(ט) ו-32 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה:
"המשטרה" - משטרת ישראל;
"הרשות" - הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור;
"השב"כ" - שירות הביטחון הכללי;
"מידע" - כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו;
"עבירה נוספת" - כל אחת מהעבירות המפורטות בתקנה 7.
2. מינוי גורם מוסמך3
(א) המפקח הכללי של המשטרה ימנה במשטרה וראש השב"כ ימנה בשב"כ גורמים כמפורט בתקנת משנה (ב) (להלן - גורם מוסמך), שיהיו רשאים להחליט, במקרה מסוים -
(1) על שימוש במידע שהתקבל לפי החוק מהרשות, לשם חקירת עבירות נוספות ומניעתן ולשם גילוי עבריינים בעבירות האמורות והעמדתם לדין (בתקנות אלה - המטרות הנוספות);
(2) על העברת מידע לגורם מחוץ למשטרה או לשב"כ, כמפורט בתקנות 3 ו-4.
(ב) הגורם המוסמך הוא:
(1) במשטרה - קצין בדרגת ניצב משנה ומעלה;
(2) בשב"כ - ראש מרכז שליטה במטה שב"כ או ראש מחלקה במרכז שליטה כאמור, שהוא הסמיך לשם כך.
3. שימוש במידע והעברתו לצורך המטרות הנוספות
(א) מצא גורם מוסמך כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל לפי החוק מהרשות יש כדי לקדם באופן ממשי, במקרה מסוים, את השגת המטרות הנוספות בענין עבירה מהעבירות הנוספות, רשאי הוא להתיר את השימוש במידע למטרות אלה, לרבות העברתו לשם כך, אם מצא שיש בכך צורך, לגורם מחוץ למשטרה או לשב"כ הקבוע בחלק א' של התוספת השלישית, המוסמך לבצע את החקירה בענין אותה עבירה.
(ב) החלטות הגורם המוסמך לפי תקנת משנה (א) יתועדו לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
(ג) החלטה על שימוש, לפי תקנה זו, במידע שהועבר לפי סעיף 30(ה) לחוק, לא תתקבל אם חלפו שנתיים מהמועד שבו התקבל המידע מהרשות.
4. העברת מידע לצורך המטרות העיקריות לרשות אחרת בישראל
(א) מצא גורם מוסמך כי לשם ביצועו של החוק או של חוק איסור מימון טרור, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור (להלן - המטרות העיקריות), יש להעביר מידע שהתקבל לפי החוק מהרשות לגורם בישראל מחוץ למשטרה או לשב"כ, המוסמך לפעול למטרות העיקריות, כקבוע בחלק ב' של התוספת השלישית, רשאי הוא להחליט על העברת המידע כאמור.
(ב) החלטות הגורם המוסמך לפי תקנת משנה (א) יתועדו לפי הטופס שבתוספת השניה.
5. תיעוד החלטות
(א) רישום מרוכז של ההחלטות כאמור בתקנות 3(ב) ו-4 (ב), ינוהל כמפורט בתקנת משנה (ב), ויצוינו בו כל אלה:
(1) מועד מתן ההחלטה;
(2) העבירה הנוספת שלשם חקירתה או מניעתה נעשה שימוש במידע;
(3) תמצית המידע;
(4) היחידה או הגוף שאליו הועבר המידע, אם הועבר.
(ב) רישום החלטות כאמור בתקנות 3(ב) ו-4 (ב) ינוהל -
(1) במשטרה - בידי ראש המחלקה לתיאום מבצעים משולב באגף חקירות ומודיעין של המשטרה או גורם שיקבע מתוך המחלקה האמורה;
(2) בשב"כ - בידי ראש מרכז שליטה במטה שב"כ או גורם שיקבע מקרב הכפופים לו.
6. מגבלה על העברת מידע ושימוש במידע
(א) מידע ממאגר המידע לא יועבר לגורם בישראל מחוץ למשטרה או לשב"כ ולא ייעשה במידע שהועבר ממאגר המידע שימוש למטרות הנוספות, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה או אם נקבע אחרת בהוראת חוק מפורשת.
(ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע -
(1) מהמשטרה או מהשב"כ למסור מידע לצורך קבלת חוות דעת של מומחה, אם הדבר דרוש לצורך החקירה, או לשתף רשות הממונה על חקירת עבירת המקור, בחקירת עבירה לפי החוק;
(2) מהמשטרה, מהשב"כ או מגורם שהועבר לו מידע לפי תקנה 3 או 4, להעביר מידע לגורם המוסמך לצורך העמדה לדין וניהול הליך משפטי.
7. העבירות הנוספות
העבירות הנוספות הן אלה:
(1) עבירה שהעונש הקבוע לה הוא חמש שנות מאסר לפחות לפי כל אחד מהחוקים האלה: חוק העונשין, התשל"ז-1977; חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003; פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973; פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948; תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945; חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954; חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988;
(2) עבירת מקור, שאינה מפורטת בפסקה (1), אשר העונש הקבוע לה הוא שלוש שנות מאסר לפחות, ובלבד שהחקירה בענינה החלה כחלק מחקירת עבירה לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק.
8. דיווח
(א) המפקח הכללי של המשטרה ידווח לשר לביטחון פנים וראש השב"כ ידווח לראש הממשלה, בכתב, מדי שנה, על כל אלה:
(1) מספר ההחלטות על שימוש במידע לצורך המטרות הנוספות, בחלוקה לפי מידע שהתבקש מאת הרשות ומידע שהועבר מיזמת הרשות;
(2) מספר ההחלטות על העברת מידע לגורמים מחוץ למשטרה או לשב"כ לפי תקנות 3 ו-4, בחלוקה לפי הגורמים שאליהם הועבר המידע;
(3) העבירות שלשם חקירתן או מניעתן נעשה שימוש במידע לפי תקנה 3, ומספר המקרים ביחס לכל עבירה;
(4) הזמן שחלף ממועד העברת המידע מהרשות לאיסור הלבנת הון עד שהוחלט על השימוש במידע לשם חקירה או מניעה של עבירות נוספות.
(ב) עותק מן הדיווח יימסר לשר המשפטים ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
9. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה
(תקנה 3(ב))
החלטה על שימוש במידע והעברתו לרשות אחרת לצורך המטרות הנוספות
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו-2006 (להלן - התקנות), אני מתיר את השימוש במידע המצוי במסמך המצ"ב, מספר סימוכין , שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך חקירת/מניעת (מחק את המיותר) עבירה נוספת, כהגדרתה בתקנות, מסוג: (פירוט סעיף העבירה).
(ימולא אם ההחלטה היא על העברת המידע אל מחוץ למשטרה או לשב"כ)
כמו כן, בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות החלטתי על העברת המידע האמור אל: (שם הגוף החוקר / הרשות החוקרת), וזאת לצורך המצוין לעיל.

תאריך שם הגורם המוסמך
תוספת שניה
(תקנה 4(ב))
החלטה על העברת מידע לרשות אחרת לצורך המטרות העיקריות
בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו-2006, החלטתי על העברת המידע המצוי במסמך המצ"ב, מספר סימוכין ,
שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך ביצוע חוק איסור הלבנת הון / ביצוע חוק איסור מימון טרור / לשם הגנה על ביטחון המדינה / לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור (מחק את המיותר).
אל: (שם הגוף/הרשות), וזאת לצורך המצוין לעיל.

תאריך שם הגורם המוסמך
תוספת שלישית
(תקנות 3 ו-4)
חלק א' - רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה 3 לצורך המטרות הנוספות
משטרה;
שירות הביטחון הכללי;
משטרה צבאית חוקרת;
היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית;
המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;
רשות ניירות ערך;
רשות ההגבלים העסקיים;
רשות המסים בישראל.
חלק ב' - רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה 4 לצורך המטרות העיקריות
משטרה - לצורך המטרות העיקריות;
שירות הביטחון הכללי - לצורך המטרות העיקריות;
משטרה צבאית חוקרת - לצורך המטרות העיקריות;
היחידה לחקירות פנים של המשטרה הצבאית - לצורך המטרות העיקריות;
המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים - לצורך המטרות העיקריות;
אגף המודיעין בצבא הגנה לישראל - לצורך המטרות העיקריות;
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים - לצורך המטרות העיקריות;
שר הביטחון - לצורך המטרות העיקריות;
שירות בתי הסוהר - לצורך המטרות העיקריות;
פקיד מכס - לצורך הפעלת סמכויות לפי סעיפים 26 ו-27 לחוק;
ממונה לפי סעיף 12 לחוק ומפקח שמונה לפי סעיף 11יד לחוק - לצורך פיקוח על ביצוע הוראות החוק ולצורך הטלת עיצום כספי לפי הוראות החוק;
ועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף 13 לחוק - לצורך הטלת עיצום כספי לפי הוראות החוק.
______________________________
1 ק"ת תשס"ו, 1158.
2 התקנות פורסמו ביום 6.9.2006.
3 פורסמה הודעה, לפי תקנה 2 לתקנות (י"פ תשס"ז, 1577) הממנה את קציני המשטרה שלהלן, שהם בדרגת ניצב משנה ומעלה, לשמש גורמים מוסמכים לענין התקנות:
(1) כל קצין אגף חקירות ומודיעין מחוזי;
(2) ראש זרוע חקירות ביחידה הארצית לחקירת פשעים חמורים;
(3) ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה או סגנו;
(4) ראש היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית או סגנו;
(5) מפקד יחידת אתגר;
(6) ראש חטיבת המודיעין באגף חקירות ומודיעין;
(7) כל מפקד יחידה מרכזית מחוזית;
(8) ראש המחלקה לתיאום מבצעי משולב בחטיבת המודיעין שבאגף חקירות ומודיעין.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ