אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ו-1985

תקנות אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ו-1985

תקנות אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ו-1985 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 3, 16 ו-18 לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה-1985 (להלן - החוק), סעיפים 30א, 70 ו-232 לפקודת המכס (להלן - פקודת המכס), סעיף 36 לפקודת הטבק ולפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן - חוק מע"מ), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': רישום, ניהול פנקסים ודיווח
1. רישום ודיווח (תיקון: תשמ"ו)
(א) רישומו של תושב אזור אילת כעוסק באיזור אילת יהא כאמור בחוק מע"מ ובתקנות שהותקנו לפיו, ובכפוף לאמור בתקנות אלה.
(ב) עוסק באזור אילת יגיש דו"ח תקופתי במועד ובדרך שהיה עליו להגיש דו"ח תקופתי אילו היה עוסק באותו עסק שלא באזור אילת.
(ג) המנהל רשאי, דרך כלל או לסוגי עוסקים, להורות על שימוש בטופס אחר של דו"ח תקופתי או על דרך אחרת להגשתו.
(ד) חבר-בני-אדם שיש לו עסק באזור אילת, ימציא למנהל, לענין רישומו כעוסק באזור אילת, מסמך חתום בידו המאשר כי יחיד פלוני, שהוא תושב אזור אילת, מוסמך לייצגו בכל דבר וענין לצורך החוק וחוק מע"מ באזור אילת.
2. תיעוד ודיווח נפרד
(א) עוסק תושב אזור אילת, שיש לו עסק או יחידת עסק (להלן - עסק) גם מחוץ לאזור אילת, וכן עוסק הרשום כאחד עם עוסק שיש לו עסק מחוץ לאזור אילת, ינהל פנקסים ורשומות ויגיש דו"חות, לגבי העסק שבאזור אילת, בנפרד מהעסק שמחוץ לאזור אילת.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל או מי שהוא הסמיכו לענין החוק או התקנות שלפיו, כולן או מקצתן (להלן - המנהל), להתיר לסוגי עוסקים או לעוסק פלוני, כאמור בתקנת משנה (א), להגיש דו"חות ולנהל פנקסים בדרך שבה מגיש ומנהל אדם הרשום כעוסק אחד לגבי כל עסקיו, או הרשום כאחד עם עוסק אחר, ורשאי הוא להתנות זאת בתנאים, לרבות ניהול רשומות אחרות כפי שיורה.
פרק ב' : היתרים
3. מתן היתרים (תיקון: תשמ"ז)
היתר לענין סעיף 3 לחוק יינתן למי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו בו כל אלה:
(1) ברשותו מחסן רשוי פרטי באזור אילת או במקום אחר, שניתנה עליו הסכמת המנהל לענין זה, והכל בהתאם לתנאים שיקבע המנהל;
(2) ברשותו מקום מתאים למכירת טובין כאמור בסעיף 3 לחוק (להלן - מקום מכירה), שנתקיים לגביו אחד מאלה:
(א) המקום הוא בתחום נמל התעופה או הנמל הימי, שבאזור אילת;
(ב) (1) המקום הוא בבית מלון באזור אילת, שדירוגו על פי הוראות חוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976 (להלן - חוק שירותי תיירות) הוא 4 כוכבים או יותר;
(2) בתקופה של ששה החדשים נובמבר עד אפריל שקדמו להגשת הבקשה להיתר, ארח בית המלון תיירי חוץ, כמשמעותם בחוק שירותי תיירות, במספר כולל העולה על 50% מסך כל תפוסת בית המלון באותה שנה;
(3) למבקש ההיתר דלפק מתאים בתחום נמל התעופה או הנמל הימי, שבאזור אילת, לשם מסירת הטובין שנמכרו בבית המלון.
4. הטבות לטובין שפורטו בהיתר
בהיתר יפורטו סוגי הטובין שבעל ההיתר יהא רשאי למכור כאמור בסעיף 3 לחוק, ולגבי טובין אלה בלבד לא יוטלו מסים עקיפים על יבואם לאזור אילת.
5. דין מחסן
דין מחסן כאמור בתקנה 3, לכל דבר וענין, כדין מחסן רשוי פרטי כמשמעותו בפקודת המכס ובתקנות שלפיה.
6. מכירת טובין בידי בעל היתר
(א) בעל היתר יהיה רשאי למכור טובין שלא הוטלו עליהם מסים עקיפים, רק במקום המכירה שנקבע בהיתר, והוא יהיה רשאי למכור במקום כאמור רק סוגי טובין המפורטים בהיתר.
(ב) במקום מכירה הנמצא בבית מלון יימכרו טובין רק לתיירים היוצאים לחוץ לארץ.
(ג) טובין שנמכרו כאמור בסעיף 3 לחוק, יימסרו לקונה סמוך ליציאתו לחוץ לארץ, בנמל הימי או בנמל התעופה, שבאזור אילת; המנהל רשאי להתיר מסירת טובין כאמור בנמל ימי או נמל תעופה אחר, ורשאי הוא להתנותה בתנאים.
(ד) לענין סעיף 3 לחוק, תשלום במטבע חוץ יכול שיהיה גם -
(1) תשלום בהמחאת נוסעים, הנקובה ונפרעת במטבע חוץ, שנמשכה כדין;
(2) תשלום מטבע חוץ באמצעות כרטיס אשראי, הנעשה כדין;
7. ביטול היתר
המנהל רשאי בכל עת לבטל היתר אם הוכח להנחת דעתו שלא נתקיימה הוראה מהוראות החוק, מהוראות תקנות אלה או מתקנות לפי פקודת המכס.
פרק ג': הובלה, תעוד ושלילת פטור
8. הצהרה
מי שהכניס טובין לאזור אילת או הוציאם ממנו, שלא דרך מסוף שהותקן על פי הוראות אזור סחר חפשי באילת (מקומות הכנסת טובין והוצאתם), התשמ"ו-1985, יראוהו כמי שהצהיר שלא חלים על הטובין פטור או הקלה אחרת ממסים; וכן שאין בכלי ההובלה טובין בכמות מסחרית או טובין המיועדים לצורך עסק; לענין זה, "הקלה במסים" - לרבות אי הטלתם, כאמור בסעיף 3 לחוק.
9. טובין מיובאים
(א) על טובין כאמור בסעיף 5(א) לחוק יוגש רשמון נפרד ויתוספו עליו המלים "אזור סחר חפשי - אילת".
(ב) התרת רשמון כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה בבת אחת לגבי כל הטובין הרשומים בו.
(ג) כל הטובין הרשומים ברשמון כאמור בתקנת משנה (א) יובלו במשגור אחד ליעדם שבאזור אילת.
(ד) לא יובילו טובין כאמור בסעיף 5(א) לחוק אלא אם כן יש עמם רשמון שהותר כדין או מסמך אחר שהמנהל הורה עליו לענין זה ובתנאים שהורה.
10. הובלת טובין שחל עליהם מע"מ בשיעור אפס (תיקון: תשנ"ז)
(א) לא יובילו טובין כאמור בסעיף 5(ב) לחוק, אלא אם כן יש עמם חשבונית, במקור ובשני העתקים לפחות.
(ב) על גבי המקור וההעתקים של החשבוניות יירשמו שמו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף של העוסק תושב אזור אילת אשר רכש את הטובין; פרטים מזהים של כלי הרכב שבו מובלים הטובין וכן שמו של הנהג ומספר תעודת הזיהוי שלו; בטובין המובלים בדרך האויר יירשמו פרטי המוביל.
(ג) על גבי המקור ושני ההעתקים של החשבונית יירשמו במסוף, בידי המנהל, תאריך המעבר והשעה, והם יוחתמו בידו בחותמת: "אזור סחר חופשי באילת - אגף המכס ומע"מ".
(ד) העתק החשבונית יישאר בידי המנהל, ואילו המקור וההעתק האחר יימסרו לעוסק תושב אזור אילת (להלן בפרק זה - העוסק); העוסק יאשר על גבי ההעתק, בחתימתו ובחותמת עסקו, את דבר קבלת הטובין, ויחזירו לעוסק שאינו תושב אילת (להלן בפרק זה - עוסק אחר).
11. החזרת טובין
(א) הוחזרו טובין מעוסק לעוסק אחר, משום שהעסקה התבטלה או שמקצתה לא יצא אל הפועל, תצורף אל הטובין המוחזרים הודעת חיוב שיוציא העוסק, במקור ושני העתקים לפחות.
(ב) על גבי המקור ושני ההעתקים יצוינו פרטי החשבונית על פיה נמכרו הטובין לעוסק.
(ג) העתק החשבונית יימסר לפקיד המכס במסוף.
(ד) העוסק האחר יאשר על גבי ההעתק האחר את קבלת הטובין ויחזירו לעוסק; לא קיבל העוסק את ההעתק המאושר תוך 30 ימים מיום החזרת הטובין - יודיע על כך למנהל במכתב רשום, תוך פירוט שמו של העוסק האחר ומען עסקו.
12. הוצאת טובין
(א) לא יובילו טובין מאזור אילת למקום אחר, אלא אם כן יש עמם חשבונית, במקור ושני העתקים לפחות, או הודעת חיוב, לפי הענין.
(ב) על החשבונית, ההעתקים והודעת החיוב, יחולו הוראות תקנה 10(ב) עד (ד), בשינויים המחוייבים.
13. הובלה בדרך הקצרה
טובין שעל יבואם לא מוטלים מסים עקיפים, או שניתנו לגביהם פטור או הקלה אחרת מכוח הוראות החוק, יובלו בדרך הקצרה ביותר אל מקום היעד שבאזור אילת.
14. בדיקת טובין
החליט המנהל לבדוק טובין לצורך ביצוע הוראות החוק או התקנות שלפיו, והודיע על כך לבעל הטובין או למוביל, יחולו הוראות סעיפים 17, 19 ו-174 לפקודת המכס.
15. פטור ושיעור אפס
(א) פטור ממס ערך מוסף או מס ערך מוסף בשיעור אפס לא יחולו לגבי טובין אלא אם כן נתקיימו לגביהם כל הוראות פרק זה וההוראות שקבע המנהל על פי סעיף 14 לחוק.
(ב) פטור ממס ערך מוסף, כאמור בסעיפים 5(ג) עד (ה) לחוק, וכאמור בתקנות מכוח סעיף 6(4) לחוק, לא יחול אלא אם כן הוצאה חשבונית בהתאם להוראות חוק מע"מ, ולגבי טובין מובלים - אם יש עמם חשבונית כאמור.
16. סימון טובין
המנהל רשאי להורות על סימון מיוחד לסוגי טובין המיועדים לאזור אילת, ועל דרך הסימון.
16א.2 (תיקון: תשמ"ו)
(א) חשבונית בשל מכירת דלק בידי עוסק תושב אזור אילת תוצא כשעל המקור מודפסות המלים "פטור ממע"מ".
(ב) המנהל רשאי בתנאים שיורה עליהם, להתיר לתקופה של 6 חדשים מיום פרסום תקנות אלה, שימוש בחותמת גומי להטבעת המלים "פטור ממע"מ".
17. מסמכי התעוד
חשבונית או מסמך אחר כאמור בפרק זה יוצאו מספר כרוך.
18. פטור
המנהל רשאי לפטור סוגי עוסקים או עסקאות מהוראות פרק זה, כולן או מקצתן, ובתנאים שיורה, וכן רשאי הוא להורות על הוצאת מסמך אחר במקום חשבונית.
פרק ג'1: הטבות למפעלים מאושרים
18א. סייג למתן הטבות (תיקון: תשמ"ז)
הטבות במס מכח סעיף 18(ג) לחוק יינתנו למפעל אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) בעל מפעל מאושר ימציא למנהל אישור משטרת ישראל כנדרש לגבי פרט 17א לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל"ג - 1973.
(2) המפעל המאושר יגודר ויותקנו מיתקני תאורה בחצרים, להנחת דעתו של המנהל;
(3) ימי העבודה במפעל המאושר ושעות העבודה יתואמו מראש עם המנהל ולא תהיה כניסה למפעל או יציאה ממנו אלא באותם מועדים.
18ב. סמכויות פקיד המכס (תיקון: תשמ"ז)
על מפעל מאושר יחולו, לפי הענין ובשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 79, 186 ו-187 לפקודת המכס, ולענין זה יראו כל המצוי בחצרי המפעל כנתון לפיקוח רשות המכס.
18ג. שמירת הוראות (תיקון: תשמ"ז)
הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות אחרות שבתקנות אלה ולא לגרוע מהן.
פרק ד' : גביית מס מלכתחילה והחזרתו
19. גבייה מלכתחילה, החזר ואי-ניכוי מס תשומות
(א) על טובין שיבואם פטור ממס לפי סעיף 5(א) לחוק, ושלא יובאו ישירות לנמל התעופה או הנמל הימי, שבאזור אילת, ישולם מס ערך מוסף עם ייבואם, והוא יוחזר למשלם לאחר שהוכח להנחת דעתו של המנהל כי הטובין מצויים באזור אילת לשם מכירתם לצריכה או לשימוש בהם.
(ב) על החזר המס כאמור בתקנת משנה (א) יחולו הוראות סעיף 105 לחוק מע"מ כאילו היה המשלם זכאי להחזר על פי סעיף 87 לחוק מע"מ.
(ג) לא ינוכה מס תשומות בשל טובין כאמור בתקנת משנה (א).
20. טובין שיובאו ישירות
המנהל רשאי לקבוע תנאים למתן הפטור על טובין שחל לגביהם סעיף 5(א) לחוק ושיובאו ישירות לנמל התעופה או הנמל הימי, באזור אילת.
פרק ד'1: טובין ושירותים הפטורים ממס ערך מוסף, או שחל עליהם מס ערך מוסף בשיעור אפס (תיקון: תשמ"ו)
20א. שירותים שיחול עליהם מס ערך מוסף בשיעור אפס (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ז, תשנ"ז)3
על סוגי השירותים המפורטים להלן הניתנים בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת, לצורך עסקו באילת, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס, אם על גבי המקור וההעתקים של החשבונית נשוא השירות נרשמו שמו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף של העוסק תושב אזור אילת אשר לו ניתן השירות:
(1) הובלת טובין לאילת;
(2) שירות שהוא התקנה, הפעלה, תחזוקה או הבטחת תקינותם של טובין אלה:
(א) מעליות;
(ב) מערכות מיזוג אויר;
(ג) מקרר תעשייתי;
(ד) מכונה אוטומטית לעיבוד נתונים;
(ה) רכב.
(3) שירותי טכנאות שיניים;
(4)3 שירותי ניהול לבתי מלון שאישר המנהל;
(5) רכישת שירותי מלון;
(6) שירותי אדריכלות לבתי-מלון.
20ב. מע"מ בשיעור אפס על הסעת נוסעים (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ז)
על הסעת נוסעים בכל דרך שהיא, לאזור אילת או ממנו, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס.
20ג. פטור ממס קניה על מכירת בירה (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ז)
מכירת בירה בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת לשם מכירתה לצריכה באזור אילת תהא פטורה ממס קניה;
בתקנה זו, "בירה" - כמשמעותה בפרט 22.03 לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשמ"ו-1985, שיוצרה בישראל.
פרק ה' : שונות
21. פטור
(א) מי שמביא עמו טובין, למעט טובין בכמות מסחרית ולמעט סיגריות, מאזור אילת למקום אחר בישראל, שערכם הכולל לצורך מכס או מחירם לצורך מס ערך מוסף, לפי הענין, אינו עולה על 30 שקלים חדשים, יהא פטור ממסים עקיפים וממס ערך מוסף על אותם טובין.
(ב) הסכום האמור בתקנת משנה (א) יותאם בדרך הקבועה בתקנה 13א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.
22. שמירת דינים
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתקנות שהותקנו לפי פקודת המכס, לפי חוק מע"מ ולפי חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952.
23. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 161, 495, 756; תשמ"ז, 511, 527, 946, 1004, 1044; תשנ"ז, 451.
2 במקור לא מופיעה כותרת שוליים לסעיף זה.
3 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ט, 2874) בדבר אישור שירותי ניהול לבתי מלון באזור אילת, לפי סעיף 20א(4).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ