אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות אזורי נמל חפשיים (פעולות בטובין וסדרי פיקוח עליהן), תשל"א-1971

תקנות אזורי נמל חפשיים (פעולות בטובין וסדרי פיקוח עליהן), תשל"א-1971

תקנות אזורי נמל חפשיים (פעולות בטובין וסדרי פיקוח עליהן), תשל"א-1971 1
בתוקף סמכויותי לפי סעיף 232 לפקודת המכס, וסעיף 29 לחוק אזורי נמל חפשיים, תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אזור" - אזור נמל חפשי;
"טובין פטורים" - טובין שלא הוטלו עליהם מסים עקיפים מכוח הוראות סעיף 18 לחוק;
"המנהל" - מנהל האזור;
כל מונח אחר, אם הוא מצוי בפקודת המכס, תהא לו המשמעות שנודעת לו בה אם לא נאמר אחרת בתקנות אלה.
2. פעולות בטובין המצויים באזור
(א) אלה הפעולות שמותר לבעל טובין לעשות בהם, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, באזור:
ייצור, השבחה, הרכבה, עיבוד, ניקוי, פירוק, החסנה, מיון, אריזה, אריזה מחדש, מכירה, הצגה ברבים, השמדה וכן כל פעולה נוספת שהיא פעולת לוואי הדרושה, להנחת דעתו של גובה המכס, לביצוע אחת הפעולות כאמור, אם אין באותה פעולה כדי לסתור הוראה על פי כל דין.
(ב) האמור בתקנת משנה (א) אין בו כדי להתיר לבעל טובין לעשות פעולה שלא הותרה לו בתנאי הישור או בתנאי רשיון העיסוק.
3. המצאת פרטים
(א) בעל מיזם מורשה ימסור לגובה המכס כל אלה:
(1) תעודה מאת רשות כבאות המאשרת כי בחצרי המיזם המורשה מצויים - להנחת דעתה של הרשות - ציוד וחמרים למיתקנים לשם כיבוי דליקות;
(2) תעודה מאת הרשות המוסמכת במשרד המסחר והתעשיה על תקינות המאזניים, המידות והמשקלות שבשימוש המיזם המורשה;
(3) כל פרט נוסף שידרוש גובה המכס.
(ב) נמסרו התעודות או הפרטים לפי תקנת-משנה (א) למועצה, ימסור בעל המיזם לגובה המכס העתק או צילום מהם.
(ג) בעל מיזם מורשה יודיע לגובה המכס על כל שינוי בפרט מן הפרטים שמסר לגובה המכס.
4. פיקוחה של רשות המכס
(א) פיקוחה של רשות המכס על טובין כאמור בסעיף 26 לחוק יכול שיהא על ידי הצבת פקיד מכס במיזם מורשה או בדרך אחרת, הכל כפי שהורתה הרשות דרך כלל או לסוגים מסויימים של מיזמים מורשים או למיזם מורשה מסויים.
(ב) הורתה רשות המכס על הצבת פקיד כאמור, ייחד בעל המיזם המורשה להנחת דעתו של גובה המכס, מקום וציוד מתאים לעבודתו של הפקיד.
5. חובותיו של בעל מיזם מורשה
בעל מיזם מורשה -
(1) יערום ויסדר טובין, לרבות הפרדה בין סוגי טובין שונים, להנחת דעתו של גובה המכס ובאופן שתהא בכל עת גישה סבירה אליהם ואפשרות לבדוק אותם;
(2) יספק לשימושו של פקיד מכס, כל אימת שדרוש הדבר לדעתו, אורות במידה מספקת וכן מאזניים, מידות ומשקלות תקינים;
(3) יעמיד לרשותו של פקיד מכס פועלים וחמרים הדרושים לדעתו של פקיד המכס לבדיקתם של טובין, שקילתם, עריכת מלאי שלהם, וזאת בכל שעה סבירה שידרוש גובה המכס;
(4) יסמן טובין האמורים בפיסקה (1) באופן שיורה גובה המכס.
6. ראיות על קבלת טובין
בעל מיזם מורשה ימסור לגובה המכס, אם נדרש לכך, ראיות כי טובין המיועדים למיזם המורשה נתקבלו בחצריו.
7. ניהול ספרים
(א) בעל מיזם מורשה ינהל ספרים באופן שניתן יהא לקבוע בכל עת מתוך הרישומים שבספרים את כל אחד מאלה, וזאת בנפרד לגבי טובין פטורים ובנפרד לגבי טובין אחרים, לרבות טובין פטורים ממס עקיף שלא על פי הוראות סעיף 18 לחוק;
(1) תיאור הפעולה שנעשתה בטובין;
(2) תיאור הטובין ששימשו לעשיית הפעולה;
(3) כמות הטובין ששימשו כאמור;
(4) כמויות של פחת; נפולת, נזק או אבדן של כל סוג טובין בנפרד, שנתהוו במהלך ביצוע הפעולה.
(ב) לגבי טובין פטורים המשמשים באותה פעולה יווספו גם פרטים אלה:
(1) ערכם של הטובין;
(2) סימני היכר של הרשימון שהוגש על הטובין;
(3) השם המסחרי של הטובין לאחר ביצוע הפעולה (להלן בתקנת משנה זו - מוצר) אם ניתן שם כאמור, או תיאור מדוייק של המוצר;
(4) הכמויות של המוצר שנתקבל;
(5) כל פרט נוסף שהורה עליו גובה המכס.
(ג) רשות המכס רשאית לפטור בעל מיזם מורשה, או סוג מסויים של מיזמים מורשים, מחובת מילוי אחר הוראות תקנה זו, כולן או מקצתן.
8. מגורים באזור
(א) תחום האזור לא ישמש למגורי אדם.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית המועצה להתיר לסוג בני אדם מסויימים אפשרות מגורים בתחום האזור.
(ג) נתנה המועצה היתר כאמור יהא רשאי אדם מסויים, מבין אותם סוגים, לגור באזור רק לאחר שהמנהל וגובה המכס אישרו אותו לכך.
9. עשיה בטובין ישראליים
על אף האמור בכל דין לא יוכנסו לאזור טובין ישראליים ולא יוצאו ממנו, אלא על פי היתר של הרשות המוסמכת הממונה על רישוי הטובין שבו פורש תחום האזור לענין כניסתם כאמור, וישראל לענין הוצאתם כאמור, כמקום יעוד הטובין.
10. הגשת רשימון
(א) ברשימון המוגש על פי הוראות פקודת המכס על טובין המיובאים לאזור, או על טובין המיוצאים ממנו, ייווספו ליד הכותרת המלים "אזור נמל חפשי".
(ב) ברשימון המוגש כאמור על טובין מיוצאים או על טובין המוצאים מן האזור לתחום ישראל, יירשמו בו מספר רשימון היבוא, תאריכו וכל פרט נוסף, הכל כפי שהורה גובה המכס.
11. הכנסת טובין לאזור במקרים מסויימים
(א) הוכנסו טובין לפיקוחה של רשות המכס לשם יצואם, רשאי גובה המכס להתיר לבעליהם העברתם לאזור לשעה אם הוכח להנחת דעתו כי ייעשה בהם באזור אחד מאלה: אריזה, עיבוד, תיקון, חידוש או הצגה ברבים, ובלבד שקויימו כל התנאים שעליהם הורה גובה המכס לצורך העברתם כאמור.
(ב) דין טובין בשעת מעבר כאמור כדין טובין בפיקוח רשות המכס.
12. בדיקת טובין
(א) גובה המכס רשאי לבדוק כל טובין, המיועדים להכנסה לאזור או להוצאה ממנו, בשעת הכנסתם או הוצאתם וכן בכל זמן סביר אחר אם דרוש הדבר לדעתו להבטחת ביצועה של הוראה על פי כל דין.
(ב) החליט גובה המכס לבדוק טובין כאמור, והודיע על כך לבעל הטובין, יחולו הוראות סעיפים 17, 19 או 174 לפקודת המכס, לפי הענין.
13. טובין במעבר
לא יועברו טובין מאזור לאזור, או מאזור לנמל או למחסן רשוי, או להיפך, אלא באישורו של גובה המכס ובתנאים שהורה עליהם.
14. מסירת רשומות
(א) בעל מיזם מורשה יגיש לגובה המכס דו"ח חתום בידו, הכל בצורה ובאופן שהורה גובה המכס, ובו ימסור פרטים על כמות הטובין שנעשו בהם פעולות בתקופה שקבע גובה המכס וכן פרטים נוספים
המתייחסים לאותה תקופה.
(ב) היו מבוקרים ספרי המיזם המורשה על ידי רואה חשבון יאושר הדו"ח בחתימתו; לא היו מבוקרים הספרים כאמור, ייחתם הדו"ח גם בידי מנהל החשבונות הראשי של המיזם המורשה.
15. השמדת טובין
בעל מיזם מורשה לא ישמיד טובין אלא באישורו של גובה המכס ובתנאים שיורה.
16. הפסקת פעילות באזור או צמצומה
רשאי גובה המכס להפסיק או לצמצם באזור כל טעינה, פריקה, קבלה או מסירה של טובין וכן כל פעולה אחרת בטובין, אם לדעתו עשויות אותן פעולות לפגוע בסמכויותיה של רשות המכס הנתונות לה בסעיף 26 לחוק.
17. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 500 לירות.
_________________________________
1 ק"ת תשל"א, 1247.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ