אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע-2010

תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע-2010

תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע-2010
בתוקף סמכויותיי לפי סעיף 18(ב), 19 ו-81 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן החוק) אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
הגדרות
בתקנות אלה-
"בקשה להיתר" בקשה להיתר פליטה כמשמעותה בסעיף 18 לחוק, בקשה לחידוש היתר פליטה כמשמעותה בסעיף 25 לחוק ובקשה לבצע שינוי הפעלה משמעותי כהגדרתו בסעיף 27 לחוק;
"הדירקטיבה" דירקטיבה EC/1/ 2008 של הקהילייה האירופית בדבר מניעה ובקרה של זיהום באופן אינטגרטיבי, על תיקוניה מזמן לזמן, כפי שמתפרסמת באתר האינטרנט של הקהילייה האירופית (להלן- אתר הקהילייה);
"היתר"- היתר פליטה;
"מגיש בקשה"- בעל מקור פליטה, ולעניין בקשה להעברת היתר- בעל מקור הפליטה ובעל מקור פליטה מוצע;
"מסמכי ייחוס"- מסמכי ייחוס של הקהילייה האירופית שהוכנו מכוח הדירקטיבה, לעניין הטכניקה המיטבית הזמינה, המתעדכנים מזמן לזמן והמפורסמים באתר הקהילייה ("BREF");
"מקור מוקדי"- ארובה, אוורר וכל מיתקן אחר כיוצא באלה, המיועד לפליטת מזהמים לאוויר.
פרק ב': בקשה להיתר פליטה
בקשה להיתר פליטה
בעל מקור פליטה יגיש לממונה בקשה להיתר לפי טופס 1 בתוספת הראשונה, הממולאת לכל פרטיה, ויצרף לה את המסמכים הנלווים לפי פרק ג'.
הבקשה וכל חומר המצורף אליה תוגש בשלושה עותקים מודפסים, ועותק נוסף בפורמט דיגיטלי; הממונה רשאי לדרוש ממגיש הבקשה עותקים נוספים של הבקשה, וכן לדרוש ממגיש הבקשה להגיש את הבקשה בצורה ממוחשבת באופן שיציין, אשר יאפשר עיבוד ממוחשב של המידע.
לבקשה להיתר יצורפו-
אישור על תשלום אגרת בקשה להיתר לפי הוראות סעיף 30 לחוק;
תצהיר חתום בידי בעל מקור הפליטה ומנהל מקור הפליטה לפי טופס 2 בתוספת הראשונה.
אישור על הגשת בקשה
קיבל הממונה בקשה להיתר, ומבדיקה ראשונית שערך עולה כי הבקשה כוללת את הפרטים והמסמכים הנדרשים לפי סעיף 18 לחוק ולפי תקנות אלה, ייתן למגיש הבקשה אישור בכתב על הגשתה (להלן- אישור הגשה) בתוך 21 ימים מקבלת הבקשה.
מצא הממונה כי בקשה להיתר אינה כוללת את הפרטים והמסמכים הנדרשים לדעתו לשם החלטה בבקשה, בין לפני שנתן אישור הגשה ובין לאחר מכן, יודיע למגיש הבקשה כאמור וידרוש את הפרטים והמסמכים החסרים בבקשה.
לא הגיש מגיש הבקשה את הפרטים והמסמכים כאמור בתקנת משנה (ב) במועד שהורה הממונה, יראו את מגיש הבקשה כאילו חזר בו מהגשתה.
מידע ומסמכים נוספים
לא הגיש מגיש בקשה להיתר מידע ופרטים נוספים שדרש הממונה לפי סעיף 18(ג)(1) לחוק, במועד ובאופן שהורה עליו הממונה, רשאי הממונה לסרב לבקשה ורשאי הוא להחזירה למגיש הבקשה בלא בדיקה נוספת, ויראו את מגיש הבקשה כאילו חזר בו מהגשתה.
מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה
היה בידי מגיש בקשה אישור גורם ביטחוני בכיר כאמור בסעיף 21(ד)(1) לחוק, לפיו פרסום מידע מתוך הבקשה להיתר עלול לפגוע בביטחון המדינה (להלן- אישור ביטחוני), יעביר מגיש הבקשה את המידע נושא האישור הביטחוני לממונה, במסמך נפרד שעליו יצוין, באופן בולט לעין, שמדובר במידע חסוי מסיבה של ביטחון המדינה ואין לפרסמו, ויצרף אליו העתק האישור הביטחוני.
מגיש הבקשה יגיש עותק של הבקשה בלא פרטי המידע שאליהם מתייחס האישור הביטחוני, ועותק נוסף של הבקשה הכולל את פרטי המידע שאליהם מתייחסת ההודעה, כשהם מסומנים בצבע באופן בולט לעין.
הודעה בדבר סוד מסחרי
הודעת מגיש בקשה, כאמור בסעיף 21(ד)(2) לחוק, כי גילוים של פרטים בבקשה עלול לחשוף סוד מסחרי (בתקנה זו- ההודעה), תוגש כמפורט להלן:
מגיש הבקשה יגיש עותק של הבקשה בלא פרטי המידע שאליהם מתייחסת ההודעה, וכן עותק נוסף של הבקשה הכולל את פרטי המידע שאליהם מתייחסת ההודעה כשהם מסומנים בצבע באופן בולט לעין;
פרטי המידע שאליהם מתייחסת ההודעה יוגשו יחד עם ההודעה ובמסמך נפרד שיצורף לבקשה;
מגיש הבקשה יצרף להודעה מסמכים וחוות דעת התומכים בעובדות המפורטות בהודעה, וכן תצהיר חתום ביד בעל מקור הפליטה המאמת את העובדות הנכללות בהודעה.
פרטי המידע נושא ההודעה לא יפורסמו בידי הממונה כל עוד לא החליט הממונה לגביהם.
החליט הממונה לדחות את ההודעה, וכי ניתן לפרסם את המידע שלגביו הוגשה, יודיע על כך למבקש ויפרט את הטעמים להחלטתו; ואולם לא יפרסם הממונה את המידע עד חלוף 45 ימים ממסירת החלטתו למגיש הבקשה.
מצא הממונה, לאחר שהחליט בדבר המידע נושא ההודעה, כי פרסום הבקשה לפי סעיף 21 לחוק מחייב תיקון של מסמכי הבקשה, רשאי הוא להורות למגיש הבקשה להגיש את מסמכי הבקשה מתוקנים באופן שיאפשר את פרסומם לפי החלטתו, וכן רשאי הוא לקבוע מועד להגשת המסמכים המתוקנים.
בקשה בשלבים
מגיש בקשה להיתר המבקש להגישה בשלבים, יפנה לממונה טרם הגשתה, יפרט את השלבים שבהם הוא מבקש להגיש את הבקשה, ינמק את בקשתו ויצרף לה מסמכים לשם אימות הפרטים בבקשה.
הממונה רשאי לדחות את הבקשה או לאשרה וכן לקבוע את הפרטים והמסמכים שעל מגיש הבקשה לכלול בכל אחד משלבי הבקשה ואת המועדים להגשתם.

פרק ג': מסמכי הבקשה להיתר פליטה
מידע על מקור הפליטה
בבקשה להיתר פליטה יוצג מידע כללי על מקור הפליטה, ואשר יכלול, בין השאר, עניינים אלה:
תיאור מילולי של מקור הפליטה, גבולותיו, גודלו ופעילותו;
היתרים ורישיונות שניתנו למקור הפליטה על פי דין בתחום הגנה על הסביבה ומניעת מפגעים, ובכלל זה, רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 , היתר רעלים לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 , והוראות אישיות לפי סעיף 8 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א- 1961 ;
מידע על סביבת מקור הפליטה, הכולל מפות, ובכלל זה אזורים רגישים כגון שמורות טבע, ריכוזי אוכלוסיה ומקומות שבהם שוהה אוכלוסיה רגישה, כגון ילדים וחולים.
אופן עריכה של בקשה להיתר
מגיש בקשה יערוך ויגיש את הבקשה להיתר ומסמכי הבקשה כאמור בתקנות אלה, לפי מסמכי הייחוס וכן מודלים, דוגמאות, שיטות ונהלים מקצועיים, והכל לפי הנחיות לטיפול בבקשה להיתר פליטה, שפרסם הממונה באתר האינטרנט של המשרד, ומונח לעיון במשרדי הממונה, אשר מהווים את המידע והפרטים הנחוצים לדעת הממונה לשם החלטה בבקשה.
לעניין תקנות אלה, רשאי מגיש בקשה להגיש את מסמכי הבקשה לפי מסמכי הייחוס ולפי הנחיות לטיפול בבקשה להיתר שהיו בתוקף שישה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה או לעניין מקור פליטה שפעל כדין ערב יום התחילה, המועד הקובע כאמור בסעיף 94 לחוק.
סקר תהליכים
בקשה להיתר תכלול סקירה של כל התהליכים, החומרים, הפעילויות, מקורות הפליטה ומיתקנים להפחתת פליטות חומרים מזהמים (להלן- סקר תהליכים), ובכלל זה-
תיאור המיתקנים והפעילויות במקור הפליטה, ובכלל זה תהליכי ייצור, אחסון ושינוע, וכן איפיון כל מיתקן וכל פעילות;
רשימת חומרים המשמשים בכל מיתקן ובכל פעילות, ובכלל זה חומרי גלם, חומרי ביניים, תוצרים, ותוצרי לוואי, וכן פירוט כמויות של כל חומר;
רשימת חומרים הנפלטים או העשויים להיפלט מכל מיתקן ומכל פעילות;
תהליך יצירת כל מזהם, דרכי הטיפול בו ומקור פליטתו לאוויר;
תיאור טכני של מיתקני הטיפול וההפחתה של פליטות.
לכל אחד ממרכיבי סקר התהליכים יינתן מספר מזהה חד-ערכי, שייעשה בו שימוש עקבי ואחיד בכל מסמכי הבקשה.
סקר פליטות לאוויר
בקשה להיתר תכלול סקר פליטות לאוויר, אשר יציג את ריכוז המזהמים וקצב פליטתם ממקור הפליטה, כמפורט להלן:
סקר פליטות מוקדיות, שיציג את פליטת כל מזהם מכל מקור מוקדי של פליטה לאוויר, כמפורט להלן:
פרטי התהליך ומקור הפליטה, ונתונים על החומר המזהם הנפלט ובכלל זה שמו, ריכוזו, וקצב פליטתו;
אפיון והצגה גרפית של השתנות הפליטה לסביבה ממקור מוקדי לאורך ציר הזמן;
קביעה כמותית של הפליטות.
סקר להערכת פליטות לא מוקדיות שיציג פליטת מזהמים מכל מקור שאינו מוקדי, ובכלל זה-
פליטות ממכלי אחסון ומסופים, ובכלל זה פליטות בזמן אחסון, פליטות כתוצאה משינוי מפלס החומר המאוחסן, פליטות כתוצאה מנחיתת גגות צפים, פליטות כתוצאה מהבדלי לחץ וטמפרטורה, פליטות בעת ניקוי מכלים, ריקונם ומילוים;
פליטות ממקורות שטח, ובכלל זה פליטות בתהליכי איסוף, טיפול ואחסון שפכים תעשייתיים, פליטות ממגדלי קירור, פליטות ממערומים, פליטות בעת אחסון ושינוע חומר חלקיקי, ופליטות בעת ביצוע פעולות בחללים שאינם סגורים;
סקר פליטות מזהמים מרכיבי ציוד במקור הפליטה;
סקר פליטות לא שגרתיות- שיפרט ויציג הערכה של פליטות שעלולות להתרחש בעת ביצוע פעולות כגון כיבוי והפעלה של מיתקנים, הרצה של מיתקן חדש, פעולות תחזוקה, וכן פליטות שעלולות להתרחש בעת תקלות.
סקר סביבתי
בקשה להיתר תכלול סקר סביבתי להערכת איכות האוויר בסביבת מקור הפליטה, לרבות באזורים שאינם בקרבתו המיידית של מקור הפליטה, אשר עלולים להיות מושפעים מפליטות מזהמים ממקור הפליטה.
סקר סביבתי כאמור בתקנת משנה (א) יציג את המצב הסביבתי של מזהמים הנפלטים ממקור הפליטה ביחס לערכי סביבה, ערכי ייחוס וערכי יעד ויכלול הן את המצב הקיים והן את המצב לאחר יישום הטכניקה המיטבית הזמינה כאמור בתקנה 15, כמפורט להלן:
הסקר הסביבתי יכלול את מזהמי האוויר הנפלטים ממקור הפליטה אשר נקבעו להם ערכי סביבה לפי סעיף 6 לחוק, ומזהמים נוספים שלא נקבע להם ערך סביבה אך מקור הפליטה גורם לעלייה בריכוזם בסביבה ביחס לערך הייחוס או היעד;
סקר סביבתי יכלול נתונים על מקורות הפליטה, תיאור של הסביבה ונתונים מטאורולוגיים, נתונים על ריכוזי הרקע בסביבת מקור הפליטה, חישוב פיזור המזהמים באמצעות מודל לתרחישי מצב קיים ומצב עתידי, וניתוח תוצאות המודל.
סקר פערים
בקשה להיתר תכלול סקר שיציג ניתוח של הפערים הקיימים במקור הפליטה בהשוואה לטכניקות המיטביות הזמינות, כפי שמובאות במסמכי הייחוס לטכניקה המיטבית (להלן- סקר פערים).
סקר הפערים יתייחס, בין השאר, למדיניות ניהול סביבתי, התייעלות אנרגטית טכנולוגיות טיפול והפחתה, נהלים ותחזוקה, טיפול בתקלות ובאירועים חריגים, דיגום וניטור סביבתי ודיווח.
בחירת הטכניקה המיטבית הזמינה
בקשה להיתר תכלול את הטכניקה המיטבית הזמינה המוצעת במסמכי הייחוס אשר תביא להפחתה המרבית של פליטת מזהמים לאוויר מבין כל הטכניקות המיטביות האפשריות.
ביקש בעל מקור פליטה לבחור בחלופה, שאינה הטכניקה המיטבית הזמינה כאמור בתקנת משנה (א), יציג בעל מקור הפליטה סקירה, ניתוח והשוואה בין החלופה המוצעת לבין כל אחת מהחלופות המוצעות במסמכי הייחוס, אשר מביאות להפחתה גבוהה מהחלופה המוצעת, לרבות ניתוח מפורט של היעילות הכלכלית של כל אחת מהן והשפעותיה הסביבתיות, ובכלל זה יתייחס לנושאים אלה:
שיעורי הפחתת המזהם בסביבה;
השלכות סביבתיות נוספות, כגון הפחתת רעילות לאדם, צריכת האנרגיה של כל אחת מהחלופות, פליטת גזי חממה, תוצרי הפסולת והשפכים הנוצרים בכל אחת מהחלופות, פליטה לסביבה של חומרים חומציים או חומרים הפוגעים בשכבת האוזון בשל הפעלת כל אחת מהחלופות.
תכנית ליישום הטכניקה המיטבית
בקשה להיתר תכלול תכנית ליישום הטכניקה המיטבית הזמינה המוצעת כאמור בתקנה 14.
התכנית כאמור בתקנת משנה (א) תכלול בין השאר התייחסות למדיניות ניהול סביבתי, טכנולוגיות מוצעות לטיפול ולהפחתה, התייעלות אנרגטית, נהלים ותחזוקה, טיפול בתקלות ובאירועים חריגים, דיגום וניטור סביבתי ודיווח.
אמצעים להפחתת זיהום אוויר בעת התרעה
בקשה להיתר פליטה תפרט אמצעים שיופעלו במקור הפליטה בעת התרעה לציבור על זיהום אוויר חריג כאמור בסעיף 8(ג) לחוק לשם הפחתת זיהום אוויר.
פטור מהגשת מסמכים
בלי לגרוע מהוראות סעיף 18(ג)(2) לחוק, רשאי הממונה לפטור מגיש בקשה מהגשת מסמך ממסמכי הבקשה, אם ראה שיש בידיו המידע הדרוש לשם קבלת החלטה בבקשה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בפרסום הבקשה לפי סעיף 21 לחוק.
פרק ד': היתר פליטה
כללים ואמות מידה למתן היתר פליטה
הממונה רשאי לסרב לבקשה, לקבל אותה או לקבלה בתנאים, בהתחשב בכל אחד מאלה:
העניינים המפורטים בסעיף 19(ב) לחוק, ובמסמכי הבקשה הנדרשים לפי פרק ג';
מקור הפליטה או בעל מקור הפליטה אינו פועל לפי הוראות שניתנו לו מכוח חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, לפי סעיף 8 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, או לפי כל דין אחר שעניינו שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים.
בהחלטת הממונה לסרב לבקשה להיתר פליטה יפורטו הטעמים להחלטה.
העברת היתר פליטה
בתקנה זו, "העברת היתר פליטה"- כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים בהיתר, לרבות הוספת בעלים או גריעתם.
בעל מקור פליטה המבקש להעביר את היתר הפליטה שבידו, יגיש לממונה בקשה להעברת היתר פליטה, יחד עם המבקש לקבל את ההיתר, לפי התוספת השנייה, ארבעה חודשים לפחות לפני מועד ההעברה המתוכנן.
הוגשה בקשה להעברת היתר פליטה לפי תקנה זו, יראו אותה, כמאושרת באופן זמני לתקופה שלא תעלה על 90 ימים מיום שינוי הבעלות או עד להחלטת הממונה בבקשה, לפי המוקדם.
בעל מקור פליטה המבקש להעביר חלק מהפעילויות הכלולות בהיתר לאחר, והמבקש לקבל חלק מהיתר פליטה, יגישו לממונה בקשה להיתר פליטה לפי תקנות אלה, זולת אם פטר אותם הממונה מהגשת בקשות כאמור, או מהגשת חלק ממסמכי הבקשה.
הממונה רשאי לדרוש כל מידע הנחוץ לו לשם החלטה בבקשה לפי תקנת משנה (ב), והוא רשאי לאשר את הבקשה בתנאים, או לדחותה.
תנאים בהיתר שפקע
פקע תוקפו של היתר, בין אם תמה תקופת תוקפו ולא חודש, ובין אם בוטל ההיתר, ולא ניתן היתר פליטה אחר לאותו מקור, יחולו על בעל מקור הפליטה התנאים בהיתר, כל עוד לא פונו ממקור הפליטה כל המיתקנים והחומרים המצויים בו לפי הוראות כל דין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010).
הוראת מעבר
נוסף על האמור בתקנה 15, לעניין מקור פליטה שפעל כדין ערב יום התחילה של החוק, תכלול תכנית ליישום הטכניקה המיטבית גם לוחות זמנית ליישום.
תוספת ראשונה

טופס 1
(תקנה 2(א))
טופס בקשה להיתר פליטה
לכבוד
אגף איכות אוויר
המשרד להגנת הסביבה,
ת"ד 34033 ירושלים
הנדון: בקשה להיתר פליטה לפי תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע-2010
לפי סעיף 18(א) לחוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 (להלן- החוק), ותקנה 2 לתקנות אוויר נקי (היתרי
פליטה), התש"ע- 2010 (להלן- התקנות), מוגשת בזאת בקשה להיתר פליטה.
סוג הבקשה להיתר:

בקשה להיתר פליטה כמשמעותה לפי סעיף 18 לחוק;
בקשה לחידוש היתר פליטה כמשמעותה בסעיף 25 לחוק;
בקשה לבצע שינוי הפעלה משמעותי כהגדרתו בסעיף 27 לחוק.
פרטים על מקור הפליטה:
שם מקור הפליטה: .....................;
סוג מקור הפליטה: ..............;
כתובת מקור הפליטה: ................; נ.צ. .................;
תחום רשות מקומית: ................;
יחידה סביבתית / איגוד ערים לאיכות הסביבה: ................;
הפרט או הפרטים בתוספת השלילית לחוק שאליו משתייך מקור הפליטה: ...............
פרטי הבעלים של מקור הפליטה:
שם בעל העסק
ח"פ / ת"ז
כתובת
טלפון

פרטי המנהלים של מקור הפליטה:
שמות המנהלים
ח"פ / ת"ז
כתובת
טלפון
תפקיד

שם משפחה
שם פרטי
פרטי איש הקשר:
שם
תפקיד
מס' זהות
טלפון
טלפון נייד
פקס
כתובת דואר אלקטרוני
כתובת למשלוח דוארפרטי עורך הבקשה יש לציין את פרטיו של מי שביצע בעבור בעל מקור הפליטה בדיקות נדרשות
לצורך הכנת מסמך ממסמכי הבקשה, שאינו עובד של בעל מקור הפליטה.

שם עורך הבקשה
הבדיקות שביצע / חוות דעת שנתן
טלפון
טלפון נייד
פקס
כתובת דואר אלקטרוני
כתובת למשלוח דוארסוג ההיתר/רישיון / הוראה
חיקוק
תאריך החלפת תחילת תוקף
תאריך תום תוקף


מצורפים לבקשה לפי התקנות:
אישור על תשלום אגרה
הצהרת בעל מקור הפליטה
הצהרת מנהל מקור הפליטה
מסמכים נלווים לפי פרק ג' לתקנות
תאריך: ....................... חתימת מגיש הבקשה: ............................


טופס 2
תקנה 2(ג)(2)
הצהרת בעל מקור הפליטה / הצהרת מנהל מקור הפליטה
אני הח"מ ...................... נושא ת"ז מס' ........................... לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כלהלן:
אני עושה תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מבקשה להיתר פליטה המוגש על ידי .................... (שם מגיש
הבקשה) לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008.
הפרטים והנתונים המפורטים בבקשה להיתר פליטה ובמסמכים המצורפים לבקשה להיתר הם
מדויקים, נכונים ומלאים, למיטב ידיעתי ואמונתי.
אישור
אני החתום מטה, עו"ד ................, מאשר בזאת כי ביום ................. הופיע בפני .................., המוכר לי אישית / שזיהיתי אותו על פי תעודת זהות מס' .................. ולאחר שהזהרתי כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.
תאריך: ........................ חתימה: ............................

תוספת שניה
(תקנה 19(ב))
טופס בקשה להעברת היתר פליטה
לכבוד
אגף איכות אוויר
המשרד להגנת הסביבה,
ת"ד 34033 ירושלים
הנדון: בקשה להעברת היתר פליטה לפי תקנות אוויר (היתרי פליטה), התש"ע- 2010
לפי סעיף 22(ה) לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן- החוק), ותקנה 19 לתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע-2010 (להלן- התקנות), מוגשת בזאת בקשה להעברת היתר פליטה.
המועד המבוקש להעברת ההיתר: ..................................
פרטי הבעלים הקיימים של מקור הפליטה לפי העברתו:
שם
ח"פ / ת"ז
כתובת
טלפון

פרטי הבעלים החדשים של מקור הפליטה לאחר העברתו:
שם
ח"פ / ת,ז
כתובת
טלפון

פרטי המנהלים של מקור הפליטה (אם התחלפו):
שמות המנהלים
ח"פ / ת"ז
כתובת
טלפון
תפקיד

שם משפחה
שם פרטיפרטי איש הקשר (אם התחלף):
שם
תפקיד
מס' זהות
טלפון
טלפון נייד
פקס
כתובת דואר אלקטרוני
כתובת למשלוח דואר


הצהרת בעל מקור הפליטה הקיים:
אני הח"מ ........................ נושא ת"ז מס' ..........................., לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כלהלן:
אני עושה תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מבקשה להעברת היתר פליטה המוגש על ידי ........................ (שם מגיש הבקשה) לפי תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע-2010.
לא חלו במקור הפליטה שינויים מאז הוצא היתר הפליטה ומן הרשום בבקשה להיתר והמסמכים המצורפים לה, ובמקור הפליטה מתקיימים תנאי היתר הפליטה, למיטב ידיעתי ואמונתי.
תאריך: ...................... חתימה: ..............................

אישור
אני החתום מטה, עו"ד ......................., מאשר בזאת כי ביום .......................... הופיע בפני ............................, המוכר לי אישית / שזיהיתי אותו על פי תעודת זהות מס'....................... ולאחר שהזהרתי כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

תאריך: ...................... חתימה: ..............................

הצהרת בעל מקור הפליטה החדש:
אני הח"מ ........................ נושא ת"ז מס' ..........................., לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כלהלן:
אני עושה תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מבקשה להעברת היתר פליטה המוגש על ידי .......................... (שם מגיש הבקשה) לפי תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע-2010.
פרטי היתר הפליטה ותנאיו ידועים לי, ואני מתחייב כי אקיים אותם לאחר העברת מקור הפליטה.
תאריך: ...................... חתימה: ..............................

אישור
אני החתום מטה, עו"ד ......................., מאשר בזאת כי ביום .......................... הופיע בפני ............................, המוכר לי אישית / שזיהיתי אותו על פי תעודת זהות מס'....................... ולאחר שהזהרתי כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

תאריך: ...................... חתימה: ..............................

___________________________________
* קובץ תקנות 6904, י"ט בתמוז התש"ע, 1.7.2010.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ