אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989

תקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989

תקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, סעיף 66 לפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981, סעיף 19א לפקודת המילדות, סעיף 62 לפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976, סעיפים 66 ו-67 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979, סעיף 57 לחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977, סעיף 70 לפקודת בריאות העם, 1940, וסעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והסמכויות לפי סעיף 9 לפקודת בריאות העם, 1940, לפי סעיף 3(5) לפקודת ההסגר (נוסח חדש), התשמ"א-1981, ולפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ"ג-1983, שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק יסוד הממשלה, אני מתקין תקנות אלה:
1. אגרות
סכומי האגרות לעניין התקנות המנויות בתוספת הראשונה יפורטו בתוספת השניה.
2. הצמדה למדד (תיקון: תשס"ו)
(א) סכומי האגרות הנקובים בתוספת השניה ישתנו ב-1 במרס וב-1 בספטמבר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם;
(ב-1) על אף האמור בתקנת משנה (א), סכומי האגרה הנקובים בפרט 19 בתוספת השניה, ישתנו ביום השינוי לפי שיעור תוספת היוקר ששולמה לשכירים, אם שולמה, בששת החודשים שקדמו ליום השינוי.
(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנה זו יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב;
(ד) המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת השניה כפי שהשתנה לפי תקנה זו.
3. תיקון תקנות (תיקון: תשנ"א)
(א) (שולב בתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), התשמ"ו1986)
(ב) (שולב בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשל"ג-1973)
(ג) (שולב בצו הרוקחים (אגרת תעודת היתר למכירת רעל), התשל"ז-1976)
(ד) שולב בתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם-1980)
(ה) (שולב בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשכ"ב-1962)
(ו) (שולב בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה לטיפול רפואי), התשכ"ח-1968)
(ז) (שולב בצו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח), התשמ"ד-1983)
(ח) (שולב בצו הרופאים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983)
(ט) (שולב בצו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983)
(י) (שולב בצו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ"ד-1983)
(יא) (שולב בצו המילדות (אגרות רשיון ותעודת היתר), התשמ"ד-1983)
(יב) (שולב בתקנות הפסיכולוגים (אגרות רישום), התשמ"ד-1983)
(יג) (שולב בתקנות ההסגר, 1933)
(יד) (שולב בתקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות), התשל"ז-1977)
(טו) (שולב בתקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941)
(טז) (שולב בתקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ"א-1981)
(יז) (בוטלה) (תיקון: תשנ"א)
תוספת ראשונה (תיקון: תשנ"א, תשנ"ג, תשנ"ה, תשס"ה4)
(תקנה 1)
1. תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), התשמ"ו-1986;
2. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשל"ג-1973;
3. צו הרוקחים (אגרת תעודת היתר למכירת רעל), התשל"ז-1976;
4. תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ם-1980;
5. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשכ"ב-1962;
6. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה לטיפול רפואי), התשכ"ח-1968;
7. צו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח), התשמ"ד-1983;
8. צו הרופאים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983;
9. צו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983;
10. צו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ"ד-1983;
11. צו המילדות (אגרות רשיון ותעודת היתר), התשמ"ד-1983;
12. תקנות הפסיכולוגים (אגרת רישום), התשמ"ד-1983;
13. תקנות ההסגר, 1933;
14. תקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות), התשל"ז-1977;
15. תקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941;
16. תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ"א-1981;
17. תקנות רופאי שיניים (שינניות), התשל"ח-1978;
18. תקנות רופאי שיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה), התשמ"ו-1986.
19. תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ"ג-1992.
20. תקנות הרופאים (בחינת רישוי), התשמ"ח-1988;3
21. תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז'), התשמ"ח-1988. 3
22. תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977. 4
תוספת שניה
(תיקון: תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה,
תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ג, תשס"ה4 תשס"ו)
(תקנות 1 ו-2)
1. תכשירים רפואיים
בתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), התשמ"ו-1986 -
(1) לענין תקנה 27(א) ו-(ב) -
בשקלים
חדשים
א. בעד בדיקת איכות תכשיר רפואי לצורך הרישום -
מייצור מקומי 1,906
מיבוא 2,552
ב. בעד בדיקת איכות של אצווה מיבוא של תכשיר רפואי
לצורך חידוש רישומו בפנקס 1,004
ג. בעד בדיקת איכות של אצווה של תכשיר רפואי
שרישומו בפנקס בתוקף 851
ד. בעד תעודת איכות של אצווה של תכשיר רפואי
שרישומו בפנקס בתוקף 36
ה. בעד בדיקת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר
רפואי או הנועד עצמו לשמש תכשיר רפואי 1,004
ו. בעד תעודת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר
רפואי או הנועד עצמו לשמש תכשיר רפואי 23
(2) לענין תקנה 27(ג) -
א. בעד רישום תכשיר רפואי בפנקס 4,649
ב. בעד חידוש רישומו של תכשיר רפואי 929
ג. בעד שינוי ברישום של תכשיר רפואי -
1. שינוי שם של תכשיר רפואי או שינוי שם יצרן
התכשיר או סוכנו 929
2. שינוי של התוויה של תכשיר רפואי לרבות הוספת התוויה 1,395
ד. בעד העתק אישור שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן,
או שם סוכנו של יצרן התכשיר, אם המפעל נמצא
מחוץ לישראל 14
ה. בעד העתק תעודות רישום או חידוש רישום 14
2. תמרוקים
בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשל"ג-1973,
לענין סעיף 3 -
(1) בעד רשיון תמרוקים כללי, או חידושו 1,331
(2) בעד רשיון לתמרוק פלוני, או חידושו 242
(3) בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני, בין לצורך
הוצאת רשיון לתמרוק פלוני ובין לצורך חידושו,
אם התמרוק הוא בעל גוון אחד 773
לכל גוון נוסף 122
3. היתר רעלים
בצו הרוקחים (אגרות תעודת היתר למכירת רעל), התשל"ז-1976,
לענין סעיף 1, בעד תעודת היתר למכירת רעל או חידושה,
תשולם אגרה בסך 2,863 שקלים חדשים.
4. יסודות רדיואקטיביים
בתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם),
התש"ם-1980, לענין תקנה 10ב -
(1) בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי במוצר
המכיל חומר רדיואקטיבי 203
(2) בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה 203
(3) בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו 328
(4) בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו 328
(5) בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע,
במים או באויר, או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר 328
בשקלים
חדשים
(6) בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים
המפורטים להלן:
א. דוזימטריה אישית 126
ב. כיול מכשירי מדידת קרינה מיננת, לרבות מקורות כיול 203
ג. בדיקת מעבדה רדיוטוקסיקולוגית 203
ד. תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם 328
ה. העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל
חומר רדיואקטיבי 328
ו. שירותי רדיוגרפיה 328
ז. אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחמרים רדיואקטיביים 203
ח. סילוק פסולת רדיואקטיבית 236
ט. הפעלה או ניהול מעבדה בכל מה שקשור להכנה ולמינון
חמרים רדיואקטיביים לצורכי ריפוי או אבחון רפואי 328
י. הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי 328
5. תכשירים להדברת מזיקים
בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשכ"ב-1962, לענין סעיף 8(א), בעד מתן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלן בטור א' תשולם אגרה בשיעור הנקוב בצדו בטור ב':
טור א' טור ב'
אגרה בשקלים חדשים
(1) תכשיר המצריך בדיקה של חומר פעיל אחד 458
(2) תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר
פעיל אחד, לכל חומר פעיל נוסף 153
6. מכשירי קרינה
בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה לטיפול רפואי), התשכ"ח-1968, לענין סעיף 8(א), בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך 292 שקלים חדשים.
7. רשיון רוקח
בצו הרוקחים (אגרות רשיון לרוקח ולעוזר רוקח), התשמ"ד-1983 -
(1) לענין סעיף 1 -
(א) בעד מתן רשיון לעסוק ברוקחות, בלא הגבלת תוקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 683 שקלים חדשים.
(ב) בעד רשיון זמני לעסוק ברוקחות ובעד חידוש רשיון זמני לעסוק ברוקחות תשולם, עם מתן הרשיון הזמני או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 357 שקלים חדשים.
(2) לענין סעיף 2 -
(א) בעד רשיון לשמש עוזר לרוקח, ללא הגבלת תוקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 324 שקלים חדשים.
(ב) בעד רשיון זמני לשמש עוזר רוקח ובעד חידושו או הארכתו של רשיון זמני לשמש עוזר לרוקח, תשולם, עם מתן הרשיון הזמני, עם חידושו או עם הארכתו, לפי הענין, אגרה בסך 203 שקלים חדשים.
8. רשיון רופא
בצו הרופאים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983 -
(1) לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק ברפואה תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 631 שקלים חדשים.
(2) לענין סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק ברפואה ובעד חידושו תשולם, עם מתן ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 328 שקלים חדשים.
9. רשיון רופא שיניים
בצו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983 -
(1) לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 631 שקלים חדשים.
(2) לענין סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד חידושו תשולם, עם מתן ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 328 שקלים חדשים.
10. בחינה לרופא שיניים (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ה)
בצו רופאי השיניים (אגרות בחינה), התשמ"ד-1983, לענין סעיף 2 -
שקלים חדשים
בעד בחינת מקצוע ובחינה נוספת:
(1) בכתב 342
(2) מעשית או מעשית הנערכת עם בחינה בעל פה 549
(3) בעל פה, הנערכת לחוד 77
11. רשיון מיילדת
בצו המיילדות (אגרות רשיון ותעודת היתר), התשמ"ד-1983 -
(1) לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק ביילוד, ללא הגבלת תוקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 304 שקלים חדשים.
(2) לענין סעיף 2, בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד חידושם תשולם, עם מתן הרשיון או תעודת היתר או עם חידושם, לפי הענין, אגרה בסך 189 שקלים חדשים.
12. רישום פסיכולוג
בתקנות הפסיכולוגים (אגרות רישום), התשמ"ד-1983 -
(1) לענין תקנה 1, בעד רישום בפנקס הפסיכולוגים תשולם, עם מתן תעודת רישום, אגרה בסך 368 שקלים חדשים.
(2) לענין תקנה 2, בעד היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה, למעט מומחיות מוכרת לפי סעיף 19 לחוק, תשולם, עם מתן תעודת ההיתר הזמני, אגרה בסך 242 שקלים חדשים.
(3) לענין תקנה 3, בעד רישום כמומחה בפנקס כמשמעותו בתקנה 29 לתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל"ט-1979, תשולם בעת מתן אישור תואר מומחה, אגרה בסך 420 שקלים חדשים.
13. הסגר
בתקנות ההסגר, 1933, לענין סעיף 14(1) -
אגרות הסגר ותשלומי הסגר
שקלים חדשים
(1) חקירה ובדיקה רפואית של אניות, לרבות העברת
צוות הסגר בסירה לאניות לשם חקירה ובדיקה רפואית חינם
(2) מתן תעודת בריאות חינם
(3) מתן פנקס בריאות המיועד לאניות מפרש העוברות
לאורך חופי ישראל בלבד חינם
(4) לכל שירות של כל שומר הסגר, ליממה או חלק ממנה 365
(5) לכל סירת משמר, ליממה או לחלק ממנה 365
(6) לכל תעודה הניתנת מאת רשות ההסגר, למעט
תעודת הרכבת חיסון ותעודת בריאות 365
(7) (א) אניות שעיכבון בהסגר לאחר החקירה והבדיקה
הרפואית, ליממה או לחלק ממנה, לאחר 24 שעות ראשונות -
המשקל הרשום בטונות נטו בשקלים חדשים
1 עד 100 365
101 עד 200 365
201 עד 300 365
301 ומעלה 365
(ב) כל נוסע או עובד אניה עוגנת שהחזיקוהו בהסגר
ליממה או לחלק ממנה 365
(8) חיטוי תאי נוסעים וחדרי אניה ולרבות מלבושי עובדים
אך למעט חיטוי מחסני האניה ומטענה -
1 עד 100 365
101 עד 200 365
201 עד 400 365
401 ומעלה 365
באניות שיש בהן מכשירי קיטור לחיטוי ושירותי הסגר והשתמשו בהם לחיטוי המלבושים וכן באניות שבהן חיטאו את העובדים בלבד - מחצית התשלומים האמורים.
(9) בעד השמדת עכברים באניה וחיטוי מחסניה - מחיר חומרי החיטוי או שאר החמרים שהשתמשו בהם, בתוספת 10% בעד השימוש בכלים ו-365 שקלים חדשים ליממה או לחלק ממנה בעד כל עובד שעסק בדבר.
בשקלים חדשים
(10) חיטוי נוסעים וחפציהם הפרטיים -
לכל אדם מגיל שבע ומעלה שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו 365
לכל אדם עד גיל שבע שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו חינם
לחפציו של כל אדם 365
(11) חיטוי סחורות או כלי בית, עורות, לכל מאה יריעות 365
סחורות צמר וכותנה, לכל חבילה 365
סחורות אחרות וכלי בית, לכל חבילה של 125 ק"ג או
חלק מהם 365
בשקלים חדשים
(12) עיכובם והחזקתם של נוסעים בבית חולים של
ההסגר, בעד כל נוסע, לכל יממה או חלק ממנה -
עד גיל שבע חינם
מגיל שבע ומעלה 365
(13) בעד מזון שניתן לנוסעים שעיכבום בבית חולים של ההסגר
יוטל תשלום לפי מחירי חוזה ההספקה הנהוגים אותה עת
(14) בעד העברת גוויה, פיקוח על גוויה וחיתום ארונו של המת 365
(15) (1) בעד תעודת שחרור מהשמדת חולדות לאניות
שתפוסתן נטו -
עד 200 טון 365
מעל 200 טון עד 500 טון 365
מעל 500 טון 365
(2) בעד הארכת תעודת שחרור כאמור בפסקה (1) 365
(16) בעד תעודת חיטוי חבילות 365
14. חיסונים
בתקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות), התשל"ז-1977, לענין
תקנה 2(א), בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית -
(1) בעד הרכבת חיסון 57
(2) בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית 51
15. קבורה מחדש
בתקנות בריאות העם (קבורה מחדש), 1941, לענין תקנה 10(א) -
(1) בעד תעודה לפי תקנה 6(2)(ג) 108
(2) בעד חתימת הארון לפי תקנה 6(2)(ג) 533
(3) בעד תעודה מרופא ממשלתי לפי תקנה 9(1)(ג) 108
16. בדיקת דגים (תיקון: תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א,
תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט)
בתקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ"א-1981,
לענין תקנה 10(א), הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים
בידי רופא וטרינר מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי,
אגרת בדיקה בסך 78 אגורות לכל 10 קילוגרם.
17. בחינה לשיננית (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט)
בתקנות רופאי שיניים (שינניות), התשל"ח-1978, לענין תקנה 5א -
בעד בחינה ממשלתית - בעל-פה, בכתב ומעשית, ביחד 530
18. בחינה לטכנאי שיניים (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט)
בתקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי
השיניים והסדרתה), התשמ"ו-1986, לענין תקנה 30א -
(1) בעד בחינה לטכנאי שיניים מעשי - בכתב 342
(2) בעד בחינה לטכנאי שיניים מוסמך -
(א) בכתב 385
(ב) מעשית ובעל פה, ביחד 428
(3) בעד בחינה לטכנאי שיניים מומחה -
(א) בכתב 342
(ב) מעשית, או מעשית הנערכת יחד עם בחינה בעל פה 428
(ג) בעל פה, הנערכת לחוד 78
19. בתקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ"ג-1993, לענין תקנה 22, תשולם בעד קבלת רישיון למרפאה או בעד חידושו אגרה בסך 3,000 שקלים חדשים, בתוספת 460 שקלים חדשים לכל עמדת טיפול נוספת על הראשונה.
(תיקון: תשס"ג)
20. בחינה לרופאים (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח3, תשנ"ט, תשס"ג)
בתקנות הרופאים (בחינת רישוי), התשמ"ח-1988, לענין תקנה 3א, תשולם אגרה בסך 499 שקלים חדשים.
21. בחינה לקראת סטאז' (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח3, תשנ"ט, תשס"ג)
בתקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז'), התשמ"ח-1988, לענין תקנה 3א, תשולם אגרה בסך 499 שקלים חדשים.
22. מעבדות רפואיות (תיקון: תשס"ה4)
בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, לענין תקנה 62י, בעד בחינה כאמור בתקנות 62א(ג), 62ה(א)(1)(ג) ו-(ב)(3) תשולם אגרה בסך 317 שקלים חדשים.

_________________________________
1 ק"ת תשמ"ט, 714, 913, 1377; תש"ן, 11, 449, 1268; תשנ"א, 268, 476, 713; תשנ"ב, 265, 893, 1495; תשנ"ג, 16, 550, 696, 702, 776, 1174; תשנ"ד, 692; תשנ"ה, 26, 655, 1327; תשנ"ו, 22, 735, 806; תשנ"ז, 33, 509, 1248; תשנ"ח, 588, 1077; תשנ"ט, 49, 743; תש"ס, 26; תשס"א, 78; תשס"ג, 260; תשס"ה, 394; תשס"ו, 1028.
2 תקנות 2, 3 ו-4 לתקנות אגרות בריאות (תיקון), התשנ"ח-1998 (ק"ת תשנ"ח, 1077) קובעות לענין תקנה 19 לתוספת השניה:
"2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בניסן התשנ"ז (2 במאי 1997).
3. תוקף
תוקפה של האגרה המפורטת בתקנה 1, לתשעה עשר חודשים מיום תחילתן של תקנות אלה. (התקנות פורסמו ביום 30.7.98).
4. הוראת שעה
על אף האמור בתקנה 2 לתקנות העיקריות, יהיה המדד היסודי לענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, לגבי סכומי האגרה שפורטו בתקנה 1 לתקנות אלה, המדד שפורסם בחודש פברואר 1997."
3 תקנות 3 ו-4 לתקנות אגרות בריאות (תיקון - הוראת שעה), התשנ"ה-1995 (ק"ת תשנ"ה, 655) קובעות לענין תקנה 20 ו-21 לתוספת הראשונה והשניה:
"3. הוראת שעה
לענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, של סכום האגרה שפורט בתקנה 2, יהיה המדד היסודי המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1994.
4. תוקף
תקנות אלה יעמדו בתוקפן שנתיים מיום תחילתן."
4 תקנות 3 ו-4 לתקנות אגרות בריאות (תיקון), התשס"ה-2005 (ק"ת תשס"ה, 395) קובעות לענין תיקון התוספת הראשונה והשניה:
"3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות אגרות בריאות העם (מעבדות רפואיות) (תיקון), התשס"ה-2005. (תחילת התיקון ביום 1.2.2006).
4. הוראת שעה
על אף האמור בתקנה 2 לתקנות העיקריות, יהיה המדד היסודי לענין יום השינוי הראשון לאחר תחילתן של תקנות אלה, לגבי סכומי האגרה שפורטו בתקנה 2 לתקנות אלה, המדד שפורסם בחודש פברואר 2002."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ