אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנון מגן דוד אדום, התשנ"ב-1992

תקנון מגן דוד אדום, התשנ"ב-1992

תקנון מגן דוד אדום, התשנ"ב-1992 1
בתוקף הסמכות לפי סעיף 5 לחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950 (להלן - החוק), מתקינה הועדה שמונתה לפי סעיף 1 לחוק מגן דוד אדום (הוראת שעה), התשנ"א-1991, באישור שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תקנון זה:
פרק א': נשיא האגודה
1. הנשיא (תיקון: תשס"ו)
(א) נשיא האגודה יגלם באישיותו ובמעמדו את המטרות ההומניטריות והציבוריות של מגן דוד אדום (להלן - מד"א), וככזה ייצג את האגודה ואת מטרותיה.
(א1) (1) המועצה תבחר מועמד לתפקיד נשיא האגודה הכשיר לכהונה ותודיע על כך לשר הממונה על ביצוע החוק; השר יחליט, בהקדם האפשרי, אם להמליץ לנשיא המדינה על המועמד שנבחר כאמור לצורך מינויו לתפקיד נשיא האגודה; החליט השר שלא להמליץ על המועמד, תבחר המועצה מועמד נוסף ותודיע עליו לשר.
(2) הרוב הנדרש לבחירת המועמדים לתפקיד נשיא האגודה הוא רוב המשתתפים בהצבעה, ובלבד שרוב חברי המועצה מקרב נבחרי הועידה הארצית המשתתפים בהצבעה תמכו בו.
(ב) הנשיא ישמש יושב ראש ישיבות מועצת האגודה (להלן - המועצה), וכן יפתח את ישיבות הועידה הארצית (להלן - הועידה).
2. סגני הנשיא
(א) המועצה תבחר בסגן נשיא ראשון ובסגן נשיא שני.
(ב) הסגן הראשון, ובהיעדרו הסגן השני, ישמש יושב ראש בכל אותן ישיבות המועצה אשר הנשיא נעדר מהן.
(ג) במקרה שהנשיא ייעדר ממדינת ישראל או ייבצר ממנו זמנית, מסיבות אחרות, לכהן בתפקידיו, ימלא סגן הנשיא הראשון, ובהיעדרו הסגן השני, את תפקידי הנשיא כפי שנקבעו בסעיף 1.
פרק ב': הוועידה הארצית
3. הרכב הועידה ובחירת הצירים
(א) בועידה ישתתפו צירים מטעם הסניפים, וכן שלושה צירים מהארגון הארצי של תורמי דם.
(ב) מספר הצירים מהסניפים ייקבעו כדלקמן:
(1) ציר אחד לכל סניף;
(2) שני צירים לכל סניף שמספר חבריו הפעילים וחברי הכבוד כאחד עולה על 75;
(3) ציר נוסף לכל 50 חברים פעילים וחברי כבוד שמעל ל-75.
(ג) הצירים לועידה ייבחרו בהתאם לאמור בפרק ו' בתקנון זה.
4. מועדי כינוס הועידה
(א) אסיפה רגילה של הועידה תתקיים פעם בארבע שנים ולא יאוחר מחדשיים לאחר התאריך שנקבע בידי המועצה בהתאם לסעיף 17א(1) שלהלן, או בהעדר קביעה מצידה, בידי נשיא מד"א; הועידה תכונס בידי המועצה לפי הזמנות בחתימת יושב ראש המועצה.
(ב) המועצה רשאית לקרוא לאסיפה יוצאת מן הכלל ובלבד שהסניפים יקבלו הזמנות לאסיפה שבוע ימים לפחות לפני מועד האסיפה; סדר היום ייקבע לאותם הענינים שבשבילם נקראת ועידה יוצאת מן הכלל.
(ג) נבחרי הועידה במועצה רשאים לדרוש זימון לאסיפה יוצאת מן הכלל של הועידה, ובלבד שלפחות מחצית ממספר נבחרי הועידה למועצה חתמו על בקשה, בכתב, לזימון אסיפה יוצאת מן הכלל כאמור; הדרישה תימסר ליושב ראש המועצה והוא שיזמן את הועידה לאסיפה כאמור, שתתקיים לא יאוחר מ-21 ימים מתאריך קבלת הדרישה.
5. תפקידי הועידה
(א) הועידה מהווה את הגוף היציג הנבחר של החברים המתנדבים של האגודה וככזאת היא תפעל לטיפוח ולחיזוק הקשר בין האגודה לבין החברים.
(ב) תפקידי הועידה יהיו כמפורט להלן:
(1) לעשות לעידוד רוח ההתנדבות לאגודה ולטיפוח ערכיה;
(2) לפעול להידוק הקשר בין האגודה לכלל הציבור;
(3) לבחור את נציגיה למועצה ואת ממלאי מקומם;
(4) לבחור מבין חבריה ועדות המנויות להלן בסעיף 6;
(5) להמליץ בפני המועצה בכל ענין הקשור לנושא ההתנדבות והמתנדבים, לרבות קבלת חברים והוצאתם, פעילות חברתית ופעילות הדרכה בתחומי העזרה הראשונה ורפואת חירום לחברים;
(6) לפקח, באמצעות ועדותיה, על פעילות החברים, דרכי קבלתם וסיום חברותם;
(7) לקבל דין וחשבון על פעילות האגודה.
6. ועדות הועידה
(א) באסיפה הרגילה של הועידה תבחר הועידה ועדות מבין חבריה, כמפורט להלן; כל ועדה תהיה בת 5 חברים, ולכל חבר ועדה ייבחר גם ממלא מקום.
(ב) ועדות הועידה תהיינה הועדות הבאות:
(1) ועדה עליונה לקבלת חברים;
(2) ועדת משמעת עליונה;
(3) ועדת ביקורת.
(ג) עם בחירתה של כל ועדה מועדות הועידה, תתכנס הועדה ותבחר לה יושב ראש וממלא מקום היושב ראש.
(ד) כל ועדה תקבע לה את סדרי עבודתה.
(ה) בכפוף לסדרים שתקבע כל ועדה לעצמה, יהיה יושב ראש הועדה או ממלא מקומו, רשאי לכנס ישיבות ועדה בכל דרך נאותה שהיא.
(ו) החלטות הועדה תתקבלנה ברוב דעות.
(ז) מניין חוקי בישיבות הועדה יתקיים כאשר נכחו רוב חברי הועדה.
(ח) התפטר חבר ועדה או שנבצר ממנו למלא תפקידו יבוא במקומו אחד מממלאי המקום (לפי סדר היבחרותם בידי הועידה).
(ט) נשיא מד"א יהיה רשאי להחליף חברי הועדה אם שוכנע שהועדה אינה מתפקדת, ולגבי מינוי חברי ועדה חליפיים, יחול האמור בסעיף קטן (ח) לעיל.
(י) יושב ראש כל ועדה ידווח, בתום כל שנת פעילות, לנשיא מד"א, בדו"ח מפורט בכתב, על פעילות ועדתו.
7. תפקיד ועדות הועידה
(א) לועדה העליונה לקבלת חברים יהיו התפקידים הבאים:
(1) לעודד הצטרפות של חברים לאגודה, לרבות נוער, בהתאם לצרכי האגודה כפי שייקבעו בידי מוסדותיה;
(2) להנחות את ועדי הסניפים בדבר עידוד קבלת חברים ופעולות התנדבות;
(3) לשמש מוסד ערעור מטעם האגודה לכל אדם שביקש להצטרף כחבר לאגודה, ובקשתו נדחתה.
(ב) לועדת המשמעת העליונה יהיו התפקידים הבאים:
(1) לדון בדרישת הנהלת האגודה להוצאת חבר מהאגודה, ולהחליט על הוצאת חבר מהאגודה או השעייתו, אם השתכנעה, לאחר מתן הזדמנות לחבר להשמיע טענותיו, כי אין הוא ראוי להיות חבר; אולם לא תהא סמכות לועדה לדון בענין, שלא בדרך ערעור, אם אותו ענין נדון והוחלט כבר בהליכים משמעתיים בסניף;
(2) לקבוע נהלי התנהגות ומשמעת למתנדבים, אם תמצא זאת לנכון;
(3) לדון בערעורים על החלטות ועדת סניף על פי סעיף 39 שלהלן.
(ג) לועדת הביקורת התפקידים הבאים:
(1) לבקר פעילות החברים באגודה;
(2) לפקח על הבחירות לועד סניף ועל הבחירות לצירי הועידה;
(3) במידה שפעילות המתנדבים כרוכה בענינים כספיים שלא מתוך תקציב האגודה - לפקח על איסופם והוצאתם.
8. הנהלת הועידה
(א) הזמנות לועידה לפי סעיף 4(א) יישלחו לסניפים במכתבים רשומים, שבועיים לפחות לפני מועד הועידה, בציון סדר היום של הועידה ובציון מספר הצירים שכל סניף רשאי לשלוח בהתאם למספר החברים הפעילים בו.
(ב) הועידה תיפתח בידי נשיא האגודה ותנוהל בידי נשיאות בת 5 חברים שיבחרו המשתתפים בועידה.
9. מנין חוקי
אסיפה של הועידה תהיה חוקית אם היא נתקיימה במועד ובמקום שנקבעו בהזמנות ואם השתתפו בה לא פחות משני שלישים מהמספר הכללי של הצירים; אם במועד הקבוע לא יופיעו המשתתפים במספר הדרוש כאמור, תתקיים אסיפת הועידה באותו יום ובאותו מקום, שעה לאחר המועד שנקבע ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.
10. פרוטוקול
(א) פרוטוקול מלא של אסיפת הועידה, יתנהל בידי מזכיר הועידה, או בכל דרך מקובלת ויוגש לחתימת היושב ראש לא יאוחר משלושה ימים לאחר כל אסיפה של הועידה; העתק הפרוטוקול, חתום בידי יושב ראש הועידה או מזכירה, יישמר בין המסמכים של האגודה.
(ב) העתק מהחלטות הועידה יישלח לכל המשתתפים תוך חודש מיום האסיפה של הועידה.
פרק ג': המועצה הארצית
11. הרכב המועצה ודרכי בחירת חבריה ומינויים (תיקון: תשס"ו)
המועצה תהיה מורכבת מארבעים וחמישה חברים, אשר ייבחרו כדלקמן.
(1) עשרים ושלושה חברים ייבחרו בידי הועידה.
(2) (א) ארבעה חברים ימונו בידי שר הבריאות, מקרב עובדי משרד הבריאות או מוסדות הרפואה בישראל ויהיו נציגיו, שני חברים ימונו בידי שר האוצר מקרב עובדי משרד האוצר ויהיו נציגיו, וחבר אחד ימונה בידי שר החוץ מקרב עובדי משרדו ויהיה נציגו;
(ב) ארבעה חברים ימונו בידי ועדת מינויים שתמנה לשם כך הממשלה.
(3) תשעה חברים שיהיו נציגי ציבור, אשר ימונו כלהלן:
(א) שניים - נציגי השלטון המקומי, שימונו בידי מרכז השלטון המקומי;
(ב) שלושה - נציגי ההסתדרות הרפואית בישראל, שימונו בידי יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל;
(ג) חבר שימונה בידי ראש מועצת רואי החשבון מקרב ציבור רואי החשבון ויהיה נציג מועצת רואי החשבון;
(ד) חבר שימונה בידי ראש לשכת עורכי הדין מקרב ציבור עורכי הדין
ויהיה נציג לשכת עורכי הדין;
(ה) שני חברים שימונו בידי יושבי ראש מועצת המנהלים של שתי קופות החולים הגדולות בישראל - חבר אחד לכל קופת חולים כאמור - ואשר יהיו נציגיהן; הודיעה אחת מקופות החולים כי אין בכוונתה למנות נציג מטעמה למועצה הארצית, ימנה יושב ראש מועצת המנהלים של הקופה הבאה בגודלה נציג מטעמה למועצה.
(4) שני חברים שייבחרו בידי עובדי האגודה.
12. פקיעת כהונתו של חבר מועצה והשעייתו
(א) כהונתו של חבר המועצה תפקע בקרות אחד מהמקרים הבאים:
(1) נסתיימה תקופת כהונתו;
(2) התפטר מתפקידו במועצה על ידי מסירת הודעה בכתב לנשיא מד"א, וזאת תוך 48 שעות לאחר מסירת ההודעה כאמור;
(3) לא נכח באופן רצוף בשתי ישיבות מועצה ונמסרה לו התראה בכתב בידי נשיא מד"א או מי מסגניו, והוא לא נתן הסבר סביר, לפי דעת הנשיא או סגנו - לפי הענין, המצדיק את העדרותו;
(4) הורשע בעבירה שיש עמה קלון והודח מתפקידו עקב כך בידי נשיא מד"א;
(5) חדל מלהיות חבר פעיל או חבר כבוד, לפי הענין.
(ב) אם נפתחה חקירה משטרתית כנגד חבר בחשד שעבר עבירה שיש עמה קלון - יהיה רשאי נשיא מד"א, לאחר שנתן לחבר הזדמנות להשמיע דבריו, להשעות אותו חבר; השעייתו של חבר כאמור תסתיים אם סגרה המשטרה את התיק או הוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום, או אם זוכה במשפט הפלילי שהוגש נגדו.
(ג) חבר המועצה עובד המדינה שמונה בידי שר כאמור בסעיף 11(2)(א) לעיל, יחדל לכהן כחבר המועצה אם הפסיק לעבוד באותו משרד ממשלתי או מוסד ציבורי; במקרה כזה יהיה רשאי השר שמינהו למנות אחר תחתיו גם באמצע תקופת הכהונה.
(ד) חדל חבר המועצה לכהן בתפקידו, אם מפאת פקיעת חברותו או מכל סיבה אחרת (להלן - החבר היוצא) יבוא במקומו חבר אחר, בהתאם לכללים הבאים:
(1) אם החבר היוצא נבחר בידי הועידה - יבוא במקומו אחד מממלאי המקום של חברי המועצה שנבחרו בידי הועידה, לפי סדר בחירתם;
(2) אם החבר היוצא מונה לתפקידו שלא בידי הועידה, יבוא במקומו חבר אחר שימונה באותו דרך ובידי אותו גורם ממנה.
13. איסור כהונה במקרה של ניגוד ענינים
הומלץ אדם להיות חבר המועצה או נבחר לכהן כחבר המועצה - יודיע, מיד, לנשיא מד"א (בטרם בחירה) וליושב ראש המועצה (לאחר בחירה) על ניגוד ענינים אשר עלול להיות בין תפקידו כחבר המועצה לבין תפקידיו האחרים; האמור בסעיף זה יחול גם במקרה שיש לאדם כאמור נגיעה אישית בענין הקשור לאגודה.
14. חובותיו ואחריותו של חבר המועצה
(א) דרך כלל, מבחינת אחריותו כלפי האגודה ומבחינת חובת הנאמנות שלו, יחולו על חבר המועצה אותם כללים החלים על חברי דירקטוריון בחברה ממשלתית.
(ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), יחולו על חבר המועצה חובות כמפורט להלן:
(1) לפעול, כמיטב יכולתו, לקידום מטרות האגודה ועניניה, ולשם כך להקדיש את הזמן הדרוש המתבקש מעצם מעמדו כחבר המועצה;
(2) לא יכהן אדם כחבר המועצה אם קיים חשש של ממש לניגוד ענינים בין חברותו במועצה לבין עיסוקיו האחרים; "ניגוד ענינים" - לרבות פעילות המתחרה בפעולות מד"א, בין במישרין ובין בעקיפין; אך לגבי חבר המועצה שמונה כנציג שר ושהוא עובד המדינה - חילוקי דעות בין המשרד הממשלתי שבו הוא עובד לבין האגודה, לא ייחשבו, כשלעצמם, כיוצרים ניגוד ענינים;
(3) בכל מקרה שיש נגיעה, ישירה או עקיפה, של חבר המועצה בנושא או בעסקה אשר האגודה עוסקת בהם או צד להם - יודיע על כך אותו חבר בכתב ליושב ראש המועצה; ואם עלו הנושא או העסקה לדיון במועצה או בועדה מועדותיה - יודיע בפתיחת הדיון אותו חבר על הנגיעה שיש לו בנושא, והוא לא ישתתף בדיון ובהצבעה באותו ענין; "נגיעה" - לרבות אינטרס ישיר או עקיף, בין כלכלי ובין אישי.
15. תקופת כהונת המועצה וחבריה
תקופת כהונתה של המועצה תהיה מהאסיפה הראשונה של הועידה לאחר בחירתה, ועד לאסיפה הראשונה של הועידה הבאה לאחר בחירתה; באסיפה הראשונה של הועידה ייבחרו נציגיה למועצה, ובאותו מועד או בסמוך לו ייבחרו ויתמנו הנציגים האחרים למועצה; המועצה תחל כהונתה גם בהרכב חסר, ובלבד שמונו או נבחרו למועצה לפחות שליש מחבריה.
16. כינוס המועצה
(א) המועצה תתכנס לישיבות קבועות פעמיים בשנה, ועד כמה שהדבר ניתן אחת לששה חודשים (להלן - ישיבות רגילות).
(ב) כינוס המועצה לישיבות רגילות ייעשה בידי נשיא מד"א או סגנו, ובאין נשיא או סגן - בידי עשרה מחברי המועצה; הכינוס ייעשה על ידי משלוח הודעות בכתב לכל חברי המועצה לכתובות שמסרו; טענה בדבר אי קבלת הודעה על זימון ישיבת מועצה, לא תפגום בחוקיות החלטות המועצה בישיבה הרלבנטית, אלא אם כן טענה כאמור הועלתה בכתב בידי 25% מחברי המועצה לפחות.
(ג) נשיא מד"א יהיה רשאי, אם ימצא לנכון, לזמן ישיבה יוצאת מן הכלל של המועצה; ישיבה שכזאת ניתן לזמן גם באמצעות הודעה באמצעי התקשורת הכתובים או האלקטרוניים, או טלפונית.
(ד) בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב) יהיה חייב נשיא האגודה או סגנו, לפי הענין, לכנס ישיבת מועצה יוצאת מן הכלל, אם יקבל דרישה, בכתב, לעשות כן משליש מחברי המועצה לפחות, או אם החליט כך הועד הפועל; ישיבה כאמור תכונס בידי הנשיא או סגנו תוך 15 ימים מתאריך קבלת דרישה כאמור או מתאריך המסירה לנשיא של החלטת הועד הפועל בדבר כינוס המועצה לישיבה יוצאת מן הכלל כאמור.
17. סמכויות המועצה (תיקון: תשס"ו-2)
(א) תפקידי המועצה:
(1) לקבוע מועד לכינוס אסיפות של הועידה הארצית ולהכין נושאים וחומר לדיונים בועידה הארצית;
(2) לדון במאזני האגודה, כפי שיובאו בידי הועד הפועל;
(3) לקבל דו"חות מהועד הפועל ולפקח על פעולותיו;
(4) לבחור מבין חבריה ועדות מתמידות וועדות מיוחדות ולאצול להן סמכויות;
(5) לעודד פעולות התרמה לקרנות האגודה ולטפח את הקשר עם אגודות הידידים ברחבי העולם;
(6) לקבוע את תקנון הארגון הארצי של תורמי דם שליד האגודה;
(7) לפעול לטיפוח הפעילות ההומניטרית של מד"א;
(8) לעודד את ההתנדבות לאגודה ולהדק את הקשר עם המתנדבים;
(9) לטפח הקשר של האגודה עם הציבור הרחב, מוסדות הציבור ואירגונים קהילתיים;
(10) לעודד את קשרי החוץ של האגודה עם אגודות דומות בעולם, עם אגודות הידידים ועם מוסדות בינלאומיים;
(11) לעצב את המדיניות הכוללת של האגודה ולעשות לקידום מטרות האגודה, מימוש יעדיה וטיפוח ערכיה;
(12) לבחור מועמדים לתפקיד נשיא האגודה.
18. הנוהל בישיבות המועצה
(א) המנין החוקי בישיבות המועצה יתקיים כאשר נכחו בעצמם רוב חברי המועצה; כונסה מועצה ומחצית השעה לאחר המועד שנקבע לישיבה לא נכח מנין חוקי, תידחה הישיבה באותו סדר יום למועד אחר והודעה על כך תישלח לחברי המועצה או תפורסם באמצעי התקשורת; לא נכח מנין חוקי בישיבה הנדחית, תיחשב הישיבה כתקפה וההחלטות שיתקבלו בה כהחלטות תקפות, אם נכחו באותה ישיבה נדחית לפחות שליש מחברי המועצה.
(ב) בכל ישיבת מועצה ינוהל פרוטוקול בדרך שיקבע יושב ראש המועצה; יושב ראש המועצה (הנשיא או סגן מסגניו, לפי הענין) יחתום על פרוטוקול של כל ישיבה.
(ג) העתק מהחלטות המועצה יישלח לכל חברי המועצה תוך 30 ימים ממועד הישיבה.
פרק ד': הועד הפועל
19. הרכב הועד הפועל ודרכי הבחירה והמנוי של חבריו (תיקון: תשס"ג, תשס"ו-2)
(א) הועד הפועל יהיה מורכב משלושה עשר חברים אשר ימונו או ייבחרו כדלקמן:
(1) ארבעה חברים ייבחרו בידי חברי המועצה שנבחרו בועידה הארצית ומתוכם;
(2) שלושה חברים ייבחרו בידי חברי המועצה שמונו לתפקידם בידי השרים, ומתוכם, לפי היחס דלקמן: שני חברי הועד הפועל מתוך ממוני שר הבריאות ואחד מתוך ממוני שר האוצר;
(3) שלושה חברים ייבחרו בידי חברי המועצה שהם נציגי הציבור, ומתוכם, ובלבד שלכל אחד מהמרכיבים הבאים שמבין נציגי הציבור במועצה יהיה חבר אחד בועד הפועל; דהיינו: נציג אחד להסתדרות הרפואית, נציג אחד לשלטון המקומי ונציג אחד לשאר נציגי הציבור;
(4) מנכ"ל האגודה בתוקף תפקידו;
(5) יושב ראש הועד הפועל בתוקף תפקידו;
(6) יושב ראש ועד העובדים של האגודה - בתוקף תפקידו.
(ב) במקרה של התפנות מקום בועד הפועל מסיבה כלשהי, יתמנה/ייבחר חבר חדש בידי אותו חלק במועצה שמינה/בחר את החבר שמקומו התפנה.
20. יושב ראש הועד הפועל וסגניו (תיקון: תשס"ו)
(א) יושב ראש הועד הפועל ייבחר בידי המועצה שתקים לשם כך מבין חבריה ועדת מיון; ועדת המיון תפרסם בפומבי הודעה על המשרה ועל כך שמועמדים שרואים עצמם מתאימים לשמש יושב ראש כאמור רשאים להגיש את מועמדותם, וכן תהיה רשאית לפנות ביוזמתה למועמדים פוטנציאליים ולהזמינם להציג מועמדות; סדרי הקמתה ועבודתה של ועדת המיון ייקבעו בנהלי המועצה הארצית ככל שאלה לא נקבעו בסעיף זה. ועדת המיון תביא לפני המועצה את שמות כל המועמדים לתפקיד העומדים בתנאי הסף, וזו תבחר מתוכם את היושב ראש של הוועד הפועל; עלה מספר המועמדים כאמור על חמישה, תבחר המועצה את המועמדים בשני שלבים - בשלב הראשון ייבחרו חמישה מועמדים לכל היותר ובשלב השני תבחר המועצה את יושב ראש הוועד הפועל מבין הנבחרים בשלב הראשון, כאמור.
(ב) הועד הפועל יבחר את סגניו של יושב ראש הועד הפועל.
21. סמכויות הועד הפועל
תפקידי הועד הפועל הם כדלקמן:
(1) לנהל את האגודה ולקבוע את הדרכים להפעלתה ולמימוש מטרותיה;
(2) לקבוע את היקף השירותים שיינתנו בידי האגודה במסגרת מטרותיה הקבועות בחוק ובתקנון, סוג השירותים ורמתם;
(3) לקיים את הקשר ויחסי הגומלין עם משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, בתי החולים, קופות החולים ומוסדות המחקר והרפואה;
(4) להגדיר, לאחר התייעצות עם ראש הג"א וקצין רפואה ראשי בצה"ל, את שירותי העזר שיינתנו בידי האגודה בשעת חירום ואת דרך שיתוף הפעולה עם הגופים השונים בזמן חירום ובזמן רגיעה;
(5) לאשר את תכניות העבודה השנתיות של האגודה ולעקוב אחר ביצוען;
(6) לאשר את התקציב השנתי, המאזנים הכספיים ואת תכניות ההשקעות והפיתוח ולפקח על ביצועם;
(7) להתוות את הדרכים לגיבוש הרמה הרפואית והמקצועית של האגודה, תורת הפעולה ותוכניות ההכשרה וההדרכה;
(8) לקבוע את המבנה הארגוני של האגודה, אופן החלוקה למחוזות, סניפים ותחנות, מספרם ודרך ביצוע התפקידים בידם;
(9) לקבוע תקני כוח אדם וציוד באגודה;
(10) לקבוע את השכר ותנאי העבודה הנלווים, בכפוף לסעיף 29 בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
(11) לאשר הסכמי עבודה בין האגודה לעובדיה;
(12) למנות את המנכ"ל, החשב ומבקר הפנים ולקבוע את דרך המינוי וסיום התפקיד של בעלי התפקידים הבכירים האחרים באגודה;
(13) לפקח על המנכ"ל ועל ההנהלה הפעילה ולקבל דיווחים ממבקר האגודה;
(14) להכין נושאים לדיון במועצה ולדווח למועצה על פעולותיו;
(15) לאשר את בעלי זכויות החתימה להוצאת כספים, להתחייבויות כספיות, לעשיה בנכסים ולעריכת הסכמים ועיסקאות בשם האגודה; המנכ"ל והחשב וממלאי מקומם שאושרו בידי הועד הפועל הם בעלי זכות חתימה מתוקף תפקידם;
(16) לגבש את יעדיה הרב שנתיים של האגודה ולהכין תכניות רב שנתיות.
22. ועדות הועד הפועל
(א) הועד הפועל יקיים ועדות משנה אלה:
(1) ועדת פיתוח והשקעות;
(2) ועדת רפואה וחירום;
(3) ועדת ביקורת;
(4) ועדת מתנדבים.
(ב) כמו כן יהא הועד הפועל רשאי למנות ועדות נוספות לענינים מסויימים, כפי שימצא לנכון (להלן - ועדות מיוחדות).
(ג) הסמכויות של הועדות הקבועות והועדות המיוחדות וסדרי עבודתן ייקבעו בידי הועד הפועל.
(ד) הועד הפועל יקבע את מספר החברים בכל ועדה ואף יחליט מי יהיה היושב ראש של אותה ועדה.
(ה) החלטות של הועדות תופצנה בידי יושב ראש כל ועדה בין כלל חברי הועד הפועל; כל החלטה של ועדה כאמור תהיה ניתנת לערעור בידי כל חבר ועד הפועל בפני מליאת הועד הפועל, בתנאי שיוגש ליושב ראש הועד הפועל תוך 14 ימים מיום משלוח הודעה על החלטת ועדה כאמור.
23. נוהלי הועד הפועל וועדותיו
(א) הועד הפועל יתכנס באורח קבע, לפחות פעם אחת בכל חודש בתאריך שיקבע יושב ראש הועד הפועל.
(ב) יושב ראש הועד הפועל יהיה חייב לזמן ישיבה מיוחדת על פי דרישה, בכתב, של שליש או יותר מחברי הועד הפועל.
(ג) זימון לישיבות ייעשה דרך כלל בכתב, וייכללו בו סדר היום וחומר נוסף אשר לפי דעת היושב ראש מן הראוי לחלקו לחברים כחומר הכנה; במקרים דחופים יכול הזימון להיעשות באמצעות הטלפון.
(ד) מנין חוקי בישיבת הועד הפועל יתקיים כאשר יהיו נוכחים רוב חברי הועד הפועל; לא נכח מנין חוקי בתאריך ובשעה שנקבעו - תידחה הישיבה, אוטומטית, לאותו מקום ולאותה שעה 48 שעות לאחר המועד המקורי (ואם המועד הנדחה נופל בשבת או בחג - ליום הראשון שלאחר השבת או החג); הזימון לישיבה הנדחית ייעשה בכל דרך מועילה שתיראה ליושב ראש הועד הפועל; במקרה כזה כל החלטה בנושא אשר נכלל בסדר היום שצורף להזמנה לישיבה, תהא חוקית בישיבה הנדחית גם אם נכחו שליש מחברי הועד הפועל בלבד.
(ה) האמור בסעיף זה יחול בשינויים המחוייבים גם על ועדות הועד הפועל.
(ו) הועד הפועל יהיה רשאי לקבוע נהלים וסדרי עבודה אשר ישלימו את האמור בתקנון כפי שייראה לועד הפועל.
24. חובותיו ואחריותו של חבר הועד הפועל
(א) דרך כלל, מבחינת אחריותו כלפי האגודה ומבחינת חובת הנאמנות שלו, יחולו על חבר הועד הפועל אותם כללים החלים על חברי דירקטוריון בחברה ממשלתית.
(ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), יחולו על חבר הועד הפועל חובות דלקמן:
(1) לפעול כמיטב יכולתו לקידום מטרות האגודה ועניניה, ולשם כך להקדיש את הזמן הדרוש המתבקש מעצם מעמדו כחבר הועד הפועל;
(2) לא יכהן אדם כחבר הועד הפועל אם קיים חשש של ממש לניגוד ענינים בין חברותו בועד הפועל לבין עיסוקיו האחרים; "ניגוד ענינים" - לרבות פעילות המתחרה בפעולות מד"א, בין במישרין ובין בעקיפין; אך לגבי חבר הועד הפועל שמונה מתוך חברי מועצה שמונו כנציגי השרים ושהוא עובד המדינה - חילוקי דעות עם המשרד הממשלתי שבו הוא עובד לבין האגודה, לא ייחשבו, כשלעצמם, כיוצרים ניגוד ענינים;
(3) בכל מקרה שיש נגיעה, ישירה או עקיפה, של חבר הועד הפועל בנושא או בעסקה אשר האגודה עוסקת בהם או צד להם - יודיע על כך אותו חבר בכתב ליושב ראש הועד הפועל, ואם עלו הנושא או העסקה לדיון בועד הפועל או בועדה מועדותיו - יודיע אותו חבר בפתיחת הדיון על הנגיעה שיש לו בנושא, והוא לא ישתתף בדיון ובהצבעה באותו ענין; "נגיעה" - לרבות אינטרס ישיר או עקיף, בין כלכלי ובין אישי.
25. פקיעת כהונה של חבר הועד הפועל והשעייתו
(א) כהונתו של חבר הועד הפועל תפקע בקרות אחד מהמקרים הבאים:
(1) נסתיימה תקופת כהונתו;
(2) התפטר מתפקידו בועד הפועל על ידי מסירת הודעה בכתב ליושב ראש הועד הפועל ולנשיא מד"א - אם המתפטר הוא יושב ראש הועד הפועל עצמו; הכהונה תפקע תוך 48 שעות לאחר מסירת ההודעה כאמור.
(3) אם לא נכח באופן רצוף בשלוש ישיבות הועד הפועל ונמסרה לו התראה בכתב בידי יושב ראש הועד הפועל, ואם הנעדר הוא יושב ראש הועד הפועל - בידי נשיא מד"א או מי מסגניו, ולא היה לו הסבר סביר להעדרויותיו לפי דעת יושב ראש הועד הפועל (לגבי חבר הועד הפועל) או נשיא מד"א או מי מסגניו (לגבי יושב ראש הועד הפועל);
(4) הורשע בעבירה שיש עמה קלון והודח מתפקידו עקב כך בידי הועד הפועל, או בידי נשיא מד"א, אם המורשע הוא יושב ראש הועד הפועל עצמו;
(5) אם הוכרז פסול דין או פושט רגל;
(6) הגורם שמינהו ראה מטעמים מיוחדים להחליפו באחר על דעת נשיא מד"א ומינה אחר תחתיו;
(7) היה החבר נבחר מבין חברי המועצה אשר נבחרו בועידה הארצית - עם פקיעת חברותו באגודה.
(ב) אם נפתחה חקירת משטרה נגד חבר הועד הפועל בעבירה שיש עמה קלון יהיה נשיא מד"א רשאי, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע דבריו, להשעותו מחברותו. תקופת ההשעיה תסתיים אם סגרה המשטרה את התיק, או שהוחלט שלא להגיש כתב אישום או שנסתיים בזיכויו.
26. מילוי מקום
חדל חבר הועד הפועל לכהן בתפקידו, אם מפאת פטירתו, פקיעת חברותו, או בשל השעייתו הזמנית, או שנבצר ממנו, זמנית, למלא את תפקידו ונשיא מד"א אישר זאת, ימנה הגורם אשר מינהו, חבר אחר אשר ימלא את מקומו או יחליפו זמנית.
27. תקופת הכהונה של הועד הפועל וחבריו
(א) תקופת כהונתו של הועד הפועל תהא זהה לתקופת הכהונה של המועצה, ובלבד שכל עוד לא נבחר ועד פועל חדש ימשיך לכהן הועד הפועל היוצא; תוקף מינוי הועד הפועל החדש יהא ממועד מינוי רוב חבריו.


(ב) תקופת כהונה של חבר הועד הפועל, בכפוף לאמור בסעיף 25 לעיל, תהא כתקופת הכהונה של הועד הפועל, אלא אם כן נבחר חבר הועד הפועל לתקופת כהונה נוספת; על אף האמור לעיל, לא יוכל חבר הועד הפועל לכהן יותר מאשר שתי תקופות כהונה ברציפות, אלא אם כן בחירתו אושרה בידי מליאת המועצה, ובשום מקרה לא תותר כהונה רצופה בועד הפועל של יותר משלוש תקופות כהונה.
(ג) על אף האמור לעיל בסעיף זה, תהא המועצה רשאית להעביר את הועד הפועל מתפקידו בהחלטה שתתקבל ברוב חבריה באסיפה מיוחדת שלא מן המנין, אם שוכנעה כי הועד הפועל מתפקד שלא כראוי באופן המשבש את פעולת האגודה; החלטה כאמור לא תתקבל אלא אם כן המועצה זומנה כדין, וצויין בהזמנה כי על סדר היום החלטה להעברת הועד הפועל מתפקידו וניתנה ליושב ראש הועד הפועל ולפחות לעוד שניים מחבריו, הזכות להשמיע דבריהם בפני המועצה לאחר שהמציעים לפטר את הועד הפועל כאמור, יעלו נימוקיהם המצדיקים העברת הועד הפועל מתפקידו; החלטה להעביר את הועד הפועל מתפקידו טעונה אישור שר הבריאות, והיא תיכנס לתוקף אך ורק לאחר שנבחר ועד פועל חדש.
פרק ה': מנכ"ל האגודה
28. מינוי מנכ"ל האגודה וסמכויותיו (תיקון: תשס"ה, תשס"ו)
(א) מנכ"ל מד"א ימונה בידי הועד הפועל; הועד הפועל יקבע גם את דרישות המשרה ותנאי השכר, ובלבד ששכרו ותנאי עבודתו של המנכ"ל לא יחרגו משכר מקביל של מנכ"לים בתאגידים ציבוריים או בחברות ממשלתיות, ויוצמד לסולם המתאים (מנהלי מוסדות רפואיים, דירוג מתאים של מנהלים בחברות ממשלתיות וכיוצא באלה).
(ב) המנכ"ל ימונה על פי המלצת ועדת מכרזים שתוקם לצורך כך בידי הועד הפועל ותקיים מכרז פומבי ופתוח לאיתור מועמד מתאים, תוך אפשרות לקבוע, בין השאר, עדיפות לבעל ניסיון רלוונטי כעובד או כמתנדב בגופים העוסקים ברפואת חירום, לרבות בארגון להצלת חיים.
(ג) המנכ"ל יעמוד בראש מערכת עובדי האגודה ומתנדביה בעת הפעלתם, והוא וכלל עובדי האגודה וממלאי התפקידים בה יהיו כפופים להחלטות הועד הפועל ונתונים לפיקוחו.
29. פיקוח הועד הפועל
(א) המנכ"ל יפעל בהתאם להחלטות הועד הפועל ויעביר לועד הפועל מידע שוטף בתחומי הפעילות העיקריים של ההנהלה.
(ב) יושב ראש הועד הפועל או שלושה מחברי הועד הפועל יהיו רשאים, באמצעות המנכ"ל, לזמן עובדים ומתנדבים לישיבות הועד הפועל או ועדותיו, לשם מסירת דיווח.
30. תכנית עבודה
(א) המנכ"ל יכין תכנית עבודה שנתית של האגודה. התכנית תובא לדיון ואישור לועד הפועל שלושה חודשים לפני תום שנת התקציב שקודמת לשנה שאליה מתייחסת התכנית.
(ב) תכנית העבודה כאמור, תהא כפופה לשינויים אשר עלולים לנבוע מהמסגרת התקציבית שתאושר.
(ג) תכניות חדשות וכן כל פעולה החורגת מהניהול השוטף ומהפעילות הרגילה טעונות אישור הועד הפועל מראש.
(ד) המנכ"ל יגיש לועד הפועל מדי שנה דו"ח על ביצוע תכנית העבודה; הועד הפועל יעביר העתק הדו"ח לשר הבריאות, לועדת העבודה והרווחה של הכנסת, וליושב ראש ועד העובדים.
פרק ה' 1: תנאי כשירות וועדת מגן דוד אדום לבדיקת מינויים (תיקון: תשס"ו-2)
30א. תנאי הכשירות של חברי הוועד הפועל (תיקון: תשס"ו-2)
(א) חבר הוועד הפועל מקרב חברי המועצה, שנבחר בוועידה הארצית ומתוכם, כשיר לכהן בוועד הפועל אם הוא בן עשרים וחמש ומעלה ומתנדב באגודה במשך תקופה בת חמש שנים לפחות.
(ב) חבר הוועד הפועל שהוא נציג העובדים, כשיר לכהן בוועד הפועל אם הוא בן עשרים וחמש ומעלה ועובד באגודה במשך תקופה בת חמש שנים לפחות.
(ג) חבר הוועד הפועל מקרב נציגי הציבור במועצה, כשיר לכהן בוועד הפועל אם הוא בן עשרים וחמש ומעלה ומתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מהמקצועות שלהלן: רפואה, כלכלה, מינהל עסקים, מינהל מערכות בריאות, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, לימודי עבודה, או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקיה העיקריים של האגודה;
(2) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים רפואיים או הקשורים ברפואה, כלכליים, מסחריים, ניהוליים, מינהליים, או משפטיים;
(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של האגודה; לענין זה יראו כתפקיד בכיר, בין השאר, את התפקידים המפורטים להלן באגודה, אם בידי ממלאם הופקדה אחריות על נושאים מהותיים או על משאבים בהיקף משמעותי:
(1) נשיא וממלא מקומו;
(2) יושב ראש הוועד הפועל;
(3) המנהל הכללי וסגנו;
(4) מנהל אגף ובעל תפקיד המושווה למנהל אגף;
(5) מנהל אזור וסגן מנהל אזור.
30ב. תנאי הכשירות של יושב ראש הוועד הפועל ושל המנהל הכללי של האגודה (תיקון: תשס"ו-2)
כשיר להתמנות ליושב ראש הוועד הפועל או למנהל הכללי של האגודה מי שמתקיים בו האמור בסעיף 30א(ג), ובלבד שמתקיימים בו התנאי שבפסקה (1) וכן התנאי שבפסקה (2) שבאותו סעיף; ואולם במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי האמור בפסקה (1) האמורה, אם הוא בעל ניסיון מצטבר של 10 שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בפסקה (2), שמתוכן שש שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של האגודה.
30ג. הוראות נוספות בדבר כשירות לחברות בוועד הפועל (תיקון: תשס"ו-2)
נוסף על האמור בסעיפים 30א ו-30ב, לא יכהן כחבר הוועד הפועל, יושב ראש הוועד הפועל או המנהל הכללי של האגודה, לפי הענין
(1) מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון;
(2) מי שפסול לכהן כדירקטור בחברה לפי חוק החברות, התשנ"ט1999, או על פי כל דין אחר;
(3) מי שיש לו קשר אישי משפחתי להנהלת האגודה; לעניין זה, "קשר אישי-משפחתי להנהלה" - של האגודה מתקיים, בין השאר, באדם שהוא בן משפחה של חבר הוועד הפועל, מנהל כללי או עובד בכיר אחר באגודה; לענין זה, "בן משפחה" - בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
(4) מי שיש לו זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה, זולת אם מצאה הוועדה לפי סעיף 30 ד כי יש לו כישורים מיוחדים, או שמתקיימים לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת אחרת נוסף על תנאי הכשירות הנדרשים לפי תקנון זה לאותה כהונה, ובלבד שלא יראו בחברות
במפלגה כשלעצמה זיקה אישית או פוליטית; לענין סעיף זה, פעילות בתחומי פעילותה של האגודה תובא בחשבון לענין כישורים מיוחדים, ולגבי נבחרי הוועידה, תיחשב פעילות כאמור ככישורים מיוחדים;
(5) מי שעיסוקיו האחרים יוצרים חשש ממשי לניגוד ענינים עם תפקידו באגודה;
(6) מי שפסול מלכהן בתפקידים אלה לפי הדין או הפסיקה.
30ד. ועדת מגן דוד אדום לבדיקת מינויים, סמכויותיה וסדרי פעולתה (תיקון: תשס"ו-2)
(א) באגודה תפעל ועדה בת שלושה חברים לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לתפקיד חברי הוועד הפועל, יושב ראש הוועד הפועל והמנהל הכללי על פי סעיפים 30א, 30ב, 30ג וסעיף זה, שאינם נציגי שרים או נציגי הממשלה; בוועדה יכהנו:
(1) יושב ראש הוועדה, שיקבע היועץ המשפטי לממשלה, הכשיר לכהן כשופט בית משפט מחוזי, או מי שכיהן כשופט, ושאינו עובד המדינה;
(2) איש ציבור, שיקבע יושב ראש הוועדה לפי הענין, שמתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים בתקנון זה ליושב ראש הוועד הפועל ואשר אין לו זיקה אישית, עסקית או פוליטית, לשר משרי הממשלה, ושאינו ושלא היה עובד מדינה או מערכת הבריאות;
(3) נציג המועצה הארצית או ממלא מקומו, שייבחרו בידי המועצה הארצית, בעל כישורים ומעמד הולמים לכהונה בוועדה, שאינו חבר במועצה הארצית או בוועד הפועל של האגודה, ואינו עובד או נושא משרה אחרת במד"א, ושאין לו זיקה אישית, עסקית או פוליטית, לשר משרי הממשלה.
(ב) המניין החוקי לישיבות הוועדה הוא היושב ראש וחבר נוסף; היו הדעות שקולות תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה; הוועדה תקבע את סדרי והליכי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו בתקנון זה.
(ג) הוועדה מוסמכת לבדוק האם מתקיימים במועמד לכהונת יו"ר הועד הפועל, מנכ"ל האגודה וחבר הוועד הפועל תנאי הכשירות הקבועים בסעיפים 30א ו-30ב בתקנון זה, והאם אין הוא פסול מלכהן על פי האמור בסעיף 30ג לתקנון.
(ד) מזכיר הגוף הממנה יעביר לבדיקת הוועדה מועמד לכהונה הטעון אישורה כאמור בפרק זה, בלוויית כל המסמכים הנדרשים לפי נוהלי עבודתה שהובאו מראש לידיעת מזכיר הגוף הממנה, וזאת בתוך 14 יום מבחירתו או ממינויו; הוועדה תשלים את בדיקת המועמדות בהקדם האפשרי.
(ה) הועדה תעביר למזכיר הגוף הממנה את החלטתה ונימוקיה. הגוף הממנה רשאי לפנות לוועדה בבקשה לעיון מחדש בהחלטתה לאור נימוקים שיפרט בפניה.
(ו) לצורך ביצוע תפקידיה על פי תקנון זה, רשאית הועדה לדרוש פרטים בכתב אודות המועמד, תולדות חייו, השכלתו ועיסוקיו, וכן לבקש כל מידע או חוות דעת רלוונטיים מכל גורם באגודה, באמצעות מזכיר הגוף הממנה; מידע כאמור יועבר לוועדה בהקדם האפשרי.
פרק ו': המתנדבים והחברות באגודה
31. הזכות להיות חבר (תיקון: תשס"ו)
כל אדם היושב בישראל בלא הבדל דת, גזע, מין, לאום, מעמד, שפה או דעה פוליטית רשאי להיות חבר האגודה לאחר שנתמלאו בו התנאים שנקבעו בתקנון זה.
32. סוגי החברים
חברי האגודה יכולים להיות מסוגים שונים כדלקמן:
(1) חברים פעילים;
(2) חברי כבוד;
(3) חברי נוער מד"א.
33. החברים הפעילים
(א) חבר פעיל רשאי להיות כל אדם מגיל 18 שנתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הגיש בקשה להתקבל כחבר האגודה החתומה בידו, בהמלצת שני חברים פעילים של האגודה או בהמלצת שני תושבים המכירים אותו, שהם מהימנים על חברי ועד הסניף;
(2) עבר בדיקת רופא ולא נמצא כי הוא חולה במחלה המונעת ממנו למלא תפקיד מתפקידי המתנדבים באגודה;
(3) חתם על כתב התחייבות לתקופה של שנתיים לפחות למלא את תפקידו בהתאם להוראות הממונים עליו ובהתאם למטרות האגודה באמונה, ביושר, בהתנדבות ושלא על מנת לקבל שכר;
(4) עבר קורס לעזרה ראשונה, על פי קביעת מד"א, ועמד בבחינות הגמר, או שהוא בעל הכשרה שהוכרה בידי מד"א ובתנאים שייקבעו;
(5) עבר תקופת נסיון של חצי שנה מיום קבלתו כמועמד לחברות פעילה;
(6) השתתף באופן פעיל בעבודת האגודה בהתאם להוראות הממונים עליו;
(7) שילם דמי חבר כפי שקבע הועד הפועל של מד"א מזמן לזמן.
(ב) חבר פעיל אשר הפסיק זמנית את פעולתו פטור מלעמוד שנית בבחינת קורס עזרה ראשונה אם ההפסקה לא עלתה על שלוש שנים.
(ג) כחברים פעילים נחשבים גם חברי המועצה, חברי הועדים בסניפים, חברי הועדות המייעצות והועדות המסייעות לועדי הסניפים.
(ד) לחברים פעילים יינתן פנקס חבר באופן שתקבע המועצה.
34. חברי כבוד
תואר של חברי כבוד יוענק בידי נשיא האגודה, על סמך המלצה של הועד הפועל או על סמך המלצה של ועד סניף או מוסד אחר של האגודה שאושרה בידי הועד הפועל, לאדם בעל פעולה יוצאת מן הכלל לטובת האגודה או למי שהאגודה תרצה לכבדו בתואר זה.
35. חברים תורמי דם
(א) כחבר תורם דם ייחשב מי שהוא חבר בארגון תורמי דם ארצי שעל יד האגודה, אשר יתרום תרומת דם פעמיים בשנה לפחות.
(ב) הארגון האמור יפעל לפי תקנון מיוחד שתאשר המועצה, והוא יהיה כפוף לאירגון ולניהול של האגודה.
36. חברי נוער מגן דוד אדום (תיקון: תשס"ו)
(א) כחבר פעיל בנוער מגן דוד אדום יתקבל כל נער מגיל 15 עד 18 שנים שנתקיימ בו כל אלה:
(1) הגיש בקשה להתקבל כחבר בנוער מגן דוד אדום;
(2) סיים קורס עזרה ראשונה על פי קביעת מד"א ועמד בבחינות הגמר;
(3) עבר תקופת נסיון של שלושה חדשים מיום פרסום תוצאות בחינות הגמר;
(4) השתתף באופן פעיל בעבודת מד"א בהתאם להוראות הממונים עליו;
(5) עמד בבדיקות רפואיות שקבע מד"א;
(6) הביא אישור מהוריו או אפוטרופסיו;
(7) שילם דמי חבר נוער מגן דוד אדום בסכום שייקבע מזמן לזמן בידי הועד הפועל אלא אם כן הוא פטור מכך לפי החלטות הועד הפועל.
(ב) כחבר בנוער מגן דוד אדום יתקבל כל נער מגיל 13 שנתקיימו בו התנאים הקבועים בפסקאות (1), (4), (5), (6) ו-(7) בסעיף קטן (א); חבר בנוער מגן דוד אדום לפי סעיף קטן זה ישולב על-ידי האגודה בפעילות הומניטרית, כפי שתקבע האגודה.
37. חבר - עובד
(א) עובד האגודה רשאי להיות חבר פעיל באגודה אם נתקיימו בו תנאי הקבלה לחברות פעילה כאמור בסעיף 33א פסקאות (1), (4) ו-(5), ובלבד שהוא מועסק באגודה כעובד שכיר בהיקף של ( משרה לפחות, או המקבילה לכך לגבי עובדי שעות ועובדים עונתיים, ובלבד שהוא יקדיש לפעולותיו כמתנדב מיכסת שעות כפי שתקבע האגודה מזמן לזמן; זכותו להישאר כחבר פעיל תימשך כל זמן שהוא יקיים מיכסת פעולות ההתנדבות הנ"ל, אלא אם כן נקבע אחרת בענינו בידי ועד הסניף.
(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף 11(4), חבר פעיל שהוא עובד האגודה יהיה רשאי לבחור ככל חבר פעיל למוסדות האגודה, אך לא יהיה רשאי להיבחר להם.
(ג) האמור בסעיף קטן (ב) יחול בשינויים המחוייבים, גם לגבי מוסדות הסניף.
(ד) האיסור על עובד כאמור להיבחר למוסדות הסניף או האגודה יפקע לאחר שחלפו 18 חודשים מיום סיום עבודתו של עובד באגודה.
38. פקיעת חברות
חברותו של חבר פעיל או חבר נוער מד"א תפקע בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
(1) התפטר מחברותו בהודעה בכתב לועד הסניף;
(2) הפסיק לשלם דמי חבר לתקופה העולה על שנה, ולא חידש תשלומיו תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב;
(3) הופסקה חברותו מכל סיבה אחרת, בהתאם לאמור בסעיף 39 להלן;
(4) לא עמד בדרישות המחייבות חבר פעיל או חבר נוער מד"א, לפי הענין, וקיבל התראה על כך 30 ימים מראש, ולא תיקן המעוות לפי דעת ועד הסניף.
39. הפסקת חברות מטעמי משמעת
(א) חברות של חבר פעיל תופסק לפי החלטה של ועדת המשמעת, אשר נבחרה בידי האסיפה הכללית של החברים באותו סניף; לא תופסק חברותו של חבר כאמור, אלא אם כן ניתנה לו הזדמנות לדעת מה נטען נגדו ולהתגונן בפני טענות אלה.
(ב) חבר שחברותו הופסקה לפי סעיף קטן (א), רשאי לערער על ההפסקה תוך 45 ימים בפני ועד הסניף.
(ג) על החלטת ועד הסניף לפי סעיף קטן (ב) יהא החבר רשאי לערער בפני ועדת משמעת עליונה, אשר תיבחר בידי הועידה כאמור לעיל בתקנון זה; הערעור יוגש לוועדת המשמעת העליונה תוך 45 ימים ממועד מסירת החלטת הועדה לחבר.
(ד) בנוסף לאמור לעיל בסעיף זה, יהיו זכאים מנהל תחנה, מנהל כוח אדם של האגודה, מנכ"ל מד"א, ועדת הביקורת שמונתה בידי הועידה וכל חבר מחברי הועד הפועל, ליזום הוצאתו של חבר מטעמי משמעת, בדרך הנקובה לעיל בסעיף זה; במקרה שננקט כלפי חבר פעיל הליך משמעתי לפי סעיף קטן זה וההליך בפני ועדת המשמעת בסניף לא נסתיים בהפסקת חברותו - יהא זכאי מי שיזם את ההליך לערער על החלטת ועדת המשמעת האמורה, והאמור לעיל בסעיפים קטנים (א) עד (ג) יחול, בשינויים המחוייבים.
(ה) חבר שחברותו הופסקה לפי סעיף זה, לא יהיה רשאי להתקבל כחבר בסניף אחר בפרק הזמן שבו הופסקה חברותו.
(ו) הפסקת חברות יכול שתהיה לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, כפי שייקבע בהליך המשמעתי הנזכר לעיל.
(ז) האמור בסעיף זה לעיל בא להוסיף על סמכות ועדת המשמעת העליונה לפי סעיף 7(ב)(1).
פרק ז': תחנות, סניפים ונקודות הזנקה
40. הגדרות
בפרק זה יהיו למונחים הבאים המובן המופיע לצידם, אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת:
"תחנה" - תחנת מד"א אשר פועלת לצורך מתן שירותי עזרה ראשונה ושירותי אמבולנסים, ואשר מאויישת בעובדים או מתנדבים;
"נקודת הזנקה" - נקודה המשמשת להזנקת אמבולנסים שאינה תחנה;
"סניף" - קבוצת פעילים אשר הוכרה כסניף בידי הועד הפועל; סניף נבדל מתחנה ושונה מתחנה, וכל ענינו הפעלת המתנדבים; סניף יכול שיהיה במקום בו יש תחנה או נקודת הזנקה;
"ועד סניף" - הועד של החברים הפעילים בסניף, אשר ייבחר לתפקידו כאמור לעיל בתקנון זה.
41. סדרי קיום סניפים
(א) סניפי האגודה יוכלו להיווסד בכל מקום בישראל שבו תושבים יביעו נכונות לקיים פעילות התנדבותית במסגרת האגודה ואשר הקמתם אושרה בידי הועד הפועל.
(ב) אסיפה מכוננת של חברים שנרשמו כאמור תבחר בועד הסניף.
(ג) סניף אשר מספר חבריו יפחת מ-10 לא יוכל להמשיך ולכהן בסניף עצמאי וחבריו יסופחו לסניף הקרוב ביותר מבחינה גיאוגרפית.
(ד) הקמת סניף חדש טעונה אישור הועד הפועל ואישור משרד הבריאות.
(ה) ועד הסניף יבחר מבין חבריו יושב ראש, מזכיר ומרכז גדוד המתנדבים, וידווח לועד הפועל על בחירת הועד והרכבו כאמור לעיל.
(ו) ההחלטה על הקמת סניפים חדשים תובא גם לאישור הועידה בהתכנסות הקרובה שלאחר הקמת הסניף.
42. דרך ניהול הסניף
(א) בכל סניף יהיה ועד הסניף, אשר יהיה מורכב מחמישה עד תשעה חברים, כפי שתחליט האסיפה המכוננת של הסניף או האסיפה הכללית בשלב מאוחר יותר.
(ב) תקופת כהונה של ועד סניף תהיה ממועד בחירתו בידי האסיפה הכללית עד לבחירת ועד סניף חדש באסיפה הכללית שלאחריה.
(ג) תפקידי ועד הסניף יהיו כדלקמן:
(1) עידוד גיוס מתנדבים חדשים וטיפוח רוח ההתנדבות באזורו של הסניף;
(2) עידוד לימוד עזרה ראשונה וארגון קורסים בעזרה ראשונה לחברים ולנוער מד"א;
(3) תיאום פעולות החברים ונוער מד"א עם מנהל התחנה או המחוז מטעם האגודה וסיוע בשיבוץ החברים או נוער מד"א בפעולות התחנה או נקודות ההזנקה הקרובות בזמן שלום ובעתות מלחמה;
(4) עידוד פעילויות חברה ותרבות של החברים ושל נוער מד"א;
(5) מינוי מרכז המתנדבים בסניף;
(6) יזום שילוב המתנדבים למד"א בפעילות הקהילה;
(7) קביעת תקן מתנדבים לסניף, בכפוף להנחיות הנהלת האגודה.
43. מועד כינוס אסיפות כלליות בסניף וסמכויותיהן
(א) באסיפות כלליות ישתתפו חברים פעילים וחברי כבוד, והן תתקיימנה אחת לארבע שנים; האסיפות תזומנה בידי ועד הסניף, לא יאוחר מחדשיים לפני התאריך שקבעה המועצה כתאריך זימונה של הועידה הארצית לאסיפה רגילה.
(ב) זימון אסיפה כללית בסניף ייעשה על ידי פרסום בלוח המודעות שבסניף וכן על ידי משלוח הזמנות בכתב לכל חבר פעיל וחבר כבוד בסניף, שבועיים לפחות לפני המועד שנקבע לאסיפה; אי הגעת הזמנה בכתב לחבר, אם נשלחה לכתובת שמסר בכתובתו לסניף, לא תפגע בחוקיות האסיפה.
(ג) באסיפה כללית רגילה ייערכו הבחירות לועד הסניף, לועדת המשמעת הסניפית וכן בחירות נציגי הסניף לועידה; הנבחרים לועד הסניף יהיו מכוח היבחרותם לועד, ובכפוף לאמור להלן, גם הצירים לועידה מטעם הסניף; היה ומספר חברי ועד הסניף גדול יותר ממספר הצירים לו זכאי הסניף, ייבחרו כצירים אותם חברי הועד שזכו במספר הקולות הרב ביותר, בסדר יורד עד מלוא המיכסה; היה ומספר חברי ועד הסניף קטן יותר ממספר הצירים לו זכאי הסניף, יקויימו בחירות נפרדות באותה אסיפה לאותם צירים שטרם נבחרו מכוח היבחרותם לועד, עד למילוי המיכסה.
(ד) זכות ההשתתפות באסיפות הסניף תהא לחברים פעילים ולחברי כבוד; ועד הסניף יאשר בפנקסי החבר של החברים את זכאותם להשתתף באסיפה, וכן יפרסם על לוח מודעות בסניף את רשימת החברים המאושרת 60 ימים לפני מועד כינוס האסיפה; חבר שאינו מופיע ברשימה יהיה רשאי לערער על כך בפני ועד הסניף תוך 10 ימים מתאריך פרסומה; ועד הסניף יחליט בערעור תוך 15 ימים מהגשתו; נדחה הערעור יהא רשאי החבר לערער בפני ועדת קבלת חברים עליונה שנבחרה בידי הועידה הארצית, והחלטתם תהא סופית.
(ה) בנוסף לאסיפות הכלליות הרגילות כאמור, יזמן ועד הסניף, אחת לשנה, כינוס של החברים הפעילים בסניף למסירת דו"ח על פעילות בשנה שחלפה; מותר יהיה לכנס כינוס שכזה גם לעתים מזומנות יותר אם הוגשה דרישה בכתב לועד הסניף החתומה בידי 1/3 לפחות מהחברים באותו סניף.
44. מנין חוקי באסיפה כללית
(א) אסיפה כללית תהיה חוקית אם ישתתפו בה לא פחות משני שלישים של מספר החברים הפעילים אשר פנקסיהם אושרו לפי סעיף 43(ד).
(ב) במקרה שלא נוכחים חברים במספר הדרוש כאמור בסעיף קטן (א), אזי תתקיים האסיפה הכללית באותו יום ובאותו מקום שעה לאחר הזמן שנקבע מלכתחילה והיא תהיה חוקית בכל מספר של משתתפים.
45. הנהלת אסיפה כללית
אסיפה כללית תיפתח בידי יושב ראש ועד החברים או ממלא מקומו ותתנהל בידי יושב ראש ומזכיר הנבחרים בידי האסיפה הכללית.
46. מיזוג סניפים
הועד הפועל רשאי להחליט על מיזוג סניפים קיימים.
47. הקמת תחנות ונקודות הזנק
תחנות או נקודות הזנקה יוקמו בכל מקום שהועד הפועל יחליט עליו; הועד הפועל יקבע את איזור פעולתן ואת אופן פעולתן, ואף יהיה רשאי להפסיק פעילותן.
48. ניהול תחנות האגודה
(א) ניהול תחנה ונקודת הזנקה יהיה בסמכותו הבלעדית של המנהל שימונה בידי המנכ"ל.
(ב) מקום שיש לצד תחנה או לצד תחנת ההזנקה גם סניף - יתייעץ מנהל התחנה, דרך כלל, עם מרכז המתנדבים בכל עניני המתנדבים על פי ההנחיות הכלליות של הועד הפועל בנושא זה.
פרק ח': מטרותיה הנוספות של האגודה, עקרונותיה וסמכויותיה (תיקון: תשס"ו)
49. מטרות
על פי האמור בסעיף 3(ד) לחוק ומכוח האמור בו, יהיו לאגודה תפקידים נוספים על אלה הקבועים בחוק כדלקמן:
(1) הדרכה בתחומי העזרה הראשונה והרפואה הדחופה בטרם אשפוז;
(2) קיום מערך מתנדבים והכשרתם להגשת עזרה ראשונה, סעד חיים בסיסי ומתקדם, ובכלל זה נט"ן;
(3) הסעת חולים, יולדות, פינוי נפגעי תאונות ופצועים ופינוי הרוגים ונפטרים;
(4) הסעה והעברה של רופאים, אחיות וכוחות עזר רפואיים.
49א. העקרונות המנחים את פעילות האגודה (תיקון: תשס"ו)
(א) האגודה תונחה בפעילותה על ידי עקרונות המשפט ההומניטרי הבין-לאומי, ותכבד את עקרונות היסוד של תנועת הצלב האדום והסהר האדום הבין-לאומית (להלן - התנועה), המפורטים להלן:
(1) הומניות - התנועה נולדה מתוך רצון לסייע, בלא אפליה, לפצועים בשדה הקרב, ומשתדלת כמיטב יכולתה, במישור הלאומי והבין-לאומי, למנוע ולהפחית סבל אנושי בכל מקום שהוא מצוי בו; מטרתה היא להגן על החיים והבריאות ולהבטיח שמירה על כבוד האדם באשר הוא; התנועה מקדמת הבנה הדדית, ידידות, שיתוף פעולה ושלום בר-קיימא בין כל העמים;
(2) אי-משוא פנים - התנועה אינה מפלה על פי לאום, גזע, אמונה דתית, מעמד או דעה פוליטית; היא משתדלת להקל את סבלם של יחידים, בהתאם לצורכיהם, ולתת עדיפות למקרי המצוקה הדחופים ביותר;
(3) ניטרליות - כדי להמשיך וליהנות מאמון הכול, התנועה לא תנקוט עמדה בסכסוכים ולא תתערב בחילוקי דעות פוליטיים, גזעיים, דתיים או אידיאולוגיים;
(4) עצמאות - התנועה היא עצמאית; האגודות הלאומיות, בשעה שהן מסייעות לשירותים ההומניטריים המסופקים על ידי ממשלותיהן וכפופות כל אחת לחוקי ארצה - חייבות לשמר את עצמאותן, כך שיוכלו לפעול, בכל עת, בהתאם לעקרונות התנועה;
(5) שירות בהתנדבות - התנועה היא ארגון סיוע התנדבותי;
(6) אחדות - בכל מדינה יכול שתהיה רק אגודה ארצית אחת של תנועת הצלב האדום והסהר האדום; על האגודה להיות פתוחה לכל; על האגודה להתמיד בפעילותה ההומניטרית בכל שטח ארצה;
(7) אוניברסליות - התנועה, שבה כל האגודות נהנות ממעמד שווה וחולקות אחריות שווה וחובות שוות בעזרה זו לזו, היא כלל-עולמית.
(ב) האגודה תפעל במידת העצמאות הנדרשת על פי עקרונות התנועה; בלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן (א), תמלא האגודה אחרי התנאים המפורטים בסעיף 4 לתקנון התנועה ותפעל ביחסיה עם גורמים אחרים בתנועה בהתאם לאמור בסעיף 3 לתקנון התנועה; בנוסף תהא האגודה קשורה בהתחייבויות שינבעו מחברותה בפדרציה, כמפורט בסעיף 5 לחוקת הפדרציה.
50. סמכויות עזר (תיקון: תשס"ו)
לאגודה יהיו סמכויות עזר כמפורט להלן:
(1) לממן את פעולות האגודה על ידי גביית תשלומים בעבור שירותים בסכומים שיאשר מפעם לפעם משרד הבריאות ועבור אספקת אמצעי עזר לשירותים;
(2) לקבל תרומות, מתנות, סיוע ומענקים מגורמים בארץ ובחו"ל;
(3) לגבות תשלום בעד השכרת נכסים, דמי שימוש ומכירת ציוד שנתבלה;
(4) לפעול, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות גורם ביניים שבשליטת האגודה בייצור ואספקה של מוצרי דם;
(5) לעשות הסכמים בכל ענין הקשור לביצוע מטרות האגודה ותפקידיה שבחוק ועל פי תקנון זה לרבות הסכמים עם ארגונים חיצוניים בהתאם לעקרונות המנחים את פעילות האגודה.
פרק ט': הוראות מעבר
51. ועדה מנהלת
כדי לאפשר כינון מועצה וועד פועל בהתאם לתקנון זה תמונה ועדה מנהלת וכל סמכויות המועצה והועד הפועל תהיינה נתונות לה.
52. חברי הועדה
(א) שר הבריאות ימנה את חברי הועדה מנהלת ואת היושב ראש שלה מקרב חברי המועצה שכיהנה טרם כניסתו לתוקף של תקנון זה.
(ב) שר הבריאות רשאי להחליף כל חבר מחברי הועדה המנהלת שאינו משתתף בשתי ישיבות מישיבותיו.
53. כהונת הועדה
הועדה המנהלת תסיים כהונתה ביום ט' בניסן התשנ"ג (31 במרס 1993); עד למועד זה ייבחרו, לפי תקנון זה, המועצה והועד הפועל ועם פקיעת כהונתה של הועדה המנהלת יחלו במילוי תפקידם.
פרק י': שונות
54. ביטול
תקנון מגן דוד אדום, התשי"ג-1952 - בטל.
55. תוקף
תוקפו של תקנון זה הוא מיום ו' באב התשנ"ב (5 באוגוסט 1992).
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 1542; תשס"ג, 782; תשס"ה, 774; תשס"ו, 842.
2 סעיפים 4(4) ו-13 לתקנון מגן דוד אדום (תיקון), התשס"ו-2006 (ק"ת תשס"ו, 843 ו-846) קובעים:
"4. תיקון סעיף 19
במקום פסקה (6) יבוא:
(6) חבר שייבחר בידי עובדי האגודה.
13. תחילה ותחולה
תחילתו של סעיף 19(א)(6) ופרק ה'1 לתקנון, כנוסחם בסעיפים 4 ו-7 לתיקון זה, ביום התכנסות הוועידה הארצית ה19- של האגודה או ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), לפי המאוחר, ופרק ה'1 האמור יחול לגבי יושב ראש הוועד הפועל וחברי הוועד הפועל שמינוים טעון אישור הוועדה לפי פרק ה'1, שייבחרו או יתמנו לתפקידם לאחר המועד האמור."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ