אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנון יד יצחק בן-צבי, תשל"א-1971

תקנון יד יצחק בן-צבי, תשל"א-1971

תקנון יד יצחק בן-צבי, תשל"א-1971 1
בתוקף סמכותו לפי סעיף 6 לחוק יד יצחק בן-צבי, תשכ"ט-1969, לאחר התייעצות במועצה ובאישור הממשלה לאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, מתקין הועד המנהל של יד יצחק בן-צבי תקנון זה:
פרק ראשון: פעולות
1. הפעולות
יד יצחק בן-צבי (להלן - היד) תעשה את הפעולות המפורטות להלן, הדרושות למילוי המטרות האמורות בסעיף 2 לחוק:
(1) תפעל לקיים במשכן היד את מכון בן-צבי, את הספריה וכתבי-היד של המכון ואת הספריה של יצחק בן-צבי וארכיונו;
(2) תקים ספריה מרכזית לחקר תולדות הישוב, לחקר תולדות ירושלים ולחקר תולדות חייו של יצחק בן-צבי ופעלו בתנועה הציונית, בתנועת העבודה, בישוב ובמדינה וכן ספריה לתולדות קהילות ישראל בארצות המזרח;
(3) תעודד מחקר ולימוד של קהילות ישראל בארצות המזרח באמצעות מכון בן-צבי, תאסוף ותרכז כתבי-יד, תעודות וספרים הנוגעים למחקר בתחום זה, ותפרסם ספרים בתחום פעולותיו של המכון;
(4) תעודד מחקר ולימוד בשאר הנושאים האמורים, על-ידי חוקרים, אנשי מדע ותלמידי אוניברסיטאות, תוציא כתבי-עת מדעיים ותעסוק בהפצתם;
(5) תרכז, תסדר ותרשום את עזבונו הספרותי של יצחק בן-צבי, ארכיונו וחומר תיעודי אחר הנוגע לו ותוציא לאור כל כתביו ומחקריו;
(6) תקציב פרסים, מילגות ומענקים לסופרים, לאנשי מדע ולתלמידי מוסדות להשכלה גבוהה, ותהיה רשאית לתת מענקים לגופים העוסקים בחקר הנושאים האמורים או בקידום חקר זה;
(7) תארגן כינוסים, הרצאות, חוגי לימוד, ימי עיון, ערבי פולקלור ותערוכות של כתבי-יד ותעודות, להעמקת התודעה של רציפות הישוב היהודי בארץ-ישראל ולמתן ביטוי למסורות של עדות ישראל ולמיזוגן.
פרק שני: המועצה
2. הרכב המועצה
(א) חברי מועצת היד יהיו:
(1) חבר הכנסת שתבחר ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;
(2) נציגי גופים אלה:
(א) הממשלה;
(ב) ההסתדרות הציונית העולמית;
(ג) עירית ירושלים;
(ד) האוניברסיטאות האמורות בתוספת לחוק;
(ה) ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל;
(3) אישי ציבור אחרים, שעליהם המליץ הועד המנהל.
(ב) מספר חברי המועצה ייקבע על-ידי הועד המנהל, ובלבד שלא יפחת מעשרים וחמישה ולא יעלה על שלושים ואחד.
3. מינוי חברי המועצה
חברי המועצה האמורים בסעיף 2(א)(2) ו-(3) יתמנו על-ידי ראש הממשלה.
4. יושב ראש המועצה
יושב-ראש המועצה יתמנה על-ידי ראש הממשלה מבין חברי המועצה.
5. תקופת כהונה
(א) חברי המועצה יתמנו לתקופה של ארבע שנים.
(ב) חבר המועצה יכול שיתמנה שנית.
(ג) המועצה היוצאת תמשיך במילוי תפקידיה עד שתתמנה מועצה חדשה.
(ד) התפטר חבר המועצה, נפטר או נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו, ימנה הועד המנהל אדם אחר במקומו ליתרת תקופת כהונתו.
6. תפקידי המועצה
ואלה תפקידי המועצה:
(1) להתוות קווי פעולותיה של היד בתחום מטרותיה ולייעץ לועד המנהל בייזום תכניות ופעולות חדשות;
(2) לדון בסקירות ובדו"חות הכספיים של הועד המנהל, ולאשר את התקציב ואת המאזן של היד;
(3) לדון בכל ענין אחר בתחום מטרות היד.
7. כינוס המועצה
(א) המועצה תתכנס במשכן היד פעמיים בשנה, לפי הזמנת יושב-ראש המועצה.
(ב) המועצה תתכנס לישיבה יוצאת מן הכלל לפי בקשה בכתב משליש חברי המועצה או לפי הזמנת יושב-ראש המועצה ויושב-ראש הועד המנהל.
8. מנין חוקי בכינוסים
המנין החוקי לישיבת המועצה יהיה שליש מחברי המועצה הנמצאים בארץ באותה שעה; אם תוך חצי שעה לאחר המועד שנקבע לכינוס המועצה לא יימצא מנין חוקי, יהיו החברים הנוכחים מנין חוקי.
9. הצבעות
(א) ההצבעות בישיבות המועצה יהיו בהרמת ידיים.
(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות הנוכחים; היו הקולות שקולים - יקבע יושב-ראש המועצה.
פרק שלישי: הועד המנהל
10. הרכב הועד המנהל
(א) הועד המנהל של היד יורכב מחברי המועצה, ובהם לפחות נציג אחד של כל גוף האמור בפסקאות משנה (א), (ב), (ג) ו-(ה) של סעיף 2(א)(2) ונציג אחד של האוניברסיטה העברית בירושלים.
(ב) הועד המנהל יקבע מזמן לזמן מספר חבריו, ובלבד שלא יפחת משבעה ולא יעלה על תשעה.
11. מינוי חברי
חברי הועד המנהל יתמנו על-ידי ראש הממשלה.
12. יושב-ראש הועד
יושב-ראש הועד המנהל יתמנה על-ידי ראש הממשלה מבין חברי הועד המנהל.
13. תקופת כהונה
(א) חברי הועד המנהל יתמנו לתקופה של ארבע שנים.
(ב) חבר הועד המנהל יכול שיתמנה שנית.
(ג) הועד המנהל היוצא ימשיך במילוי תפקידיו עד שיתמנה ועד מנהל חדש.
(ד) התפטר חבר הועד המנהל, נפטר או נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידיו, ימנה הועד המנהל אדם אחר במקומו ליתרת תקופת כהונתו.
14. תפקידי הועד המנהל
ואלה תפקידי הועד המנהל:
(1) לדון ולהחליט בכל עניני היד;
(2) לקבל מהמנהל הכללי של היד דו"חות על פעולותיה השוטפות של היד;
(3) להגיש למועצת היד דו"ח שנתי על פעולותיו;
(4) להעניק מענקי עידוד לחוקרים צעירים ומילגות לתלמידי התואר השני הלומדים באוניברסיטאות במדינת ישראל במדעי היהדות ובמדעי המזרח, שעבודת הגמר או העבודה הסמינריונית שלהם היא בתחום הנושאים שבהם התעניין יצחק בן-צבי כמפורט בתקנון המילגות;
(5) לעשות כל פעולה אחרת הנראית לו למילוי מטרות היד.
15. ישיבת הועד המנהל
(א) הועד המנהל יתכנס לפי הזמנת היושב-ראש לפחות אחת לחודש.
(ב) הועד המנהל יתכנס לישיבה יוצאת מן הכלל, אם תבוא על-כך דרישה בכתב ליושב-ראש חתומה בידי שלושה מבין חבריו, או לפי החלטת היושב-ראש.
16. מנין חוקי בישיבות
המנין החוקי לישיבות הועד המנהל יהיה ארבעה חברים.
17. הצבעות
החלטות הועד המנהל יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. היו הקולות שקולים - יהיה ליושב-ראש הועד המנהל קול נוסף מכריע.
18. סדרי עבודה
(א) הועד המנהל יקבע את סדרי ישיבותיו ועבודתו, דרך דיוניו ואופן קבלת החלטותיו, אם דרך קבע ואם לענין מסויים.
(ב) הועד המנהל רשאי לבחור מזמן לזמן בועדות משנה לענינים מיוחדים שייקבעו.
19. מוסדות היד
(א) לביצוע המטרות האמורות בחוק ימנה הועד המנהל לתקופה שיקבע מועצה מדעית, מועצה לפעולות חינוך ותרבות, מערכת להוצאת כתבי יצחק בן-צבי וחבר השופטים למתן הפרסים על שם יצחק בן-צבי.
20. המינהל
(א) הועד המנהל ימנה מנהל כללי לניהול הפעולות השוטפות של היד.
(ב) המנהל הכללי יביא לאישור הועד המנהל את מינוי העובדים המינהליים, ויביא לאישורו את מינוי העובדים המדעיים, לאחר התייעצות עם המועצה המדעית.
21. תקציב
(א) הועד המנהל ידון בהצעת התקציב של היד לכל שנת הכספים ויביא אותו לאישור המועצה.
(ב) הועד המנהל יפקח על ביצוע התקציב המאושר.
22. חתימות בשם היד
זכות החתימה בענינים מינהליים וכספיים יקבע הועד המנהל.
פרק רביעי: שונות
23. גוף מבוקר
היד היא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 (נוסח משולב).
24. שינוי התקנון
הועד המנהל, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה לאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לשנות או לתקן תקנון זה, להוסיף על הוראותיו ולגרוע מהן.
______________________________
1 ק"ת תשל"א, 846.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ